Spróbuj: "zobowiązanie podmiotu trzeciego" 48

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XIX Ga 502/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2015-07-28 55 fragmentów Premium ciekawe zdania

2015-07-28 » oddala skargę

z powodu nie złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy ...

przedstawione w wyniku uzupełnienia dokumentów zobowiązania podmiotów (...) S.A., (...) (...) i (...) S.A ...

konsultacji oraz zapewnienie czynnego udziału podmiotów udostępniających w realizacji zamówienia, co ...

ponadto, że realność udostępnienia zasobów podmiotów trzecich nie wynika z dokumentów złożonych ...

z powodu nie złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy ...

uznania przez zamawiającego, że złożone zobowiązania podmiotów trzecich tj. (...) SA, (...)(...), (...) S.A. do ...

z powodu nie przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy ...

r. dotyczących udzielonego potencjału przez podmioty trzecie podczas, gdy informacje zawarte ...

uzupełniony o dodatkowe referencje, pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich tj. (...) S.A., (...) Sp. z ...

zamawiającemu okoliczności dysponowania takim zasobem podmiotu trzeciego, który jest niezbędny do realizacji ...

na szczególny dowód, mianowicie pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji wykonawcy ...

udostępnienia zasobów jest przedłożenie pisemnego zobowiązania, przy czym pzp nie precyzuje ...

winny znaleźć się w tym zobowiązaniu. Wskazał odwołujący się, iż z treści złożonych zobowiązań wynika, że każdy z podmiotów złożył oświadczenie woli zobowiązując się ...

umowie cywilnoprawnej, a z treści zobowiązań wynika, że usługi konsultingowe będą ...

W świetle argumentów odwołującego, realność zobowiązania wzmacniał również fakt powiązań kapitałowych z członkami Konsorcjum wszystkich podmiotów udostępniających swój potencjał. Odwołujący wskazał ...

w zakresie udostępnienia potencjału jest zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zamawiający, twierdząc natomiast, że zobowiązanie ma charakter pozorny, powinien ten ...

wykonawcy, który złożył błędną listę podmiotów. Według odwołującego, zamawiający nie miał ...

nie złożył w ogóle listy podmiotów do wykonawcy, który złoży błędną ...

gdyż w wyniku uzupełnienia listy podmiotów, zamawiający otrzymał pełną informację o ...

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art ...

wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego ...

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich ...

zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia ...

będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W ocenie ...

dnia 13 kwietnia 2015r. zobowiązania (...) S.A. z dnia 13 ...

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ...

będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Krajowa Izba ...

dowód na okoliczność dysponowania zasobami podmiotu trzeciego w trakcie realizacji zamówienia przedkładając zobowiązania podmiotów do zadysponowania potencjału wiedzy i ...

Zdaniem I. odwołujący przedstawiając przedmiotowe zobowiązania podmiotów trzecich ma zapewnienie ze strony tych podmiotów o pełnym wsparciu merytorycznym poprzez ...

stron w zakresie udostępnienia zasobu podmiotu trzeciego. W ocenie I., posłużenie się ...

przy dowodzeniu realnego przekazania zasobu podmiotu trzeciego na rzecz wykonawcy umową jest ...

okresie realizacji umowy. Wobec tego, zobowiązanie podmiotu trzeciego zawierające wymagane prawem elementy w ...

umową o współpracy wykonawcy i podmiotu trzeciego. Rozstrzygając przedmiotową sprawę Izba wzięła ...

ścisłe powiązania kapitałowe odwołującego z podmiotami udostępniającymi zasób. Według zapatrywania I ...

w uzasadnieniu, przy wykorzystywaniu potencjału podmiotu trzeciego, nie zachodzi konieczność istnienia stosunku ...

że Odwołujący udowodnił, iż podobne zobowiązania (...) S.A. i (...)(...) s.r ...

z powodu nie przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy ...

odwołujący przy ofercie złożył listy podmiotów należących do grupy (...) S.A. (24 podmioty), (...) (6 podmiotów), a przy piśmie z dnia ...

2015r. złożył dodatkowo listę podmiotów należących do grupy kapitałowej partnera konsorcjum (...) S.A. (24 podmioty). Zdaniem I. złożone przez odwołującego listy podmiotów stanowią listę podmiotów należących do grupy kapitałowej obrazującą ...

art. 26 ust. 3 pzp zobowiązanie podmiotów trzecich udostępniających potencjał wiedzy oraz wymaganego ...

że złożone wraz z ofertą zobowiązania podmiotów trzecich, na jakich opierało się spełniając ...

błędna ocena przez Izbę realności zobowiązania uzupełnionego przez skarżącego w trybie ...

