Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II SA/Bd 768/19 – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019-12-30 209 fragmentów

2019-12-30 » uchylono decyzję I i II instancji

05.2017r. zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w T ...

05.2017 r., skarżący nadesłał do organu kolejny wniosek o udostępnienie ...

z [...].05.20178 r., udzielił wyjaśnienia skarżącemu na ww. wniosek, o ...

jednak, że nie miał wglądu do załączników skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica ...

informacji kiedy Prokuratura zwracała się do organu o przekazanie dokumentacji, brak ...

przekazał dokumentację i kiedy wróciła do siedziby organu." W ww. dokumencie ...

z [...].06.2017 r., skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ...

Administracyjny w Bydgoszczy zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia ...

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 ...

informacji publicznej poprzez dokonanie wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielenie ...

r. przez Konsorcjum: [...]. i dotyczyły wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wskazano, że organ, jako Zamawiający ...

badania zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnień w sprawie ceny wraz z dowodami, i pismem ...

12.2016r. odtajnił część wyjaśnień wykonawcy: [...] i Konsorcjum: [...]., uznając jednocześnie ...

za wiążące w całości utajnienie wyjaśnień dokonane przez [...] oraz [...]. Część pozostawiona ...

gospodarczą. W pozostałej, odtajnionej części, wyjaśnienia zawierają cytaty z wybranych orzeczeń ...

przez wykonawców informacji w sprawie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w świetle art. 8 u ...

polegającej na utajnieniu w części wyjaśnień w sprawie ceny złożonych przez [...] oraz w całości ...

ani też odtajnienia w części wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny swojego mocodawcy. Argumentowano, że tajemnica ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne ...

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania ...

przypadkom określonym w ustawie co do uprawnienia zamawiającego ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o ...

W ocenie organu, w odniesieniu do wyjaśnień w sprawie ceny wraz z dowodami, złożonych przez ...

jawności postępowania, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o ...

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że ...

z treści ww. przepisu wynika obowiązek badania przez zamawiającego czy informacje ...

że dane, jakie wykonawcy przyjmują do kalkulacji, służą na potrzeby wyliczenia ceny w niniejszym zamówieniu - a zatem ...

gospodarczej. Za w pełni adekwatny do niniejszej sytuacji uznano wyrok sygn ...

określonych informacji, nawet w trybie wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego." Zarzucono, że organ w ...

całkowicie nieuprawniony ograniczył skarżącemu dostęp do dokumentów zawierających uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy ...

uzasadnienie nie spełnia ustawowych wymogów do objęcia go taką ochroną. Już ...

z mocy prawa zobowiązany jest do zbadania czy każda poszczególna, zastrzeżona ...

czego nie uczynił w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji. Na skutek ...

w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji ...

regulowana trybem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie może służyć ...

i.p. mogą odnosić się do żądania wniosku jeżeli spełnione zostaną ...

nie wykorzystuje ustawy o dostępie do informacji publicznej do uzyskania informacji potrzebnych mu do ochrony lub realizowania własnych indywidualnych ...

podkreślił, że jak wynika z wyjaśnień skarżącego w piśmie z [...].11 ...

2017r. została mu udostępniona do wglądu cała dokumentacja postępowania pn. "Rozbudowa ul. [...]" za wyjątkiem wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny skutecznie zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa ...

dzielą się na uzasadnienie i wyjaśnienia, a stanowią spójną całość. Potwierdzają ...

organ badania skuteczności zastrzeżeń co do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy. Skutkowało ...

to nieuprawnionym ograniczeniem wnioskodawcy dostępu do informacji publicznej, bez właściwej oceny ...

wyrażonej w uzasadnieniu decyzji co do każdej poszczególnej informacji zastrzeżonej przez ...

2017r. w postaci wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

Miejskiego Zarządu Dróg w T. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia ...

i.p., wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ...

samorządową jednostkę organizacyjną należy zaliczyć do grupy podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, ujętych w ...

Przepis ten odnosi się bowiem do wszystkich podmiotów wyszczególnionych w art ...

publicznej, a także organ uprawniony do jego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ...

zaś z urzędu swojej właściwości, do czego było zobligowane (art. 134 ...

konsekwencji powyższego, stwierdzono, że doszło do rażącego naruszenia prawa, w rozumieniu ...

odpowiedzią na skargę, uzupełnionych na wezwanie Sądu oraz wyjaśnień w piśmie z [...] kwietnia 2019r. prowadzi do wniosku, że Kolegium nie rozpoznało ...

których dokonało własnych ustaleń co do stanu faktycznego, w szczególności jakie ...

a nadto nie odniosło się do niektórych zarzutów odwołania. Podkreślono, że ...

skarżącego oraz późniejszych stanowisk kierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, tj. odwołania ...

dokonał ponownej weryfikacji skuteczności zastrzeżenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny stosując się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ...

2018r. Komisja ustaliła, że do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostali wezwani wykonawcy: 1) [...] Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, a mianowicie dnia [...].11.2016r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w części, tj. treści pisma ( wyjaśnień) za wyjątkiem danych zawierających informacje o dostawcach oraz załączonych do wyjaśnień ofert dostawców. Odtajnienie nastąpiło [...].12 ...

bitumicznej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); b) oferta od X na ...

kamiennego ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); c) oferta od X na ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); d) oferta od X na ...

podsypki ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena). Organ nie dysponuje żadnym dowodem ...

informacji, jako wiążące. Ad 2) Wyjaśnienia [...] Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, a mianowicie dnia [...].11.2016r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała ...

Organ pozostawił w dokumentacji postępowania wyjaśnienia złożone przez wykonawcę, jako tajne ...

poziomego ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); h) oferta Y na wykonanie ...

pionowego ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); i) oferta X na wykonanie ...

kolejowej ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); j) oferta X na dostawę ...

prefabrykatów ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); k) oferta X na wykonanie ...

akustycznych ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); 1) oferta X na materiały ...

kamienne ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); m) oferta X na materiały ...

betonowe ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena). Wyżej wymienione informacje mają wartość ...

informacji, jako wiążące. Ad 3) Wyjaśnienia [...] Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, a mianowicie dnia [...].11.2016r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała ...

Organ pozostawił w dokumentacji postępowania wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę, jako tajne ...

elektrotechnicznej ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); o) oferta Y na wykonanie ...

elektrotechnicznej ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); p) oferta X na wykonanie ...

gazowej ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena); q) oferta X na wykonanie ...

ciepłowniczej ( wyszczególniony rodzaj usług, ilość, cena). Wyżej wymienione informacje mają wartość ...

informacji, jako wiążące. Ad 4) Wyjaśnienia Konsorcjum w składzie: [...] Pismem z ...

1 ustawy prawo zamówień publicznych do wyjaśnienia treści oferty w terminie do [...].11.2016r. Dnia [...].11.2016r. Wykonawca złożył wyjaśnienia, których treść zastrzegł w całości ...

r., jako jawne. Wykonawca złożył wyjaśnienia w sprawie ceny na wezwanie zamawiającego z dnia [...].11.2016 ...

tajemnica przedsiębiorstwa. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w części, tj. treści pisma ( wyjaśnień) wraz z dowodem nr [...] ( cennik wydawnictwa [...]) za wyjątkiem załączonych do wyjaśnień ofert dostawców. Odtajnienie nastąpiło [...].12 ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); b) oferta X na dostawę ...

brukowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); c) oferta X na dostawę ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); d) oferta X na dostawę ...

transportem ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); e) oferta X na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); f) oferta X na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); g) oferta Y na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); h) oferta Z na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); i) oferta X na dostawę ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena). Kolejne wyjaśnienia w sprawie ceny wykonawca złożył na rozprawie przed ...

co jest równoznaczne z zastrzeżeniem ceny oferty, a to jest niedopuszczalne ...

Organ pozostawił w dokumentacji postępowania wyjaśnienia w sprawie ceny złożone na rozprawie przez Krajową ...

01.2017r. wykonawca złożył wyjaśnienia w sprawie ceny na wezwanie Zamawiającego z dnia [...].12.2016 ...

tajemnica przedsiębiorstwa. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w części, tj. treści pisma ( wyjaśnień) oraz dowodu nr 2, 3 ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); b) oferta X na dostawę ...

betonu ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); c) oferta X na dostawę ...

brukowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); d) oferta X na dostawę ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); e) oferta X na dostawę ...

transportem ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); f) oferta X na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); g) oferta X na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); h) oferta Y na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); i) oferta Z na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena); j) oferta X na dostawę ...

betonowych ( wyszczególniony rodzaj materiału, ilość, cena). Pismem z dnia [...].01.2017r. Wykonawca złożył uzupełniające wyjaśnienia w sprawie ceny na wezwanie Zamawiającego z dnia [...].01.2017r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w całości. Wyjaśnienia nie dotyczyły nieujawnionych do wiadomości publicznych informacji technicznych, technologicznych ...

oferty, kosztorys ofertowy, kalkulację szczegółową ceny oferty, jak również dokumentacją fotograficzną ...

kolei, odnośnie zarzutów skarżącego, co do drastycznego naruszenia prawa zawartych w ...

część decyzji, która zawężała jedynie do skarżącego krąg podmiotów stanowiących strony ...

wymienionego zamówienia, skutecznie zastrzegli złożone wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny, jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ...

prawnego tych podmiotów, Odnosząc się do zarzutu skarżącego co do pominięcia jako strony postępowania Przedsiębiorstwa [...] oraz co do wysyłania przez organ korespondencji z ...

jako jawna, została skarżącemu udostępniona do wglądu. Organ stan faktyczny sprawy ...

u.p.z.p., co do których ta właśnie ustawa, a ...

