Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Klauzula art.29 ust.4 pzp

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Klauzula dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4 ustawy Pzp Przykładowe zapisy na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp Zaproponowane zapisy dotyczą wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w przepisie art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy ...

Partnerstwo innowacyjne - schemat rozbudowany.pdf

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Partnerstwo innowacyjne - schemat skrócony

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Regulamin pracy komisji przetargowej

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ (przykładowy regulamin) ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne § 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej "regulaminem", określa tryb pracy komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia albo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia...

Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwany dalej "Regulaminem" § 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ...

Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego] II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO [nazwa zamawiającego] [ulica, nr budynku, nr lokalu] [miejscowość, kod pocztowy] Osoba wyznaczona do kontaktu: [imię i nazwisko] [nr telefonu] [nr faks] [adres ...

Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO 1. DIALOG TECHNICZNY W UJĘCIU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM Dialog techniczny (konsultacje rynkowe) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych1 ("PZP") nowelizacją z dnia 12 października 20122 i stanowi odzwierciedlenie instytucji, o której wspomina się w...

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO §1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Dialogu - rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a - 31c ustawy PZP; 2. Ogłoszeniu - rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu; 3. Postępowaniu - rozumie się przez to ...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Warszawa, 2014 r. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ........................... w dniu ............... ...

Klauzula dotycząca art. 29 ust. 3a Pzp.doc

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zaproponowane zapisy uwzględniają wymogi ustawy Pzp w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Ustawa Pzp nie wskazuje, w jaki sposób ...

« poprzednie1234567następne »