Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 32 fragmenty

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

przepisów. Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić "w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę. Warto nadmienić, że do nowego brzmienia art. 90 ust ...

stosowania przepisów dotyczących ustalania podstaw rażąco niskiej ceny. Izba orzekła w nim, że zamawiający nie był zobowiązany do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż oferta tego wykonawcy nie ...

Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art ...

tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust ...

Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania ...

tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego ...

zamówienia. Także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o ...

ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Ponieważ zaistnienie wątpliwości po stronie ...

podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez względu ...

odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest zawsze uprawniony wezwać tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 1 ...

na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny, przy czym katalog tych czynników ...

czynniki mające wpływ na obniżenie ceny oferty, wymienione są w szczególności ...

koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

samym, zamawiający uprawniony jest również do żądania takich wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści ...

po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem ...

Pzp. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w ...

przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu zamawiający powinien przy tym w ...

możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje ...

w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 2 ...

na podmiot, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wprowadzona regulacja odpowiada m.in ...

którą to na wykonawcy ciąży obowiązek wskazania, jakie elementy mają wpływ na wysokość ceny i w jaki sposób dokonano ...

tak aby udowodnić, że zaproponowana cena nie jest rażąco niską. Jeżeli wykonawca nie sprosta ...

ust. 2, zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako oferty zawierającej rażąco niską cenę (art. 90 ust. 3 ustawy ...

ciężaru dowodowego, zgodnie z którą, obowiązek udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa odpowiednio na: wykonawcy, który ...

celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty ...

bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art ...

ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust ...

ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji 93 fragmenty

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

ekonomicznym, odnosi się obecnie również do kosztu. Zgodnie z art. 90 ...

1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

że z uwagi na wprowadzenie do ustawy Pzp kryterium oceny ofert ...

oferty wykonawcy pod kątem wystąpienia rażąco niskiego kosztu może nastąpić zarówno w ...

z kryteriów oceny ofert obok ceny, ale także gdy koszt jest ...

tym też celu zamawiający ma obowiązek określić i opisać to kryterium ...

podany w ofercie nie jest rażąco niski. Natomiast zgodnie art. 90 ust ...

ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; wartości zamówienia powiększonej o należny ...

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

ust. 1 ustawy Pzp ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich ...

w opinii zamawiającego, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Obowiązek żądania wyjaśnień aktualizuje się w przypadku powzięcia ...

zatem zwrócenie się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz dowodów zależy, co do zasady, od oceny oferty przez ...

na podstawę wystąpienia przez zamawiającego do konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia wyjaśniań co do podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu. Przepis ten - w ...

sztywnych, matematycznych reguł, kształtujących podstawę do wystąpienia z takim żądaniem do wykonawcy przez zamawiającego. W świetle ...

powyższego zatem zamawiający będzie miał obowiązek występowania do wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu w sytuacji gdy zostanie stwierdzona rozbieżność pomiędzy ceną ofertową (kosztem) w ofercie wykonawcy ...

zamawiający może powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o ...

innej sytuacji, w której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet ...

budzą jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest ...

generalną zasadę występowania z żądaniem wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny poprzez regulacje zawarte w art ...

przypadki, w których żądanie złożenia wyjaśnień może być konieczne. Należy podkreślić ...

pkt 1) nakłada na zamawiającego obowiązek zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, natomiast w pkt 2) istnieje ...

Te szczególne przypadki ustawodawca odniósł do wartości matematycznie przeliczanych, pozostawiając jednak ...

ustawy Pzp odnosi się bowiem do szczególnej okoliczność, jaka może świadczyć o rażąco niskiej cenie, tj. gdy: cena całkowita danej oferty jest niższa ...

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert; cena całkowita danej oferty jest niższa ...

cen rynkowych. W kontekście podejrzenia rażąco niskiej ceny z przywołanej regulacji wynika wskazówka ...

cenie całkowitej oferty w stosunku do: wartości zamówienia powiększonej o należny ...

mówimy o różnicy w stosunku do wartości zamówienia powiększonej o należny ...

części podzielonego zamówienia, należy porównać cenę oferty złożonej na daną część ...

nie zaś wartością zsumowaną stosownie do art. 32 ust. 4. Aktualność ...