Wnioskodawca żądał od organu dostępu do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez [...] oraz Przedsiębiorstwo [...] w ...

u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze ...

jest aby była to nieujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna ...

informacja posiadająca wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania ...

W przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do wyjaśnień w sprawie ceny wraz z dowodami, złożonych przez ...

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczyły wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny i zostały przez Organ, jako ...

udostępnienia informacji publicznej w postaci wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, wystarczające jest powołanie się na ...

Oznacza to, iż organ ma obowiązek bezwzględnego respektowania takiego zastrzeżenia i ...

u.d.i.p, prowadziłaby do obejścia przepisów ustawy u.p ...

działając w charakterze podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, nie ma ...

sprawy, czy to w skardze do sądu administracyjnego, że oferta nie ...

unikalności przez co brak podstaw do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd administracyjny nie jest ponadto uprawniony do oceny, czy istniały podstawy do zastosowania klauzuli w postępowaniu o ...

przez wykonawców informacji w sprawie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w świetle art. 8 ustawy ...

stwierdzenie, że realizacji konstytucyjnych uprawnień do informacji publicznej poszukiwać może skutecznie ...

u.d.i.p." A do tego w istocie zmierza cała ...

LEX 156976, to zamawiający ma obowiązek zbadać skuteczność zastrzeżonych przez wykonawcę ...

konkurencji. A zatem jest to obowiązek organu, jako zamawiającego w postępowaniu ...

tej sytuacji, twierdzenia skarżącego, co do zaniechań organu ( zamawiającego) w tym ...

też wręcz samodzielnego ustalania, że wyjaśnienia w sprawie ceny zastrzeżone przez wykonawców, jako tajemnica ...

wyjątkami, pozwalającymi na ograniczenie dostępu do określonych informacji. Przepis art. 8 ...

źródłem uprawnienia zamawiającego ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o ...

tego uprawnienia ustawodawca ograniczył tylko do przypadków określonych w ustawie. W ...

odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. Na ...

informację, jak również odniósł się do podnoszonych przez odwołującego bezpodstawnych tez, jakoby wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny dzieliły się na uzasadnienia i właściwe wyjaśnienia. Odnosząc się do stanowiska skarżącego wyrażonego w piśmie ...

oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale też uzupełnienie oferty, wyjaśnienia treści oferty oraz, jak w przedmiotowej sprawie, wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny. ( tak też M. Kartasiewicz, J ...

sąd administracyjny nie jest uprawniony do oceny, czy istniały podstawy do zastosowana klauzuli w postępowaniu o ...

następujących podmiotów: [...] W skardze złożonej do Sądu, skarżący wniósł na podstawie ...

o zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Zaskarżonej decyzji ...

2017 r. w postaci wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielenie ...

informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa, obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek wynikających z ...

ma to uczynić bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego, przy składaniu ...

całkowicie nieuprawniony ograniczyło skarżącemu dostęp do dokumentów i informacji zawierających po ...

i składanych przez tych wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnymi załącznikami, uznając ...

zasadność jego dokonania. W odniesieniu do analizowanych wyjaśnień rażąco niskiej ceny w każdym przypadku organ całkowicie ...

że gro informacji przedstawionych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny musi być odzwierciedleniem jawnej dokumentacji ...

w ogóle nie odwołał się do uzasadnienia zastrzeżenia, które winno znajdować ...

w ogóle nie odwołał się do dowodów jakie powinny znajdować się ...

ofert wykonawców. Przykładowo, jeśli w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę Skanska występują ...

bowiem jest to informacja ujawniona do publicznej wiadomości. Przecież wykonawcy tacy ...

logo pracodawcy. Analogicznie w odniesieniu do ofert pozostałych wykonawców organ winna ...

nie znajdują się informacje ujawnione do publicznej wiadomości, które są zbieżne z informacjami wskazanymi w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. W złożonych przez siebie ofertach ...

którym w sposób szczegółowy przedstawiono ceny za wykonanie poszczególnych prac na ...

że jeśli kalkulacje przedstawiane w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny przez wykonawców są zbieżne z ...

stanowią lex specialis w stosunku do u.d.i.p., (art ...

o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie do zakresu dostępu do informacji związanych z tym postępowaniem ...

specialis względem przepisów o dostępie do informacji publicznej. Prawo zamówień publicznych ...

w sposób odmienny kwestii dostępu do informacji publicznej w stosunku do u.d.i.p., a ...

odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o ...

inna ustawa odmiennie reguluje dostęp do informacji publicznej. Istota odesłania, o ...

zasady, jak i tryb dostępu do informacji publicznej, których zastosowanie wyłączać ...

zainicjowania i zakończenia procedury dostępu do żądanej informacji (wyrok NSA z ...

M. Bar, Z. Bukowski: Dostęp do informacji o środowisku i jego ...

publiczną, poza określeniem podmiotów uprawnionych do niej. Skoro tak, to nie ...

z.p. zawężają podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa (a więc złożenia ...

stanowi odrębność proceduralną w stosunku do przepisów u.d.i.p ...

Dalszym etapem procesowym uzyskania dostępu do informacji publicznej jest etap od momentu złożenia wniosku do momentu rozstrzygnięcia o udzieleniu żądanej ...

regulacji u.d.i.p.) do uzyskania bądź odmowy uzyskania informacji ...

prawo ubiegać się o dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, po drugie wprowadzono ...

oferenta) tajemnicy przedsiębiorstwa, co prowadzi do jej ujawnienia lub, możliwość uznania ...

73/17), organ został zobowiązany do załatwienia wniosku w oparciu o ...

podkreśla się to w orzecznictwie, do spraw wszczętych w trybie u ...

d.i.p., podmiot zobowiązany do jej udostępnienia stosuje przepisy tej ...

stwierdził, że brak jest warunków do merytorycznej oceny przez sąd administracyjny ...

u.p.z.p., co do których ta właśnie ustawa, a ...

przedsiębiorstwa, wykazuje odrębność w stosunku do regulacji u.d.i.p ...

stanowią lex specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pogląd ten pomimo ...

dookreślająca i doprecyzująca materię dostępu do informacji publicznej) stanowią akty prawne ...

ogólnym, które wprowadziły zasady dostępu do informacji publicznej. Przepisy u.d ...

i.p., nie ma zastosowania do ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Żadnych ...

warunków (poza kwestią odnoszącą się do centralnego repozytorium informacji publicznej) przepis ...

odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej w postaci tajemnicy ...

przedsiębiorstwa, to oczywistym jest, że do tego typu informacji nie mają ...

w którym wprost uregulowano ograniczenie do dostępu do tajemnicy przedsiębiorcy. W konsekwencji, jeżeli ...

p., określają inny - w stosunku do przepisów u.d.i.p. - krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania ww. informacji, inny czas ...

omawianych informacji przez podmioty nieuprawnione do ich otrzymania), po wtóre, że ...

odrębnych trybów, gdyż prowadziłoby to do dualizmu kontroli sądowej. Ustawa - Prawo ...

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na ...

u.p.z.p., skarga do sądu powszechnego - sądu okręgowego. Natomiast ...

d.i.p., przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zasadność objęcia części ...

na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, respektującej z mocy ...

uznać, że realizacji konstytucyjnych uprawnień do informacji publicznej poszukiwać może skutecznie ...

specialis względem przepisów o dostępie do informacji publicznej, nie przedstawiło jakichkolwiek ...

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co do którego sąd powszechny stwierdził wykonalność ...

zaś związane stanowiskiem oferenta co do objęcia poszczególnych informacji klauzula tajemnicy ...

Przy takim założeniu mogłoby dochodzić do takich sytuacji, że w ramach ...

za zasadne stanowisko organu co do uznania, że brak było podstaw do dokonywania przez organ ponownej oceny ...

których dokonało własnych ustaleń co do stanu faktycznego, w szczególności jakie ...

zaskarżonej decyzji, winna sprowadzać się do zbadania, czy zakres skutecznie zastrzeżonych ...

toku postępowania zamówieniowego (wskutek niezaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzeżeń danych ...

skarżący. Skarżącemu służy bowiem prawo do uzyskania tych wszystkich informacji, które ...

wyniki ponownej weryfikacji skuteczności zastrzeżenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, przedstawione w protokole komisji organu ...

żądanym informacji winny mieć odniesienie do przedłożonego materiału dowodowego. Celem uzasadnienia decyzji jest odniesienie się do okoliczności konkretnej indywidualnej sprawy, rozstrzygniętej tą decyzją i wyjaśnienie powodów, dla których organ orzekł ...

