Logowanie

KU/77/14 – Kontrola UZP – 2014-08-05 – 7 fragmentów

TELKAZ Sp. z o.o., powtórzenie czynności badania i oceny ofert w ...
Sp. z o.o. oraz powtórzenia czynności oceny i badania ofert w ...
części 2 przedmiotowego zamówienia oraz powtórzenie czynności oceny i badania ofert z ...

Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego – 12 fragmentów

Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

i nakazaniem zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie czynności w postępowaniu lub nakazaniem unieważnienia czynności zamawiającego (art. 192 ust. 3 ...
poprzez nakazanie zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie czynności w postępowaniu lub nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego. Tak więc w sytuacji ...
ustawy PZP nakazuje wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazuje unieważnienie czynności zamawiającego. Tak więc do czasu ...

Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego – 12 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

i nakazaniem zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie czynności w postępowaniu lub nakazaniem unieważnienia czynności zamawiającego (art. 192 ust. 3 ...
poprzez nakazanie zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie czynności w postępowaniu lub nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego. Tak więc w sytuacji ...
ustawy Pzp nakazuje wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazuje unieważnienie czynności zamawiającego. Tak więc do czasu ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2011 – 1 fragment

z powyższym Prezes Urzędu zaleca powtórzenie czynności oceny ofert w zakresie Części ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2012 – 11 fragmentów

4 ustawy oraz żądał unieważnienia czynności wykluczenia go z udziału w postępowaniu oraz powtórzenia czynności oceny oferty złożonej w postępowaniu ...
iż realizując wyrok KIO nakazujący powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie zobowiązany ...
z o.o., a także powtórzyć czynności badania i oceny złożonych ofert ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2013 – 2 fragmenty

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaleca powtórzenie czynności badania i oceny ofert, uchylenie ...
5186-99/IG/12) dotyczące czynności kontrolnych realizacji kursu specjalistycznego w ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 1 fragment

z powyższym Prezes Urzędu zaleca powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty ...

Środki ochrony prawnej – 39 fragmentów

Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

informacji ustawa obliguje go do powtórzenia czynności albo dokonania czynności zaniechanej oraz poinformowania o tym ...
Pzp, zatem w sytuacji, gdy powtórzenie czynności albo dokonanie czynności zaniechanej stanowi jedną z takich czynności, wykonawca lub uczestnik konkursu ma ...
do: 1. nakazania wykonania lub powtórzenia czynności zamawiającego lub nakazania unieważnienia czynności zamawiającego - jeżeli umowa w sprawie ...

Środki ochrony prawnej – 38 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

informacji ustawa obliguje go do powtórzenia czynności albo dokonania czynności zaniechanej oraz poinformowania o tym ...
Pzp, zatem w sytuacji, gdy powtórzenie czynności albo dokonanie czynności zaniechanej stanowi jedną z takich czynności, wykonawca lub uczestnik konkursu ma ...
do: 1. nakazania wykonania lub powtórzenia czynności zamawiającego lub nakazania unieważnienia czynności zamawiającego - jeżeli umowa w sprawie ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 3 fragmenty

i 3 ustawy. W uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty Pojazdy Szynowe PESA ...
mogą ograniczać się do jednorazowej czynności, tj. jednokrotnego wezwania wykonawcy do ...
wykonawcy są rażąco niskie oraz powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru ofert ...

1 następne »