Następnie, dla celów porównywalności z ceną ofertową, ustaloną wartość przedmiotu zamówienia ...

tego czy dla potrzeb porównania ceny oferty i wartości przedmiotu zamówienia należy doliczać do wartości przedmiotu zamówienia należny podatek ...

porównywalnych), stało na stanowisku, że do wartości przedmiotu zamówienia należy doliczyć, dla potrzeb porównania z ceną oferty, należny podatek od towarów ...

już stanowi, że punktem odniesienia do ceny oferty jest wartość przedmiotu zamówienia ...

dla porównania wartości zamówienia z ceną ofertową istotna jest faktyczna wartość ...

zamówienia. Ad 2. Odnosząc się do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ...

zakresie powinien dokonać porównania matematycznego ceny ofertowej do średniej cen złożonych w postępowaniu ...

uznała, że zamawiający, który, porównując ceny ofert, uwzględnił przy obliczeniach również ...

składanie ofert. Ad 3. Co do wartości zamówienia powiększonej o należny ...

nowy instrument służący badaniu, czy cena ofertowa nie jest rażąco niska. Ustawodawca, wskazując na wartość ...

zamawiający dla celów porównywalności ma obowiązek powiększyć o należy podatek od ...

Aktualizacja tej wartości sprowadza się do wzięcia pod uwagę przez zamawiającego ...

rynkowych, z którymi możemy mieć do czynienia w szczególności w trakcie ...

kiedy od szacunku wartości zamówienia do oceny ofert upłynął znaczny okres ...

Pzp, charakteru automatycznego i bezwzględnego do zastosowania, tzn. wypełnienie się którejkolwiek ...

cenie oferty badanej w stosunku do któregokolwiek ze wskazanego wyżej mierników) nie powoduje konieczności każdorazowego wezwania wykonawcy do wyjaśnień podejrzenia rażąco niskiej ceny. W każdym bowiem przypadku zamawiający ...

z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, jeżeli wskazane rozbieżności wynikają z ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Oczywistość takich okoliczności oznacza, że ...

nich rozwiewa wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia przykładowo kiedy wartość zamówienia ...

sytuację. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o ...

daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne ...

Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia przykładowo, kiedy wartość zamówienia ...

ustawy Pzp. O tym, czy cena lub koszt oferty są rzeczywiście rażąco niskie, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego ...

należy odrzucić automatyczne przyjmowanie, że cena poniżej pewnego poziomu jest ceną rażąco niską. Stanowisko to potwierdził Sąd ...

wykonawców, nie daje jeszcze podstaw do założenia, że cena najniższa podana przez jednego z wykonawców, jest ceną rażąco niską, gdyż zależne jest to ...

podstawą odrzucenia oferty jest zaoferowanie ceny "rażąco niskiej", a nie ceny "niskiej." Te dwa pojęcia nie są ...

przed arbitralnością oceny zamawiającego co do rażąco niskiej wysokości ceny (por. wyr. z dnia 22 ...

dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na wykonawcy. Zgodnie z ...

90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w ...

przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu z kolei zamawiający powinien w ...

możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień czy też określić konkretne wątpliwości odnoszące się do podejrzenia rażąco niskiej ceny. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje ...

w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Na możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie dokonanej przez wykonawcę ...

też przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania ...

nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)". Stanowisko to potwierdził też Sąd ...

wskazał, iż brak jest przeszkód do ponownego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia zamawiającego nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z "rażąco niską ceną". Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na ...

Krajową Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwości ponownego żądania wyjaśnień. Izba w swoim orzecznictwie (por ...

niejednokrotnie wskazywała, że żądanie ponownych wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny od tego samego wykonawcy nie może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania i ...

Takie żądanie jest dopuszczalne, jeśli wyjaśnienia wykonawcy złożone na wcześniejsze wezwanie zamawiającego budzą określone wątpliwości i ...

doprecyzowania. Z pewnością ponowne żądanie wyjaśnień nie może prowadzić do złożenia zupełnie nowych wyjaśnień, czy też prowadzenia procedury wyjaśnień do czasu pełnego usprawiedliwienia przez wykonawcę ...

swojej wyceny ofertowej. Ponowne żądanie wyjaśnień musi być zatem uzasadnione w świetle wyjaśnień czy dowodów przedłożonych przez wykonawcę "na pierwsze wezwanie". Zamawiający nie ma obowiązku ponownie wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień jeżeli wykonawca nie rozwiał jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie ...

z ciążącego na nim, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy ...

na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny, przy czym katalog tych czynników ...

pracy) stanowić istotną część składową ceny, budzącą wątpliwości zamawiającego ze względu ...

czynniki mające wpływ na obniżenie ceny lub kosztu oferty, znowelizowany art ...

koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

że zamawiający uprawniony jest również do żądania wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu oferty, które wykraczają ...

poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści ...

po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem ...

