Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z póxn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający ma obowiązek ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia, którego podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez ...

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego ...

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawą PZP", zastrzega na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości zamówienia (art. 32-35...

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający może (a więc - nie ma obowiązku) unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające ...

Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia "prawo opcji". Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w ...

Samodzielność finansowa wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego - art. 32 ust. 5 ustawy Pzp

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Zasadą jest, że przy ustalaniu wartości zamówienia, uwzględnia się całe zaplanowane zapotrzebowanie zamawiającego. Odstępstwo od tej zasady ustawodawca przewidział w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". Stosownie do ...

Publikowanie ogłoszeń w siedzibie zamawiającego poprzez zastosowanie elektronicznej tablicy informacyjnej (ekranu sterowanego dotykiem)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepisy art. 40 ust. 1, 12a ust. 3, art. 92 ust. 2, art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publinczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", obligują zamawiającego do informowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wskazanych w tych przepisach ...

Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Stosownie do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publinczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", przez zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W świetle ...

Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zakupie bonów towarowych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej oraz emitowanie oraz realizacja znaków ...

« poprzednie1...8081828384858687następne »