Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność oraz warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej przed 24 października 2008 r.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw uzależnił stosowanie do umów w sprawie zamówień publicznych, dotychczasowych albo znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia (daty), w którym doszło do ...

Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Jeżeli zamawiający jest w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan rzeczowo-finansowy, szacowanie wartości takiego zamówienia powinno zostać dokonane zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, czyli z zastosowaniem ...

Znaczenie wpisu na listę wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w ...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowiniczego

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "Pzp", przez zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W świetle zacytowanego przepisu, udzieleniem zamówienia publicznego...

Dopuszczalność zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do przepisu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058), do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. A ...

Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej "ustawą PZP" - ma na celu wyłonienie spośród wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu, oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego (arg. z art. 91 ust. 1 ...

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwana dalej "ustawą PZP" - zastrzega na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości zamówienia (art. 32-35 ustawy PZP). Zgodnie z art...

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego ...

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania z różnych instrumentów prawnych, przewidzianych przez prawo publiczne i prywatne. Co do zasady, ...

Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

2010-11-08 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest regulowana szczegółowo ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) ani aktami wykonawczymi do tej ustawy. Sposób wykonania obowiązku publikacyjnego wynikającego z ...

« poprzednie1...147148149150151152153154155156157następne »