Logowanie

Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych – 3 fragmenty

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

od niego. Wspomniana w pytaniu siła wyższa stanowić będzie z zasady element ...
że wpływ takiego czynnika jak siła wyższa (w tym wypadku powódź) musi ...
zasadą jest, iż powódź jako siła wyższa usprawiedliwia każdą nieterminową realizację zamówienia ...

UZP/ZO/0-1022/04 – Wyrok ZA – 2004-07-08 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności postępowania poczynając od otwarcia ofert

spowodowane działaniem osób trzecich, albo siłą wyższą. Zasady tej odpowiedzialności nie pozostają ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2010 – 1 fragment

Odrzuca odwołanie

r. (…) winny być traktowane jako siła wyższa, która uniemożliwiła Odwołującemu, pomimo dochowania ...

Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych – 3 fragmenty

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

od niego. Wspomniana w pytaniu siła wyższa stanowić będzie z zasady element ...
że wpływ takiego czynnika jak siła wyższa (w tym wypadku powódź) musi ...
zasadą jest, iż powódź jako siła wyższa usprawiedliwia każdą nieterminową realizację zamówienia ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2011 – 3 fragmenty

art. 9 pkt 3

tytułem wyjaśnienia GKO wskazuje, iż "siła wyższa" w rozumieniu cywilnoprawnym musi być ...
nieuprawnione. Wprawdzie każde zdarzenie będące siłą wyższą wypełniać będzie cechy zdarzenia losowego ...
tego przepisu a nie będące siłą wyższą. Częściowo uzasadniony jest zarzut skarżącego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 8 fragmentów

Oddala odwołanie

niezależnych. Nie ulega wątpliwości, iż Siła Wyższa stanowi okoliczność niezależną tj. wyłączającą ...
uszczegółowione, że w takim rozumieniu siła wyższa dotyczy warunków atmosferycznych uniemożliwiających odbycie lotów. Oznacza to, że siła wyższa dotyczy wystąpienia warunków atmosferycznych, które ...
więc za okoliczności zdefiniowane jako siła wyższa. Z powyższego wyraźnie wynika, że ...

UZP/ZO/0-1027/04 – Wyrok ZA – 2004-07-08 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności postępowania poczynając od otwarcia ofert

spowodowane działaniem osób trzecich, albo siłą wyższą. Zasady tej Strona 5 z ...

Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (cz. II) - Hiszpania i Portugalia

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

przygotowywania projektu lub specyfikacji technicznych; - siła wyższa lub przypadek losowy, które powodują ...
umowy (podstawowej) jest równa lub wyższa od progu obowiązywania unijnych dyrektyw ...

UZP/ZO/0-2060/06 – Wyrok ZA – 2006-07-19 – 1 fragment

Oddala odwołanie

wyższej. Dalej umowa stanowi, iż siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego ...

IV CSK 644/12 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013-05-23 – 1 fragment

Opóźnienie powódki nie zostało spowodowane siłą wyższą, tj. trzęsieniem ziemi i tsunami ...

1 następne »