Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Zmodyfikowana w zakresie uzgodnionym pomiędzy Prezesem UZP a GIODO klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Zmodyfikowana klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zaproponowane zapisy uwzględniają wymogi ustawy Pzp w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Ustawa Pzp nie wskazuje, w ...

Przykładowe zapisy SIWZ - elektroniczny JEDZ

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Zapisy SIWZ dotyczące informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ...

Przejdź do Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Warszawa, 2014 r. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ........................... w dniu ............... ...

Przejdź do Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Aktualny na dzień 18.10.2019 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwany dalej "Regulaminem" § 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej ...

Przejdź do Regulamin pracy komisji przetargowej

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Zaproponowane zapisy - w szczególności dotyczące zakresu czynności powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu - mają charakter przykładowy, ustawa Pzp nie zawiera bowiem regulacji w ww. zakresie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp , do podstawowych zadań ...

Przejdź do Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego dla zamawiającego wynikającego z art. 13 RODO

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadzenie Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w ...

Przejdź do Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO Wprowadzenie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do ...

Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 ...

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", został określony art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż ...

Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zagadnienie dotyczące udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", wiąże się z problematyką udzielania przez ...

« poprzednie1234567891011...61następne »