życia produktu inne niż sama cena nabycia. Niewątpliwie istotną częścią składową ...

oferty mającym wpływ na wysokość ceny lub kosztu, które mogą wydawać się rażąco niskie, mogą w szczególności być koszty ...

ten sposób, że wykonawca udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy nie może wykazywać, że do ustalenia ceny oferty przyjął koszty pracy niższe ...

podkreślenie, że wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy pomocą publiczną, która ...

zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie. Reasumując: Ustawa Prawo zamówień publicznych ...

umożliwia zamawiającemu badanie nie tylko rażąco niskiej ceny oferty, ale także rażąco niskiego kosztu. Badanie ceny lub kosztu prowadzi zamawiający, jeśli poweźmie wątpliwości, czy zaoferowana cena lub koszt lub ich części ...

obowiązującymi przepisami. Sztywna reguła 30% (cena badanej oferty niższa o tę ...

każdego przypadku powzięcia wątpliwości co do rażąco niskiej ceny. Rozszerzeniu ulega przykładowy katalog podstaw do wyjaśnień i przedłożenia ewentualnych dowodów, o ...

wzywa zamawiający, gdy uzna, że cena lub koszt oferty mogą być rażąco niskie. Rozszerzeniu ulega przykładowy katalog czynników ...

pod uwagę przy badaniu podstaw rażąco niskiej ceny, w szczególności o okoliczności wynikające ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2020 180 fragmentów

2020-10-16

a ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawców: XXX Sp. z o ...

o.o. sp.k, VVV do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny oferty; 2) art. 90 ust ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 3) art. 90 ust. 3 ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 4) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy QQQ do uzupełnienia dokumentów, z których wynikałoby, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. wykonawcy z przedmiotowego ...

analizy dokumentacji przedłożonej przez zamawiającego do kontroli uprzedniej wynika, iż w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2020 r ...

o.o. Sp. k. - z ceną 576.870,00 zł; 2. VVV- z ceną 540.831,00 zł; 3 ...

o.o. Sp. k. - z ceną 508.365,67 zł; 4 ...

Sp. z o.o. - z ceną 632.220,00 zł; 5. QQQ- z ceną 472.320,00 zł. Szacunkowa ...

546.121,33 zł Próg ceny oferty niższej o 30% od ...

770.531,29 zł. Próg ceny oferty niższej o 30% od ...

90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 24.00, dotyczących zaoferowanej ceny oferty, w szczególności w zakresie ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Tym samym ...

ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W piśmie z ...

2020 r.) ww. wykonawca udzielił wyjaśnień, w których wskazał, iż "(...) 1. Zakres robót przyjęty do wyceny: - budowa sieci cieplnej i ...

wykonanie tego zadania jest adekwatna do zakresu robót i nie widzimy zagrożenia realizacji zadania za cenę 472.320,00 zł brutto". Do przedłożonych w terminie wyjaśnień wykonawca załączył kosztorys ofertowy realizacji ...

Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, m.in. czy zamawiający zwracał się do pozostałych wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, a jeśli tak, zamawiający został ...

Pzp). Tym samym zamawiający wzywał do wyjaśnienia ceny złożonej oferty tylko wykonawców, których ...

zadaniu oraz w sytuacji, kiedy cena oferty wypełniała dyspozycję z art ...

przypadku zadania 1 i 3 cena oferty najkorzystniejszej okazała się niższa ...

z o.o. sp. k. do wyjaśnienia ceny oferty. Wyjaśnienia ww. wykonawców okazały się wystarczające ...

że ich oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny". Z dokumentacji przedmiotowego postępowania wynika, że próg ceny oferty niższej o 30% od ...

zadania 1, również obarczone są rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, a co za ...

tym idzie, budzą wątpliwość co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zobligowany zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w powyższym zakresie, również do ww. wykonawców. Zamawiający zaniechał wezwania do udzielenia wyjaśnień ww. wykonawców za wyjątkiem wykonawcy ...

powyższe należy zauważyć, że stosownie do treści art. 89 ust. 1 ...

zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jednakże ewentualna decyzja ...

tej kwestii, musi zostać poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita ofert jest niższa o ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o ...

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

ustawy Pzp. O tym, czy cena lub koszt oferty są rzeczywiście rażąco niskie, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego ...

należy odrzucić automatyczne przyjmowanie, że cena poniżej pewnego poziomu jest ceną rażąco niską. Zamawiający w ramach postępowania ...

Pzp polega na uprawnieniu zamawiającego do dokonania oceny ofert, a następnie ...

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich ...

czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona ...

dokonać weryfikacji ofert pod kątem ceny potencjalnie rażąco niskiej oraz zweryfikować poprawność zastosowanej stawki ...

procedurę odwróconą zamawiający niezwłocznie przystępuje do badania podstaw odrzucenia oferty określonych ...

zobowiązany jest w razie konieczności do wyjaśnienia na tym etapie treści oferty ...

jej omyłek oraz przeprowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu. Wobec powyższego należy ...

tj. twierdzenie, iż zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny tylko tych wykonawców, których oferty ...

ustawy Pzp i brak wystosowania do wykonawców: XXX Sp. z o ...

o. Sp.k. oraz VVV wezwania w trybie powyższego przepisu, należy ...

a ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny oferty. Z uwagi na fakt ...

zamawiający wobec ww. wykonawcy dotrzymał obowiązku badania i oceny oferty, a ...

samym zwrócił się o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, wykazane naruszenie nie miało wpływu ...

analizy dokumentacji przedłożonej przez zamawiającego do kontroli uprzedniej wynika, iż w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2020 r ...

złożył m.in. QQQ z ceną 472.320,00 zł. Próg ceny oferty niższej o 30% od ...

