Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-42/21 – Wyrok TSUE – 2023-01-12

2023-01-12

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 2023 r.(*) Odwołanie - Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek kolejowych przewozów towarowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE - Dostęp przedsiębiorstw trzecich do infrastruktury zarządzanej przez litewską państwową spółkę kolejową - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2023

2023-01-10

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Przebieg postępowania - Kwalifikacja uczestników oraz udzielanie zamówień - Artykuł 63 - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-12-22

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 22 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2001/83/WE - Artykuł 86 ust. 1 - Pojęcie "reklamy produktów leczniczych" - Artykuł 87 ust. 3 - Racjonalne stosowanie produktów leczniczych - Artykuł 90 - Zakazane elementy reklamowe - Reklama ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-12-22

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 22 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielenie zamówienia publicznego bez wszczęcia postępowania przetargowego - Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego - Artykuł 12 ust. 3 - Zamówienia publiczne będące ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-12-15

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GIOVANNIEGO PITRUZZELLI przedstawiona w dniu 15 grudnia 2022 r.(1) Sprawa C-570/21 I.S., K.S. przeciwko YYY. S.A. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska)] Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-12-15

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 15 grudnia 2022 r.(1) Sprawa C-545/21 ANAS SpA przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per il ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-12-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 8 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 18 ust. 1 - Zasady równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności - Decyzja o unieważnieniu przetargu - Oferty złożone oddzielnie przez dwóch oferentów...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-12-01

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 1 grudnia 2022 r. - Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S/BibMedia A/S (Sprawa C-737/22) Język postępowania: duński Sąd odsyłający Østre Landsret Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Staten og ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-11-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. - Associazione Nazionale Italiana Bingo - Anib, Play Game Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sprawa C-728/22) Język postępowania: włoski Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-11-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. - Associazione Concessionari Bingo - Ascob Srl i in./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sprawa C-729/22) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający...

« poprzednie1234567891011...19następne »