Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3445/21, KIO 3447/21 – Wyrok KIO – 2021-12-29 218 fragmentów

2021-12-29 » Zaskarżone » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenie) zamawiający ma możliwość wyboru czasookresu wykazania się doświadczeniem przez wykonawcę poza podstawowy okres 3 lat: "4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata". Sam ustawodawca wskazał, iż ...

czasookresu jest wskazane ze względu na zwiększenie konkurencyjności. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu dokonanie selekcji wykonawców, którzy legitymują się odpowiednim doświadczeniem. Trudno uznać, iż wykonawca, który wdrożył system np. 4 lata temu jest w innej sytuacji niż wykonawca, który wykonał analogiczny system rok później. Żądanie, aby wykonawca wykazał się wykonaniem systemu w okresie 3 ostatnich lat jest ograniczaniem konkurencji. Tym bardziej, iż zamawiający nie wskazał żadnej szczególnej technologii, będącej nowością na rynku, takiej ...

bardziej zatem wskazane jest wydłużenie okresu referencyjnego ponad okres wskazany w Specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek formułowania warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniał on uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest również określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie zamówienia, przy czym określenie warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który dokonując tej czynności zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Ograniczenie wykazania doświadczenia do 3 lat nie jest niczym uzasadnione. Służy wyłącznie ograniczaniu konkurencji. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Postawienie przez zamawiającego zaskarżonego wymagania jest uzasadnione i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a ...

code i obsługa technologii mobilnych były znacznie mniej wykorzystywane niż w przedmiotowym zamówieniu, tymczasem zastosowanie technik low code ma na celu między innymi obniżenie kosztów rozwoju systemu, co jest dla zamawiającego kluczowym celem wdrożenia nowego systemu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) (dalej: "rozporządzenie") zamawiający ma możliwość, a nie obowiązek wydłużenia 3-letniego okresu referencyjnego do 5-ciu lat i to tylko w sytuacji, gdy ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji. Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wydłużenie okresu referencyjnego miałoby odwrotny cel, gdyż dopuściłoby do zamówienia wykonawców, którzy nie posiadają aktualnej wiedzy i doświadczenia w technologii używanej w przedmiotowym zamówieniu. Odwołujący twierdzi także, że wydłużenie okresu referencyjnego do ...

wskazał odwołujący, jest czynnością techniczną - miałoby być nadmiarowe i ograniczające konkurencję, skoro przedmiot zamówienia obejmuje raportowanie). Zamawiający, mając na uwadze argumentację odwołującego, zmienił SWZ w następujący sposób: "1.1.1.1.2.4 Cykliczne raportowanie wykonywania usług utrzymania w okresach miesięcznych w formie raportów przesyłanych do klienta.". Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Punkt 8 - Zarzut dotyczący liczby wniosków obsługiwanych rocznie przez system. Modyfikacja podwarunku w zakresie wymaganej ilości wniosków jakie obsłużył system (pkt. 1.1.1.2.5). Wymaganie, aby "system obsłużył w każdym roku średnio co najmniej 500 000 wniosków co oznacza, iż wnioski w podanej liczbie były wprowadzone do systemu oraz przeprocesowane w pełnym zakresie procesów, zgodnie z wdrożonymi procesami biznesowymi" jest zdaniem odwołującego wymaganiem nadmiarowym i istotnie ograniczającym konkurencję. Liczba wprowadzonych wniosków jest wartością niezależną od wykonawcy, bowiem system może mieć możliwość wprowadzenia 500 tyś. wniosków, a z przyczyn niezależnych od wykonawcy te wnioski nie zostaną wprowadzone w żądanej wysokości, jest to parametr zewnętrzny. Celem badania doświadczenia wykonawców w postępowaniu nie jest znalezienie u wykonawcy doświadczenia identycznego lub prawie takiego samego - jak specyfika danego zamawiającego oraz związanego z nią przedmiotu zamówienia. W przypadku zamawiającego, duża liczba obsługiwanych wniosków jest wprost zależna od specyfiki zamawiającego. Zamawiający w uproszczeniu - wypłaca rolnikom bezzwrotne dotacje/dopłaty. Innymi słowy to zamawiający wypłaca pieniądze swoim "klientom". Tymczasem doświadczenia i praktyka rynkowa są zgoła odmienne. Przepływ pieniądza odbywa się z reguły w drugą stronę: to Banki, inne przedsiębiorstwa potencjalnie referencyjne - zarabiają na ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 55 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1)Część IV "Kryteria ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część ...

