Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w sytuacji, gdy zamawiający już na etapie planowania zamówienia jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, a decyduje się ...

Przeniesienie własności nieruchomości jako forma wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Definicję legalną zamówienia publicznego, stanowiącą transpozycję do krajowego porządku prawnego postawień art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (...

Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest regulowana szczegółowo ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zpóźn. zm.), dalej "ustawa Pzp", ani aktami wykonawczymi do tej ustawy. Sposób wykonania obowiązku publikacyjnego ...

Stosowanie art. 17 ustawy w przypadku uczestnictwa w postępowaniu radcy prawnego jako byłego pracownika zamawiającego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 1 normuje okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten ma na celu zapewnienie bezstronności osób uczestniczących w postępowaniu w imieniu zamawiającego zapewniając ...

Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do treści art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, może jednak powierzyć przygotowanie ...

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł...

Tajemnica przedsiębiorstwa

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Powszechne prawo do informacji wynika z art. 54 i 61 Konstytucji RP, przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), a także z...

Środki ochrony prawnej

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wynikające przede wszystkim z konieczności implementacji ...

Wspólne udzielanie zamówień art. 16 ustawy Pzp

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepis art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", stwarza materialnoprawną podstawę dla wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez dwóch lub więcej zamawiających. Zgodnie z treścią tego przepisu, ...

Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty ...

« poprzednie1...84858687888990919293następne »