Spróbuj: "obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" 5

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2471/18 – Wyrok KIO – 2018-12-13 105 fragmentów

2018-12-13 » Oddala odwołanie

swobodnego wyboru w zakresie zastosowania przesłanki warunkującej wszczęcie postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu, Zamawiający ma obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jeśli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wskazanych w jego treści, a więc również w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, co miało miejsce w odniesieniu do oferty Odwołującego i Wykonawcy Y. Warto dodać, że zgodnie z ...

ogólności, lakoniczność oraz brak jakichkolwiek dowodów wskazujących na brak zaistnienia rażąco niskiej ceny, co uzasadnia podjęcie przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu jego oferty. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku wystosowania wobec Odwołującego ponownego wezwania w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający zauważył, że co prawda procedura udzielania zamówień publicznych pozwala na zastosowanie ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jednakże takie powtórzone wezwanie może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. W świetle dotychczasowego orzecznictwa takie rozwiązanie jest jednak dopuszczalne tylko wobec wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie w sytuacji gdy wykonawca, uchylając się od udzielenia szczegółowych informacji i przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób ogólnikowy. Z uwagi na lakoniczny charakter odpowiedzi Odwołującego, ponowne wezwanie go do złożenia wyjaśnień stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ...

pozostałych. Następnie Wykonawcy Y podał, że Zamawiający zwrócił się zarówno do Odwołującego, jak i Przystępującego o złożenie wyjaśnień. Zamawiający sporządził pisma w takiej samej formie, w treści przekazując zarówno podstawę formalną wezwania, jak i jasno określone żądania w zakresie wyjaśnień. Zamawiający wezwał do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej uwzględniającej aspekty wynikające z wezwania oraz pouczył wykonawców, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Twierdzenia Odwołującego, że "Zamawiający nie przedstawił prośby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 58 fragmentów

2020-08-04 » Uwzględnia odwołanie

własnych wykonawcy, niepozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku. W złożonych wyjaśnieniach wynagrodzenie szacowane jest na 1 % zamówienia, co już samo w sobie stanowi asumpt do przyjęcia, że jest to cena rażąco niska. Zagadnienie braku podstaw prawnych wezwania wykonawcy do wyjaśnień oraz odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny było przedmiotem wyroku z dnia 4 października 2018 r., KIO ...

stwierdzenie naruszenia art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający szacuje przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych ...

248 tys. zł (5 osób) - wskazanej przez Lidera i porównanej do sumy cen wskazanych przez Członka Konsorcjum, gdzie podano, że kwota 248 tys. zł, to cena wyłącznie robocizny. Zakwestionowano zaoferowanie 5 osób do wykonania tam izolacyjno-oporowych. Również zakwestionowano sposób liczenia kosztów pośrednich oraz zarzucono brak wyjaśnienia kosztów transportu. Przepisy art. 190 ust. 1a ustawy Pzp obciążają ciężarem dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny: 1) wykonawcę, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 36 fragmentów

2018-10-04 » Oddala odwołanie

Prawa zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny pomimo, iż istniały uzasadnione wątpliwości, że zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: Odwołujący analizował pojęcie rażąco niskiej ceny i ceny ofert, złożonych w postępowaniu. Wywodził, że pomimo istniejących możliwości Zamawiający ...

Prawa zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny pomimo, iż istniały uzasadnione wątpliwości, że zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego ...

stwierdzenie naruszenia art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający szacuje przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Wiktorowska Ewa BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Z europejskich i polskich przepisów i orzecznictwa w sposób jednoznaczny wynika, że odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się do uprawdopodobnienia realności kalkulacji...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 57 fragmentów

2017-03-02 » Oddala odwołanie

1-5 ustawy Pzp, celem umożliwienia mu zbadania czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący pismem z dnia z dnia 20 stycznia 2017r. złożył wyjaśnienie. Zamawiający wraz z wezwaniem skierowanym do Odwołującego wystąpił także o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny do wykonawców Zakładu Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna J. P., L ...

oraz Skanska S.A. z Warszawy. Stwierdził, że Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 20 stycznia 2017 r zamiast rzeczywistych wyjaśnień zawarł polemikę nt. pojęcia "rażąco niskiej ceny" w zamówieniach publicznych. Wskazał na bliskość jego siedziby od Legnicy i oświadczył, że zaoferowana w ofercie cena nie jest w żadnym wypadku cena rażąco niską. Brak przedłożenia konkretnych wyliczeń i dowodów na potwierdzenia, rzetelności i wyliczenia wysokości zaoferowanej ceny uniemożliwiło Zamawiającemu dokonania weryfikacji wyjaśnień i przyjęcia ich za wystarczające do uznania, że wykonawca ten- Odwołujący nie zaoferował rażąco niskiej ceny. Według Zamawiającego obowiązkiem wezwanego wykonawcy w trybie art.90 ust. 1 Pzp jest złożenie wyjaśnień precyzyjnych należycie umotywowanych rozpraszających wątpliwości Zamawiającego. Ciężar wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa zgodnie z art.90 ust. 2 ustawy Pzp ...

