Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004 6 fragmentów

2004-06-24 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności począwszy od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z prawem oraz naruszających cywilnoprawną równość stron umowy. I tak zarzuca, że ...

zapis o różnych wysokościach kar umownych przewidzianych z tytułu niewykonania bądź ...

za każdy dzień zwłoki ustalono karę w wysokości 5 zł zaś ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 9 fragmentów

2005-08-16 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dostosowanie projektu umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do wymogów obowiązujących przepisów prawa

winien zostać uzupełniony o zapis " Kary umowne nie przysługują Zamawiającemu od Wykonawcy ...

należności za dostarczone wyroby. Zastrzeżone kary umowne znacznie przekraczają ewentualne odsetki należne ...

w zapłacie należności, a zastrzeżona kara umowna z tytułu opóźnienia rozpoczyna bieg ...