Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać ...

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. - o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego ...

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Czy plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro? Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez ...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy Pzp

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Jak należy interpretować nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp? Nowelizacja ustawy Pzp dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w brzmieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż adresatem normy zawartej w tym przepisie są podmioty inne niż podmioty wskazane...

Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

I. W świetle art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: "ustawą Pzp", w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), przepisy ...

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp - stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwana jako: "ustawa nowelizująca" wprowadziła do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej "ustawą Pzp" nowy ...

Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: "ustawą Pzp", zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez ...

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawa Pzp", uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ...

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w kontekście umów w sprawie zamówień publicznych zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz zawartych po wejściu w życie tejże ...

Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Obowiązek zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych ...

« poprzednie12345678...26następne »