Spróbuj: "art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 185/21 – Wyrok KIO – 2021-02-12 54 fragmenty ciekawe zdania

2021-02-12 » Uwzględnia odwołanie

zamówienia publicznego, polegającej na: - zaniechaniu wszczęcia postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze. zm.), dalej "ustawy pzp 2019", - sporządzeniu dokumentacji postępowania w tym SIWZ, ogłoszenia z naruszeniem przepisów ustawy. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019 poprzez zaniechanie przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w czasie obowiązywania ustawy pzp 2019, 2. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp 2019 poprzez: - wskazanie w dokumentacji postępowania nieobowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa pzp 2004") jako reguł obowiązujących w niniejszym postępowaniu, - odniesienie się w ...

r. Tym samym nie doszło do wszczęcia postępowania pod rządami ustawy pzp 2004 i Zamawiający nie może powoływać się na treść przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Odwołującego, nie doszło także do wszczęcia postępowania zgodnie z ustawą pzp 2019, gdyż art. 130 ust. 1 pkt 1 stanowi: "Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu ...

zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu". Zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy pzp 2019: "art. 130 ust. 1 Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 58 fragmentów

2019-05-17 » Uwzględnia odwołanie

w uzasadnieniu. Odwołujący zwrócił uwagę, że w dniu 14 marca 2019 r. Zamawiający dokonał czynności otwarcia ofert, a w dniu 2 kwietnia 2019 r., działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp wezwał FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. Wykonawcę ...

zamówienia, informacja z otwarcia ofert, wezwanie z dnia 2 kwietnia 2019 r., uzupełnienie z dnia 11 kwietnia 2019 r. wraz z załącznikami). Wskazał, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp zawiadomił o odrzuceniu oferty Wykonawcy FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, gdzie w uzasadnieniu, Zamawiający powołał się na niezgodność parametrów wskazanych w karcie katalogowej oferowanego falownika 1-fazowego producenta Solax Power typ X1 z parametrami wymaganymi przez SIWZ. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp podniósł, że czynność odrzucenia w zakresie części III jest niezgodna z ustawą Pzp - Zamawiający nie dokonał bowiem procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty. Zauważył, że karta katalogowa może być oceniania ...

wykonaniu tego wezwania Odwołujący przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2019r. złożył kartę techniczną dla powyższych falowników. W związku z powyższym pismem z dnia 25 kwietnia 2019r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na zasadzie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niespełniania przez zaoferowany produkt powyższych trzech parametrów zgodnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 77 fragmentów ciekawe zdania

2021-04-15 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

jednak Zamawiający powinien był udzielić zamówienia, stosując przepisy działu III Pzp. Ad 1) zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 Pzp w zw. z art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. W myśl zaś art. 4 pkt 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Powyższe przepisy ustanawiają zasadę ...

242/21 nie zakończono. Odwołujący na posiedzeniu wycofał zarzut naruszenia art. 214 ust. 1 i 305 ustawy Pzp2019, więc w tym zakresie postępowanie odwoławcze podlegało umorzeniu (pkt 1 sentencji). W pozostałym zakresie, biorąc pod uwagę poczynione przez Izbę ustalenia, skład orzekający Izby uznał, że odwołanie podlegało oddaleniu (pkt 2 sentencji). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp2019, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. W myśl zaś art. 4 pkt 1 Pzp2019, przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu ...

jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art. 575 ustawy Pzp2019, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku ...

123456...28następne »