Sądowi dokumentami źródłowymi, dawałoby podstawę do oceny legalności rozstrzygnięcia. Braki w ...

w postępowaniu przed podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji, a niebędącym organem ...

informacji publicznej. Nie doszło bowiem do należytego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a ...

tego względu Sąd odstąpił od wezwania organu do przedłożenia kompletnych akt sprawy, mając ...

w nich lub odnoszących się do nich zastrzeżeń tajemnicy przedsiębiorstwa, co do których wykonawca wyraził wolę utajnienia ...

zamówieniowym. Należy zaznaczyć, że to do organu należy podjęcie decyzji, w ...

ochrony sądowej oraz poszanowania prawa do obrony stron sporu, a także ...

całym postępowaniu przestrzegane jest prawo do rzetelnego procesu (por. wyrok TS ...

których poufność winna być zachowana do prawomocnego zakończenia sprawy nie oznacza ...

iż dokumenty te zostaną udostępnione do wglądu także stronie skarżącej w ...

którym istota sporu sprowadza się do odmowy udostępnienia konkretnych dokumentów (w ...

faktycznym (zainteresowany uzyskałby bowiem dostęp do dokumentów przed rozstrzygnięciem zasadności swojej ...

sytuacjom, organ przekazując utajnioną dokumentację do sądu administracyjnego, powinien zastrzec, iż ...

o udostępnienie informacji publicznej, co do których nastąpiła odmowa ich udostępnienia ...

Twierdzenia skargi natomiast odnoszące się do wykładni art. art. 8 ust ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2012 57 fragmentów

2012-06-22 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

terminie wyznaczonym przez koncesjodawcę tj.: do dnia 4 marca 2011 r ...

2004/18/WE, poprzez zaniechanie wezwania MPO do złożenia wyjaśnień na temat sposobu kalkulacji oferty ...

Spółki R. podniósł, że stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy ...

Sąd nie może orzekać co do zarzutów i wniosków, które nie ...

sąd administracyjny orzeka wyłącznie co do zarzutów i wniosków zawartych w ...

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, co do zaskarżenia której strona zachowała ustawowo określony termin do wniesienia skargi. Rozpatrując sprawę, w ...

pierwszej instancji podkreślił, że stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy ...

także zarzut strony skarżącej co do rażąco niskiej ceny i braku wiarygodności możliwości dotrzymania ...

jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

przedmiotowej sprawie koncesjodawca nie miał obowiązku wezwania M. P. O. Sp. z ...

o. z siedzibą w K. do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu kalkulacji oferty, tj ...

Gminy Miejskiej K., pomimo, iż cena zaoferowana przez MPO była zaniżona ...

i mylne uznanie, że prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje jedynie w ...

poniżej jej kosztów - zawierała zatem "rażąco niską cenę", bowiem w przypadku ceny zaoferowanej przez MPO usługa musiałaby ...

zgodności z prawem nie uprawnia do badania kontrolowanych aktów i czynności ...

wnikliwiej ocenić zaistniałą sytuację, tj. rażąco niską cenę zaoferowaną przez MPO, w kontekście różnicy między tą ceną całkowicie nierynkową i oderwaną od realiów ekonomicznych, a cenami innych oferentów, popartymi konkretnymi wyliczeniami ...

skorzystał z możliwości zwrócenia się do MPO o wyjaśnienia zaoferowanej ceny, mimo że zaistniały wszelkie ku ...

powinien powziąć uzasadnione wątpliwości co do warunków wynagradzania zaproponowanych przez MPO ...

na roboty budowlane możliwość zażądania wyjaśnień została koncesjodawcy zagwarantowana na wypadek wpłynięcia rażąco niskiej oferty. Jeśli koncesjodawca nie czyni ...

sytuację, a nie ograniczać się do stwierdzenia, że koncesjodawca nie miał takiego obowiązku. Strona wnosząca skargę kasacyjną zanegowała ...

koncesji na roboty budowlane prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje jedynie w ...

prawem nie powinno ograniczać się do badania zgodności z przepisami ustawy ...

zgodności oferty z prawem. Podanie rażąco niskiej ceny przez oferenta formalnie odpowiada treści ...

Sąd nie był zwolniony z obowiązku sprawdzenia, czy cena taka, znacznie odbiegająca od rynkowych ...

w późniejszym okresie będzie prowadziło do problemów finansowych (utraty płynności finansowej ...

MPO, będzie w przyszłości zmuszona do dofinansowania MPO (poprzez udzielenie pożyczki ...

oferty została dokonana z naruszeniem obowiązku zachowania zasad uczciwej konkurencji. Zakwestionowane ...

przy wyborze ofert nie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, gdyż ...

W literaturze podnosi się, że obowiązek zachowania zasad uczciwej konkurencji należy ...

uczciwej konkurencji od czynności zmierzających do realizacji pozostałych zasad określonych w ...

koncesjonariusza stanowić będzie wyłączne prawo do wykonywania usług "wraz z ewentualną ...

kilkakrotnie podkreślał, że przewiduje dopłaty do realizacji usługi. Wysokość tych dopłat ...

wynagrodzenie będzie stanowiło wyłączne prawo do wykonywania usługi, w tym pobierania ...

warunków koncesji oraz w zaproszeniu do składania ofert jednoznacznie wskazano, że ...

wynagrodzenie stanowić będzie wyłączne prawo do korzystania - na zasadzie wyłączności z ...

może budzić zasadnicze wątpliwości co do przestrzegania przez koncesjodawcę na etapie ...

wątpliwości dotyczą przestrzegania przez koncesjodawcę obowiązku poszanowania zasad uczciwej konkurencji oraz ...

składać się będzie wyłączne prawo do wykonywania usług i płatność koncesjodawcy ...

zasad. Tymczasem WSA ograniczył się do lakonicznego stwierdzenia, że nieuzasadniony jest ...

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Przystępując do oceny tego zarzutu należy zauważyć, że przedmiotem skargi do WSA nie było przyjęte przez ...

jego niewłaściwe zastosowanie w stosunku do ofert złożonych w postępowaniu. W ...

oraz płatność koncesjodawcy. Powyższe prowadzi do wniosku, że ocena ofert powinna ...

stosowanie powołanej dyrektywy w stosunku do koncesji na usługi zostało wyłączone ...

Nie ulega wątpliwości, że skarga do WSA nie dotyczyła żadnego z ...

czym może polegać uwzględnienie skargi do sądu administracyjnego, wniesionej na podstawie ...

miał możliwości merytorycznego ustosunkowania się do podniesionego zarzutu. W skardze kasacyjnej ...

może żądać od oferentów złożenia wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert ...

jednoznacznie wskazuje, że możliwość skierowania do oferenta wymienionego żądania jest uprawnieniem a nie obowiązkiem koncesjodawcy. W konsekwencji wyłączona jest ...

oferenta, aby koncesjodawca zażądał stosownych wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert ...

tym zaniechanie zażądania od MPO wyjaśnień dotyczących złożonej oferty nie mogło ...

uznanie, że prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje jedynie w ...

Wykładnia gramatyczna powołanego przepisu prowadzi do jednoznacznych rezultatów. Ustawodawca użył słowa ...

w liczbie pojedynczej nawiązując jednocześnie do naruszenia przepisów przy podejmowaniu czynności ...

przepisu jednoznacznie wskazuje, że skarga do sądu administracyjnego przysługuje wyłącznie wówczas ...

w powołanym przepisie przypadku dojdzie do naruszenia przepisów ustawy o koncesji ...

zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016 137 fragmentów

2016-10-18 » oddalono skargi

marca 2016 r. Koncesjodawca zaprosił do złożenia ofert kandydatów, z którymi ...

z załączonym projektem umowy koncesji, do którego załącznikiem był opis przedmiotu koncesji (zaproszenie do składania ofert z dnia 23 ...

o.o. w W zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ...

Koncesjodawcy, skutkujące dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania, zarzucając naruszenie ...

Konsorcjum C byłoby wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania ...

tego podmiotu powinna podlegać szczegółowemu wyjaśnieniu poprzez przedłożenie kalkulacji ceny w wykazania możliwości realizacji przedmiotu ...

Koncesjodawcy, skutkujące dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania w sytuacji ...

nieważna, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 6 ustawy o ...

Koncesjodawcy skutkujące dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania w sytuacji ...

oferta tego podmiotu powinna podlegać wyjaśnieniu w zakresie harmonogramu ofertowego, a ...

Koncesjodawcy, skutkujące dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania oraz o ...

5 maja 2016 r. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ...

naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skarżąca Spółka B ...

można domniemywać przez fakt przystąpienia do postępowania. Niezależnie od powyższego oferta ...

art. 5 ustawy o koncesji, do czynności podejmowanych przez Koncesjodawcę i ...

o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji stosuje się przepisy ...

zasadę porządku prawnego, że nakładanie obowiązków niemożliwych do wykonania jest prawnie nieskuteczne (impossibilium ...

Komisja w ramach uprawnień ustawowych do żądania wyjaśnień od oferentów, zażądała wyjaśnień dotyczących treści oferty złożonej przez ...

00 zł (jeden złotych) jako ceny za 1 rowero-miesiąc. Przy ...

oferenta Koncesjodawca nie ma podstaw do antycypowania możliwości rozwoju systemu rowerowego ...

możliwość żądania od oferentów złożenia wyjaśnień (art. 16 ust. 1 ustawy ...