7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.23 UWAGI: JEŻELI TREŚĆ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA ODPOWIADA ZAKRESOWI INFORMACJI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POPRZEZ ŻĄDANIE DOKUMENTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 2 PKT 2 I UST. 4 ROZPORZĄDZENIA WS. DOKUMENTÓW, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODSTĄPIĆ OD ŻĄDANIA TYCH DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY. W TAKIM PRZYPADKU DOWODEM SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA SĄ ODPOWIEDNIE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB ODPOWIEDNIO PRZEZ PODMIOTY, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA. 24 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.25 22 § 2 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia ...

których wskazane zdolności dotyczą.28 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na potencjał podmiotów udostępniających zasoby. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WIĄŻĄCE SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które wiążą się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.31 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.32 ODNOŚNIE ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 55 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1)Część IV "Kryteria ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część ...

7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.23 UWAGI: JEŻELI TREŚĆ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA ODPOWIADA ZAKRESOWI INFORMACJI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POPRZEZ ŻĄDANIE DOKUMENTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 2 PKT 2 I UST. 4 ROZPORZĄDZENIA WS. DOKUMENTÓW, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODSTĄPIĆ OD ŻĄDANIA TYCH DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY. W TAKIM PRZYPADKU DOWODEM SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA SĄ ODPOWIEDNIE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB ODPOWIEDNIO PRZEZ PODMIOTY, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA. 24 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.25 22 § 2 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia ...

których wskazane zdolności dotyczą.28 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na potencjał podmiotów udostępniających zasoby. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WIĄŻĄCE SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które wiążą się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.31 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.32 ODNOŚNIE ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 39 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów ...

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: - wartości, - przedmiotu, - dat wykonania i ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego oświadczenia. Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/Wzory oświadczeń i dokumentów z ...

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo- badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE: OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.26 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 § 11 pkt 1 i 2 ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 39 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów ...

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: - wartości, - przedmiotu, - dat wykonania i ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego oświadczenia. Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/Wzory oświadczeń i dokumentów z ...

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo- badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE: OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.26 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 § 11 pkt 1 i 2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 72 fragmenty

2018-01-16 » Uwzględnia odwołanie

regulacja prawna (§ 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów), przewiduje, że wykaz usług lub wykonywanych przez wykonawcę powinien obejmować okres ostatnich trzech lat, a w uzasadnionych przypadkach (wyszczególnionych w przypadkach) może być krótszy. Przepis nie zabrania jednak wydłużenia okresu, za który zamawiający może przyjmować od wykonawców wykaz świadczonych usług. Wydłużenie okresu, w jakim zamawiający bierze pod uwagę przy ocenie spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, nie stoi zatem w sprzeczności z postanowieniami omawianego rozporządzenia. Zdaniem zamawiającego, interes prawny we wniesieniu odwołania ma ten wykonawca, który uważa, że warunki udziału w postępowaniu zostały przez zamawiającego ustalone w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu, a zatem w sposób nieuprawniony ograniczający krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie. zamówienia. Określenie warunku udziału w postępowaniu w sposób zbyt liberalny jest natomiast ryzykiem tylko i wyłącznie zamawiającego. W związku z powyższym w ocenie zamawiającego, w zakresie omawianego zarzutu odwołania, odwołujący nie posiada interesu prawnego w nakazaniu zmiany warunku poprzez skrócenie okresu, za jaki zamawiający będzie przyjmował wykazy od wykonawców. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut odwołującego jest bezzasadny. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, okres za jaki wykonawcy zobligowani są do ...

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 4 pkt 5 ww rozporządzenia "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.". Powyższe, zdaniem Izby oznacza, iż to zamawiający subiektywnie oceniając sytuację związaną z prowadzonym przez siebie postępowaniem, podejmuje decyzję, czy odstąpić od wymogu 3 letniego doświadczenia, wydłużając go o odpowiedni, w danych okolicznościach sprawy czas, czy pozostawić wymóg podstawowy, tzn. 3-letni. Izba nie dostrzegła w czynnościach zamawiającego naruszenia przepisów prawa oraz nie stwierdziła, że zmiana dokonana przez zamawiającego narusza zasadę równego traktowania czy uczciwej konkurencji. Dowód zgłoszony przez odwołującego pozostaje bez znaczenia dla oceny przedmiotowego zarzutu, albowiem zestawienie warunków obowiązujących w poprzednich latach nie może być rozstrzygające dla uznania, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie mógł rozszerzyć czasookresu legitymowania się stosownym doświadczeniem. Odwołujący podniósł również, że zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 19 (pismo z dnia 28.12.2017 r.) zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i wprowadził w błąd odwołującego. Zamawiający na zadane pytanie "Czy dopuści w ramach warunku doświadczenie (...) wykazania się jedną umową łączną na prace w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg o powierzchni 1 000 ...

