Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Stosownie do brzmienia art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawa Pzp", zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru ...

Dopuszczalność przedpłat w zamówieniach publicznych na prenumeraty czasopism lub gazet w świetle art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do postanowienia art. 151a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - zwanej...

Dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. W świetle art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamówienie publiczne może zostać udzielone wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W konsekwencji, wykonawcą zamówienia może stać się wyłącznie taki...

Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Kwestia możliwości zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne pojawia się na tle ogólnego zagadnienia - czy po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą w sposób odmienny niż ...

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", stanowi rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, ...

Możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. W pierwszej kolejności, odnosząc się do kwestii skutków prawnych zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, czy to w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, czy też w formie wniesienia go do spółki w formie wkładu niepieniężnego, należy wskazać, że zgodnie z art. 55[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r...

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy wykonawcy

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego ...

Przedsiębiorca zagraniczny a jego oddział - wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła...

Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców w stosunku do których zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp" (tzw. warunki negatywne). ...

« poprzednie1...858687888990919293następne »