90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w terminie do dnia 25.05.2020 r., dotyczących zaoferowanej ceny oferty, w szczególności w zakresie ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

90 ust. 2 Ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Tym samym ...

ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W piśmie z ...

2020 r.) ww. wykonawca udzielił wyjaśnień, w których wskazał, iż: "(...) 1. Zakres robót przyjęty do wyceny: - budowa sieci cieplnej i ...

wykonanie tego zadania jest adekwatna do zakresu robót i nie widzimy zagrożenia realizacji zadania za cenę 472 320,00 zł brutto". Do przedłożonych w terminie wyjaśnień wykonawca załączył kosztorys ofertowy realizacji ...

1. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy wskazać, iż wykonawca QQQ nie odniósł się do powyższego i nie przedłożył stosownych dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty w zakresie wskazanym przez zamawiającego w wezwaniu, dołączając jedynie uproszczony kosztorys. Ww ...

05.2020 r. przedłożył ogólne wyjaśnienia, nie dołączył, do złożonych w terminie wyjaśnień, dowodów wymaganych w art. 90 ...

ust. 1 ustawy Pzp. Treść wezwania, jakie wystosował zamawiający, opierała się ...

ustawy Pzp. Wykonawca miał zatem obowiązek złożyć wyjaśnienia oraz załączyć dowody dotyczące elementów ceny mających wpływ na jej wysokość ...

należy, iż z treści lakonicznych wyjaśnień wykonawcy QQQ nie sposób wywieść ...

r. Prezes Urzędu zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, dlaczego i na jakiej podstawie zamawiający uznał wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami za ...

wystarczające, co w konsekwencji doprowadziło do uznania, że oferta QQQ nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający został poproszony o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zamawiający uznał ...

wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. W odpowiedzi na powyższe ...

16.09.2020 r. udzielił wyjaśnień, wskazując, iż "(...) uznał dokumenty przedłożone ...

za tym idzie potwierdzające, iż cena oferty nie jest ceną rażąco niską. Zamawiający uwzględnił znane mu ...

zbliżone zakresy. Zamawiający uwzględnił też ceny oferowane na lokalnym rynku. Wyjaśnienia wykonawcy były spójne, logiczne, zgodne ...

powyższe należy wskazać, że stosownie do treści art. 89 ust. 1 ...

zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jednakże ewentualna decyzja ...

tej kwestii, musi zostać poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

ustawy Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o ...

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

2 i 3 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z ...

ust. 1 ustawy Pzp, oceniając wyjaśnienia wezwanego wykonawcy, bierze pod uwagę ...

3 ustawy Pzp ocena złożonych wyjaśnień jest podstawą do stwierdzenia, czy oferta rzeczywiście zawiera rażąco niską cenę. Jednocześnie, w przypadku art. 90 ...

nie chodzi o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, a tylko takich, które w ...

na ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wyjaśnienia muszą wyczerpująco wskazywać wszelkie czynniki mające wpływ na cenę, tak by potwierdziły prawidłowość w obliczeniu zaoferowanej ceny. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż treść wezwania z dnia 20.05.2020 r., jakie wystosował zamawiający do ww. wykonawcy, opierała się na ...

Oznacza to, iż wykonawca miał obowiązek złożyć wyjaśnienia oraz załączyć dowody dotyczące wyliczenia ceny w terminie wskazanym w ww ...

piśmie. Przedstawione przez wykonawcę QQQ wyjaśnienia zawierały ogólne informacje dotyczące doświadczenia ...

sposób ww. okoliczności wpłynęły na cenę oferowaną w ramach przedmiotowego postępowania ...

jak również z treści przedłożonych wyjaśnień nie sposób wywieść istnienia takich ...

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W dyspozycji tegoż ...

również sytuacja, kiedy wykonawca złożył wyjaśnienia, ale wyjaśnienia te nie potwierdzają, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Zważyć należy, iż nie ...

tu bowiem o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie budzący ...

ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny. Wskazówką dla wykonawcy składającego wyjaśnienia winien być przepis art. 90 ...

mowa nie tylko o złożonych wyjaśnieniach, ale również o dowodach na ...

