Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-11/19 – Postanowienie TSUE – 2020-02-06

2020-02-06

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 6 lutego 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Artykuł 12 ust. 4 - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-20

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane lub usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi transportu sanitarnego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-04

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-02-14

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuły 1 i 2c - Odwołania od decyzji o dopuszczeniu lub wykluczeniu oferenta - Termin do wniesienia środka zaskarżenia - Termin zawity ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2018

2018-04-25

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu jednego z państw członkowskich" - Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2017

2017-07-13

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Zasady udzielania zamówień - Równość traktowania oferentów - Termin związania ofertą i okres ważności wadium - Przedłużenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-07-07

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 - Pojęcie "podmiotu prawa publicznego" - Szpital założony w celu zarobkowym, o całkowicie prywatnym kapitale zakładowym - Przychody pochodzące w ponad 50% ...