Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V Ga 122/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2010-12-09 120 fragmentów Premium

2010-12-09 » I. zmienia zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w punktach: 1. i 2.2) w ten sposób, że nakazuje: (...)

jest jedynie, by były to wyjaśnienia odpowiednio umotywowane, przekonujące, że cena zaproponowana w ofercie nie jest rażąco niska a składanie dowodów potwierdzających prawidłowość kalkulacji ceny nie jest obowiązkiem wezwanego wykonawcy. W ocenie odwołującego, zamawiający nie uznając złożonych wyjaśnień i dokonując odrzucenia oferty obowiązany jest do dowiedzenia, że uzyskane wyjaśnienia nie obalają domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej; natomiast zamawiający nie wykazał, ani nawet nie uprawdopodobnił, iż cena oferty protestującego jest nierealna w ...

sposób wiec stwierdzić, iż ogólnikowe wezwanie, nie odnoszące się do jakichkolwiek elementów oferty ma być podstawą do ustaleń rażąco niskiej ceny. W ocenie skarżącego złożone przez niego wyjaśnienia pozwalały zamawiającemu zweryfikować zarzut rażąco niskiej ceny i czyniło zadość wymaganiom art ...

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Sankcja odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzona przez Zamawiającego zwróceniem się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ustawodawca nie określił przesłanek jakie mają wskazywać na konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego w ofercie ceny. Obowiązek taki zachodzi po stronie zamawiającego ...

123456...11następne »