że Koncesjodawca może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień w przedmiocie świadczeń wskazanych w ofercie, do których oferent się zobowiązał. Wykorzystanie ...

instytucji jedynie w zakresie odebrania wyjaśnień dotyczących ceny, a już pominięcie dużo ważniejszej ...

nie jest władne spełnić swojego obowiązku polegającego na świadczeniu, ale na tym, że wykonanie obowiązków wynikających z umowy jest nierealne za cenę zaproponowaną przez zwycięskie konsorcjum. I ...

W porządku prawnym funkcjonuje pojęcie "rażąco niskiej ceny" (oferty), choć oferta złożona przez ...

w wysokości 1,00 zł (cena za jeden "rowero-miesiąc") miała ...

oznacza brak po stronie Koncesjodawcy obowiązku świadczenia posiadającego realną wartość ekonomiczną ...

Tym nie mniej warto sięgnąć do dorobku doktryny i orzecznictwa dotyczącego ...

Zamówień Publicznych wyjaśnił, że za rażąco niską cenę uznajemy "ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych ...

i sądów powszechnych. "O cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste ...

wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów ...

XIX Ga 3/07). "Za rażąco niską cenę należy uznać cenę nierealistyczną, za którą wykonanie zamówienia ...

dnia 4 września 2007 r., [...]. "Rażąco niska cena grozi niebezpieczeństwem niewykonania lub nienależytego ...

w przyszłości". W ocenie skarżącego, cena zaproponowana w wybranej ofercie zgodnie ...

wartości oferty musiało także - bo obowiązek taki wynika z przepisu art ...

W piśmiennictwie wskazuje się, że obowiązek zachowania "należytej staranności" przy ustalaniu ...

się, że "z uwagi na obowiązek zachowania należytej staranności w szacowaniu ...

okolicznościach niniejszej sprawy istnieją podstawy do dopatrywania się w złożeniu oferty ...

Koncesjodawcę praktyki subsydiowania skrośnego. Co do zarzutu naruszenia zasady uczciwej konkurencji ...

w wysokości 1,00 zł (cena za jeden "rowero-miesiąc") sama ...

w tym skarżącej Spółce dostępu do rynku. Złożenie wybranej przez Koncesjodawcę ...

wysokości 1,00 zł jako cenę za jeden "rowero-miesiąc" stanowi blokadę konkurentom dostępu do rynku. W senesie ekonomicznym oferta ...

byliby w stanie wykonać, dostęp do rynku. A jej wybór cel ...

marca 2016 r. Koncesjodawca skierował do podmiotów uczestniczących w negocjacjach zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o ...

na zasadach określonych w zaproszeniu do składania ofert. Za ofertę najkorzystniejszą ...

naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego to znaczy, że ...

SA/Łd 55/12 stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy ...

pojawiającej się w orzecznictwie tendencji do bardzo liberalnego traktowania przesłanki poniesienia ...

ustawy przez Koncesjodawcę, poprzez dopuszczenie do złożenia skargi przez zainteresowany podmiot ...

ostrożności Koncesjodawca odniósł się także do zarzutów skarżących Spółek. Za chybiony ...

przez Konsorcjum C jest niemożliwe do spełnienia. Odnosząc zarzucaną niemożliwość świadczenia do sfery finansowania usług, podniesiono w ...

świadczenie usług polega na prawie do gospodarczego wykorzystania usługi bądź jako takim, bądź wraz z ceną. W przypadku umowy dotyczącej usług ...

instytucję zamawiającą, lecz ma prawo do pobierania wynagrodzenia od osób trzecich ...

wybranej oferty Konsesjodawca będzie zobowiązany do partycypowania w wynagrodzeniu koncesjonariusza na ...

wynagradzania polega na prawie usługodawcy do wykonywania usługi i prowadzi do przejęcia przez usługodawcę ryzyka prowadzenia ...

świadczenia zaoferowanego przez Konsorcjum C do etapu wykonania zobowiązania jest zabiegiem ...

i prawnych. Zobowiązanie przyszłego Koncesjonariusza do dostarczenia rowerów nie jest świadczeniem ...

jest raczej nie jest możliwe do wykazania), to dotyczy on wyłącznie ...

techniki (A. Olejniczak w komentarzu do art. 387 Kodeksu cywilnego, LEX ...

zobowiązało się (zgodnie z harmonogramem) do dostarczania żadnych rowerów). Spółka B ...

w sobie nie może prowadzić do wniosku, że Koncesjodawca naruszył art ...

w ocenie Konsecjodawcy żadnych podstaw do opierania zarzutów skargi na instytucji kryterium rażąco niskiej ceny znanej ustawie o zamówieniach publicznych ...

zarzutu, sprowadzającym się w istocie do samego powołania pojęcia subsydiowania skrośnego ...

jego rozumienia przez skarżących bez wyjaśnienia, z czego w przedmiotowym postępowaniu ...

nie ma możliwości odniesienia się do tej kwestii, jakkolwiek przeczy, iż ...

jest także argumentacja odnosząca się do czynu nieuczciwej konkurencji czy też blokady dostępu do rynku. Wynika ona bowiem z ...

p.s.a." uprawniony jest do badania, czy przy wydaniu zaskarżonej decyzji nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i ...

nie naruszył prawo. Wprawdzie co do zasady wojewódzki sąd administracyjny nie ...

zasada zostaje uchylona w stosunku do postępowań objętych przepisami ustawy z ...

administracyjny nie może orzekać co do zarzutów i wniosków nie zawartych ...

albo w okresie wstrzymania prawa do zawarcia umowy, o którym mowa ...

postanowienia umowy, mimo spełnienia przesłanek do jej unieważnienia, jeżeli przemawiają za ...

obie skarżącej Spółki maja interes do wniesienia skarg. Art. 27 ustawy ...

uzależnia w ujęciu materialnym prawo do wniesienia skargi od spełnienia dwóch ...

miałby interes w wniesieniu skargi do sądu administracyjnego w trybie przepisów ...

ograniczenie konstytucyjnej zasady gwarantującej prawo do sądu, a także skutkowałoby "rozszerzaniem ...

czasu. W ocenie Sądu co do zasady każdy oferent, który złożył ...

wyborze najkorzystniejszej oferty. W stosunku do innych czynności podejmowanych w procedurze ...

skarżących może być odmienny. Przechodząc do kolejnych rozważań należy wskazać, że ...

byłoby w istocie wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania ...

zawieranej w Koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem ...

koncesjonariusza obejmuje: albo wyłączne prawo do wykonywania usługi i w tym ...

usługi, albo też wyłączne prawo do wykonywania usługi wraz z pobierania ...

które obejmuje zarówno wyłączne prawo do wykonywania usługi polegającej na zapewnieniu ...

płatność ta nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów poniesionych przez ...

realizacji. Wówczas bowiem dostępność mieszkańców do danego zadania będzie szersza, niż ...

gospodarczej obejmującej - co zrozumiałe - doliczenie do cen oferowanych usług także zakładanego ...

z jednej strony zakres dostępu do takich zadań był na warunkach ...

wydatków samego podmiotu publicznego aż do zaniechania takich wydatków. Ustawa o ...

jest powiązana z chociażby pojęciem "rażąco niskiej ceny". Trafnie w tej sprawie mógł ...

to ochronę interesu publicznego dążenie do realizacji danego zadania publicznego przy ...

kwota nie była zbyt niska ("rażąco niska"). Sąd administracyjny musiałby wówczas ...

wydaje, przywiązują zbyt dużą uwagę do zysku jako elementu racjonalności postępowania ...

dlatego, że prowadziłoby to także do zmiany zasad oceny ofert. Zarówno ...

oferty także pod kątem np. "rażąco niskiej ceny" lub oceniać, czy warunki realizacji ...

art. 26 ustawy o koncesji do regulacji (aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie) do ustawy z dnia 29 stycznia ...

ust. 1 ustawy o koncesji do ustawy Kodeks cywilny. Odesłania te ...

tego podmiotu powinna podlegać szczegółowemu wyjaśnieniu poprzez przedłożenie kalkulacji ceny w wykazania możliwości realizacji przedmiotu ...

przedmiotu koncesji nie stanowi podstawy do uznania, że taka oferta nie ...

przedkładania dodatkowych i szczegółowych kalkulacji ceny od poszczególnych oferentów mogłoby prowadzić także i do tego, że inni oferenci poznaliby ...

know-how danego oferenta co do zasad i kosztów np. zarządzania ...

kolejny zestaw instrumentów prawnych służących do uzyskiwania dochodu polegającego na wykonywaniu ...

zasadach identycznych lub bardzo zbliżonych do typowej działalności gospodarczej. Art. 6 ...

równego traktowania zainteresowanych podmiotów oznacza obowiązek stosowania tych samych zasad i ...

każdego ubiegającego się o koncesję. Obowiązek ten dotyczy wszystkich etapów postępowania do momentu zawarcia umowy koncesji. Równe ...

według tych samych wcześniej podanych do wiadomości kryteriów oraz przekazywanie informacji ...

zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem ...

koncesji na usługi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania ...

