Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z odesłaniem z art. 14 prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie ...

Dokumenty jakie spółka jawna zobowiązana jest przedstawić w celu potwierdzenia, że nie zalega z uiszczaniem podatków

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wymienione zostały okoliczności, których wystąpienie po stronie wykonawcy skutkuje wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. W postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro, ...

Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w art. 34 ust. 1 wprowadziła nowe, nieznane ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, pojęcie "zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo". Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w polskim systemie zamówień ...

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych, jakich może żądać zamawiający

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 25 Prawa zamówień publicznych, w postępowaniu zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Do dokumentów tych ...

Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W postępowaniach o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro, zamawiający może a w postępowaniach powyżej tej kwoty jest zobowiązany domagać się od wykonawców odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia...

Forma dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wymienione zostały okoliczności, których wystąpienie po stronie wykonawcy skutkuje wykluczeniem go z postępowania o udzielenie zamówienia. W postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro, ...

Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko ...

Opinia dotycząca zatrzymania wadium na podstawie art 46 ust. 4a

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) - zwanej dalej "ustawą PZP" - zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy...

Termin złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z postanowieniem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej "ustawą PZP" - czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wyrazem powyższej...

Sposób udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Ze względu na brak legalnej definicji pojęcia "usług w zakresie szkolenia" w ustawie - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także "Pzp", w praktyce wątpliwości wywołuje wyjaśnienie jego znaczenia, a zarazem i określenie zakresu zamówień, których udzielenie jest możliwe przy zastosowaniu art. 5 ust. 1 pkt ...

12345następne »