norm emisji salin EURO 5 i EURO 6 (warunek udziału w postępowaniu). W obliczu takiego stanowiska Izby, która w sposób jednoznaczny stwierdziła, że postawione wymogi nie są adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie są istotne dla celu o jakim mówi zamawiający (ochrona środowiska), a przede wszystkich nie są istotne z punktu widzenia samego przedmiotu zamówienia, zamawiający poprzez wprowadzenie nowego kryterium próbuje w inny sposób wyeliminować lub utrudnić udział odwołującego w postępowaniu. W chwili obecnej normy emisji spalin zamawiający przeniósł do kryteriów oceny ofert, co powoduje, że odwołujący aby stać się konkurencyjnym dla głównego konkurenta firmy ALBA (który ujawnił ...

kserokopii poprzedniego dowodu rejestracyjnego) jest żądaniem bezcelowym. Odwołujący podkreślił, że zamawiający nie kupuje pojazdów, a usługę oczyszczania miasta w związku z czym żądanie tych dokumentów nie służy potwierdzeniu spełniania warunków. W ocenie Izby zarzut odwołującego jest zasadny. Zdaniem Izby odwołujący udowodnił, że żądanie zamawiającego wykracza poza zakres niezbędnych dokumentów, jakie zamawiający może żądać w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący przedłożył bowiem dowody, korespondencję e-mail prowadzoną z przedstawicielami ...

każdym etapie realizacji umowy, tj. nie tylko momencie jej zawarcia. W tym celu musi posiadać możliwość sprawdzenia sprzętu w razie powzięcia wątpliwości, co do jego kompletności, stanu czy wyposażenia. Kontrola, która może zostać przeprowadzona przez zamawiającego na terenie bazy magazynowo- eksploatacyjno-sprzętowej (której obowiązek posiadania przez wykonawcę został przez zamawiającego wskazany w tabeli nr 2 punktu 3.2.3 rozdziału XIII s.i.w.z.) nie będzie generowała żadnych dodatkowych kosztów. W ocenie Izby zarzut odwołującego jest bezzasadny. Jak słusznie bowiem wskazał zamawiający, przysługuje mu uprawnienie do przeprowadzania inspekcji w każdym przypadku, gdy zajdzie ku temu potrzeba, a okoliczności stanowiące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 111 fragmentów

2016-11-02 » Oddala odwołanie

naruszenie art. 22 d ust. 1 ustawy P.z.p. w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. W: sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 n, poz. 1126 - dalej: "rozporządzenie") w związku z art. 7, ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert ...

Ga 143/09; niepubl.), przepisy ustawy Pzp nie nakładają na zamawiającego obowiązku nabycia dostaw czy usług spośród oferowanych przez wszystkie podmioty na rynku, nawet te, które nie mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w dostawach lub usługach odpowiadających rodzajowo przedmiotowi danego zamówienia. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1862/09), podkreślono, że zamawiający zobowiązany jest określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie zamówienia, przy czym określenie warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który dokonując tej czynności, zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Opis oceny spełniania warunków jest podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem ...

udzielenie zamówienia każdemu zainteresowanemu. Nie stanowi zatem naruszenia (utrudniania) uczciwej konkurencji fakt, że warunków udziału w postępowaniu nie będą mogli spełnić wszyscy zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22 d ust. 1 ustawy P.z.p. w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 7, ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert ...

principio rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania ...

te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W myśl ust. 5 pkt 2, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Analiza przepisu zawartego w § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia wskazuje, że przepis ten ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Niemniej jednak wydaje się, iż w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 157 fragmentów

2017-04-03 » Uwzględnia oba odwołania

ust. 1a Pzp oraz art. 22d ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 - dalej: "rozporządzenie") w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie, że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert ...