Sąd naruszenia zasady równości co do sposobu skonfigurowania swoich ofert przez ...

pozwala Koncesjodawcy na domaganie się wyjaśnień, sprecyzowania lub doprecyzowania złożonej oferty ...

skarżące Spółki zarzucając Koncesjodawcy brak wezwania Konsorcjum C do wyjaśnień chciałby uzyskać potwierdzenie, że na ...

poszczególne oceniane elementy ofert. Przechodząc do uzasadnienia stanowiska Sądu w zakresie ...

dotyczącym zarzutu skarżącej Spółki co do odrzucenia oferty Spółki E należy ...

zawarte w załączniku nr 2 do projektu Umowy Koncesji (tom II ...

zawierająca numery miesięcy (od 1 do 15) i puste miejsca, w ...

z którym (załącznik nr 2 do Umowy Koncesji) "minimalna wymagana ilość ...

od pierwszego dnia szóstego miesiąca do ostatniego dnia szóstego miesiąca. Jak ...

pozwolił na zobowiązanie się oferentów do dostarczenia minimalnej ilości rowerów w ...

brak jego spełnienia nie dopuszczał do pominięcia oferty. Ponadto, co w ...

mogli pilotażowo (dobrowolnie) zobowiązać się do dostarczenia co najmniej 100 rowerów ...

miesiącu (czyli po pierwszym miesiącu do zawarcia umowy), w 3-cim ...

ocenę ofert zobowiązanie się oferentów do dostarczania minimalnej liczby rowerów okresie ...

2 miesiąca od zawarcia umowy do 5 miesiąca włącznie od zawarcia ...

co dodatkowo miało prowadzić także do naruszenia przepisu art. 6 ustawy ...

Koncesjodawcy, skutkujące dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania w sytuacji ...

nieważna, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 6 ustawy o ...

konkurencji. Zobowiązanie się Spółki E do dostarczenia 1500 rowerów w pierwszym ...

Jak podkreśla się w komentarzach do art. 387 K.c. niemożliwość ...

realizować - i tak będzie niemożliwe do spełnienia. Natomiast sytuacja, w której ...

trafny. W ocenie Sądu zobowiązanie do dostarczenia 1500 rowerów i uruchomienia ...

K nie jest świadczeniem niemożliwym do spełnienia, a tym samym także ...

rowerów nie jest obiektywnie niemożliwe do spełnienia. Sąd nie podziela i ...

tym samym dopuszczeniem tej oferty do oceny i porównania w sytuacji ...

oferta tego podmiotu powinna podlegać wyjaśnieniu w zakresie harmonogramu ofertowego, a ...

prawa zobowiązanie się danego oferenta do dostarczenia 1500 rowerów już w ...

Koncesjodawca dopytywałby wszystkich oferentów co do potwierdzenia ich zobowiązań w zakresie ...

kwestia w tej sprawie pozostawała do uznania Koncesjodawcy. projekt umowy koncesji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2011 87 fragmentów

2011-11-17 » oddalono skargę

o.o. w K, zaniechanie wezwania B do złożenia wyjaśnień na temat sposobu kalkulacji oferty ...

2004/18/WE, poprzez zaniechanie wezwania B w K do złożenia wyjaśnień na temat sposobu kalkulacji oferty ...

Strona skarżąca wskazała, iż wjazd do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przewidziany ...

godziny, częstotliwość, tonaż samochodów, odpłatność) do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przed ...

tym idzie - najmniej kosztowny, dostęp do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów. W ...

uniemożliwiona. Konieczne było uregulowanie dostępu do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w ...

koncesjodawcę z B warunków dostępu do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów oznacza ...

poniżej jej kosztów i zawiera "rażąco niską cenę". W takim przypadku usługa musiałaby ...

Strona skarżąca podniosła, iż kalkulacja ceny (tj. wysokości partycypacji Gminy w ...

był powziąć uzasadnione wątpliwości co do warunków wynagradzania zaproponowanych przez B ...

2004/18/WE, zwrócić się do B o wyjaśnienia na temat wynagrodzenia wskazanego w ...

sobą określone korzyści w porównaniu do realizacji zadania wyłącznie przez podmiot ...

w późniejszym okresie będzie prowadziło do problemów finansowych (utraty płynności finansowej ...

B, będzie w przyszłości zmuszona do dofinansowania B (np. poprzez udzielenie ...

polega na tym, że dochodzi do faktycznego podziału ryzyka ekonomicznego pomiędzy ...

konkurencji. Dopuszczenie bowiem przez ZIKiT do realizacji usługi podmiotu, który dyktuje ...

odpadami tak niską, wręcz nierealną cenę, przez co inne podmioty nie ...

czyli B, wybór oferty przedstawiającej rażąco niską cenę realizacji usługi oraz uprzywilejowanie lokalizacyjne ...

oferent miał zapewniony równy dostęp do postępowania. Koncesjodawca dokonał publicznego ogłoszenia ...

oferentów. Warunki te umożliwiały przystąpienie do postępowania o zawarcie umowy koncesji ...

nie tylko podmioty, które przystąpiły do postępowania o zawarcie umowy koncesji ...

jak pozostali uczestnicy. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego lokalizacji Zbiorczego Punktu ...

jak również sposób zapewnienia dojazdu do niego był znany wszystkim uczestnikom ...

iż jeżeli chodzi o dojazd do ZPGO przez teren pozostający w ...

brak ostatecznego uregulowania kwestii dojazdu do ZPGO na etapie postępowania stanowił ...

wskazane powyżej, koncesjodawca zapewniał dojazd do terenu ZPGO dla koncesjonariusza. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 16 ustawy ...

może żądać od oferentów złożenia wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert ...

w ten sposób informacje lub wyjaśnienia nie mogą jednak prowadzić do zmiany oferty lub warunków zawartych ...

warunków koncesji, która mogłaby prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub ...

o obowiązkowym zwróceniu się zamawiającego do oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie sposobu wyliczenia ceny oferty w sytuacji wątpliwości, czy cena ta nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ustawie o ...

usługi jest mowa ogólnie o wyjaśnieniach lub doprecyzowaniu złożonych ofert. Brak ...

o wątpliwość w zakresie ewentualnej rażąco niskiej ceny oferty. Koncesjodawca wskazał, iż przed ...

z zapisami ustawy i prowadzące do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Odnosząc się z kolei do podnoszonego przez stronę skarżącą zarzutu ...

postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem koncesjodawcy jest jedynie określenie i ...

tej usługi, to był uprawniony do przedłożenia oferty proponującej zerową kwotę ...

które stanowić będzie wyłączne prawo do korzystania - na zasadzie wyłączności - z ...

ze strony koncesjodawcy. Odnosząc się do zarzutu naruszenia podstawowych celów partnerstwa ...

jak również zagospodarowując odpady przywożone do ZPGO przez wszystkich użytkowników końcowych ...

przez koncesjonariusza w ramach prawa do wykonywania usług jest niepewne i ...

tam limity, koncesjonariusz będzie obowiązany do zapłaty zastrzeżonych kar umownych. Zdaniem ...

prywatnego, odsyłając w zakresie nieuregulowanym do przepisów ustawy z 29 stycznia ...

wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa ...

ustawy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, w ...

prawnej w postaci wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Powołany przepis ...

naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W postępowaniu toczącym ...

data nadania) skarżąca zachowała termin do jej wniesienia, wynikający z treści ...

zawarł szczególny zapis dotyczący legitymacji do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazując, iż ...

wnieść zainteresowany podmiot, tj. stosownie do treści art. 2 pkt 1 ...

z naruszeniem przepisów ustawy. Uprawnienie do wniesienia skargi nie musi mieć ...

przez podmiot zainteresowany stanowi legitymację do wnoszenia tego rodzaju środka ochrony ...

zawarciu umowy. Dalszy element legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego stanowi wyrządzenie lub ...

szkody przez skarżoną czynność koncesjodawcy. Do wniesienia skargi wystarczająca jest "możliwość ...

Legalis; L. Lipiec - Warzecha, Komentarz do art. 27 ustawy o koncesji ...

koncesji, którego oferta została przyjęta do oceny, ale nie została wybrana ...

strona skarżąca wykazała posiadanie legitymacji do skutecznego wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Niniejsza skarga ...

w wymaganym terminie, przez podmiot do tego legitymowany, podlegała zatem merytorycznemu rozpoznaniu przez Sąd. Stosownie do dyspozycji art. 1 § 1 i ...

z prawem, natomiast nie uprawnia do badania kontrolowanych aktów i czynności ...

narusza w stopniu niedającym podstawy do jej uchylenia, Sąd powinien oddalić ...

musi zachodzić związek przyczynowy. Stosownie do przepisu art. 30 ust. 2 ...

szczególne uprawnienia Sądu w odniesieniu do umowy zawartej przez partnera publicznego ...

albo w okresie wstrzymania prawa do zawarcia umowy, o którym mowa ...

art. 30 ust. 3). Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ...

Sąd nie może orzekać co do zarzutów i wniosków, które nie ...

sąd administracyjny orzeka wyłącznie co do zarzutów i wniosków zawartych w ...

na koncesjodawcę (partnera publicznego) szereg obowiązków służących zachowaniu tych zasad, począwszy ...

kolei uczestnikom postępowania służy, stosownie do treści powołanego wyżej art. 27 ...

ochrony prawnej w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przedmiotem skargi ...

powodować szkodę, może wnieść skargę do sądu. A zatem zaskarżeniu podlegają ...

