Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nabywanie materiałów bibliotecznych przez biblioteki jest objęte zakresem wyłączenia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do treści art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji ...

Dotyczące przepisów obowiązujących od dnia 20 lutego 2013 r.

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

1. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną? Zgodnie z nowymi definicjami, wprowadzonymi na grunt prawa polskiego nowelizacją ...

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", został określony art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż ...

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Dokonując analizy sytuacji prawnej fundacji oraz stowarzyszeń jako zamawiających na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", należy wskazać, iż art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nakłada obowiązek jej stosowania również przez ...

Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zagadnienie dotyczące udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", wiąże się z problematyką udzielania przez ...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Przypadki, w których zachodzi obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn zm.), dalej "ustawa PZP", określają przepisy art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Przepisy te określą bowiem kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur udzielania ...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", zawiera art. 3 ust. 1 tej ustawy. I tak ustawę PZP stosuje się do udzielania ...

Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. W stosunku do zamówień publicznych realizowanych celem nabycia usług szkoleniowych lub edukacyjnych, zastosowanie znajduje procedura wskazana w art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". Zakres przedmiotowy art. 5 ustawy Pzp ...

Udzielanie zamówień publicznych przez zamawiającego stosującego szczególną procedurę przewidzianą przez wewnętrzne regulacje organizacji międzynarodowej

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

W myśl przepisu art. 4 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm), dalej " ustawa Pzp", przedmiotowej ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej niż określona w ustawie...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Stosownie do treści art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, ...

« poprzednie12345678910...26następne »