Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 87 fragmentów

2023-03-20 » Oddala odwołanie

z art. 16 pkt 1 Pzp poprzez bezzasadne i bezprawne unieważnienie postępowania, z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, w sytuacji gdy przesłanki do unieważnienia postępowania wskazane w art. 255 pkt 5 Pzp nie zaistniały ...

zbadać czy udzielenie danego zamówienia w dalszym ciągu leży w interesie publicznym. Przy czym nie chodzi tu o udzielenie zamówienia danemu wykonawcy, ale generalnie o udzielenie tego zamówienia jakiemukolwiek wykonawcy. Oczywiście unieważnienie postępowania najbardziej szkodzi interesom ekonomicznym wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza w postępowaniu. Izba, ze względów opisanych powyżej, powinna w pełni chronić uzasadnione ekonomiczne interesy wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jednak nie może zapominać także o interesie publicznym, którego realizacja jest głównym zadaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji konfliktu Sygnatura akt KIO 559/23 pomiędzy interesem wykonawcy a interesem publicznym, koniecznym jest rozważenie czy interes publiczny dozna na tyle znaczącego uszczerbku, aby uznać jego prymat nad interesem wykonawcy(..)'. W przedmiotowym postępowaniu należy uznać, że unieważnienie postępowania jest wyrazem dbałości o interes publiczny z uwagi na fakt, że udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym ...

po terminie 31.08.2022 r. skutkowałoby niezasadnym wydatkowaniem środków publicznych i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W przedmiotowym postępowaniu interes publiczny jest na tyle istotny, iż musi być postawiony ponad indywidualnymi interesami uczestników postępowania. Ponadto analizując przytoczony fragment wyroku KIO, należy stwierdzić, że unieważnienie postępowania bezsprzecznie nie ma związku z prywatnym interesem Zamawiającego, bądź zmianą sytuacji leżącej po jego stronie. W związku ...

KIO 497/24 – Wyrok KIO – 2024-03-04 58 fragmentów Premium

2024-03-04 » Uwzględnia odwołanie

r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 5) Pzp przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na stwierdzenie, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, pomimo że okoliczności wskazane ...

nie zdołałby przewidzieć zmiany okoliczności i jej wpływu na kolizję interesu publicznego z prowadzeniem postępowania lub wykonaniem zamówienia. Następnie Odwołujący argumentował, że wskazane w uzasadnieniu unieważnienia okoliczności nie uzasadniają wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, oraz nie są to okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Odwołujący przypomniał, że Zamawiający argumentuje unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 5): a) Zapowiedziami regulacji ...

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Wykładnia powyższej przesłanki unieważnienia postępowania prowadzi do wniosku, że wszystkie okoliczności, o jakich mowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024 46 fragmentów

2024-02-16 » Oddala odwołanie

Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 260 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - poprzez unieważnienie postępowania, pomimo nie wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która mogłaby powodować, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a ponadto uzasadnienie czynności unieważnienia postępowania jest dokonane w sposób ogólnikowy, nie dający możliwości jednoznacznego ...

ona, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia postępowania wskazał, że ośrodki, w których miały być zrealizowane dostawy ...

przesłanek umożliwiających zastosowanie art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykazał również adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego tzn. np. tego, aby brak interesu publicznego był rezultatem takiej nieprzewidywalnej, zewnętrznej i obiektywnej zmiany okoliczności o istotnym charakterze. Podstawy unieważnienia postępowania mają charakter wyjątkowy i powinny być interpretowane zawężająco. Zamawiający unieważniając postępowanie podał także jako podstawę unieważnienia, art. 257 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyjaśniał jego zastosowanie w taki sposób, że wg niego ...

123456...110następne »