Spróbuj: "interes publiczny unieważnienie" 9

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1500/15 – Wyrok KIO – 2015-07-22 59 fragmentów

2015-07-22 » Uwzględnia odwołanie

zamówienia. Istotą obu ww. sytuacji jest zaistnienie jako przesłanki ochrony interesu publicznego. Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, którego potrzeba ochrony sprawia, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Za wyrokiem KIO z dnia 20 lutego 2013 roku sygn. akt KIO 256/13 stwierdzić należy, że przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…). Jednak może to odnosić się tylko do sytuacji, gdy na ...

zobowiązań Gminy. Nie została spełniona także kolejna przesłanka wystąpienia ważnego interesu publicznego, który uzasadniałby unieważnienie tego postępowania. Powołanie się na tą przesłankę unieważnienia wymaga od Zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem Zamawiającego. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, że zamówienie nie powinno być udzielone. Ponadto nie zawsze interes publiczny musi przeważać nad interesem indywidualnym. Aby taka sytuacja miała miejsce, interes publiczny musi być na tyle istotny, że niezbędne jest jego postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania. Izba dokonując oceny dokumentacji postępowania, odpowiedzi na odwołanie ...

jednoznacznie stwierdziła, że Zamawiający nie udowodnił zaistnienia takiej wagi naruszenia interesu publicznego, która uzasadniałaby unieważnienie postępowania. Wskazanie w odpowiedzi na odwołanie argumentacji, że "na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007 18 fragmentów

2007-06-25 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania dokonaną przez Zamawiającego

się stoi na stanowisku, że powoływanie się przez Zamawiającego na "interes publiczny" jest z jego strony nadużyciem, mającym na celu usprawiedliwienie swojej decyzji o unieważnieniu postępowania. Zdaniem odwołującego nie mogą stanowić istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla Zadania 3. podobna sytuacja ...

że realizacja zamówienia czy też prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, bowiem Zamawiający będzie zmuszony ponownie to postępowanie ogłosić. Odwołujący się uważa, że unieważnienie postępowania jest wynikiem nienależytego przygotowania inwestycji, a nie chęcią należytego wydatkowania środków publicznych. Odwołujący się uważa ponadto, że w interesie publicznym jest wykorzystanie dotacji UE dla Projektu " Gospodarka wodno-ściekowa w ...

SIWZ, także to odnoszące się do wynagrodzenia. Powoływanie się na interes publiczny wydaje się , że stoi również w sprzeczności z racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych określonych w art. 35 ust.3 ustawy o finansach publicznych, która również obowiązuje Zamawiającego - ogłaszanie nowego postępowania prawdopodobnie spowoduje wydatkowanie większych środków publicznych ze względu na notowany na rynku wzrost cen. W związku z powyższym wobec braku przekonywującego udowodnienia jaki to interes publiczny dozna uszczerbku ( poza interesem Zamawiającego) ZA stoi na stanowisku, że unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp nie wyczerpuje przesłanek tam zawartych do skutecznego unieważnienia postępowania bez naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ...

KIO/KD 32/17 – Uchwała KIO – 2017-07-25 33 fragmenty Premium ciekawe zdania

2017-07-25 » Zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej nie zasługują na uwzględnienie

że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający powyższą podstawę do unieważnienia utożsamiał z tym, iż miał otrzymać od sąsiadów nieruchomości na ...

zostać podpisana. Reasumując Izba stwierdza, że brak było podstaw do unieważnienia postępowania. Katalog przesłanek unieważnienia postępowania są wymienione enumeratywnie i mają charakter zamknięty, nie mogą być interpretowane rozszerzająco na sytuacje podobne. Unieważnienie postępowania wymaga od Zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem Zamawiającego. Powołując się na przedmiotową przesłankę unieważnienia, Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania oraz udowodnić jego trwałość, Zamawiający winien udowodnić, iż w zaistniałych okolicznościach faktycznych z których wywodzi podstawę do unieważnienia postepowania brak było możliwości do podjęcia innych alternatywnych czynności, umożliwiających dalsze kontynuowanie postępowania. Unieważnienie przez Zamawiającego postępowania możliwe jest tylko wtedy, gdy zmiana okoliczności ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 222 fragmenty

2017-05-12 » Uwzględnia oba odwołania

Sp z o.o., który dodatkowo jak wskazano "lepiej zaspokoi interes publiczny". Widzimy więc, że sam Zamawiający posługuje się terminem "interes publiczny" dla ilustracji różnych zjawisk (w sposób dowolny - przyp. Odwołujący się) - głównie związanych z interesem spółki komunalnej - zapewne czyniąc to po to, by legitymować swą wątpliwą pod względem prawnym czynność unieważnienia postępowania. Tymczasem precyzyjne, konkretne wskazanie o jaki "interes publiczny" chodzi Zamawiającemu jest warunkiem sine qua non, by o takim "interesie" w kontekście omawianego przepisu mówić w ogóle -"Interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego. W każdym przypadku zamawiający ma obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, i udowodnić, że jest on na tyle ważny i ...

potwierdza orzecznictwo m.in. Izby - nie wskazał precyzyjnie o jaki "interes publiczny" chodzi, nie udowodnił jego wagi dla przedmiotowego postępowania i nie wykazał dlaczego w jego kontekście unieważnienie postępowania jest zasadne. Odwołujący się pragnie zauważyć, iż w interesie Zamawiającego, ale przede wszystkim reprezentowanym przez niego "interesie publicznym" - podobnie jak w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia - jest uzyskanie ...

o - wpływałoby, w jakim zakresie i czy w ogóle na "interes publiczny". Już powyższe pozwala na ustalenie, iż o żadnym "braku interesu publicznego" w dalszym prowadzeniu postępowania nie może być mowy, zwłaszcza, iż tak naprawdę nie wiadomo o jaki "interes publiczny" Zamawiającemu de facto chodzi. Na koniec należy zauważyć, iż na chwilę unieważnienia postępowania Wykonawcy nie otrzymali informacji ile kosztować będzie wykonanie tej ...

123456...1894następne »