Spróbuj: "interes w unieważnieniu postępowania" 17

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2491/18 – Postanowienie KIO – 2018-12-11 48 fragmentów

2018-12-11 » Odrzuca odwołanie

oferty za odrzuconą i odrzucenia oferty CTN, 3. zaniechaniu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie składników ceny oferty CTN, 4. zaniechaniu unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp ...

być wykluczony, jak też wobec zaniechanie obowiązków przez zamawiającego i w konsekwencji dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób wadliwy. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 21 listopada 2018 r., 2. wykluczenia CTN lub odrzucenia oferty CTN, 3. unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Odwołujący stanął na stanowisku, że jego interes został naruszony przez zamawiającego w postępowaniu, ponieważ czynności objęte odwołaniem uniemożliwiają odwołującemu uzyskanie zamówienia w szerszym znaczeniu. Oświadczył, że został wykluczony z postępowania, ale ma interes w złożeniu odwołania, albowiem jego uwzględnienie będzie skutkowało unieważnieniem postępowania i ponownym wszczęciem nowego postępowania o udzielenie zamówienia, a wtedy odwołujący ponownie może złożyć ofertę, wobec czego ma interes w unieważnieniu postępowania. Stwierdził, że argumentacja KIO 2491/18 5 w zakresie interesu wynika też z orzecznictwa TSUE - wobec odrzucenia oferty CTN/wykluczenia CTN z postępowania postepowanie zostanie unieważnione, co może skutkować ponownym wszczęciem postępowania, w którym to odwołujący może wziąć udział i możliwym jest, że wtedy jego oferta będzie najkorzystniejsza. Odwołujący oświadczył również, że "W Postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę CTN i wykluczył z Postępowania Odwołującego" (str. 4 odwołania, czwarty akapit), a nadto, iż o uchybieniach zamawiającego dowiedział się w 21 listopada 2018 r., poprzez zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej przez zamawiającego. Na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przesłanej przez zamawiającego w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy piśmie z dnia ...

zamówienia, który poniósł szkodę, względnie jest narażony na jej poniesienie w następstwie podnoszonego naruszenia prawa UE lub przepisów krajowych (dokonujących transpozycji). Interesu we wnoszeniu środka ochrony prawnej nie ma oferent ostatecznie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za kluczowe zatem należy uznać przede ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021 42 fragmenty

2021-02-03 » Odrzuca odwołanie

przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe MARKAN M. K.- P. z siedzibą w Gdańsku, w sytuacji, gdy dla oceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosował inny wzór, niż został podany w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (dotyczy kryterium: "doświadczenie kierowców"). Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1 i Zadania 2; 2. unieważnienia postępowania; 3. orzeczenie na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym poniesionych i udokumentowanych kosztów zastępstwa prawnego. Zgodnie z art ...

wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (w tym przypadku starego p.z.p.). Odwołujący, jako podmiot profesjonalny działający na rynku, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu jako jeden z dwóch wykonawców złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu. W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsza uznana została oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Transportowego MARKAN M. K.-P. z siedzibą w Gdańsku, niemniej stało się tak w związku z zastosowaniem przez Zamawiającego błędnie określonych wzorów, przewidzianych w sposobach oceny ofert (dotyczy kryteriów: "ocena stanu technicznego pojazdów" oraz ...

niewadliwe, wówczas ostateczna ocena obu złożonych ofert (jedynych dwóch ocenianych w postępowaniu) byłaby inna, w szczególności mogłaby prowadzić do wyboru oferty Odwołującego. Istnieje zatem ryzyko poniesienia przez Odwołującego szkody w postaci utraconych korzyści. Odwołujący ma interes w unieważnieniu postępowania (i w konsekwencji w ponownym jego przeprowadzeniu, w którym oferty wykonawców zostaną poddane nowej ocenie) oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje: W postępowaniu odwoławczym do momentu wydania niniejszego postanowienia do akt sprawy nie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018 54 fragmenty

2018-10-23 » Odrzuca odwołanie

będzie wynagrodzenie za realizację zamówienia - co uniemożliwiło Odwołującemu złożenie oferty w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia. W związku z powyższymi zarzutami, wnosił o: 1. Uwzględnienie odwołania. 2. Nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania. Swój interes w uzyskaniu zamówienia dostrzegał w tym, że na skutek niezgodnych z prawem czynności Zamawiającego, Odwołujący ...

społecznego. Odwołujący wnosił także o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania. Jednocześnie oświadczył w ramach odwołania, że czynności Zamawiającego, które skutkowało naruszeniem określonych przepisów wskazanych wyżej w odwołaniu - uniemożliwiło Odwołującemu złożenie oferty w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia. Jednocześnie, jeden z zarzutów odnosi się do czynności ...