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Podał, że określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, którymi powinien się legitymować wykonawca zostały określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są one "przewymiarowane" w stosunku do zakresu i przedmiotu zamówienia. Zawyżenie przez Zamawiającego wymaganego poziomu zdolności w stosunku do przedmiotu i zakresu zamówienia prowadzi do ograniczenia konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy są w stanie zrealizować przedmiot zamówienia, jednakże nie spełniają postawionych przez Zamawiającego nadmiernych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z rozdziałem V ust. 4 SIWZ oraz 111.2.3 pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przeć upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch usług, z których każda obejmuje ...

systemu o określonej charakterystyce, ale mniejszej wymaganej wartości minimalnej) jest w zupełności wystarczający dla zagwarantowania należytego poziomu zdolności technicznych i zawodowych podmiotu, który uzyska zamówienie. Jednocześnie, nie ogranicza on w sposób nieuzasadniony udziału w postępowaniu podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia "w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 tata przed upływem terminu składania ofert ...

500 000 zł) z jednej strony pozwala na zbadanie przez Zamawiającego czy wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie się posiadaniem osób z odpowiednim doświadczeniem: zrealizowanie przez każdą osobę projektów obejmujących zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych opisanych przez Zamawiającego o wartości co najmniej 1 500 000 zł, jak również spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w SIWZ dla każdej z osób mających pełnić funkcje w projekcie, a z drugiej strony pozwala na zapewnienie odpowiedniej konkurencji w postępowaniu, na podstawie warunku udziału, który jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W kolejnym zarzucie dotyczącym kryterium oceny ofert podał, że Zamawiający w rozdziale XII SIWZ jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał, iż "w ramach kryterium Organizacja zespołu Wykonawcy Zamawiający bierze pod uwagę wskaźnik osób zatrudnionych na umowę o pracę ...

2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wskazał, że wydłużenie okresu, w odniesieniu do którego Wykonawca może wykazywać żądane doświadczenie stanowi uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego. Podkreślił, że w odniesieniu do niniejszego zamówienia Zamawiający nie widzi potrzeb wydłużania wskazanego okresu, mając na uwadze potencjalne zainteresowanie dużej liczby podmiotów uzyskaniem zamówienia, co zapewnia odpowiedni poziom konkurencji. Z analogicznych powodów jak wskazane względem zarzutu określonego w pkt lb Zamawiający uznaje że wymaganie posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji projektów, w ramach których projektowano, budowano i wdrażano systemy informatyczne o wartości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 89 fragmentów

2022-04-25 » Oddala odwołanie

wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 112 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także w sposób uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wskutek ustanowienia zbyt długiego okresu referencyjnego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej - warunku dotyczącego doświadczenia; 2) art. 16 pkt 1 i 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 242 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także w sposób nieproporcjonalny, prowadzący do udzielenia zamówienia w sposób niezapewniający najlepszej jakości usług poprzez ustanowienie zbyt wysokiej wagi na kryterium ceny oraz brak zapewnienia kryterium jakościowego oceny ofert związanego z efektywnością oferowanego Systemu. Zarzut nr 1 Odwołujący wskazał, że w rozdz. V ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ (odpowiednio sekcja III.1.3) ogłoszenia) w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Zamawiający przewidział następujące wymaganie: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą się: posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących zamówień: Sygn. akt KIO 1011/22 Warunek ...

termin na wykonanie referencyjnych usług, a tym samym warunek udziału w postepowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy, jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców, a także uniemożliwia ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Odwołujący stwierdził, że co prawda zamawiający ma pewną swobodę w kształtowaniu warunków udziału w postepowaniu, w sposób uwzględniający jego potrzeby i oczekiwania, które powinny być wyrażone poprzez minimalne poziomy zdolności, podkreślił jednak, że warunki udziału w postępowaniu winny być ukształtowane w sposób proporcjonalny, tj. uzasadniony wartością zamówienia, jego charakterystyką, złożonością, warunkami i zakresem. Każdorazowo określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający powinien mieć na względzie osiągnięcie celu, jakim dane warunki służą, to jest wybór wykonawcy zdolnego do ...

