Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3445/21, KIO 3447/21 – Wyrok KIO – 2021-12-29 218 fragmentów

2021-12-29 » Zaskarżone » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenie) zamawiający ma możliwość wyboru czasookresu wykazania się doświadczeniem przez wykonawcę poza podstawowy okres 3 lat: "4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata". Sam ustawodawca wskazał, iż ...

bardziej zatem wskazane jest wydłużenie okresu referencyjnego ponad okres wskazany w Specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek formułowania warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniał on uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest również określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie zamówienia, przy czym określenie warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który dokonując tej czynności zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Ograniczenie wykazania doświadczenia do 3 lat nie jest niczym uzasadnione. Służy wyłącznie ograniczaniu konkurencji. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Postawienie przez zamawiającego zaskarżonego wymagania jest uzasadnione i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a ...

code i obsługa technologii mobilnych były znacznie mniej wykorzystywane niż w przedmiotowym zamówieniu, tymczasem zastosowanie technik low code ma na celu między innymi obniżenie kosztów rozwoju systemu, co jest dla zamawiającego kluczowym celem wdrożenia nowego systemu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) (dalej: "rozporządzenie") zamawiający ma możliwość, a nie obowiązek wydłużenia 3-letniego okresu referencyjnego do 5-ciu lat i to tylko w sytuacji, gdy ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji. Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wydłużenie okresu referencyjnego miałoby odwrotny cel, gdyż dopuściłoby do zamówienia wykonawców, którzy nie posiadają aktualnej wiedzy i doświadczenia w technologii używanej w przedmiotowym zamówieniu. Odwołujący twierdzi także, że wydłużenie okresu referencyjnego do ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 55 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1)Część IV "Kryteria ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.31 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.32 ODNOŚNIE ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 55 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1)Część IV "Kryteria ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część ...

oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.31 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.32 ODNOŚNIE ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 39 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: - wartości, - przedmiotu, - dat wykonania i ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego oświadczenia. Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/Wzory oświadczeń i dokumentów z ...

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo- badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE: OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 39 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: - wartości, - przedmiotu, - dat wykonania i ...

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego oświadczenia. Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/Wzory oświadczeń i dokumentów z ...

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo- badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE: OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 72 fragmenty

2018-01-16 » Uwzględnia odwołanie

regulacja prawna (§ 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów), przewiduje, że wykaz usług lub wykonywanych przez wykonawcę powinien obejmować okres ostatnich trzech lat, a w uzasadnionych przypadkach (wyszczególnionych w przypadkach) może być krótszy. Przepis nie zabrania jednak wydłużenia okresu, za który zamawiający może przyjmować od wykonawców wykaz świadczonych usług. Wydłużenie okresu, w jakim zamawiający bierze pod uwagę przy ocenie spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, nie stoi zatem w sprzeczności z postanowieniami omawianego rozporządzenia. Zdaniem zamawiającego, interes prawny we wniesieniu odwołania ma ten wykonawca, który uważa, że warunki udziału w postępowaniu zostały przez zamawiającego ustalone w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu, a zatem w sposób nieuprawniony ograniczający krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie. zamówienia. Określenie warunku udziału w postępowaniu w sposób zbyt liberalny jest natomiast ryzykiem tylko i wyłącznie zamawiającego. W związku z powyższym w ocenie zamawiającego, w zakresie omawianego zarzutu odwołania, odwołujący nie posiada interesu prawnego w nakazaniu zmiany warunku poprzez skrócenie okresu, za jaki zamawiający będzie przyjmował wykazy od wykonawców. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut odwołującego jest bezzasadny. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, okres za jaki wykonawcy zobligowani są do ...