Izbę do błędnej oceny uzupełnionych zobowiązań polegającej na uznaniu, że z uzupełnionych zobowiązań podmiotów trzecich wynika, iż Konsorcjum opierając się ...

nie da się z tych zobowiązań wyprowadzić. Dodatkowo w toku rozprawy ...

mu przez wymienione w ofercie podmioty spełniały wymogi określone w specyfikacji ...

regulacji nie wymagała, aby wsparcie podmiotów trzecich udzielane oferentowi nastąpiło w formie ...

tym zakresie wskazuje na pisemne zobowiązanie podmiotów udzielających wsparcia, jako szczególny ale ...

wsparcia przez wskazane przez niego podmioty a jedynie podważył możliwość jego ...

dokumenty (w tym w szczególności zobowiązania tych podmiotów złożone w formie przewidzianej przez ...

wątpliwości co do dysponowania przez podmioty wskazane przez oferenta potencjałem umożliwiającym ...

zasady współpracy pomiędzy nim a podmiotami udzielającymi wsparcia jest przygotowywana a ...

w sytuacji, gdy wszystkie te podmioty są członkiem jednej grupy kapitałowej ...

udzielenie wsparcia deklarowanego przez te podmioty oferentowi przyjąć należy za udowodnione ...

XXIII Ga 1858/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2015-12-15 39 fragmentów Premium

2015-12-15 » zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie (...)

b powołanej ustawy, polegającą na zobowiązaniu odwołującego (...) sp. z o.o ...

dowodu, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego, podczas gdy ww. przepis nie ...

o. zostały skutecznie udostępnione zasoby podmiotu trzeciego, 4. naruszenie art. 87 ust ...

Wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania ...

dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania wymieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie ...

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art ...

2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w ...

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 ...

polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, który nie będzie brać udziału w realizacji zamówienia, a podmiot ten zobowiązał się tylko do ...

czymś więcej niż konsultacjami z podmiotem trzecim czy też innym wsparciem, nie ...

możliwość badania przez Zamawiającego realności zobowiązania podmiotu trzeciego, oraz naruszenie przepisów postępowania mających ...

to naruszenie doprowadziło do bezzasadnego zobowiązania (...) sp. z o.o. do ...

złożenia dowodu, że osoba podpisująca zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów była ...

uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego, co skutkowało nieważnością postanowienia rozdziału ...

wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musiał złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. (...) sp. z o.o. wskazał ...

że będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego, który to podmiot nie będzie brał udziału w ...

Do oferty nie dołączono jednak zobowiązania podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów. Wobec powyższego ...

sierpnia 2015r. złożył pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów, jednak nie ...

okoliczność, że osoby podpisująca to zobowiązanie są uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ...

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art ...

2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w ...

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 ...

polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, który nie będzie brał udziału ...

że osoby podpisujące w imieniu podmiotu trzeciego zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy zasobów są uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. W szczególności podstawy takiej nie ...

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, jednak w takiej sytuacji wykonawca ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

przez wykonawcę nie tylko oświadczenia podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów na potrzeby ...

że osoby, które podpisały takie zobowiązanie były uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Zatem, w ocenie Sądu Okręgowego ...

że osoby podpisujące w imieniu podmiotu trzeciego zobowiązanie o udostępnieniu zasobów były uprawnione go reprezentacji tego podmiotu. Przepis ten jedynie daje zamawiającemu ...

1-3 w odniesieniu do podmiotów, które udostępniają wykonawcy swoje zasoby ...

żądania dokumentów pozwalających na weryfikację podmiotów trzecich pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności ...

że osoby podpisujące w imieniu podmiotu trzeciego zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy zasobów są uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, świadczy również stanowisko wyrażone przez ...

podstaw, aby kwestionować sposób podpisania zobowiązania o udostępnieniu zasobów, gdyż zamawiający ...

potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób zaciągających zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego". Sąd orzekający w niniejszej sprawie ...

pozbawiałoby zamawiającego możliwości badania realności zobowiązania o udostępnieniu zasobów poprzez uniemożliwienie ...

przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu trzeciego. Należy przyznać rację skarżącemu, że ...

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały ...

z postępowania, zamawiający wskazał, że podmiot ten nie spełnił warunku udziału ...

V Ca 243/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2013-05-10 44 fragmenty Premium

2013-05-10 » oddala skargę

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów... zobowiązany jest do... przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów przedstawił dokumenty wymienione w pkt ...

o braku podstaw do wykluczenia. Zobowiązanie w trybie art. 26 ust ...

w postępowaniu została wybrana oferta podmiotu, który nie spełnia wymagań określonych ...

niedopuszczalny był wybór oferty tego podmiotu jako oferty najkorzystniejszej, ponieważ podmiot ten nie spełniał wymagań określonych ...

w przetargu. Zamawiający uznał, iż podmiot, którego oferty wybrano spełnia wymogi ...

wymaganym w SIWZ, posiadanym przez podmiot, który podlega wykluczeniu na podstawie ...

pkt 5a ustawy pzp. Podmiotem tym jest ... . W ocenie odwołującego ...

publicznych dotyczące eliminacji z postępowań podmiotów, o których mowa w art ...

pzp są praktycznie "martwe", ponieważ podmiot taki może w każdej chwili ...

przetargu) to wystarczy oświadczyć, że podmiot podlegający wykluczeniu "wspomoże" ją w ...