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Odwołujący przyznał, że Zamawiający na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, może dopuścić, aby żądany wykaz wykonanych usług obejmował okres dłuższy niż ostatnie 3 lata, jednak stosując ten przepis Zamawiający powinien mieć na względzie inne zasady Pzp. W ocenie Odwołującego nie zachodzą żadne szczególne przesłanki do zastosowania tak ...

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, a także naruszającego uczciwą konkurencję, w związku z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy legitymując się starszym doświadczeniem nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia, co może osłabić pozycję konkurencyjną wykonawców, legitymujących się doświadczeniem nowszym, którzy taką rękojmię dają. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający posiada już System Bankowości Internetowej (bgk24), wdrożony i ostatecznie odebrany w dniu 26 lipca 2019 r. System ten zrealizowany został na podstawie umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., według projektu technicznego z 2015 ...

wykonawcy Sygn. akt KIO 1011/22 do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ma więc obowiązku ustanowienia warunków udziału w postępowaniu na określonym minimalnym poziomie. Powyższy przepis wyznacza granicę swobody zamawiającego w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu, uniemożliwiając ich opisywanie w sposób nadmierny i niezwiązany z celem, jakim jest weryfikacja zdolności wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia. W żadnej mierze jednak nie wprowadza on obowiązku ustanowienia warunków udziału w postępowaniu ani nie zobowiązuje do opisywania ich na określonym, minimalnym poziomie. Obowiązku takiego nie sposób też wywodzić z przepisów ogólnych, określających zasady udzielania zamówień publicznych, w tym z zasady proporcjonalności. Nie można bowiem z ogólnych zasad nakazujących prowadzenie postępowania w sposób proporcjonalny i zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, wywodzić obowiązku opisania określonych warunków udziału w postępowaniu i uzasadniać tego stopniem skomplikowania zamówienia czy specyfiką zamówienia w sytuacji, gdy inny przepis ustawy, odnoszący się wprost do warunków udziału w postępowaniu (art. 57 pkt 2 ustawy Pzp) wyraźnie stanowi, że Zamawiający może, ale nie musi warunków udziału w postępowaniu określać. Skoro określenie warunków udziału w postępowaniu jest prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego, to nie można w drodze środków ochrony prawnej skutecznie domagać się ani formułowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w określonym zakresie, ani "zaostrzenia" warunków, które zamawiający określił. Zarówno bowiem nieokreślenie warunków, jak i określenie ich na poziomie niższym niż jest to dopuszczalne z uwagi na przedmiot zamówienia, nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy i w konsekwencji nie może prowadzić do uwzględnienia odwołania. Wymóg proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu należy natomiast rozumieć, jako zakaz określenia warunków zbyt wygórowanych w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie zaś - jak to robi Odwołujący - jako zakaz określania warunków na zbyt niskim poziomie. Izba podziela tym samym pogląd przedstawiony w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych z 2021 r. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, gdzie wskazano: Swoboda określenia przez zamawiających warunków zamówienia obejmuje nie tylko swobodę kształtowania treści warunków, ale również swobodę decydowania, czy warunki zostaną w ogóle określone. Zgodnie bowiem z art. 57 pkt 2 Pzp ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 165 fragmentów

2019-05-08 » Oddala odwołanie

komputerowych oraz innych podobnych materiałów. Niezrozumiałe są twierdzenia odwołania, że Zamawiający żąda wykonania systemu przed podpisaniem umowy. W tym przypadku Zamawiający gotowego systemu nie zamawia. System, który zakłada migrację znacznych rozmiarów danych przekazanych przez klienta i wdrożenie w określonych (wielu) lokacjach na jego sprzęcie, jest zintegrowany i dostosowany do oprogramowania klienta... etc., nie może być systemem "gotowym", ale zostanie w pełni wykonany, dostosowany do potrzeb klienta i wdrożony po podpisaniu umowy. W świetle całokształtu postanowień SIWZ w rzeczywistości na dzień składania ofert musi być gotowa znaczna część oprogramowania, przy pomocy którego system Zamawiającego będzie realizowany. Nie jest jednak prawdą sugestia Odwołującego, iż Zamawiający wymaga wykonania (i prezentacji) całego systemu przed datą składania ofert, ale wymaga prezentacji dostępnych wykonawcy informatycznych komponentów i zaprezentowania, w jaki sposób oprogramowanie to realizuje funkcjonalności wskazane przez Zamawiającego. Wymagania te są w pełni uzasadnione potrzebami Zamawiającego i specyfiką przedmiotu zamówienia. Każdy wykonawca może ponieść odpowiednie nakłady i przygotować (zaprojektować lub zakupić) oprogramowanie prezentujące Zamawiającemu w jaki sposób wymagane funkcjonalności będą realizowane w systemie, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia. Trudno za niezgodną z zasadami uczciwej konkurencji uznać okoliczność, iż jedni wykonawcy poniosą większe, a inni mniejsze nakłady na dostosowanie swoich produktów informatycznych do wymagań Zamawiającego. W świetle ustawy o finansach publicznych i ze względu na unijne finansowanie projektu, obowiązkiem Zamawiającego jest dokonać wyboru oferty wykonawcy, który oferuje wykonanie zamówieniu w sposób w największym stopniu gwarantujący zaspokojenie potrzeb Zamawiającego oraz bezpieczne i pewne wykonanie zamówienia, jego jakość, np. przy pomocy sprawdzonych i weryfikowalnych komponentów. Zamawiający wymagając prezentacji sposobu realizacji wymaganych funkcjonalności na etapie składania ofert zabezpiecza się przed wyborem oferty, w ramach której wykonawca w sposób nieodpowiedzialny zobowiąże się do wykonania zamówienia, a następnie będzie ...