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 4 pkt 5 ww rozporządzenia "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.". Powyższe, zdaniem Izby oznacza, iż to zamawiający subiektywnie oceniając sytuację związaną z prowadzonym przez siebie postępowaniem, podejmuje decyzję, czy odstąpić od wymogu 3 letniego doświadczenia, wydłużając go o odpowiedni, w danych okolicznościach sprawy czas, czy pozostawić wymóg podstawowy, tzn. 3-letni. Izba nie dostrzegła w czynnościach zamawiającego naruszenia przepisów prawa oraz nie stwierdziła, że zmiana dokonana przez zamawiającego narusza zasadę równego traktowania czy uczciwej konkurencji. Dowód zgłoszony przez odwołującego pozostaje bez znaczenia dla oceny przedmiotowego zarzutu, albowiem zestawienie warunków obowiązujących w poprzednich latach nie może być rozstrzygające dla uznania, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie mógł rozszerzyć czasookresu legitymowania się stosownym doświadczeniem. Odwołujący podniósł również, że zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 19 (pismo z dnia 28.12.2017 r.) zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i wprowadził w błąd odwołującego. Zamawiający na zadane pytanie "Czy dopuści w ramach warunku doświadczenie (...) wykazania się jedną umową łączną na prace w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg o powierzchni 1 000 ...

norm emisji salin EURO 5 i EURO 6 (warunek udziału w postępowaniu). W obliczu takiego stanowiska Izby, która w sposób jednoznaczny stwierdziła, że postawione wymogi nie są adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie są istotne dla celu o jakim mówi zamawiający (ochrona środowiska), a przede wszystkich nie są istotne z punktu widzenia samego przedmiotu zamówienia, zamawiający poprzez wprowadzenie nowego kryterium próbuje w inny sposób wyeliminować lub utrudnić udział odwołującego w postępowaniu. W chwili obecnej normy emisji spalin zamawiający przeniósł do kryteriów oceny ofert, co powoduje, że odwołujący aby stać się konkurencyjnym dla głównego konkurenta firmy ALBA (który ujawnił ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 111 fragmentów

2016-11-02 » Oddala odwołanie

udzielenie zamówienia każdemu zainteresowanemu. Nie stanowi zatem naruszenia (utrudniania) uczciwej konkurencji fakt, że warunków udziału w postępowaniu nie będą mogli spełnić wszyscy zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22 d ust. 1 ustawy P.z.p. w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 7, ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert ...

principio rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania ...

te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W myśl ust. 5 pkt 2, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Analiza przepisu zawartego w § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia wskazuje, że przepis ten ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Niemniej jednak wydaje się, iż w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 157 fragmentów

2017-04-03 » Uwzględnia oba odwołania

ust. 1a Pzp oraz art. 22d ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 - dalej: "rozporządzenie") w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie, że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert ...

systemu o określonej charakterystyce, ale mniejszej wymaganej wartości minimalnej) jest w zupełności wystarczający dla zagwarantowania należytego poziomu zdolności technicznych i zawodowych podmiotu, który uzyska zamówienie. Jednocześnie, nie ogranicza on w sposób nieuzasadniony udziału w postępowaniu podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia "w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 tata przed upływem terminu składania ofert ...

2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wskazał, że wydłużenie okresu, w odniesieniu do którego Wykonawca może wykazywać żądane doświadczenie stanowi uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego. Podkreślił, że w odniesieniu do niniejszego zamówienia Zamawiający nie widzi potrzeb wydłużania wskazanego okresu, mając na uwadze potencjalne zainteresowanie dużej liczby podmiotów uzyskaniem zamówienia, co zapewnia odpowiedni poziom konkurencji. Z analogicznych powodów jak wskazane względem zarzutu określonego w pkt lb Zamawiający uznaje że wymaganie posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji projektów, w ramach których projektowano, budowano i wdrażano systemy informatyczne o wartości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 165 fragmentów

2019-05-08 » Oddala odwołanie

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Odwołujący nie wskazał żadnych okoliczności na poparcie naruszenia tego przepisu, które wskazywałyby w szczególności na brak określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 pkt 1a Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. W § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów Ustawodawca wskazał, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy w oparciu o przepis § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów, który określa generalną zasadę, że zamawiający ma obowiązek wymagać od wykonawców wykazania się doświadczeniem przy realizacji dostaw lub usług w horyzoncie 3 lat. Jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych okolicznościach zastosowanie może mieć § 2 ust. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia. W okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie ...

referencyjnego wykonanych zamówień do 5 lat. Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu ma na celu doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który obiektywnie jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści SIWZ. Podkreślić należy, że warunki udziału określone w danym postępowaniu kształtują pewien wzorzec wykonawcy, któremu Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia. Wzorzec ten określają cechy dobrane w sposób obiektywny - powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny, zapewniający dostęp do zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego prowadziłoby bowiem do naruszenia jednej z naczelnych, zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić należy, że Odwołujący nie udowodnił tezy, że systemy informatyczne podobne do zamawianego nie były przedmiotem zamówień w okresie ostatnich trzech lat w Polsce lub Europie. Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność ...

