Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu skargowym

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym jest pełnomocnictwem procesowym. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, na podstawie którego osoba trzecia (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo ...

Odpowiedź na skargę

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ Odpowiedź na skargę nie została uregulowana w ustawie Pzp[footnoteRef:1]. W związku z odesłaniem do przepisów o postępowaniu apelacyjnym z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp należy uznać, że odpowiedź na skargę jest odpowiednikiem odpowiedzi na apelację, o której mowa w art. 372 KPC[...

Cofnięcie skargi

2019-01-29 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

COFNIĘCIE SKARGI W jakiej formie można cofnąć skargę? Cofnięcie skargi może być dokonane w formie pisma procesowego lub ustnie na rozprawie. Dokument ma charakter przykładowy. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2019 r. .........., dnia................................. r. SĄD OKRĘGOWY W....................... Wydział.............. ul. ...................., .. - ... ................ Skarżący: ...

Pierwsze materiały w Forum Praktyk Branżowych

2019-01-28 » UZP / Aktualności

W Forum Praktyk Branżowych zamieszczono pierwsze materiały dotyczące usług tłumaczenia. Zachęcamy do przesyłania kolejnych - praktycznych przykładów branżowych, wskazań ich zastosowania i zapisów SIWZ dotyczących specjalistycznych zamówień. Materiały prosimy przesyłać na adres: praktyki_branzowe@uzp.gov....

Informator UZP nr 4/2018

2019-01-28 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Informatora UZP. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018...

Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych

2019-01-26 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538), istotne stało się wyjaśnienie kwestii możliwości dokonania zmian umów w sprawie zamówienia publicznego obejmujących zakup energii elektrycznej, ...

Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych

2019-01-25 » UZP / Aktualności

W Repozytorium wiedzy/Interpretacje przepisów zamieszczone zostało stanowisko UZP dotyczące możliwości zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Możliwość zmiany umowy na sprzedaż ...

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

2019-01-24 » UZP / Aktualności

W dniu 24 stycznia 2019 r. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Celem opracowania nowej ustawy ...

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

2019-01-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: ....................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[footnoteRef:1] [1: ...

Wniosek o koszty post odwoławcze

2019-01-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego

WNIOSEK W SPRAWIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w wyroku oraz postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako: Izba) rozstrzyga o kosztach postępowania ...

« poprzednie12345678910...121następne »