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Odwołujący nie wskazał żadnych okoliczności na poparcie naruszenia tego przepisu, które wskazywałyby w szczególności na brak określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 pkt 1a Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. W § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów Ustawodawca wskazał, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy w oparciu o przepis § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów, który określa generalną zasadę, że zamawiający ma obowiązek wymagać od wykonawców wykazania się doświadczeniem przy realizacji dostaw lub usług w horyzoncie 3 lat. Jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych okolicznościach zastosowanie może mieć § 2 ust. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia. W okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie ...

referencyjnego wykonanych zamówień do 5 lat. Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu ma na celu doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który obiektywnie jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści SIWZ. Podkreślić należy, że warunki udziału określone w danym postępowaniu kształtują pewien wzorzec wykonawcy, któremu Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia. Wzorzec ten określają cechy dobrane w sposób obiektywny - powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny, zapewniający dostęp do zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego prowadziłoby bowiem do naruszenia jednej z naczelnych, zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić należy, że Odwołujący nie udowodnił tezy, że systemy informatyczne podobne do zamawianego nie były przedmiotem zamówień w okresie ostatnich trzech lat w Polsce lub Europie. Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność ...

SWIZ, terminy wykonania zamówienia zostały określone datami dziennymi, a nie w danych odcinkach czasu, liczonych w dniach lub miesiącach od dnia zawarcia umowy, został uwzględniony przez Zamawiającego, co wynika z odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający w dniu 30 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie, zgodnie z żądaniem Odwołującego. W związku z uwzględnieniem tego zarzutu przez Zamawiającego Odwołujący oświadczył na rozprawie, że nie popiera tego zarzutu w ramach odwołania. Izba uznała, że naruszenie przepisów Pzp, w związku z dokonaniem zmiany SIWZ przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w postępowaniu odwoławczym należy ocenić, stosownie do brzmienia art. 192 ust 2 Pzp, jako pozostające bez wpływu na wynik postępowania, a zatem nie może stanowić podstawy do uwzględnienia odwołania w powyższym zakresie. Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 91 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia oraz określenie kryteriów oceny ofert w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, tj. w ten sposób, iż weryfikacja zgodności oferty z treścią SIWZ, a ...

przedmiotu zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, że kryteria oceny ofert, a w szczególności kryteria pozacenowe, służą wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie dopuszczeniu wykonawców do udziału w postępowaniu. Kryterium takie może mieć, i zwykle ma, charakter zawężający konkurencję. Może ono wiązać się z oceną personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia jeżeli odnosi się do przedmiotu zamówienia i jeśli może mieć znaczący wpływ na jakość jego wykonania, co w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości. System typu CRIS jest jednym z najistotniejszych komponentów przedmiotu zamówienia, zatem kryterium to Zamawiający miał prawo sformułować w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej w najwyższym stopniu oczekiwania Zamawiającego wobec wykonawcy, który będzie realizował zamówienie. Doświadczenie zespołu wdrożeniowego wykonawcy w zakresie wdrażania systemu typu CRIS stanowiącego najważniejszy i najtrudniejszy element ...

123456...209następne »