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, co do zaskarżenia której strona zachowała ustawowo określony termin do wniesienia skargi. A zatem, rozpatrując ...

i wyboru najkorzystniejszej oferty. Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy ...

opisie warunków koncesji (por. uzasadnienie do projektu ustawy o koncesji na ...

że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia art. 6 ustawy o ...

także zarzut strony skarżącej co do rażąco niskiej ceny i braku wiarygodności możliwości dotrzymania ...

oferty. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy o koncesji na roboty ...

odbiurokratyzowania procedury nie przewiduje się obowiązku składania stosownych dokumentów już na etapie przystępowania do postępowania. Zgodnie z modelem wprowadzonym ...

ramach oceny ofert nie dochodzi do czynności badania dokumentów potwierdzających oświadczenia ...

najkorzystniejszej pod względem bilansu jakości do ceny i dotyczy wyłącznie zwycięzcy postępowania ...

koncesjodawcy żądanie od oferentów złożenia wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert ...

o obowiązkowym zwróceniu się zamawiającego do oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie sposobu wyliczenia ceny oferty w sytuacji wątpliwości, czy cena ta nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ustawie o ...

usługi jest mowa ogólnie o wyjaśnieniach lub doprecyzowaniu złożonych ofert, nie ...

odwołuje się ona natomiast wprost do wątpliwości w zakresie ewentualnej rażąco niskiej ceny oferty. Koncesjodawca przed otwarciem ofert ...

z zapisami ustawy i prowadzące do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Za ...

uczestniczyć w postępowaniu. Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi, w szczególności dotyczących kwestii zapewnienia dojazdu do terenu inwestycji oraz sposobu ustalenia ...

niejasny i budzący wątpliwości co do wysokości ewentualnej dopłaty ze strony ...

więc mającego rozwiązaną kwestię dojazdu do terenu inwestycji. Należy z całą ...

spóźnione, odnoszą się bowiem one do etapu formułowania warunków i kryteriów ...

Mając powyższe na uwadze, stosownie do treści art. 151 ustawy - Prawo ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2015 184 fragmenty

2015-10-23 » Oddalono skargę

przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną ...

lipca 2013 r. wezwał Beneficjenta do zwrotu środków w kwocie 716 ...

wskazane należności. W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 30 lipca ...

2013 r. Beneficjent zwrócił się do NFOŚiGW o wydanie w sprawie ...

r. decyzją nr [...] określił przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania w wysokości ...

Istotnych Warunków Zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, obowiązku złożenia przez wykonawców dokumentu opisanego ...

może żądać jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które zostały określone ...

fakt ten bez wątpienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie nakłada obowiązek dokonania stosownej modyfikacji w tym ...

Organ podkreślił, że ograniczenie dostępu do informacji o zmianach warunków zawartych ...

wykonania zamówienia: "Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2012 r.". Jednocześnie ...

odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, który zostanie przez ...

późn. zm.)., co obligowało organ do podjęcia działań w zakresie zwrotu ...

podkreślił, że strona zobowiązana była do wykonania projektu zgodnie z umową ...

zarzuciła organowi I instancji, co do pierwszego naruszenia wskazanego w uzasadnieniu ...

nie można twierdzić, że doszło do jego naruszenia, zaś sam dokument ...

tym należy uznać za niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Podniosła, że błąd ...

jest on predystynowany i wyspecjalizowany do orzekania w sprawie zamówień publicznych ...

Go 611/11. Natomiast co do naruszenia przepisów Pzp opisanego w ...

i przyznała, że rzeczywiście doszło do takiego uchybienia tym niemniej nie doszło do wyrządzenia szkody nawet potencjalnej. Ponadto ...

postępowania dowodowego w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy ...

C., na okoliczność, że niższa cena innej hipotetycznej oferty, niż cena oferty zwycięskiej, byłaby ceną rażąco niską w rozumieniu przepisów Pzp ...

dnia 6 sierpnia 2014 r., do którego załączone zostało pismo przekazujące ...

którym Inżynier ów odniósł się do zagadnienia związanego ze znaczeniem dla ...

dni terminu składania ofert oraz do tego, czy oferta zawierająca cenę niższą od wybranej tj. poniżej ...

26.029 000zł, określałaby cenę rażąco niską. Decyzją z dnia [...] września ...

na płycie CD stanowiącej załącznik do pisma z dnia 25 października ...

instancji prawidłowo ocenił charakter naruszenia, do którego doszło w toku wykonania ...

faktycznym stwierdził, że w odniesieniu do pierwszego naruszenia (żądania Sprawozdania finansowego ...

należytego wykonania zamówienia. Odwołując się do wyroku m.in. KIO 1947 ...

zakresie tego pojęcia wchodzi jedynie obowiązek przedstawienia metody oceny np. zero ...

w sprawie rodzajów dokumentów, doszło do wystąpienia potencjalnej szkody w budżecie ...

lub rozproszona, a zatem trudna do oszacowania), a uznanie wydatku za ...

niekwalifikowany w całości jest niewspółmierne do rodzaju naruszenia, w związku z ...

należy ustalić skutki nieprawidłowości proporcjonalnie do jej wagi przy użyciu tzw ...

określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania ...

2013. Wobec tego wysokość wydatków do skorygowania ustalono na poziomie 5 ...

17, ww. załącznika). W odniesieniu do tego zarzutu organ uznał za ...

powszechnie obowiązującego, nie ma zawartego obowiązku i wyłącznego uprawnienia dla Prezesa UZP do dokonywania kontroli postępowań o udzielenie ...

16 dni), lecz mimo ustawowego obowiązku, nie przekazał stosownego sprostowania treści ogłoszenia w tym zakresie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ...

W tej sytuacji mogło dojść do poniesienia potencjalnej szkody w budżecie ...

uznana za najkorzystniejszą. Doszło zatem do wystąpienia nieprawidłowości - zaistniało naruszenie prawa ...

nie wniosłyby one nic nowego do zebranego materiału dowodowego, co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Organ dopuścił natomiast jako ...

dni nie jest możliwe. Odniesienia do przepisów prawa w przesłanym stanowisku ...

problemów po stronie aplikacji ogłoszenia do DUUE, lecz nie przytoczyła argumentów ...

publikacją winna powtórzyć czynności zmierzające do publikacji sprostowania w DUUE, na ...

w załączniku nr 1a do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania ...

w. załącznika nr 1 a do Wytycznych, jest prawidłowa. Organ II ...

w pkt 5, co doprowadziło do naruszenia dyspozycji art. 41 pkt ...

w tym wypadku mogło dojść do poniesienia potencjalnej szkody w budżecie ...

w tym przetargu. Zatem doszło do wystąpienia nieprawidłowości - doszło do naruszenia prawa z powodu działania ...

niekwalifikowalny w całości jest niewspółmierne do rodzaju naruszenia, w związku z ...

należy ustalić korektę w odniesieniu do części wydatków, proporcjonalnie do wagi nieprawidłowości (tzw. metoda wskaźnikowa ...

korekt określone w załączniku 1 do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania ...

korekty wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do tej nieprawidłowości zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania ...

problemów po stronie aplikacji ogłoszenia do DUUE, lecz organ nie przyjął wspomnianych wyjaśnień uznając, że nie zostały niczym ...

faktycznego sprawy. Minister odnosząc się do sposobu ustalenia wysokości kwoty podlegającej ...

że organ I instancji, co do zasady, określił ją w sposób ...

nakłada na organy prowadzące postępowanie obowiązek harmonizowania interesu publicznego i interesu ...

przez organ I instancji kwoty do zwrotu w wysokości 10 % wydatków kwalifikowalnych. Odnosząc się do wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu ...

iż dokumenty te były włączone do materiału dowodowego już przez organ ...

i zarzucając naruszenie : I. "co do pierwszego naruszenia" ( wg metodologii przyjętej ...

przeprowadzeniu postępowaniu przetargowego. - II. "co do drugiego naruszenia" błąd w ustaleniach ...

w przypadku ewentualnych wątpliwości co do treści tego dowodu nie podjęcie własnej inicjatywy co do ustaleń w tej kwestii z ...

ust. 8 pzp, co statuuje obowiązek umieszczania ogłoszenia co ma przesądzające ...

przeprowadzeniu postępowaniu przetargowego. III. "co do trzeciego naruszenia" błąd w ustaleniach ...

po przeprowadzeniu postępowaniu przetargowego. Co do odniesienia się do zarzutu odwołania o braku opisu ...

w tym zakresie odnosząca się do braku konkretnego opisu szkody "nie ...

odniesienia się przez organ odwoławczy do zarzutów zawartych w pkt II ...

instancji faktu, że oferta zawierająca cenę niższą od wybranej zawierała by cenę rażąco niską, i w konsekwencji podlegała ...

pzp (który stanowi delegację ustawową do wydania tego rozporządzenia), a z ...

ogólną możliwość żądania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Podniósł, że jest ...

zamawiający może uznać za niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przepis art. 25 ust. 1 pzp formuje obowiązek wskazania w SIWZ i ogłoszeniu ...

postępowanie, a nie odnosi się do określania, ani precyzowania samych warunków ...

wbrew stanowisku organu I instancji - "obowiązku wskazania chociażby na wskaźniki ekonomiczne ...

