Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 3/03 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003-04-11

2003-04-11 » W razie oddania protestu w polskim urzędzie pocztowym, termin przewidziany w (...)

Uchwała z dnia 11 kwietnia 2003 r., III CZP 3/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Tadeusz Domińczyk Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania oferenta "PKS" spółki z o.o. z siedzibą w K. przeciwko Gminie P. o zamówienie publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2003

2003-04-10 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CKN 1320/00 1. Wynikające z art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ograniczenie zasady wolności umów (art. 353-1 k.c.), pozostaje bez wpływu na uprawnienie do odstąpienia od umowy przez ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-11-06 » Dopuszczalna jest skarga na wyrok zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, wydany na podstawie (..)

Uchwała z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 68/02 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Tadeusz Żyznowski Sąd Najwyższy w sprawie o zamówienie publiczne zamawiającego Kancelari Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Projektowania...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-09-18 » Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (...)

Uchwała z dnia 18 września 2002 r., III CZP 52/02 Sędzia SN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędzia SN Bronisław Czech Sąd Najwyższy w sprawie protestu "E.-M." spółki z o.o. w K. przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2002

2002-07-11 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania

Wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., IV CKN 1211/00 Wyrok sądu polubownego aprobujący - z naruszeniem wymogów określonych przepisami ustawy - skutki postępowania przetargowego, pozbawiające skarżącego możliwości skutecznego ubiegania się o przyjęcie jego oferty, może uchybiać konstytucyjnej zasadzie wolności ...

IV CKN 629/00 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2002-01-16 Premium

2002-01-16

WYROK Z DNIA 16 STYCZNIA 2002 R. IV CKN 629/00 1. Przedawnienie, według przepisu art. 442 k.c. wprowadzającego termin dziesięcioletni liczony a temporae facti, odnosi się do wszelkich roszczeń z tytułu, o którym mowa, i nie jest związane z przesłanką wymagalności warunkującą bieg przedawnienia według art. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2001

2001-09-13 » oddala kasację

Wyrok z dnia 13 września 2001 r., IV CKN 381/00 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pominięciem obowiązkowej procedury przetargowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) jest nieważna bez względu na to, czy przepisy regulujące...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2001

2001-07-06 » oddala rewizje nadzwyczajną

Sygn. akt III RN 16/01 Dnia 6 lipca 2001 r. WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W sprawie ze skargi Kierownika Biura Wyborczego na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 sierpnia 2000 r. Nr ZFD/8355/00 w przedmiocie odmowy zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2000

2000-06-28 » oddala kasację

Wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 70/00 O zasadności wprowadzenia zmian do umowy, wywołanych okolicznościami wskazanymi w art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), rozstrzyga sąd w sprawie o zapłatę za roboty budowlane ustalone ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2000

2000-06-28

Wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r. Sygn. akt IV CKN 70/00 O zasadności wprowadzenia zmian do umowy, wywołanych okolicznościami wskazanymi w art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. 1998 r. Nr 19, poz. 773 ze zm.), rozstrzyga sąd w sprawie o zapłatę za roboty budowlane ...

« poprzednie1...27282930313233następne »