Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

I. W świetle art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: "ustawą Pzp", w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), przepisy ...

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp - stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwana jako: "ustawa nowelizująca" wprowadziła do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej "ustawą Pzp" nowy ...

Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: "ustawą Pzp", zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez ...

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawa Pzp", uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ...

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w kontekście umów w sprawie zamówień publicznych zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz zawartych po wejściu w życie tejże ...

Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Obowiązek zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych ...

Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.), zwanej dalej: "ustawą Pzp", wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "ustawą nowelizacyjną", ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-08-07

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKZP/KU/32/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

2017-08-01 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - zwanej...

Dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego

2017-08-01 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. W świetle art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamówienie publiczne może zostać udzielone wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W konsekwencji, wykonawcą zamówienia może stać się wyłącznie taki...

« poprzednie1...5960616263646566676869następne »