Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Partnerstwo innowacyjne - schemat rozbudowany

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

Przejdź do Wspólne udzielanie zamówień

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego Spis treści Wprowadzenie 1 1. Istota i cel grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 2 2. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 3 3. ...

Przejdź do Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części)

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części) Zgodnie z treścią art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. Dalej "ustawa Pzp"), zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i ...

Przejdź do Regulamin postępowania usługi społeczne art. 138g ust. 1

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

1. Dokument ma charakter przykładowy. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy PZP, jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego. Celem jego przygotowania było wyjaśnienie i przybliżenie kwestii prawnych dotyczących omawianej tematyki. Obszerność i szczegółowość dokumentu ...

Przejdź do Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Załącznik nr 1 Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Działając w imieniu ......, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia .... składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez ......, którego przedmiotem jest ...... . Zgłaszający: Nazwa ................................................................................................................. Adres ................................................................................................................. Tel. ...................................................... e-mail........................................................ Dane osoby upoważnionej ...

Przejdź do Ogłoszenie o dialogu technicznym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego ...

Przejdź do Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny ...

Przejdź do Pozacenowe kryteria oceny ofert cz.II

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk Część II Spis treści Wstęp 3 I. Kryteria oceny ofert w procesie inwestycyjnym 4 Kryteria oceny ofert na usługi projektowania 4 Kryteria oceny ofert na wykonanie robót budowlanych 10 Kryteria oceny ofert na usługi nadzoru ...

Przejdź do Pozacenowe kryteria oceny ofert cz.I

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

85=Ĉ'=$0Ð:,(ļ38%/,&=1<&+ POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk Część I Publikacja przygotowana na zlecenie i w konsultacji z Urzędem Zamówień Publicznych Opracowanie: Dariusz Koba POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk Część I Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 3 I. ...

Przejdź do Umowa o świadczenie usług prawnych

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

1. Dokument ma charakter przykładowy. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści umowy według własnego uznania, warunkiem jest aby zapisy umowy były zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Wzór umowy został opracowany jako dokument o charakterze...

« poprzednie1234567następne »