Oczywistym jest zatem, że przedstawione wyjaśnienia winny być nie tylko konkretne ...

niniejszej sprawie ww. wykonawca przedstawił wyjaśnienia na tyle ogólne, że nie ...

ust. 3 ustawy Pzp. Celem wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ...

wykonawca mógł zaoferować tak niską cenę. Wykonawca w wyjaśnieniach powinien zatem "wytłumaczyć" poszczególne składniki ceny i czynniki/okoliczności faktyczne pozwalające ...

zaoferowanie tak nisko wycenionych składników ceny. W przypadku złożenia w tym zakresie ogólnych wyjaśnień, które w żadnej mierze nie potwierdzają realności ceny oferty, zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, nie zaś wzywać go o przedstawienie wyjaśnień i dowodów ponownie. Biorąc pod ...

dniu 20.05.2020 r. wezwanie o złożenie wyjaśnień w trybie powyższego przepisu, należy ...

że wykonawca QQQ nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami pozwalających zamawiającemu ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym, należy ...

analizy dokumentacji przedłożonej przez zamawiającego do kontroli uprzedniej wynika, iż w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2020 r ...

o.o. Sp. k. - z ceną 701.100,00 zł. Pismem ...

z o.o. Sp. k. do złożenia wyjaśnień w terminie do dnia 25.05.2020 r., dotyczących zaoferowanej ceny oferty, w szczególności w zakresie ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Tym samym ...

ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na ...

nie za bardzo rozumiemy Państwa wezwania, ponieważ zgodnie z pismem Zamawiającego ...

Zamawiającego. Jak zatem mamy udowodnić rażąco niską cenę w stosunku do Założeń Zamawiającego". Zamawiający w toku ...

Pzp nie poprzestał na jednokrotnym wezwaniu odwołującego do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

2020 r. zamawiający podtrzymał treść wezwania do złożenia wyjaśnień wyliczenia ceny oferty w i ponowił prośbę ...

o przesłanie dokumentów zgodnie z wezwaniem. Wykonawca XXX Sp. z o ...

26.05.2020 r. udzielił wyjaśnień wskazując iż "(...) Inwestor określił Budżet ...

złożonych ofert Brutto w stosunku do najniższej oferty brutto wyliczona na ...

iż nie zachodzą przesłanki o rażąco niskiej cenie, informujemy iż Nasza firma ...

nam znaczną przewagę w stosunku do firm, które opierają się wyłącznie ...

z wynagrodzeniem powyżej średniej krajowej. Cena naszej oferty została skalkulowana o ...

stawki naszych robót nie są rażąco niskie. Jako firma przy naszym zysku ...

z o.o. Sp. k. do złożenia wyjaśnień dotyczących art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, tj. rażąco niskiej ceny, z uwagi na potraktowanie wyjaśnień udzielonych w piśmie z dnia ...

związku z powyższym, zamawiający wezwał do uszczegółowienia wyjaśnień i "przedstawienia wyliczenia ceny poszczególnych zakresów robót objętych przedmiotowym ...

odtworzenie asfaltów, materiały, inne niezbędne do wykonania zamówienia" w terminie do dnia 01.06.2020 r ...

firmy, co ma odzwierciedlenie w niskim poziomie stawek kalkulacyjnych. Umożliwienie prowadzenia ...

załączniku wysyłam kosztorys ofertowy zawierający ceny poszczególnych zakresów robót takie jak ...

Proszę o informację czy nasze wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny są wystarczające". Do ww. pisma wykonawca dołączył kosztorys ...

na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny, przy czym katalog tych czynników ...

pracy) stanowić istotną część składową ceny, budzącą wątpliwości zamawiającego ze względu ...

czynniki mające wpływ na obniżenie ceny lub kosztu oferty, znowelizowany art ...

koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

że zamawiający uprawniony jest również do żądania wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu oferty, które wykraczają ...

poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści ...

po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem ...

dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na wykonawcy. Zgodnie z ...

90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w ...

przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu z kolei zamawiający powinien w ...

możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień czy też określić konkretne wątpliwości odnoszące się do podejrzenia rażąco niskiej ceny. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje ...

w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Na możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie dokonanej przez wykonawcę ...

też przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania ...

nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)". Stanowisko to potwierdził też Sąd ...

wskazał, iż brak jest przeszkód do ponownego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia zamawiającego nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z "rażąco niską ceną". Mając na uwadze powyższe, zamawiający ...

umożliwić odwołującemu rzetelne udowodnienie, że cena jego oferty została skalkulowana w ...

stosuje pogląd, iż "prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać uchylania się ...

przez wykonawcę od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Brak rzetelności w składanych wyjaśnieniach nie może uzasadniać kolejnych wezwań kierowanych do wykonawcy" (syg. akt: KIO 525 ...

