Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KD/6/16 – Kontrola UZP – 2016-02-25 Premium ciekawe zdania

2016-02-25

Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKUE/KD/6/16 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Łaskarzew ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew Rodzaj zamówienia: dostawy ...

Sprawozdawczość - klauzule społeczne - PRZYPOMNIENIE – Komunikat UZP – 2016-02-23

2016-02-23 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Termin na złożenie przez kierowników jednostek administracji rządowej sprawozdania za 2015 r. upływa 1 marca br. Do celów sprawozdawczych należy skorzystać z aplikacji...

Interpretacja art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w kontekście przedłożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej: "ustawą Pzp", zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą ...

Obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, w sytuacji gdy składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty na różne części zamówienia

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Czy zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej: "ustawą Pzp", w sytuacji gdy składają oni wnioski o ...

Wybrane aspekty dotyczące badania rażąco niskiej ceny w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r.

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje dwie arytmetyczne metody służące ustaleniu podstaw do zwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy. Zamawiający w każdej z tych metod zestawia ze sobą dwie wartości kwotowe: wartość ...

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej.

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, może ograniczać prawo gminy do wyboru dostawcy energii ...

Wyłączenie stosowania ustawy Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (art. 4 pkt 8a ustawy Pzp).

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Podmioty posiadające na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp status zamawiającego zobowiązane są stosować przepisy ustawy Pzp przy wyborze kontrahenta, z którym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj. zawierają odpłatną umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Powyższy ...

Nabywanie materiałów bibliotecznych przez biblioteki jest objęte zakresem wyłączenia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do treści art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji ...

Porozumienie dotyczące Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

2016-02-22 » UZP / Aktualności

W dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień ...

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

2016-02-19 » UZP / Aktualności

W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: "Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w ...

« poprzednie1...7980818283848586878889...92następne »