Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Większa dostępność strony internetowej Urzędu – Komunikat UZP – 2021-04-12

2021-04-12 » UZP / Aktualności

Realizując zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), na naszej stronie internetowej udostępnione zostało narzędzie pomagające korzystać ze strony osobom głuchym. Wskazana ustawa nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązki dotyczące ...

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych

2021-04-09 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym zamówień przedkomercyjnych opublikowanym na stronie UZP: Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania ustawy Pzp (zamówienia przedkomercyjne) w oparciu o regulamin Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

2021-03-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony mediacji i innym sposobom polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Dokument przedstawia rys historyczny polubownego rozwiązywania sporów, a także koncentruje się na rozwiązaniach ...

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, może ograniczać prawo gminy do wyboru dostawcy energii ...

Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w sytuacji, gdy zamawiający już na etapie planowania zamówienia jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, a decyduje się ...

Przeniesienie własności nieruchomości jako forma wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Definicję legalną zamówienia publicznego, stanowiącą transpozycję do krajowego porządku prawnego postawień art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (...

Stosowanie art. 17 ustawy w przypadku uczestnictwa w postępowaniu radcy prawnego jako byłego pracownika zamawiającego

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 1 normuje okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten ma na celu zapewnienie bezstronności osób uczestniczących w postępowaniu w imieniu zamawiającego zapewniając ...

Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Stosownie do treści art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, może jednak powierzyć przygotowanie ...

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł...

Tajemnica przedsiębiorstwa

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Powszechne prawo do informacji wynika z art. 54 i 61 Konstytucji RP, przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), a także z...

123456...72następne »