SIWZ, zakresie. Należy zauważyć, że podmiot, którego oferty zostały wybrane nie ...

postępowania, a wymogi te "uzupełnia" podmiot nie mogący brać udziału w ...

tylko dlatego, że nie jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z przetargu, nie ...

możliwość polegania na zasobach innych podmiotów wynikającą z treści przepisu art ...

VI siwz i stwierdził, że podmiot udostępniający zasoby ... nie będzie brał ...

co wynika wprost z treści zobowiązania tego podmiotu. W związku z powyższym zamawiający ...

ścisłej interpretacji i nie dotyczy podmiotów trzecich, które nie będą uczestniczyć w ...

ustawy pzp i przedstawił pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w postaci ...

nich przy wykonywaniu zamówienia. W zobowiązaniu tym (pismo Solid Security Sp ...

Za niesporne uznano także ,że podmiot udostępniający zasoby jest wymieniony w ...

wykaz dotyczy wykonawców, a więc podmiotów zdefiniowanych w art. 2 pkt ...

pzp, a w niniejszym postępowaniu podmiotowi udostępniającymi zasoby, nie można przypisać ...

odwołującego o ewentualności zakładania przez podmioty podlegające wykluczeniu, podmiotu zależnego, niepodlegającego wykluczeniu na podstawie ...

i w związku z umieszczeniem podmiotu udostępniającego w wykazie, o którym ...

kwestionować powołaną wcześniej treść pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego. W obrocie gospodarczym, w tym ...

udostępniania zasobów bez bezpośredniego uczestnictwa podmiotu udostępniającego w realizacji całości lub ...

polegającą na przyjęciu, że z zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy ubiegającemu się o ...

zapewnienie bezpośredniego, rzeczywistego uczestnictwa tego podmiotu w realizacji całości lub części ...

dla skutecznego wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunku wiedzy ...

powołanie się na realny udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia publicznego. Wniósł ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

wyżej przepisu nie wynika, aby podmiot udostępniający zasoby wykonawcy musiał osobiście ...

budzi wątpliwości, że wykonawcę i podmiot trzeci może ł^zyć stosunek o ...

z którego nie wynika dla podmiotu udostępniają^go obowiązek udziału w realizacji zamówienia.. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie taki ...

prawny pomiędzy wykonawcą a tym podmiotem, przy czym ustawa nie stawia ...

czy wymogów wobec tego stosunku. Podmiot taki może więc być podwykonawcą ...

lub będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie m.in.: potencjału ...

osoby, które udostępnia mu inny podmiot( vide wyrok Sadu Okręgowego w ...

znaczenie ma zatem fakt, iż podmiot udostępniający swój potencjał w postępowaniu ...

p.z.p. nie dotyczy podmiotów trzecich, które nie będą uczestniczyć w ...

dotyczy jedynie wykonawców, a więc podmiotów zdefiniowanych w art. 2 pkt ...

pzp, a w niniejszym postępowaniu podmiotowi udostępniającymi zasoby nie można przypisać ...

XXIII Ga 345/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-09-09 42 fragmenty Premium

2016-09-09 » I. zmienia zaskarżony wyrok i uwzględnia odwołanie wykonawców (...); II. nakazuje zamawiającemu (...): a) wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne (...); b) odrzucenie oferty (...); c) powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykazu usług wraz z oświadczeniem", zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów oraz informacji ...

r. Jednocześnie wskazał, że jest podmiotem na rzecz którego została wykonana ...

wbrew twierdzeniom wykonawcy, wiedza o podmiocie trzecim, który posiada doświadczenie w realizacji ...

mu przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi na rynku krajowym. Zamawiający ...

zawartych w uzupełnionym wykazie osób, zobowiązaniu podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów oraz korespondencji ...

Izba stwierdziła, że odwołujący jako podmiot ubiegający się o udzielenie przedmiotowego ...

Wykazu usług wraz z oświadczeniem, zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów oraz informacji ...

szereg żądanych dokumentów, za wyjątkiem zobowiązania podmiotu trzeciego oraz Wykazu osób. W tym ...

przedsiębiorstwa samych zasad współpracy z podmiotem trzecim udostępniającym zasoby w postaci wiedzy ...

przedsiębiorstwa samych zasad współpracy między podmiotami, co oznacza, że wykonawca (...) nie ...