Zamawiający nie musi wielokrotnie wzywać do wyjaśnień (wykonawcy), który od początku składa wyjaśnienia ogólnikowe, wymijające i nieprzekonujące, ale ...

powinien wysłuchać wykonawcy, który składa wyjaśnienia sumiennie - dotyczy to w szczególności ...

Krajowej Izby Odwoławczej, żądanie ponownych wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny od tego samego wykonawcy nie może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania i ...

Takie żądanie jest dopuszczalne, jeśli wyjaśnienia wykonawcy budzą określone wątpliwości i wymagają doprecyzowania. Ponowne żądanie wyjaśnień musi być uzasadnione w świetle wyjaśnień czy dowodów złożonych na pierwsze wezwanie. Zamawiający nie ma obowiązku ponownie wzywać do złożenia wyjaśnień, jeżeli wykonawca nie rozwiał jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie ...

że to na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia dowodu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska i co do zasady, wyjaśnienia w tej kwestii powinny być ...

powyższe należy stwierdzić, iż treść wezwania z dnia 20.05.2020 r. oraz ponownego wezwania z dnia 25.05.2020 r., jakie wystosował zamawiający do ww. wykonawcy, opierały się na ...

Oznacza to, iż wykonawca miał obowiązek złożyć wyjaśnienia oraz załączyć dowody dotyczące wyliczenia ceny w terminie wskazanym w ww ...

dnia 26.05.2020 r. wyjaśnienia zawierały ogólne informacje dotyczące doświadczenia ...

ponoszonych przy realizacji analogicznych co do wielkości oraz zakresu merytorycznego robót ...

sposób ww. okoliczności wpłynęły na cenę oferowaną w ramach przedmiotowego postępowania. Dodatkowo ww. wykonawca na wezwanie zamawiającego nie załączył dowodów potwierdzających ...

jak również z treści przedłożonych wyjaśnień nie sposób wywieść istnienia takich ...

1 ustawy Pzp ww. wykonawcę do złożenia wyjaśnień, z uwagi na potraktowanie wyjaśnień udzielonych w piśmie z dnia ...

o.o. Sp. k. uzupełniło wyjaśnienia, tłumacząc iż "(...) czynnościami w trakcie ...

firmy, co ma odzwierciedlenie w niskim poziomie stawek kalkulacyjnych (...)" oraz dołączając ...

postępowania wynika, iż zamawiający uznał wyjaśnienia wykonawcy, a w konsekwencji dokonał ...

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art ...

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym ...

ofert". Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żądał przedłożenia m ...

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pismem z ...

zadania 1, wezwał wykonawcę QQQ do złożenia w terminie do dnia 29.05.2020 r ...

postępowania, ww. wykonawca w załączeniu do pisma z dnia 29.05 ...

r. Prezes Urzędu zwrócił się do zamawiającego z prośbą udzielenie wyjaśnień, czy zamawiający wzywał ww. wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w § 5 ...

1 rozporządzenia potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, złożonych we właściwej formie ...

09.2020 r. zamawiający udzielił wyjaśnień wskazując, iż "Wykonawca QQQ przedstawił ...

własnoręcznego podpisu, wydruk komputerowy co do zasady nie ma rangi dokumentu ...

Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do informacji odpowiadających odpisowi z tego ...

aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z ...

stąd też brak jest podstaw do uznania, że sam wydruk informacji ...

1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty ...

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym ...

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo ...

postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych ...

w przedmiotowej sprawie zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy QQQ w trybie art ...

26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów, z których wynikałoby, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z przedmiotowego postępowania ...

który nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia. Z uwagi na wykazane ...

budowlanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową ...

za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o ...

Przejdź do Czynności przygotowawcze - zamówienie publiczne na system informatyczny.pdf 99 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3 II. Zagadnienia rekomendowane do uwzględnienia przez zamawiających ..................................... 8 1 ...

informacji, czy też świadomość co do możliwości własnych zamawiającego w zakresie ...

systemu IT. Prawidłowe przygotowanie zamawiającego do przeprowadzenia postępowania, tj. na etapie ...

przy tym podkreślić, że choć obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań ...

czy narzędzi, które są konieczne do pozyskania w celu przeprowadzenia postępowania ...

realizacji takiego zamówienia otrzyma adekwatny do jego potrzeb przedmiot zamówienia. Prawidłowo ...

informatycznego (ze względu na niedopuszczenie do sytuacji, w której wykonawca niemający ...

niejasności postanowień umowy dających pole do różnej ich interpretacji. Poza ustawowymi ...

odpowiednimi po swojej stronie zasobami do starannego przeprowadzenia postępowania. W pierwszej ...

systemów informatycznych.. Gdyby zamawiający doszedł do wniosku, że nie posiada kadry ...

uprawnień prawnoautorskich i technicznych dysponuje do wykorzystywanych już przez niego systemów ...