10 grudnia 2009 r.) odnośnie obowiązku przedstawienia metody oceny zero-jedynkowej ...

przedstawienia sprawozdania finansowego nie prowadziło do jakiegokolwiek naruszenia konkurencji, a było ...

odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia, a także jako ...

wskazania dodatkowych wymogów odnoszących się do wymaganych do złożenia sprawozdań finansowych stanowił uchybienie ...

prowadzi to - jak wyżej wskazano - do jakiegokolwiek ograniczenia konkurencji, a najwyżej do jej rozszerzenia. Wymóg SIWZ był ...

wprowadzeniu tych wymogów. Odnosząc się do II naruszenia Pzp skarżący wskazał, że nie doszło do naruszenia przepisu art. 38 ust ...

ale rzeczywiście zamawiający uchybił co do zasady przepisowi art. 38 ust ...

uchybieniem formalnym, czy też doprowadziło do szkody w budżecie UE. Skarżący ...

zakwestionowania jego stanowiska. W odniesieniu do wspomnianego przypadku ("drugiego naruszenia") widać ...

stawek korekt przewidzianych w załącznikach do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania ...

stawkę 5 % jeśli przedłużenie było do 10 dni, lub 10 % jeżeli ...

a także zasadę budowania zaufania do władzy publicznej w rozumieniu art ...

to dotyczy wszystkich "trzech naruszeń", do których odnosi się uzasadnienie skarżonej decyzji. Odnosząc się do III naruszenia skarżący nie kwestionował, że doszło do formalnego uchybienia przepisowi art. 41 ...

tabeli 1 załącznika nr 1 do Wytycznych) jako bez znaczenia w ...

przyjąć należy rozważania odnoszące się do publikacji terminu wykonania zamówienia. Przyznał ...

informacje z ogłoszenia nie wystarczyłyby do złożenia oferty, ponadto brak ogłoszenia ...

w postępowaniu przetargowym. Odnosząc się do zarzutu odwołania o braku opisu ...

Skarżący ponownie wskazał odwołując się do wskazanych wyroków TS, że także ...

się w uzasadnieniu swojej decyzji do wszystkich zarzutów odwołania (analogicznie jak ...

sądy odwoławcze muszą odnieść się do wszystkich zarzutów apelacyjnych), albowiem stanowi ...

dokona subsumcji ustalonego stanu faktycznego do tego pojęcia). W ramach naruszeń proceduralnych co do braków uzasadnienia i braku wszechstronnego ...

skarżący podkreślił bardzo istotną kwestię ceny wybranej oferty w kontekście rażąco niskiej ceny. Odwołując się do dopuszczonego jako dowód pisma Inżyniera ...

nakazywało zastanowienie się nad problemem rażąco niskiej ceny. Ostatecznie m.in. ze względu ...

przyjął brak zasadności wyjaśniania kwestii rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 pzp ...

o wartości netto poniżej rozważanej ceny 9.680.000,- zł. już takową rażąco nisko cenę by zawierała. Skarżący podkreślił, że cena ostatecznie wybranej oferty była niższa ...

oferta o cenie niższej zawierałaby cenę rażąco niską, to siłą rzeczy nie mogło dojść do szkody w budżecie UE, bo ...

było zawrzeć umowy na niższą cenę. Tymczasem organ odwoławczy pozostawił tę ...

obszarem swojej refleksji. Odniesienie się do dowodu z pisma Inżyniera Kontraktu ...

zakresie pkt I odnoszącego się do okoliczności technicznych możliwości sformułowania oferty ...

uwzględnić przy rozstrzyganiu, co doprowadziłoby do uznania braku szkody w budżecie ...

mógł także powziąć wątpliwości co do tych informacji i takim przypadku ...

miał prawa w ogóle się do tej kwestii nie odnieść. W ...

w toku postępowania przetargowego doszło do naruszenia przez zamawiającego wskazanych w ...

jego działania lub zaniechania doprowadziło do powstania potencjalnej szkody w budżecie ...

2006, natomiast strona wskazywała, że do jednego z zarzucanych naruszeń Pzp ...

nieprawidłowe niezamieszczenie listy dokumentów, służących do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w ...

postępowaniu przez wykonawców. Odnosząc się do naruszenia art. 25 ust.1 ...

ekonomicznej i finansowej wykonawców miał obowiązek określić szczegółowo warunek udziału w ...

warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy ...

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej ...

wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, przy czym oświadczenia ...

istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Rodzaje i forma ...

w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów ...

co powoduje, że zamawiający ma obowiązek skonkretyzować wskaźniki dotyczące wspomnianego warunku ...

w sposób maksymalnie obiektywny, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i wskazać przyjęty ...

za trafne stanowisko skarżącego co do faktu, że wypełnił wspomniany warunek ...

zero-jedynkowa, która odnosiła się do złożenia bądź też braku złożenia ...

muszą to być dokumenty niezbędne do tego celu. Organ ma rację ...

potencjalny wykonawca mógł zostać zniechęcony do wzięcia udziału w tym postępowaniu ...

żądaniem nadmiernym ponieważ nie prowadziło do jakiejkolwiek oceny zdolności ekonomicznej i ...

warunków udziału w postępowaniu, jest obowiązkiem zamawiającego i ma zagwarantować pewność ...

ocenie i brak wiedzy co do sposobu w jaki będzie ona ...

słusznie uznał organ- mógł prowadzić do zniechęcenia albo odstraszenia potencjalnych wykonawców ...

pozytywnie i zostaną oni dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, zrezygnowali ...

naruszenie na podstawie zał. 1 do Wytycznych z 29.04.2013 r. Odnosząc się do zarzutów skarżącego dotyczących drugiego naruszenia ...

SIWZ w tym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w związku ...

Unii Europejskiej zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o zmianach w ...

związku z tym należy przyjąć wyjaśnienie organu II instancji co do tego, że wskazanie przy opisie wspomnianych okoliczności, że doszło do naruszenia również treści art. 38 ...

argumentów strony, że jakkolwiek doszło do wspomnianego naruszenia to ma ono ...

UE, a zatem nie doszło do nieprawidłowości, która mogła skutkować nałożeniem ...

oświadczenia Inżyniera Kontraktu. Odnosząc się do przedstawionych twierdzeń należy wskazać, że ...

zatem potencjalny wykonawca dysponowałby czasem do 15 grudnia 2010 r.( zmieniony ...

najkorzystniejszą. Okoliczność taka mogła prowadzić do wystąpienia potencjalnej szkody w budżecie ...

przedłużonym terminie, nie przyczyniłyby się do wyjaśnienia sprawy albowiem jak wskazano wyżej ...

nakazywało zastanowienie się nad problemem rażąco niskiej ceny. Skarżący odwołał się do wyjaśnień Inżyniera Kontraktu w tej mierze ...

ramach tych rozważań przyjęto, że cena poniżej kwoty 9.680.000 zł już takową rażąco niską cenę by zawierała. Powoduje to, że ...

oferta o cenie niższej zawierałaby cenę rażąco niską to nie mogło dojść do szkody w budżecie UE, bo ...

można zawrzeć umowy na niższą cenę. Zatem brak sprostowania ogłoszenia jest ...

bez oceny a powinien się do niej odnieść. W zakresie powyższych ...

w zaskarżonej decyzji organ co do zasady uznał stanowisko Inżyniera Kontraktu ...

w sposób jednoznaczny odniósł się do kwestii przedłużenia terminu składania ofert. Odnosząc się do tego zagadnienia w zakresie podkreślanej ...

przez skarżącego bardzo ważnej kwestii rażąco niskiej ceny, która wystąpiłaby zawsze w przypadku ceny, która była niższa od ceny wybranej oferty należy powiedzieć, że ...

badania tej kwestii w odniesieniu do wybranej oferty przyjmując, że jakkolwiek ...

ona kwotę niską ale nie rażąco niską, to zupełnie nie wiadomo ...

oferta, która zawierałaby nieco niższą cenę stanowiłaby cenę rażąco niską. Zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyjęcia tak arbitralnego stanowiska Inżyniera ...

z art. 7 Pzp istnieje obowiązek równego traktowania wykonawców. W treści ...

w postępowaniu lecz mimo takiego obowiązku wynikającego z treści art. 41 ...

formalnym, które nie mogło doprowadzić do wystąpienia nawet potencjalnej szkody. Polemizując ...

złożone, wykonawcy mogli się zniechęcić do udziału w przetargu skarżący wskazał ...

że nie można się zniechęcić do czegoś o czym się nie ...

dokumentach w ogłoszeniu mógł prowadzić do trudności w ich późniejszym zdobyciu ...

na podstawie zał. nr 1 do Wytycznych. W tym miejscu należy również odnieść się do twierdzeń organu I instancji, czego ...

instancji, że w sprawie doszło do naruszenia również art. 46 pkt ...

