Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

2018-10-19 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp" reguluje instytucję wadium jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Pzp określają w szczególności formy w ...

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

2018-09-20 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwaną jako: "ustawa nowelizująca" wprowadzono do działu III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwanej dalej: "ustawą...

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej: "ustawą Pzp", w systemie zamówień publicznych jest, obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uznawana za ...

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "nowelizacją" lub "ustawą nowelizacyjną" wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybach ...

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać ...

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. - o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego ...

Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku ...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy Pzp

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w brzmieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż adresatem normy zawartej w tym przepisie są podmioty inne niż podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, a nie jak było dotychczas podmioty wskazane w ...

Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

I. W świetle art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: "ustawą Pzp", w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), przepisy ...

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp - stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

2017-08-10 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwana jako: "ustawa nowelizująca" wprowadziła do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej "ustawą Pzp" nowy ...

« poprzednie1234567...26następne »