licencję lub autorskie prawa majątkowe) do modyfikowania i rozwijania takich systemów ...

wykonawcy, czy dysponuje kodami źródłowymi do takich systemów wraz z odpowiednim ...

takich systemów z innymi planowanymi do zamówienia. Zamawiający powinien zatem szczegółowo ...

nabyć, a także przygotowując się do postępowania dokładnie zinwentaryzować środowisko IT ...

rynkowych są potrzebne nie tylko do prawidłowego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia ...

traktowane jako jeden proces, zmierzający do celu w postaci przygotowania optymalnej ...

ust. 2 ustawy Pzp), czy obowiązek kierowania do wykonawców wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (por. treść art. 224 ust ...

zamówienia, rzetelność działań zamawiającego zmierzających do ustalenia tej wartości, ma istotne ...

się zarówno samo postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy, jak i realizacja ...

SYSTEM INFORMATYCZNY II. Zagadnienia rekomendowane do uwzględnienia przez zamawiających Jak zaznaczono powyżej, choć obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań ...

działań zamawiającego mają więc zastosowanie do analiz prowadzonych zgodnie z art ...

83 ustawy Pzp, ale także do działań poprzedzających wszczęcie postępowania o ...

odpowiedzieć, zanim zacznie przygotowywać się do przeprowadzenia postępowania. Zastrzec należy, że ...

a także zminimalizować ryzyko odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej). 2. Czy ...

będzie efektywne i może doprowadzić do niepowodzenia projektu z uwagi na ...

posiadanych zasobów i potrzeb? Przystępując do przygotowania zamówienia, zamawiający powinien sprawdzić ...

zasoby i infrastrukturę IT niezbędną do wdrożenia systemu (sprzęt, licencje, wsparcie ...

prawnoautorskich i narzędzi technicznych niezbędnych do obsługi wykorzystywanych już przez niego ...

lub nabytych autorskich praw majątkowych) do modyfikowania i rozwijania takich systemów ...

czy zamawiający dysponuje kodami źródłowymi do takich systemów wraz z odpowiednim ...

też integrację z innymi planowanymi do zamówienia? o czy posiadane kody ...

przedmiotu zamówienia bądź jakich innych obowiązków oczekiwać od wykonawcy (np. dostawy ...

uprawnień prawnych i technicznych zamawiającego do posiadanych już i wykorzystywanych przez ...

wpływać na oferowaną przez niego cenę. Pominięcie tych elementów i zorientowanie ...

są one konieczne, może doprowadzić do potencjalnych konfliktów z wykonawcą, a ...

zasobów i potrzeb może doprowadzić do nadmiarowego wydatkowania środków publicznych - może ...

działa wspólnie? Zamawiający może dojść do przekonania, że nie dysponuje samodzielnie wystarczającym potencjałem do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

Wybór takiego rozwiązania może doprowadzić do połączenia zasobów różnych zamawiających i w konsekwencji do rzetelnego przeprowadzenia procesu zakupowego, lub ...

centralnego zamawiającego zarówno w odniesieniu do zamawiających rządowych, jak i samorządowych ...

zamawiającego, który posiadałby wystarczające zasoby do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

oszacuje wartość zamówienia (nie doprowadzi do "niedoszacowania zamówienia"), to może wyeliminować ustawowy obowiązek wzywania wykonawców do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 224 ust ...

pewności, czy posiada wystarczające informacje do prawidłowego oszacowania wartości zamówienia, może ...

gdy potrzebuje dodatkowych informacji niezbędnych do sformułowania dokumentacji postępowania;  skierowanie do wykonawców potencjalnie zainteresowanych postępowaniem zapytań ...

wymienionych mechanizmów powinno zostać odniesione do rzetelnie wytypowanych wykonawców, którzy funkcjonują ...

wstępnych konsultacjach rynkowych lub tych, do których skierowane zostanie zapytanie o ...

przyjętego modelu zakupu), a dostęp do niego uzyskuje się za pośrednictwem ...

wstępnych konsultacji rynkowych lub skierowanie do wykonawców zapytań (vide pkt 6 ...

zamówić system IT? Przed przystąpieniem do przygotowania zamówienia o wartości równej ...

oszacować przedmiotu zamówienia) bądź zaoferowana cena będzie zbyt wysoka, albo też wykonawcy złożą odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej po opublikowaniu ...

postępowania. Jeśli natomiast nawet dojdzie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

opis przedmiotu zamówienia może doprowadzić do sporów z wykonawcą na etapie ...

