Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przykładowe zapisy umowy - płatności częściowe

2018-07-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

Przykładowe zapisy dotyczące płatności częściowych w umowach o zamówienie publiczne Postanowienia umowy regulujące rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą uzależnione są od charakteru i rodzaju zamówienia, jego zakresu i wielkości, a także sposobu oraz terminu realizacji. Zapisy umowy powinny ...

Przykładowe zapisy siwz - elektroniczny jedz

2018-02-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zapisy SIWZ dotyczące informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych2 art. 22 ust. 1...

Zestawienie podstawy wykluczenia powyżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne2 OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3: Z postępowania o ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne2 art. 22...

Zestawienie podstawy wykluczenia poniżej progów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych2 OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3: Z postępowania o ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - poprzedni

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - kolejny

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Komentarz wezwanie wraz z wezwaniem art 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Komentarz do treści art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp Podwykonawca niebędący podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca, może być weryfikowany pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania - tak na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp), jak i ...

OŚwiadczenie wykonawcy 36ba

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące partnerstwa innowacyjnego

Zamawiający: …………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[footnoteRef:1] [1: ...

« poprzednie123456następne »