Odwoławcza uznała, że cała treść zobowiązania podmiotu trzeciego ma charakter jawny i winna ...

wykonawca (...) wykazał usługę wykonaną przez podmiot trzeci, który udostępnił temu wykonawcy swoje ...

składając w tym zakresie stosowne zobowiązanie. Zdaniem I., niezasadne było twierdzenie ...

o nie poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, to nie może tego oświadczenia ...

i doświadczenia, że dysponuje zasobami podmiotu trzeciego. Zdaniem (...), treść oświadczenia, złożonego w ...

do zarzutów dotyczących treści samego zobowiązania podmiotu trzeciego, Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że ...

zasobów zachodziła wyłącznie przez udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia publicznego w ...

i doświadczenie. Natomiast w treści zobowiązania wskazano, że podmiot trzeci oddeleguje do wykonawcy personel (osoby ...

zespołu projektowego. W ocenie I., zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone przez wykonawcę (...) sp. z ...

Zdaniem I., zarzut dotyczący antydatowania zobowiązania podmiotu trzeciego nie został w żaden sposób ...

korzysta z udostępnionych mu zasobów podmiotu trzeciego. Izba stwierdziła, że zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w postaci wiedzy ...

świadków w osobach, które podpisały zobowiązanie do udostępnienia zasobów wskazując, że ...

dowód - data i okoliczności sporządzenia zobowiązania - wynikają z treści samego dokumentu ...

za zasadny zarzut zaniechania odtajnienia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w postaci ...

niezasadne zarzutów dotyczących treści samego zobowiązania oraz zaniechania wykluczenia wykonawcy (...) z ...

odwołania w zakresie zaniechania odtajnienia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, pomimo iż informacje zawarte w tym zobowiązaniu nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ...

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; - odtajnienia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów oraz Wykazu ...

dotyczącej zarzutu bezpodstawnego zaniechania odtajnienia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, mimo, że ...

nie będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art ...

w P. w wykonaniu ww. zobowiązania i wykazania własnego doświadczenia wskazała ...

potencjału, w szczególności osobowego innego podmiotu - o którym mowa w art ...

w oparciu o potencjał innego podmiotu, którego w ofercie nie wymieniono ...

jakiejkolwiek formie z zasobów, potencjału podmiotu trzeciego. Teza, iż oświadczenie powyższe nie ...

się o zamówienie publiczne, określonego podmiotu jako wykonawcy, stanowiło treść złożonej ...

także stanowisko o niemożności zmiany podmiotu trzeciego, z którego potencjału/zasobów chciałby ...

deklarował korzystanie z potencjału innego podmiotu) lecz jednocześnie możliwa jest zmiana ...

jednoznacznie wykluczył jakąkolwiek formę uczestnictwa podmiotu trzeciego. Stanowisko takie - jako nielogiczne - nie ...

oświadczeń (choć ich lektura - strona trzecia rzeczonego pisma - potwierdza fakt braku ...

na konieczność utajnienia współpracy z podmiotem zagranicznym, tymczasem była to E ...

należycie. Zamawiający nie odtajnił/udostępnił zobowiązania podmiotu trzeciego oraz wykazu osób (strona 16 ...

pozostałe zarzuty dotyczące utajnienia dokumentów (zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz wykaz osób) wskazane w ...

do zarzutu skargi dotyczącego "antydatowania" zobowiązania podmiotu trzeciego. Nie uczynił tego gdyż zarzut ...

X Ga 21/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2015-04-02 32 fragmenty Premium

2015-04-02 » oddala skargę

uznania realnego charakteru udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia ...

winno znajdować się w samym zobowiązaniu podmiotu trzeciego (pierwotnym lub też nowym), a ...

Odwołującemu dokonania uzupełnienia w zakresie zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca uzupełniając w dniu 25 ...

11.2014 r. m.in. zobowiązanie podmiotu trzeciego - samodzielnie, działał z całą świadomością ...

25.11.2014 r. nowe zobowiązanie jest niepełne i nie określa ...

Brakujący element, tak jak samo zobowiązanie zostało podane samodzielnie przez wykonawcę ...

i formę udostępnienia zasobów innego podmiotu oraz sposób wykorzystania tych zasobów ...

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes ...

skargowego może być jedynie taki podmiot który ma lub miał interes ...

pzp interwencje uboczną może zgłosić podmiot, jeżeli ma lub miał interes ...

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

nich podczas wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie takie miało wskazywać na faktyczną ...

zasobów oraz okres jakiego to zobowiązanie dotyczy. Zgodnie z pkt 4 ...

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich ...

dostępnych wykonawcy zasobów tego innego podmiotu oraz sposobu wykorzystania zasobów tego innego podmiotu przy wykonywaniu tego zamówienia , dokumentów ...

będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wprawdzie w ...

powołuje się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art ...