przedmiotu zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, że kryteria oceny ofert, a w szczególności kryteria pozacenowe, służą wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie dopuszczeniu wykonawców do udziału w postępowaniu. Kryterium takie może mieć, i zwykle ma, charakter zawężający konkurencję. Może ono wiązać się z oceną personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia jeżeli odnosi się do przedmiotu zamówienia i jeśli może mieć znaczący wpływ na jakość jego wykonania, co w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości. System typu CRIS jest jednym z najistotniejszych komponentów przedmiotu zamówienia, zatem kryterium to Zamawiający miał prawo sformułować w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej w najwyższym stopniu oczekiwania Zamawiającego wobec wykonawcy, który będzie realizował zamówienie. Doświadczenie zespołu wdrożeniowego wykonawcy w zakresie wdrażania systemu typu CRIS stanowiącego najważniejszy i najtrudniejszy element ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 332 fragmenty

2018-12-21 » Oddala odwołania

8.1.3.1 zdolność techniczna i zawodowa, warunek określony w ppkt 5.8.1.3.2 dotyczący wykazania się doświadczeniem w zakresie wdrożenia systemu billingowego. Zamawiający w SIWZ określił warunek zdolności technicznej i zawodowej w następujący sposób: "5.8.1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj. 5.8.13.1. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali z wyłączeniem okresu gwarancji (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują) co najmniej: (UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku warunku dotyczącego wykazania się dwiema usługami wdrożenia systemu billingowego, Zamawiający dopuszcza tylko wdrożenie w całości wykonane i odebrane (zakończone), w przypadku warunku dotyczącego wykazania się usługą utrzymania i rozwoju systemu billingowego Zamawiający dopuszcza wykazanie się również usługą będącą w trakcie realizacji pod warunkiem, że była ona wykonywana przez okres minimum 6 miesięcy i spełnia pozostałe wymagania postawione w warunku)." Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu rozporządzenia nowa regulacja określona w § 2 ust. 5 rozporządzenia dająca możliwość dopuszczenia przez zamawiającego, aby wykaz dostaw lub usług obejmował okres dłuższy niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to rozwiązanie, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniach, w szczególności tych, które dotyczą specjalistycznych robót, dostaw lub usług. Celowość tej regulacji nakazuje przyjąć raczej obowiązek zamawiającego do wydłużenia tych okresów w sytuacji, gdyby określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu miały doprowadzić do zaburzenia poziomu konkurencyjności w postępowaniu lub nawet wyeliminowania konkurencji. W takim przypadku zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminów zgodnie z § 2 ust. 5., tak by zachować zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu, powyższe potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 listopada 2016 r., KIO 1959/16: "Niemniej jednak wydaje się, iż w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt ...

uznaje się wykonawcę, który wykaże spełnienie minimalnych wielkości, określonych przez zamawiającego. Należy przy tym uwzględniać specyfikę zamówienia, w tym jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym zachować równowagę pomiędzy jego tak rozumianym interesem, a interesem wykonawców. Chodzi o to, aby poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań, nie nastąpiło wyeliminowanie z postępowania wykonawców, zdolnych do jego należytego wykonania". Odwołujący wniósł o zmianę ...

z tego powodu takie wymaganie kwalifikuje się jako utrudnienie uczciwej konkurencji, jak również nie oznacza. że jego wprowadzenie wykracza poza realizacje celu, któremu ma służyć - dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie wykonawców, którzy dają rękojmię prawidłowej realizacji zamówienia. Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że żądanie Odwołującego wydaje się być działaniem mającym na celu obniżenie warunku do posiadanego przez niego poziomu zdolności, a nie dążeniem do zachowania przez zmawiającego w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji j proporcjonalności. Podobne stanowisko należy odnieść do żądanej zmiany parametrów w pkt. 5.8.1.3.2.5 oraz 5.8.1.3.2.6 SIWZ. W tym przypadku Odwołujący Sygnity domaga się zmniejszenia wymagania dla wdrożenia ...

123456...206następne »