Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Środki ochrony prawnej

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Czy wykonawca wnoszący odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, który został sklasyfikowany na 4 pozycji, musi kwestionować ocenę wykonawców sklasyfikowanych na pozycji 2 i 3? Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, który nie uległ zmianie na gruncie znowelizowanej ustawy, środki ochrony ...

Badanie i ocena ofert

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Jak należy interpretować termin niezwłocznie określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp? Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz ...

Podział zamówienia na części

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Jak uzasadnić rezygnację z podziału zamówienia na części? Czy to, że zamawiającemu wygodniej jest mieć jedną umowę niż trzy na poszczególne części, jest wystarczającym uzasadnieniem? Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie ...

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Czy zamawiający, ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g, powinien opisać przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, klauzule umowne zgodnie z przepisami ustawy Pzp? Nowelizacją ustawy Pzp wprowadzono do działu III ustawy Pzp rozdział 6 ...

Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. "procedura odwrócona"

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Na czym w praktyce polega tzw. "procedura odwrócona" uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp? Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona ...

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp? Czy następuje to po formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej i poinformowaniu o tej czynności wykonawców? Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (zamówienia równe lub powyżej wartości progów UE) ...

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

2018-10-19 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp" reguluje instytucję wadium jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Pzp określają w szczególności formy w ...

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

2018-09-20 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwaną jako: "ustawa nowelizująca" wprowadzono do działu III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwanej dalej: "ustawą...

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej: "ustawą Pzp", w systemie zamówień publicznych jest, obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uznawana za ...

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "nowelizacją" lub "ustawą nowelizacyjną" wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybach ...

« poprzednie1234567...26następne »