Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", przez zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W świetle ...

Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zakupie bonów towarowych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej oraz emitowanie oraz realizacja znaków ...

Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 poz. 850, z późn. zm.), dalej "ustawa o działalności ubezpieczeniowej", do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się ...

Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

1. Możliwość udzielania zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zakup sprzętu do akcji ratunkowej oraz w związku z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp", stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty enumeratywnie określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Przez zamówienia publiczne, rozumiemy zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, ...

Udzielanie zamówień instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcję organu założycielskiego tej instytucji (art. 4 pkt 13 ustawy Pzp)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp",ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcję organu założycielskiego tej ...

Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo - rozwojowe)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Dokonując oceny możliwości wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP"- przez instytuty badawcze, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze fakt, iż sfera zamówień publicznych objęta jest ...

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty enumeratywnie określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Przez zamówienia publiczne, rozumiemy zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, ...

Dotyczące przepisów o podwykonawstwie, obowiązujących od dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Podwykonawstwo - nowelizacja ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473), dalej zwanej: "ustawą Pzp". 1. Jaki jest zakres umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b ustawy Pzp)? Cechami umowy o podwykonawstwo, o której mowa w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp jest: a...

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

2016-01-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. "Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych". W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji ...

« poprzednie1...81828384858687następne »