Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” – Komunikat UZP – 2017-12-04

2017-12-04 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2....

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-11-29

Warszawa, dnia 29.11.2017 r. KU/92/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz 45-015 Opole Rodzaj zamówienia: dostawy Przedmiot zamówienia : dostawa 28 ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-11-29

Warszawa, dnia^ H 2017 r. WICEPREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Hubert Nowak UZP/DKD/KND/10/17 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu ul. Młyńska 1...

Konferencja międzynarodowa Urzędu Zamówień Publicznych „Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie”

2017-11-29 » UZP / Aktualności

28 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. "Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie - implementacja dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, praktyka stosowania, wyzwania na przyszłość". Wzięło w niej udział blisko 200 ...

Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

2017-11-29 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu wydanie: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - poprzedni

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - kolejny

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Komentarz wezwanie wraz z wezwaniem art 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Komentarz do treści art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp Podwykonawca niebędący podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca, może być weryfikowany pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania - tak na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp), jak i ...

OŚwiadczenie wykonawcy 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Zamawiający: ....................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[footnoteRef:1] [1: ...

Klauzula art.29 ust.4 pzp

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Klauzula dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4 ustawy Pzp Przykładowe zapisy na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp Zaproponowane zapisy dotyczą wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w przepisie art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy ...

« poprzednie1...5253545556575859606162...68następne »