2e Pzp obejmujące i zobowiązanie SM ... do oddania do dyspozycji ...

wezwał skarżącego do uzupełnienia dokumentu - zobowiązania o oddaniu do dyspozycji Odwołującego ...

iż ze złożonego w ofercie zobowiązania nie wynika, czy zarządzanie nieruchomościami ...

r. brak wyjaśnień dotyczących złożonego zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów złożonego ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

11.2014 r. tj. oświadczenie podmiotu trzeciego z 13.10.2014 r., nowy wykaz usług, nowe zobowiązania podmiotu trzeciego czy też uzupełnienie w innym ...

uznania realnego charakteru udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia ...

adekwatnych do przedmiotu postępowania zasobów podmiotu trzeciego. Ta możliwość musi być przy ...

i deklaracja w tym zakresie podmiotu trzeciego musi być realna do spełnienia - zatem podmiot trzeci także musi posiadać siły i ...

wyjaśnił, że korzystnie z potencjału podmiotu trzeciego miało polegać na konsultacjach i ...

że realnie będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zobowiązania. Już to uchybienie powoduje, że ...

winno znajdować się w samym zobowiązaniu podmiotu trzeciego (pierwotnym lub też nowym), a ...

wytyczne kierunkowe, co do treści zobowiązania podmiotu trzeciego Zgodnie z art. 87 ust ...

IX Ga 347/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2012-12-20 46 fragmentów Premium

2012-12-20 » oddala skargę

1116/12, który rozstrzygnął kwestię zobowiązań podmiotów trzecich i jego udziału w realizacji ...

na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a mianowicie spółek (...) S.A ...

S.A. , załączając do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu wiedzy i ...

się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego ( spółek (...) S.A. oraz (...) S ...

a więc uzyskane przez ten podmioty referencje - jednoznacznie oświadczył, iż w ...

rozprawie - wielokrotnie korzystał z doświadczenia podmiotu trzeciego i zawsze odbywało się to ...

Tak więc przedłożone przez odwołującego zobowiązania podmiotu trzeciego, na którego wiedzę i doświadczenie ...

zamówień publicznych, udowodnił, że wskazany podmiot trzeci odda mu swoją wiedzę i ...

powyższym świadczy bowiem zarówno treść zobowiązania spółek (...) S.A. oraz (...) S ...

Krajowego Rejestru Karnego dotyczących osób podmiotów udostępniających mu - w trybie art ...

doświadczenia na zasadzie know-how" (zobowiązania spółek (...) Spółki Akcyjnej oraz (...) Spółki ...

nie przedstawił dokumentów podmiotowych dla podmiotu trzeciego - do czego w ocenie zamawiającego ...

organ ten ustalił, że skoro podmiot trzeci wskazany przez odwołującego - wyłącznie w ...

podmiotowych dla wskazanego przez odwołującego podmiotu trzeciego. Odnosząc się do przywołanego przez ...

2012 roku, zaś upadłość powyższego podmiotu ogłoszono w dniu 19 czerwca ...

i doświadczaniem oraz ustalenie, iż podmiot użyczający wiedzy i doświadczenia odwołującemu ...

nakłada na wykonawców, dotyczą również podmiotów, które zgodnie z art.26 ...

Prawo zamówień publicznych i umożliwiać podmiotom wykluczonym z uczestnictwa w postępowaniu ...

wiedzy i doświadczenia ma użyczyć podmiot wykluczony z postępowania na mocy ...

rzetelny. Fakt, że upadłość tego podmiotu została ogłoszona po dacie składania ...

i pisemnymi oświadczeniami przywoływanych powyżej podmiotów trzecich, także dokumentów formalno-prawnych dotyczących tychże podmiotów, wskazanych w pkt. 10.2 ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

oparcia się na potencjale innych podmiotów, które nie były wykonawcą samodzielnie ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go ...

również, że dysponuje wiedzą innego podmiotu, gdyż do weryfikacji ich spełniania ...

lub będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie: - wiedzy i doświadczenia ...

może przedstawić wymagane doświadczenie innego podmiotu; - potencjału technicznego - dysponuje narzędziami, wyposażeniem ...

które są w posiadaniu innych podmiotów; - osób zdolnych do wykonania zamówienia ...

osoby, które udostępnia mu inny podmiot (najczęściej pracownicy zatrudnieni u przedsiębiorcy ...

bankowym lub zdolność kredytową innego podmiotu (Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art ...

się przez wykonawcę uprawnieniami innego podmiotu niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia ...

jak i zdolność finansową innych podmiotów, uzależniając powyższe jedynie od opisanych ...

powołanie się na potencjał innego podmiotu przy wykazaniu faktycznej możliwości dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego. Poleganie przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu to zarówno dysponowanie w chwili ...

udziału w postępowaniu zasobami innych podmiotów, jak i sytuacja, w której ...

wniosku lub ofert istnieje odpowiednie zobowiązanie innego podmiotu względem wykonawcy. Pogląd ten podzieliła ...

