Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego ...

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania z różnych instrumentów prawnych, przewidzianych przez prawo publiczne i prywatne. Co do zasady, ...

Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

2010-11-08 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest regulowana szczegółowo ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) ani aktami wykonawczymi do tej ustawy. Sposób wykonania obowiązku publikacyjnego wynikającego z ...

Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP” - zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawc

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wzmocnieniem przedmiotowej zasady jest art. 17 ustawy Pzp, który w ust. 1 nakłada obowiązek ...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e)

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Stosownie do treści art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dalej zwaną "ustawa Pzp", w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U Nr 223, poz. 1778), tj. od dnia 29 stycznia ...

Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Stosownie do postanowienia § 1 ust. 2 ...

Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w przedmiocie nabywania, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w przedmiocie nabywania, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie. Stosownie do przepisu art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia ...

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Punktem wyjścia dla oceny zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego, jest legalna definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

Wybrane kwestie dotyczące stosowania ustawy PZP przez publiczne instytucje kultury (opracowane na podstawie odpowiedzi skierowanej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z uwagami zgłaszanymi przez instytucje kultury i środowiska twórcze)

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zasadniczym celem ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) była implementacja do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007r. zmieniającej dyrektywy Rady ...

« poprzednie1...113114115116117118119120121122następne »