INFORMATYCZNY III. Podsumowanie Przed przystąpieniem do przygotowania postępowania:  zweryfikuj zasoby kadrowe ...

pierwszym źródłem pozyskania wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia postępowania, jest własna organizacja ...

zawsze będzie dysponował zasobami wystarczającymi do przeprowadzenia skomplikowanego projektu informatycznego. Należy ...

personelu zamawiającego w postępowaniu zmierzającym do zakupu systemu informatycznego, a następnie ...

systemu, jest ogromna. Często kluczem do udanego wdrożenia systemu informatycznego są ...

dysponować kadrą o kwalifikacjach odpowiednich do danego projektu, a jeżeli nią ...

jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy ...

na fakt, iż w odniesieniu do zakupów usług doradczych dotyczących tego ...

postępowania, szczególnie ostrożnie należy podchodzić do zakazu dzielenia zamówienia na części, jeżeli prowadziłoby to do niestosowania przepisów ustawy Pzp. Wdrożenia ...

to może się okazać, że do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia postępowania ...

udzielenie kilku podmiotom, udostępniającym osoby do zespołu, zamówień o wartościach jednostkowych ...

Należy pamiętać, że zamawiający ma do wyboru różne formuły nabycia zewnętrznego ...

zakresie jasno zdefiniowane potrzeby co do kompleksowego wsparcia firmy doradczej od ...

zamówienia, przez przygotowanie OPZ, aż do wsparcia przy ocenie ofert i ...

warunków udziału w postępowaniu adekwatnych do przedmiotu zamówienia i realiów rynkowych ...

sformułowanie przez zamawiającego oczekiwań co do trybu prac z firmą doradczą ...

produktów, poziom kompetencji osób oddelegowanych do realizacji zamówienia, stałość zespołu konsultantów ...

doradcza może jednak zostać zobowiązana do tego, by OPZ przygotowany został ...

wykształcenia i doświadczenia, będą oddane do dyspozycji zamawiającego. W modelu takim ...

wykonywać. To od zamawiającego zależy, do jakich zadań przeznaczy dedykowany personel ...

ten sposób osoby otrzymały odpowiedni do wykonania zakres prac. Podobnie jak ...

wydaje się on bardziej celowy do zastosowania w sytuacjach, w których ...

body leasingu", zamawiający powinien odpowiednio do tego modelu ukształtować postępowanie zmierzające do zakupu takich usług, a w ...

przygotowaniu postępowania, lub podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, będzie ...

wartości: z jednej strony, dążenia do maksymalnie efektywnego i zakupu optymalnego ...

84 stanowio możliwości (a nie obowiązku) prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących ...

przeciwnie, jeżeli przyczynia się ona do pogłębienia wiedzy i świadomości realiów ...

pamiętać, że istnieje czasem trudna do ustalenia granica pomiędzy pogłębianiem wiedzy, a czynnościami zmierzającymi do przygotowania konkretnego postępowania. O ile ...

o tyle pozyskanie informacji zmierzających do realizacji planowanego zakupu konkretnego rozwiązania ...

konsultacji rynkowych nie podlegają zaskarżeniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Obowiązki zamawiającego w zakresie formuły konsultacji sprowadzają się do konieczności zamieszczenia na stronie internetowej ...

i o ich przedmiocie oraz do zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego. Ważne obowiązki zamawiającego, który decyduje się na ...

wartości przedmiotu zamówienia czy możliwych do uzyskania warunków realizacji zamówienia, to ...

rynkowe, to musi przewidzieć adekwatne do zakresu konsultacji środki, które zapobiegną ...

przykładowo konsultacje dotyczą technologii możliwych do zastosowania w danym przypadku, to ...

przeszkodzie, by zamawiający skierował zaproszenie do udziału w konsultacjach do wszystkich wiodących producentów technologii danego ...

o przebiegu konsultacji. W zaproszeniu do konsultacji oraz w opublikowanej przez ...

na automatycznym zamieszczaniu na dedykowanej do tego stronie internetowej, wszystkich dokumentów ...

miejscu potrzebą pozyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego ukształtowania zakupu systemu informatycznego ...

istotnej kastomizacji, czyli właśnie dostosowania do potrzeb danego zamawiającego, uwzględnienia jego ...

wnioski z nich mogą doprowadzić do dowolnego ukształtowania przyszłej SWZ lub do podjęcia decyzji o niewszczynaniu żadnego ...

odpowiedź na to pytanie prowadziłaby do wniosku, że wstępne konsultacje rynkowe ...

rynkowych wykonawcy nie są zobowiązani do dostarczania CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE PRZED WSZCZĘCIEM ...

materiałów, ani nie są zmotywowani do dostarczania informacji rzetelnych, odpowiadających precyzyjnie ...

ogłoszeniem, to wnioski o dopuszczenie do składania ofert wstępnych złożą wykonawcy ...

finansowych zamawiającego, możliwe jest sięgnięcie do różnych konstrukcji i instrumentów, od ...

zakup kompleksowej usługi doradczej, aż do pozyskania wiedzy od wykonawców, w ...