polegającą na tym, iż wezwani wykonawcy nie przywiązują większej wagi do tego czy udzielane Zamawiającemu wyjaśnienia są pełne i zamykają w pewien logiczny ciąg sposób i realność skalkulowanej ceny. Wykonawcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak poważne jest wezwanie dotyczące wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę. W praktyce często traktują je na równi np. z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą. Jest to błędne podejście, ponieważ wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej cenę ustanawia domniemanie, że oferta zawiera rażąco niską cenę (a więc że podlega odrzuceniu). Niestety częstym zjawiskiem jest przesyłanie zamawiającemu wyjaśnienia po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z wezwania. Natomiast dopiero kiedy Zamawiający nie uzna przesłanych wyjaśnień za wystarczające dla obalenia wystąpienia przesłanki rażąco niskiej ceny i ofertę odrzuci, to wtedy wykonawcy kompletują różnego rodzaju dowody, które przesyłają wraz z odwołaniem do KIO mające wskazywać na rynkowość ceny ofertowej. Jest to działanie błędne, gdyż przesłane po upływie terminu wskazanego w wezwaniu wyjaśnienia, nie mogą mieć ono żadnego znaczenia dowodowego. Otóż podstawą oceny zasadności zarzutu odrzucenia oferty z powodu niewykazania, że cena oferty jest prawidłowa są tylko i wyłącznie wyjaśnienia wykonawców przesłane Zamawiającemu na termin wskazany w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Zamawiający w oparciu o te wyjaśnienia dokonuje oceny ceny ofertowej, a Izba bada prawidłowość tej czynności Zamawiającego w świetle uzyskanych wyjaśnień. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt IV Ca ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 14 fragmentów

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

poz. 907 ze zm., zw. dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić "w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ...

najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania oferty powinna mieć zastosowanie. O tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości ...

interwenientem). Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty, będzie obciążony podmiot zarzucający zamawiającemu bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 14 fragmentów

2014-10-22 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

poz. 907 ze zm., zw. dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić "w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30 ...

najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania oferty powinna mieć zastosowanie. O tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości ...

interwenientem). Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty, będzie obciążony podmiot zarzucający zamawiającemu bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

KIO 2562/19 – Wyrok KIO – 2020-01-03 86 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-01-03 » Oddala odwołanie

Potwierdza to także okoliczność, iż na rozprawie Przystępujący rozszerzył swoje wyjaśnienia. Tym samym, w ocenie Izby, przyjmując wyjaśnienia, złożone przez Przystępującego na wezwanie Zamawiającego, za wystarczające do stwierdzenia braku rażąco niskiej ceny w ofercie Przystępującego, Zamawiający dał wyraz temu, iż nie ocenił tych wyjaśnień w należyty sposób." (wyrok KIO z 27 lutego 2018 r., sygn. KIO 34/18). Przywołana dyrektywa dopuszcza, oprócz wezwania do złożenia wyjaśnień, nawet konsultacje z wykonawcami w celu wyjaśnienia aspektów oferty mających wpływ na cenę oferty. Wskazuje wprost na potrzebę wyjaśniania otrzymanych informacji w drodze ...

90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nie zawiera ograniczenia co do jednokrotnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik podwyższonej ...

2637/18. W tamtej sprawie przy pierwszej ocenie Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do wykazania realności ceny, jednak Izba uznała wyjaśnienia te za niewystarczające oraz nakazała odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez dodatkowych wezwań do wyjaśnień. Izba uznała, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawcy nie wykazali prawidłowości zaoferowanej ceny. Izba przeprowadziła szczegółową analizę wyjaśnień poddając je krytycznej ocenie. W związku z tym, że wyjaśnienia wykonawców nie potwierdzały, iż cena ofert jest realna, Izba uznała, że dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę była nieprawidłowa. Ponadto Izba sformułowała w uzasadnieniu wyroku następujące wytyczne dotyczące oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny: Izba bada nie tyle samą cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych wyjaśnień i prawidłowość oceny decyzji o odrzuceniu oferty tego wykonawcy; wykazanie prawidłowości ceny musi nastąpić na etapie wyjaśnień składanych zamawiającemu, natomiast niewykazanie w tych wyjaśnieniach, że cena jest realna, powoduje po stronie zamawiającego obwiązek odrzucenia oferty; prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez powoływanie się na specjalistyczną wiedzę zamawiającego prowadzącego działalność w danej branży; prawidłowości ceny nie można wywodzić z tego, że różnice pomiędzy cenami poszczególnych ofert nie są duże z tego powodu, że wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona; wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień powoduje powstanie po jego stronie obowiązku wykazania realności i prawidłowości kalkulacji ceny poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Odwołujący zatem był świadomy, iż stosowane przez niego szablonowe, standardowe wyjaśnienia, nie poparte dokumentacją źródłową potwierdzającą prawdziwość prezentowanych twierdzeń, są niewystarczające do uznania zaoferowanej ceny za wiarygodną. Skoro wcześniejsze wyjaśnienia - w zasadzie o identycznej konstrukcji oraz wartości merytorycznej - zostały zakwestionowane ...

123456...302następne »