neguje że, zgodnie ze stanowiskiem ETS-u, Wykonawcy mają także interes w unieważnieniu postępowania. W tym zakresie Izba wskazuje za wyrokiem KIO o sygn. akt: KIO 1251/17: "Izba podziela również pogląd wyrażony w wyroku sprawy rozpoznawanej pod sygn.. akt KIO 1556/16, gdzie akt KIO 1556/16, gdzie: "Izba stwierdziła, że w świetle aktualnej wykładni prounijnej art. 179 ust. 1 ustawy w odniesieniu do art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 82 fragmenty

2013-01-24 » Oddala odwołanie

gdyby uznany został jedynie zarzut zaniechania dokonania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez jednoczesnego uznania, że już na tym etapie postępowania powinno nastąpić wykluczenie W……….. B………… i odrzucenie jego oferty. W odpowiedzi zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz obciążenie odwołującego kosztami postępowania odwoławczego. Zamawiający stwierdził, iż odwołujący nie posiada legitymacji do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem jego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zatem nie zaistniała przesłanka posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia, jak też poniesienia szkody. Odwołujący uzyskał zamówienie w zaoferowanej przez siebie cenie, zatem jego interes nie zaznał uszczerbku. Zamawiający nie miał też wpływu na cenę ...

warunki i złożył ofertę zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w konsekwencji zaprosił go do aukcji. Co do żądania unieważnienia aukcji stwierdził, iż Izba nie może nakazać takiego unieważnienia, ponieważ unieważniałoby to również czynności wykonawców, którzy w ramach aukcji składali swoje oferty. Przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił W………… B………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "BYŚ" W…………. B…………… wnosząc o oddalenie odwołania. Przystępujący stwierdził, iż odwołujący nie ma interesu we wniesieniu odwołania, gdyż jego oferta i tak pozostaje najkorzystniejsza ...

czy 703 tys. zł. Aukcja ma charter czynności niepowtarzalnej, zatem postępowanie musiałoby zostać unieważnione, a tym samym odwołujący musiałby wykazać interes w unieważnieniu postępowania. Zgodnie art. 91c ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 82 fragmenty

2017-09-26 » Oddala odwołanie

o.o., zwanego dalej Wykonawcą Unisoft, lub jego wykluczenia z postępowania, a w konsekwencji zaniechania unieważnienia przedmiotowego postępowania. Tak rozumiany interes we wniesieniu odwołania potwierdza najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności wyrok z dnia 11 maja 2017 r. (sygn. C- 131/16). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że "[...] dyrektywę 92/13 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a instytucja zamawiająca ...

wielofunkcyjnego oraz systemu operacyjnego serwera niespełniających wymagań siwz; (3) alternatywnie, w przypadku nieuwzględnienia zarzutów odwołania w zakresie odrzucenia oferty odwołującego oraz uwzględnienia zarzutów w zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy Unisoft lub odrzucenia jego oferty, unieważnienie przedmiotowego postępowania. Wniósł o obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego oraz kosztami zastępstwa - wynagrodzenia pełnomocnika. W ocenie zamawiającego zaoferowane przez odwołującego oprogramowanie Windows Data Center 2016 ...

ustawy. Dodatkową argumentację na potwierdzenie powyższych zarzutów odwołujący zamierza przedstawić w oddzielnym piśmie procesowym przed rozprawą. W dniu 13 września 2017r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 15 września 2017r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił swój udział wykonawca Aiut sp. z o.o. wskazując, że ma interes w unieważnieniu postępowania, gdyż w przypadku uwzględnienia zarzutu odwołania dotyczącego prowadzenia postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców orzeczenie Izby wpłynie na ocenę całego postepowania czyli również w częściach niezaskarżonych odwołaniem. W przypadku ponownego ogłoszenia postępowania zarówno odwołujący jak i Aiut będą mieli szansę uzyskania zamówienia. Aiut wskazał, że sformułowanie warunków siwz w częściach niezaskarżonych odwołaniem narusza art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 96 fragmentów

2021-09-30 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

trybu z wolnej ręki). Nie jest natomiast wykonawcą podmiot, który w danym postępowaniu lub jego części, nie złożył w ogóle oferty, a odwołanie dotyczy czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie można się przy tym zgodzić z odwołującym, że z powodu złożenia ofert w kilku częściach postępowania przysługuje mu przymiot "wykonawcy" we wszystkich częściach. Podział zamówienia na części polega na tym, że w wyniku zamieszczenia jednego ogłoszenia o zamówieniu (w trybach konkurencyjnych) zamawiający prowadzi w istocie dwa lub więcej postępowań częściowych, z których każde toczy się niezależnie od siebie: mogą obowiązywać w nich inne warunki udziału w postępowaniu, inne wymagania przedmiotowe zamawiającego, oferty mogą składać różni wykonawcy, postępowania te mogą kończyć się w innym czasie, przy czym jedne mogą kończyć się wyborem oferty najkorzystniejszej, inne - unieważnieniem postępowania. W konsekwencji również to, który podmiot ma status "wykonawcy" ustala się w każdej części postępowania osobno. Z przyczyn wskazanych wyżej, odwołujący nie jest "wykonawcą" w częściach, w których nie złożył oferty. Z tych samych przyczyn odwołujący nie jest także "innym podmiotem", o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. "Inny podmiot" może mieć bowiem interes we wniesieniu odwołania wtedy, gdy dotyczy ono np. wskazanych już ...