możliwości rozporządzania udostępnianymi przez inny podmiot zasobami ma dojść dopiero na ...

lub innego rodzaju pisemnej deklaracji podmiotu trzeciego. Przepisy ustawy nie przesądzają, że ...

cudzym potencjałem oznacza uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca, mimo ...

w postępowaniu lub oferty innym podmiotem, nie jest zobowiązany do wykorzystywania ...

jest poleganie na zasobach innego podmiotu na etapie postępowania bez podstawy w postaci zobowiązania do udostępnienia zasobów przez taki podmiot. Z przepisu art. 26 ust ...

stosunek prawny łączy wykonawcę i podmiot udostępniający, jak też w jaki ...

możliwości skorzystania z zasobów takiego podmiotu na etapie wykonywania zamówienia. Tylko ...

ustawy - Prawo zamówień publicznych, Legalis). Podmiot, który udostępnia swój potencjał, nie ...

wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie taki ...

Dowód na dysponowanie zasobami innego podmiotu leży po stronie wykonawcy. Będzie ...

udostępnienie własnych zasobów przez inny podmiot wykonawcy. Ustawa jedynie jako przykład wymienia pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

V Ca 3036/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2011-02-07 34 fragmenty Premium

2011-02-07 » oddala skargę

sankcyjnym charakterze. KIO podniosła, że zobowiązanie podpisane zostało przez Panią Lidię ...

przeciwko uznaniu za dopuszczalne zaciągnięcia zobowiązania w imieniu spółki z ograniczoną ...

Wydaje się nawet, że w podmiotach, w których z woli wspólników ...

wykorzystania. Izba uznała, że treść zobowiązania D. Sp. z o. o ...

wymaganiom przepisów. Dla stwierdzenia zgodności zobowiązania podmiotu trzeciego nie jest niezbędne literalne odwzorowanie ...

potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób zaciągających zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego. Dokument taki może być uznany ...

udostępnieniu zasobów składane jest przez podmiot trzeci wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie ...

złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji podmiotu trzeciego, stwierdzenia takiego może i powinien ...

brak możliwości weryfikacji prawidłowości zaciągnięcia zobowiązania przez podmiot trzeci w sposób oczywisty rodzi ryzyko ...

osób składających oświadczenie w imieniu podmiotu trzeciego, co do udostępniania zasobów, nie ...

czyni zadość wymaganiom stawianym treści zobowiązania przez art. 26 ust. 2 ...

Wykonawca nie musi dysponować zasobami podmiotu trzeciego w dacie składania wniosku, ma ...

referencji stanowi zgodnie z treścią zobowiązania wyszczególniony przykładowo sposób udostępnienia doświadczenia ...

postępowaniu w oparciu o potencjał podmiotu trzeciego, fakt przywołania dokumentu referencji w treści zobowiązania o szerszym zakresie nie może ...

H. Italiana S.R.L. Podmiot ten nie zobowiązał się do ...

swoich zasobów wobec wymienionych wykonawców. Podmiot trzeci może złożyć oświadczenie przez pełnomocnika ...

rodzić więź zobowiązaniową bezpośrednio między podmiotem trzecim a wykonawcą, który ma korzystać ...

sporu Izba nie dopatrzyła się zobowiązania H. Italiana SLR wobec C ...

w przypadku gdy posłużenie się zobowiązaniem do udostępnienia zasobów niezbędnych do ...

Kodeksu cywilnego, poprzez przyjęcie, że zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych o ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

sytuacji wykonawca w szczególności składa zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji ...

oparcie się na potencjale innych podmiotów, które nie były wykonawcą samodzielnie ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nim stosunku. Podmiot, który udostępnia swój potencjał, nie ...

wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie taki ...

prawny pomiędzy wykonawcą a tym podmiotem, przy czym ustawa nie stawia ...

czy wymogów wobec tego stosunku. Podmiot taki może więc być podwykonawcą ...

lub będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie m.in : potencjału ...

osoby, które udostępnia mu inny podmiot . Dowód na dysponowanie zasobami innego podmiotu leży po stronie wykonawcy. Będzie ...

udostępnienie własnych zasobów przez inny podmiot wykonawcy. Ustawa jedynie jako przykład wymienia pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

zapewnienia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania. Zasada ...

podstaw, aby kwestionować sposób podpisania zobowiązania o udostępnienia zasobów, gdyż zamawiający ...

potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób zaciągających zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego. Nie można zgodzić się w ...

że nieudowodnienie, iż osoba podpisująca zobowiązanie jest do tej czynności należycie ...

XIX Ga 1105/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2021-01-28 64 fragmenty Premium

2021-01-28 » Oddala skargę

SIWZ /Poleganie na zasobach innego podmiotu/; gdzie Zamawiający stwierdza, że: "(...) 1 ...

