Spróbuj: "podstawy wykluczenia" 92

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020 46 fragmentów

2020-01-30

lub usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 18 ust. 2 - Artykuł 57 ust. 4 - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Podstawa wykluczenia dotycząca podwykonawcy wymienionego w ofercie wykonawcy - Naruszenie przez podwykonawcę obowiązków z dziedziny prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy - Uregulowanie krajowe przewidujące automatyczne wykluczenie wykonawcy z powodu tego naruszenia W sprawie C-395/18 mającej za przedmiot wniosek o ...

nie sprzeciwia się przepisom krajowym, na podstawie których instytucja zamawiająca ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy zostanie stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w tym przepisie. Z kolei przepis ten w związku z art. 57 ust. 6 tej dyrektywy oraz zasada proporcjonalności sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu przewidującemu automatyczny charakter takiego wykluczenia. W przedmiocie kosztów 56 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy ...

nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego instytucja zamawiająca ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy została stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w tym przepisie. Z kolei przepis ten w związku z art. 57 ust. 6 tej dyrektywy oraz zasada proporcjonalności sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu przewidującemu automatyczny charakter takiego wykluczenia. Podpisy * Język postępowania: włoski. ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019 45 fragmentów

2019-07-11

regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2014/24/UE - Zamówienia publiczne - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodu naruszenia obowiązków, którego dopuścił się ...

wskazał nazwy trzech podwykonawców. Z uwagi na to, że jednego z tych podwykonawców dotyczyła fakultatywna podstawa wykluczenia (dopuścił się on naruszenia przepisów prawa socjalnego i prawa pracy), instytucja zamawiająca wykluczyła oferenta z postępowania. 3. Sąd odsyłający zasadniczo zmierza do ustalenia, czy dyrektywa 2014/24/UE(3) uprawnia instytucję zamawiającą do wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn dotyczących podwykonawcy wskazanego w ofercie. I. Ramy ...

którzy okazali się nierzetelni, na przykład z powodu naruszeń obowiązków środowiskowych lub społecznych [...]. [...] Stosując fakultatywne podstawy wykluczenia, instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności. Drobne nieprawidłowości powinny jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy. Powtarzające się przypadki drobnych nieprawidłowości mogą jednak wzbudzić wątpliwości co do wiarygodności wykonawcy, co może uzasadniać jego wykluczenie". 5. Zgodnie z motywem 105 tej dyrektywy: "Istotne jest, by właściwe organy krajowe [...] zapewniły, by ...

123456...38następne »