Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku usług w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych - art. 4 pkt 3 lit. e)

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, ...

Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia ...

Wyłączenie ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia enumeratywnie okoliczności, w których procedury określone tą ustawą nie mają zastosowania. Jako, iż przepis ten wymienia okoliczności, w których możliwe jest odstępstwo od zasady udzielania zamówień publicznych przez zamawiających opłacających ...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a) ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Przepis art. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zamknięty katalog okoliczności, co do których przepisy ustawy nie znajdują zastosowanie. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 lit a) ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej ...

Stosowanie procedur ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) został określony w art. 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1 - 3 , podmioty, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów ...

PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2019 r.

2022-01-08 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2004 roku oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 roku? Jak wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w ...

Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 ...

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", został określony art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż ...

Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zagadnienie dotyczące udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", wiąże się z problematyką udzielania przez ...

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Przypadki, w których zachodzi obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn zm.), dalej "ustawa PZP", określają przepisy art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Przepisy te określą bowiem kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur udzielania ...

« poprzednie12345678...43następne »