Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Opis sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane

2005-12-15 » Niemczyk Renata, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Niemczyk Renata BzG 4/2005 Zamówienia publiczne Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi opracować dokument p.n. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Specyfikacje są najważniejszym dokumentem zawierającym m...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Wiktorowska Ewa BzG 4/2005 Zamówienia publiczne Art.36 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1], zwanej dalej "ustawą Pzp" obliguje zamawiającego pod rygorem unieważnienia postępowania (brak tego ustalenia skutkuje brakiem możliwości porównania ofert) do ustalenia w ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-12-15 » Staśkiewicz Kazimierz, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Staśkiewicz Kazimierz BzG 4/2005 Zamówienia publiczne Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] nie uwzględniają złożonych procesów inwestycyjnych. Bardzo liczne doniesienia prasowe o wadliwie prowadzonych ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-12-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 4/2005

Kaczmarczyk Jacek BzG 4/2005 Zamówienia publiczne Czy skarga do sądu okręgowego jest iluzją? - w świetle uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 73/05): "Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-09-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2005

Piasta Dariusz BzG 3/2005 Zamówienia publiczne Procedury udzielania zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie (w skrócie BiH)[1] są od niedawna uregulowane w ustawie, której zasięg obejmuje całe terytorium państwa i ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez wszystkie instytucje publiczne. Jest to ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2005

Wiktorowska Ewa BzG 3/2005 Zamówienia publiczne Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] i rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.[2], zwanymi dalej "ustawą Pzp" i "Rozporządzeniem", zamawiający oblicza wartość zamówienia na ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2005

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2005 Zamówienia publiczne Na mocy art.1 ust.1 rozporządzenia Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.[1], został ustanowiony jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, tzw. Wspólny Słownik Zamówień (z ang. Common Procurement ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-06-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 2/2005

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 2/2005 Zamówienia publiczne W Polsce przez dziesiątki lat cenę na roboty budowlane ustalało Państwo (cena urzędowa) i była ona elementem polityki Państwa, a przez to była oderwana od realiów i ekonomii. Po zmianie systemu politycznego, a następnie ekonomicznego - w pierwszym ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-06-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 2/2005

Orłowski Heliodor Jerzy BzG 2/2005 Zamówienia publiczne 1. Wprowadzenie Dla oceny czy cena ofertowa nosi znamiona rażąco niskiej ceny, należy zdefiniować niektóre pojęcia i odnieść je do określonych przepisów prawa. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp)[1] definiując pojęcie robót budowlanych odsyła do...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005

2005-06-15 » Sielewicz Olgierd, Buduj z Głową, BzG 2/2005

Sielewicz Olgierd BzG 2/2005 Zamówienia publiczne W niektórych postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawia się jako warunek uczestnictwa posiadanie przez wykonawców budowlanych "zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości...

« poprzednie1...17181920212223242526następne »