albo niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia (np. trybu z wolnej ręki). W przypadku natomiast kwestionowania KIO 2644/21 12 czynności zamawiającego dokonywanych po otwarciu ofert, dotyczących zwłaszcza badania i oceny ofert, w tym wyboru najkorzystniejszej ofert, podmiot wnoszący odwołanie musi mieć status wykonawcy (lub uczestnika konkursu), aby mieć interes we wniesieniu odwołania. Niezależnie od statusu odwołującego w częściach, w których nie złożył on odwołania, przede wszystkim należy stwierdzić, że w częściach tych odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia i nie może ponieść szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Skoro bowiem nie złożył ofert w ww. częściach, to ewentualne uwzględnienie odwołania przez Izbę, nie spowoduje, że będzie mógł uzyskać w nich zamówienia i że poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku nieuzyskania tych zamówień. Izba nie podzieliła przy tym stanowiska odwołującego, zgodnie z którym jego interes polega na tym, że w wyniku uwzględnienia odwołania, zamawiający być może będzie zmuszony do unieważnienia postępowania w częściach, w których odwołujący nie złożył ofert, co pozwoli mu ubiegać się o te zamówienia w kolejnym wszczętym postępowaniu. Na interes w unieważnieniu postępowania i wszczęciu kolejnego wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11.05.2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama, w którym stwierdzono, że "dyrektywę 92/13 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a instytucja zamawiająca ...

r. była ona wezwana przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień jedynie w części nr 18 i 26 postępowania, tj. w tych częściach, w których odwołujący nie ma interesu we wniesieniu odwołania i dlatego odwołanie zostało w zakresie tych części oddalone. Natomiast w części nr 14, w której odwołujący złożył ofertę, a zatem ma interes we wniesieniu odwołania, ww. wykonawca nie był jeszcze w ogóle wzywany do złożenia wyjaśnień co do ceny jego oferty. Tymczasem w myśl art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 203 fragmenty

2018-06-27 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 189 ust. 2 Pzp, a Wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego złożenia. Odwołujący, którego oferta uplasowała się na drugiej pozycji w rankingu złożonych ofert, w wypadku potwierdzenia zarzutów ma szanse na uzyskanie zamówienia. W tym kontekście Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że ewentualne unieważnienia postępowania z uwagi na brak środków stanowi zdarzenie przyszłe i niepewne. W tym zakresie Izba wskazuje dodatkowo za wyrokiem KIO z 29 ...

15).". Przy czym, zgodnie ze stanowiskiem ETS, Wykonawcy mają także interes w unieważnieniu postępowania. W tym zakresie Izba wskazuje za wyrokiem KIO o sygn. akt: KIO 1251/17: "Izba podziela również pogląd wyrażony w wyroku sprawy rozpoznawanej pod sygn.. akt KIO 1556/16, gdzie akt KIO 1556/16, gdzie: "Izba stwierdziła, że w świetle aktualnej wykładni prounijnej art. 179 ust. 1 ustawy w odniesieniu do art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz ...

31) (zwanej dalej "dyrektywą 89/665") należy uznać, że pojęcie interesu w uzyskaniu danego zamówienia musi być wykładane w ten sposób, że dane zamówienie publiczne nie oznacza konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale odpowiada definicji zamówienia publicznego z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 193 fragmenty

2018-11-20 » Oddala odwołanie

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Odwołujący ma też interes w unieważnieniu postępowania, bowiem wtedy będzie mieć możliwość wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu. Uzasadniając swoje zarzuty wskazał, że decyzja z 1 października 2018 ...

zostać oceniona rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a w związku z tym szkoda polega na utracie możliwości ponownego złożenia oferty w nowym postępowaniu i potencjalnej realizacji zamówienia. Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16, odrzucony oferent powinien mieć możliwość żądania odrzucenia oferty wygrywającego oferenta, a pojęcie "danego zamówienia" ("interesu w uzyskaniu danego zamówienia") może dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym stanie faktycznym Odwołujący zaskarżył wyrok KIO 1332/18, zatem ...

wciąż okazuje chęć realizacji zamówienia i potencjalnie może zostać do postępowania "przywrócony"). Poza tym, nawet jeśli nie zaskarżył wszystkich pozostałych w postępowaniu ofert, istniejąca sytuacja pozwala na stwierdzenie, że w przypadku potwierdzenia się zarzutów w stosunku do Konsorcjum JB i Konsorcjum GB, realne jest także unieważnienie prowadzonego obecnie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i, w konsekwencji, wszczęcie nowego. Tym niemniej jednak żaden z postawionych zarzutów ...

123456...1854następne »