Logowanie

UZP/ZO/0-1180/06 – Wyrok ZA – 2006-04-27 – 19 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert przy zastosowaniu w odniesieniu do oferty złożonej przez Baxter Healthcare S.A. trybu postępowania wyjaśniającego określonego w art. 90 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zamawiającemu, że z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 90 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...
dotyczące naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...
zarzucił Zamawiającemu naruszenie również przepisów art. 29 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 86 ust. 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...

UZP/ZO/0-3052/06 – Wyrok ZA – 2007-01-10 – 27 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie unieważnienia czynności oceny ofert ioraz dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołujacego się.

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10. Wskazane pismo zawierało również ...
proteście Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy PZP. W uzasadnieniu protestu ...
publicznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Odwołujący ...

UZP/ZO/0-710/07 – Wyrok ZA – 2007-06-19 – 23 fragmenty

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prawnych do prowadzenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ...
reki jest zgodny z treścią art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ...
że zachodzą przesłanki wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ...

UZP/ZO/0-3189/05 – Wyrok ZA – 2005-11-08 – 31 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie

przepisów tego Rozporządzenia, które w §1 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 6 ; § 1 ust. 3 pkt 2 aktualność wymienionych tam dokumentów ...
wykonawca przedstawi zaświadczenia wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1,4,5 i 6 oraz § 1 ust. 3 pkt 2 ww. Rozporządzenia i poprzez ...
przwidzianych w SIWZ, na mocy art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, ale również na mocy art. 61 ust. 1 pkt 5 Pzp zamówienia z wolnej ręki ...

UZP/ZO/0-2189/05 – Wyrok ZA – 2005-08-18 – 29 fragmentów

Oddala odwołanie

i przeróbki mechanicznej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 ...
także naruszenie innych przepisów, tj. art. 7 ust. 1, art., 87 ust. 1, art. 91 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...
2005r. w zakresie wprowadzenia art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy - Prawo ...

UZP/ZO/0-2269/04 – Wyrok ZA – 2004-12-30 – 16 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania

przedstawionego zakresu robót zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...
powinny być wykonywane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W ...
publicznego, dlatego też na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. 191 ust. 3 Zespół Arbitrów postanowił nakazać ...

UZP/ZO/0-2897/06 – Wyrok ZA – 2006-12-13 – 17 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie

obojętna z punktu widzenia dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy. Odwołujący dodał, iż według ...
reki, wybranym w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy ...
zasadności zastosowanej przesłanki opisanej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ani też drugiej przesłanki opisanej w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy. Mając powyższe ...

UZP/ZO/0-2868/05 – Wyrok ZA – 2005-01-14 – 15 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert

odbył się z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3, art. 150 ust. 1 i art. 147 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...
odrzucona w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. W motywach ...
odrzucenia w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Biorąc powyższe pod ...

UZP/ZO/0-449/04 – Wyrok ZA – 2004-04-15 – 19 fragmentów

Uwzględnia odwołanie unieważniając czynność unieważnienia postępowania i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

do unieważnienia postępowania na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż oferta Protestującego nie ...
zarzuty zasługują na uwzględnienie. Przepis art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi, iż wykluczeniu ...
kwoty 2 000 zł. Strona 5 z 5 Stosownie do art. 92a ust. 1 i 2 ustawy z dnia ...

UZP/ZO/0-3376/05 – Wyrok ZA – 2005-11-18 – 34 fragmenty

Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 96 ust. 4 ustawy i wnosi o ...
wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przeciwnie bowiem Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy, tj. zakazu nierównego traktowania ...
taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Pismem z dnia 31 ...

1 następne »