Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, w sytuacji gdy składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty na różne części zamówienia

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Czy zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej: "ustawą Pzp", w sytuacji gdy składają oni wnioski o ...

Wybrane aspekty dotyczące badania rażąco niskiej ceny w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r.

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje dwie arytmetyczne metody służące ustaleniu podstaw do zwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy. Zamawiający w każdej z tych metod zestawia ze sobą dwie wartości kwotowe: wartość ...

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej.

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, może ograniczać prawo gminy do wyboru dostawcy energii ...

Wyłączenie stosowania ustawy Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (art. 4 pkt 8a ustawy Pzp).

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Podmioty posiadające na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp status zamawiającego zobowiązane są stosować przepisy ustawy Pzp przy wyborze kontrahenta, z którym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj. zawierają odpłatną umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Powyższy ...

Nabywanie materiałów bibliotecznych przez biblioteki jest objęte zakresem wyłączenia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp

2016-02-23 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Stosownie do treści art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji ...

Dotyczące przepisów obowiązujących od dnia 20 lutego 2013 r.

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

1. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną? Zgodnie z nowymi definicjami, wprowadzonymi na grunt prawa polskiego nowelizacją ...

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", został określony art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż ...

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Dokonując analizy sytuacji prawnej fundacji oraz stowarzyszeń jako zamawiających na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", należy wskazać, iż art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nakłada obowiązek jej stosowania również przez ...

Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zagadnienie dotyczące udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", wiąże się z problematyką udzielania przez ...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Przypadki, w których zachodzi obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn zm.), dalej "ustawa PZP", określają przepisy art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Przepisy te określą bowiem kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur udzielania ...

« poprzednie123456789...26następne »