Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zlecanie przez gminy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi spółkom prawa handlowego tworzonym przez te gminy - zamówienia in house

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zagadnienie prawne zlecania przez gminy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi spółkom prawa handlowego tworzonym przez te gminy wiąże się z problematyką udzielania przez podmioty zamawiające tzw. "zamówień in house". Pojęcie to zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału ...

Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej "ustawą PZP" - ma na celu wyłonienie spośród wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu, oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego (arg. z art. 91 ust. 1 ...

Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej - "ustawą Pzp", osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie...

Definicja kierownika zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z przepisami ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz ustawy o służbie cywilnej

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została definicja kierownika zamawiającego. Zgodnie z tym przepisem przez kierownika zamawiającego należy rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z ...

Wybrane kwestie dotyczące stosowania ustawy PZP przez publiczne instytucje kultury (opracowane na podstawie odpowiedzi skierowanej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z uwagami zgłaszanymi przez instytucje kultury i środowiska twórcze)

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zasadniczym celem ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), dalej "ustawa nowelizacyjna", była implementacja do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ...

Udzielanie zamówień wielorodzajowych

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zasady, którymi zamawiający powinien kierować się przy kwalifikowaniu planowanego zamówienia do kategorii dostaw, robót budowlanych czy usług w sytuacji, gdy zamówienie ma charakter "mieszany" lub "wielorodzajowy", to znaczy w sytuacji, gdy składają się na nie różne rodzaje wymienionych świadczeń, zostały ...

Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), obwiązującą od dnia 19 października 2014 r., została dokonana zmiana przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", w zakresie ...

Interpretacja art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w kontekście przedłożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej: "ustawą Pzp", zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą ...

Obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, w sytuacji gdy składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty na różne części zamówienia

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Czy zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej do złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej: "ustawą Pzp", w sytuacji gdy składają oni wnioski o ...

Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego

2021-04-22 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do postanowienia § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) - zwanego dalej "rozporządzeniem" - jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie...

« poprzednie1234567...17następne »