Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych – Komunikat UZP – 2021-04-09

2021-04-09 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym zamówień przedkomercyjnych opublikowanym na stronie UZP: Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania ustawy Pzp (zamówienia przedkomercyjne) w oparciu o regulamin Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

2021-03-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony mediacji i innym sposobom polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Dokument przedstawia rys historyczny polubownego rozwiązywania sporów, a także koncentruje się na rozwiązaniach ...

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, może ograniczać prawo gminy do wyboru dostawcy energii ...

Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w sytuacji, gdy zamawiający już na etapie planowania zamówienia jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, a decyduje się ...

Przeniesienie własności nieruchomości jako forma wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Definicję legalną zamówienia publicznego, stanowiącą transpozycję do krajowego porządku prawnego postawień art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (...

Stosowanie art. 17 ustawy w przypadku uczestnictwa w postępowaniu radcy prawnego jako byłego pracownika zamawiającego

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 1 normuje okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten ma na celu zapewnienie bezstronności osób uczestniczących w postępowaniu w imieniu zamawiającego zapewniając ...

Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Stosownie do treści art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, może jednak powierzyć przygotowanie ...

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł...

Tajemnica przedsiębiorstwa

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Powszechne prawo do informacji wynika z art. 54 i 61 Konstytucji RP, przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), a także z...

Wspólne udzielanie zamówień art. 16 ustawy Pzp

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", stwarza materialnoprawną podstawę dla wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez dwóch lub więcej zamawiających. Zgodnie z treścią tego przepisu, ...

123456...12następne »