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując ...

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ...

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa ...

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub ...

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia ...

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby ...

przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do ...

powołuje się na zasoby innych podmiotów iv celu wykazania braku istnienia ...

Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku ...

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia ...

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega ...

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności - wzór dokumentu ...

zarzut na posiedzeniu. Odnośnie zarzutu trzeciego /bezpodstawnego ponowne zwrócenie się do ...

będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Zdaniem Izby, aby można było ...

mówić o udostępnieniu potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 26 ust ...

czynienia z dysponowaniem pośrednim wymagającym zobowiązania. Odnośnie, zaś udostępnienia geodety (...) i pozostałych udostępnień, których zobowiązań nie było złożonych wraz z ...

będzie korzystało się z zasobów podmiotów trzecich, tak też w postępowaniach biuletynowych ...

konieczności złożenia wraz z ofertą zobowiązania o udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego, gdyż dla dokonania wstępnej oceny ...

w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału ...

powyższego niezbędny jest wskazany dokument (zobowiązanie podmiotu trzeciego). Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków ...

podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny ...

tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie ...

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. Izba wskazała, że w przedmiotowym stanie faktycznym, takie zobowiązania /udostępnienia pojawiły się po złożeniu ...

na zasobach tylko tego jednego podmiotu, żadnego innego/. W tym stanie ...

ulegnie zmianie (wobec braku stosownych zobowiązań/udostepnienia zasobów w ofercie), skutek ...

niewskazanie przez Skarżącego w ofercie podmiotu trzeciego (firmy (...)), z którego w zakresie ...

Skarżący będzie korzystał wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu stanowi uchybienie skutkujące wykluczeniem Skarżącego ...

w postępowaniu, podczas, gdy zmiana podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się ...

powierzyć część zamówienia, a jedynie podmiot, na zasobach którego polega Skarżący ...

będzie korzystał z zasobów tego podmiotu dopiero na etapie uzupełniania dokumentów ...

zatem należy, że w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ...

a nie pojedynczo każdemu z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ...

Zatem umocowany musi przed każdym podmiotem wylegitymować się właściwym pełnomocnictwem, złożonym ...

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując ...

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ...

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa ...

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub ...

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby ...

przez zamawiającego: 3) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 4) zobowiązał się do ...

czynienia z udostępnieniem potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 22a ...

pośrednie wymagające udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 22a ...

do powołania się na zasoby podmiotu trzeciego - tj. (...). w zakresie udostępnienia mu ...

dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów. W pkt 6 ppkt 3 ...

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia ...

Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku ...

powołało się jedynie na zasoby podmiotu trzeciego w postaci spółki (...) Ponadto nawet ...

wykonawcy o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego tj. spółki (...)jak również Oświadczenia podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz Zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

że powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego dopiero w wyniku wezwania w ...

z powyższym Oświadczeniem skarżący przedłożył Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

na potrzeby zamówienia, to jest zobowiązanie (...). Zgodnie z tym zobowiązaniem (...) zobowiązał się do oddania niezbędnych ...

ofercie powołał się na zasoby podmiotów trzecich tj. firmę (...)na potwierdzenie spełniania ...

do przedstawienia dokumentów dla innego podmiotu trzeciego niż pierwotnie wskazano w ofercie ...

części zamówienia podwykonawcy - (...) wraz ze Zobowiązaniem (...) do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

do powołania się na zasoby podmiotu trzeciego tj. (...), co wynika z powoływanego ...

w ramach uzupełnienia przedstawiać dokumentów podmiotów trzecich i dopiero na tym etapie ...

W przedmiotowym stanie faktycznym, takie zobowiązania /udostępnienia pojawiły się po złożeniu ...

art. 26 ust. 3 Pzp zobowiązanie podmiotu trzeciego (...) jest datowane dopiero na dzień ...

się w ofercie na zasoby podmiotów trzecich na potwierdzenie spełnienia warunków udziału ...

XII Ga 315/11 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2011-07-25 52 fragmenty Premium

2011-07-25 » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że : 1. w punkcie 1 (pierwszym) oddala odwołanie, 2. w punkcie 2 (drugim) kosztami postępowania obciąża (...)

przystępujący powołał się na potencjał podmiotu trzeciego dla pozoru. W istocie nie ...

dotyczących nie podlegania wykluczeniu przez podmiot trzeci, a nadto oświadczył, iż nie zamierza korzystać z usług podmiotu trzeciego w charakterze podwykonawcy. Odnosząc się ...

wiedzy i doświadczeniu udostępnionej przez podmiot trzeci na podstawie Art. 26 ust ...

możliwości posiłkowania się zasobami innego podmiotu, obowiązek wykazania przez wykazania przez ...

jest uzyskanie przez wykonawcę od podmiotu trzeciego zasobu stanowiącego wiedzę i doświadczenie ...

