Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwany dalej "Regulaminem" § 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ...

Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego] II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO [nazwa zamawiającego] [ulica, nr budynku, nr lokalu] [miejscowość, kod pocztowy] Osoba wyznaczona do kontaktu: [imię i nazwisko] [nr telefonu] [nr faks] [adres ...

Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO 1. DIALOG TECHNICZNY W UJĘCIU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM Dialog techniczny (konsultacje rynkowe) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych1 ("PZP") nowelizacją z dnia 12 października 20122 i stanowi odzwierciedlenie instytucji, o której wspomina się w...

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO §1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Dialogu - rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a - 31c ustawy PZP; 2. Ogłoszeniu - rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu; 3. Postępowaniu - rozumie się przez to ...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Warszawa, 2014 r. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ........................... w dniu ............... ...

Klauzula dotycząca art. 29 ust. 3a Pzp.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zaproponowane zapisy uwzględniają wymogi ustawy Pzp w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Ustawa Pzp nie wskazuje, w jaki sposób ...

oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie dwuetapowe.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

oświadczenie art. 17 ust. 2a ustawy Pzp.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] ( pracownika zamawiającego, mającego bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania ( innej osoby zatrudnionej przez zamawiającego, mającej bezpośredni lub...

« poprzednie1...4950515253545556575859...63następne »