powinno obejmować zarówno wykazanie, iż podmiot udostępniający dany zasób rzeczywiście go ...

dnia 21 marca 2011r. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania przystępującemu zasobu w ...

wiedzę i doświadczenie. Treść tego zobowiązania wskazuje jedynie, że jego wykonawca ...

r. przystępujący oświadczył jednoznacznie, że podmiot trzeci, to jest ..., na którego zasób ...

do wniosku, że udzielenie przez podmiot trzeci przystępującemu wiedzy i doświadczenia nie ...

pociągać za sobą uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Taki stan ...

do realizacji zamówienia oddanego przez podmiot trzeci zasobu). Za wypełnienie obowiązku udowodnienia ...

swe kadry pod nadzorem specjalistów podmiotu trzeciego, i że będzie miał dostęp do dokumentacji technicznych, zaś podmiot trzeci będzie mógł mu doradzać w ...

przystępujący złożył informacje nieprawdziwe odnośnie podmiotu trzeciego, co prowadzi do wniosku, iż ...

przy czym kwestionował jedynie podpisanie zobowiązania przez nieuprawniony podmiot, natomiast KIO zakwestionowała treść zobowiązania firmy ..., które nie pozwala uznać ...

realizacyjnego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

ust. 2b pzp zasoby podmiotu trzeciego mogą być oddane do dyspozycji ...

narzuca sposobu oddania zasobu osoby trzeciej oraz nie stwarza obowiązku uczestnictwa ...

ani w inny sposób. Pisemne zobowiązanie o treści według załącznika Nr ...

do SIWZ wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego o rodzaju udostępnianej wiedzy i ...

miał obowiązku złożenia dokumentów dla podmiotu trzeciego potwierdzających brak przesłanek do jego ...

z wiedzy i doświadczenia przedmiotowego podmiotu trzeciego szkoląc swoje kadry pod nadzorem ...

z dokumentacji technicznej i doradztwa podmiotu trzeciego we wszystkich kwestiach związanych z ...

how, konsultacje, doradztwo, jest udziałem podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia; zasób ten ...

formie bez konieczności osobistego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu zamówienia. Reasumując ...

posiadania wiedzy i doświadczenia zasobu trzeciego do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykluczenie ...

tylko w stosunku do jednego podmiotu, to jest skarżącego wprowadzono konieczność ...

nie udowodnił korzystania z zasobów podmiotu trzeciego. Zarzut ten należy uznać za ...

analizie całość pisma złożonego przez podmiot trzeci również w zakresie jego treści ...

sposób niezgodny z reprezentacją tego podmiotu. Otóż nie sposób zgodzić się ...

na nieudowodnieniu korzystania z zasobu podmiotu trzeciego wymagało dokonania wykładni pisma tegoż podmiotu trzeciego, w którym zobowiązuje się on ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ...

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ...

stosunku łączącego go z takim podmiotem, musi tez udowodnić czas korzystania ...

stanowiskiem doktryny różnica pomiędzy osobami trzecimi a podwykonawcami sprowadza się do ...

uważa się, iż do osób trzecich nie ma zastosowania Art. 36 ...

podlegał w stosunku do osób trzecich Art. 26 ust. 2b ...

XIV pkt 9 SIWZ ; treść zobowiązania podmiotu trzeciego została określona wg załącznika Nr ...

aby skutecznie udostępnić swój potencjał podmiot trzeci nie musi brać udziału w ...

jakimkolwiek charakterze . Korzystając z zasobu podmiotu trzeciego wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia ...

skutecznie udostępnić swój potencjał osoba trzecia musiałaby brać udział w realizacji ...

polegać korzystanie z zasobu osoby trzeciej przez tego wykonawcę. W powyższym ...

piśmie skarżący zaznaczył, iż osoba trzecia nie weźmie udziału jako podwykonawca ...

świadczeń na rzecz zamawiającego. Osoba trzecia zobowiązała się oddać do dyspozycji ...

kadry pod nadzorem specjalistów osoby trzeciej, będzie miał dostęp do dokumentacji technicznych należących do osoby trzeciej. Przez cały czas trwania projektu osoba trzecia może doradzać ... S.A. we ...

sposobu korzystania z potencjału osoby trzeciej przez wykonawcę. Należy nadmienić, iż ...

dziedzinie. Wobec tego udostępnienie przez podmiot trzeci zasobu w tym przypadku będzie ...

i wyszkoleniu kadr zamawiającego przez podmiot trzeci, co zważywszy na specjalizację wykonawcy ...

z dokumentacją techniczną udostępnioną przez podmiot trzeci oraz wskutek szkoleń przeprowadzonych przez podmiot trzeci posiedli wiedzę z zakresu montażu ...

lub przetargu. Oznacza to, iż podmiot legitymowany może - w razie spełnienia ...

123456...27następne »