Istotnie wbrew stanowisku skarżącego doszło do takiego naruszenia ale ponieważ korekta ...

pozostaje bez znaczenia Odnosząc się do zarzutów strony dotyczących zasadności i ...

braku odniesienia się przez organ do okoliczności konkretnej sprawy w zakresie ...

lub rozproszona, a zatem trudna do oszacowania),bądź zastosowanie metody konkretyzacji ...

niekwalifikowalny w całości byłoby niewspółmierne do rodzaju naruszenia, nakłada się korektę w odniesieniu do części wydatków, proporcjonalnie do wagi nieprawidłowości (tzw. metoda wskaźnikowa ...

1, 1a oraz 2 do Wytycznych. W przedmiotowym przypadku zastosowano ...

w wysokości 5%. w odniesieniu do dwóch naruszeń, 2 %(1) i ...

wskaźnikowa) przedstawione w zał. 1 do Wytycznych wskaźniki procentowe należy traktować ...

strona, która dodatkowo w odniesieniu do treści art. 25 ust. 1 ...

Pzp twierdziła, iż nie doszło do naruszenia tego przepisu wobec zastosowania się do jego treści i braku wystąpienia nieprawidłowości, podnosząc zatem co do zasady brak podstawy do nałożenia korekty przez organ z ...

więc również brak jest podstaw do zastosowania korekty . W tym miejscu ...

w załączniku nr 1a do Wytycznych są ostateczne i nie ...

jako ostateczna wysokość korekty określonej do zwrotu. Podkreślić dodatkowo trzeba, że ...

powyższym konieczne jest ustosunkowanie się do zarzutu skargi związanego z utrzymaniem ...

co w ocenie skarżącego doprowadziło do naruszenia w zaskarżonej decyzji art ...

skarżący, że w istocie doszło do wyrządzenia szkody, w związku z ...

się w swoim uzasadnieniu również do rozp. 1083/2006. W uzasadnieniu ...

szkodę potencjalną a więc doprowadziły do nieprawidłowości. W ocenie Sądu organ ...

całościowego rozpoznania sprawy, był uprawniony do usunięcia wspomnianego uchybienia, ponieważ nie ...

Na koniec należy odnieść się do zarzutu strony odnośnie obrazy procedury ...

tym zarzutem należy wskazać, że do określenia korekty finansowej zgodnie z ...

swoistym znaczeniu. Wytyczne są adresowane do instytucji wdrażających i stosuje się ...

4 umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu zgodnie z przepisami ...

krajowymi i wspólnotowymi, zobowiązując się do przestrzegania m.in. zasad udzielania ...

jest procedurą, której skarżący miał obowiązek przestrzegać . W zaskarżonej decyzji wykazano ...

jak również wykazano, że doszło do powstania nieprawidłowości w rozumieniu treści ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019 97 fragmentów

2019-04-03 » stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji

będący radcą prawnym, zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w T ...

Miejskiego Zarządu Dróg w T. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia ...

informacji publicznej w formie wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji ...

informacji publicznej w formie wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W obszernym uzasadnieniu ...

Nadto zanegowano stanowisko wnioskującego co do zaniedbań organu i komisji konkursowej odnoszonych do przebiegu procedury przetargowej i związanej z nią obowiązków, a nie postępowania dotyczącego udostępnienia ...

regulowana trybem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie może służyć ...

i.p. mogą odnosić się do żądania wniosku jeżeli spełnione zostaną ...

nie wykorzystuje ustawy o dostępie do informacji publicznej do uzyskania informacji potrzebnych mu do ochrony lub realizowania własnych indywidualnych ...

1. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ podkreślił, że jak wynika z wyjaśnień wnioskodawcy w piśmie z [...].11 ...

2017r. została mu udostępniona do wglądu cała dokumentacja postępowania pn. "Rozbudowa ul. [...]" za wyjątkiem wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny skutecznie zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa ...

dzielą się na uzasadnienie i wyjaśnienia, a stanowią spójną całość. Potwierdzają ...

organ badania skuteczności zastrzeżeń co do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy. Skutkowało ...

to nieuprawnionym ograniczeniem wnioskodawcy dostępu do informacji publicznej, bez właściwej oceny ...

wyrażonej w uzasadnieniu decyzji co do każdej poszczególnej informacji zastrzeżonej przez ...

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz ...

2017r. w postaci wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

u.d.i.p. obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze ...

Dyrektor MZD jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a także ...

Kolegium Dyrektor MZD zastosował się do wytycznych organu drugiej instancji zawartych ...

W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ...

c oraz zwrot kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw, zarzucając naruszenie ...

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z ...

2017r. w postaci wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielenie ...

sposób całkowicie nieuprawniony ograniczyło dostęp do dokumentów zawierających po pierwsze samo ...

i składanych przez tych wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnymi załącznikami, uznając ...

uzasadnienie nie spełnia ustawowych wymogów do objęcia go taką ochroną, wykonawca powinien do jawnego uzasadnienia dołączyć załącznik w ...

którym udawanie podjęte w stosunku do danej informacji środki bezpieczeństwa, i ...

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pomijając w swoim uzasadnieniu właśnie ...

z mocy prawa zobowiązane jest do zbadania czy każda poszczególna, zastrzeżona ...

z.p. Nie odwołał się do uzasadnień zastrzeżeń, które winny się ...

ofercie każdego z wykonawców, ani do dowodów jakie powinny znajdować się ...

np. wskazywane nazwy podwykonawców, co do których SKO twierdzi, że są ...

publicznego wykazali wszystkie przesłanki uprawniające do utajnienia informacji, a na obecnym ...

urzędu zważył, że zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w ...

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz ...

u.d.i.p., obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze ...

ochronie konkurencji i konsumentów. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty ...

p. ustawodawca uregulował ograniczenia prawa do informacji publicznej, w tym w ...

Miejskiego Zarządu Dróg w T. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia ...

ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu ...

Sąd przesadził jedynie, że co do zasady wniosek D. Z. z ...

trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Dyrektor MZD w T. co do części informacji dotyczących postępowania w ...

sąd podkreślił, że: "podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej uznając wnioskowaną ...

Miejskiego Zarządu Dróg w T. do rozpoznania wniosku skarżącego z [...] maja ...

o udostępnienie informacji poprzez wgląd do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

o przysługującym od niej odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem ...

wniósł odwołanie od powyższej decyzji do SKO w T., które rozpatrując ...

w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji ...

zawiera pouczenie o przysługującym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na skutek ...

2017r. w postaci wglądu do całej dokumentacji postępowania o udzielnie ...

wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Miejskiego Zarządu Dróg w T ...

Prezydenta Miasta T. upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych, w tym ...

że był on podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej skierowanej do Zarządu. Reprezentował on bowiem jednostkę ...

u.d.i.p., obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze ...

nie stanowił on podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, o którym ...

urząd jako organ przydany mu do pomocy w pełnieniu funkcji. Nie ...

organów w znaczeniu podmiotów upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu, który to ...

ust. 1. Mimo posiadania kompetencji do wydania decyzji nadal są to ...

4 u.d.i.p. do udostępniania informacji publicznej znajdującej się ...

różnym zakresie powierzane są im do realizacji. Nie można więc tylko ...

u.d.i.p. Stosownie do art. 16 u.d.i ...

publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa powyżej ...

1 u.d.i.p., do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy ...

i.p., wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ...

2 k.p.a., właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji ...

rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe ...

organów administracji rządowej, są zakwalifikowane do organów jednostek samorządu terytorialnego o ...

stwierdzić, że nie należy on do kręgu podmiotów określonych w ostatnio ...

prawnych regulujących funkcjonowanie MZD prowadzi do wniosku, że jest jednostką organizacyjną ...

administracyjnego, a to natomiast prowadzi do wniosku, że Kierownik ZGK nie ...

nie wykazał, iż posiada pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej w imieniu Prezydenta ...

samorządową jednostkę organizacyjną należy zaliczyć do grupy podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, ujętych w ...

Przepis ten odnosi się bowiem do wszystkich podmiotów wyszczególnionych w art ...

w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, wynikająca z art ...

ma charakter szczególny w stosunku do unormowań k.p.a., które ...

publicznej jest klasyczną sprawą administracyjną, do której zastosowanie mają przepisy k ...

k.p.a. stosowane są do niego jedynie w ograniczonym zakresie ...

informacji publicznej stanowiło bowiem autonomiczny obowiązek podmiotu reprezentującego jednostkę organizacyjną samorządu ...

toku postępowania sądowoadministracyjnego, w wyniku wezwań Sądu do uzupełnienia akt sprawy oraz wyjaśnienia jakiej treści materiałem dysponował organ ...

p.a. mają odpowiednie zastosowanie do decyzji, nie mogą być zatem ...

proceduralnej i dwuinstancyjności postępowania. To do zadania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy w sprawie dostępu do informacji publicznej należy zapoznanie się ...

z całością akt sprawy niezbędnych do rozpoznania jej istoty, tu z ...

podstawę ocenić temu organowi co do każdej informacji publicznej, której dotyczy ...

T. (zobowiązany prawomocnym wyrokiem Sądu do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji ...

publicznej, a także organ uprawniony do jego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ...

zaś z urzędu swojej właściwości, do czego było zobligowane (art. 134 ...

a regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej niewątpliwie dostrzegłby, że ...

takiej zaś sytuacji organem właściwym do jego rozpatrzenia pozostawał Dyrektor MZD ...

usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub ...

kwalifikowanego uchybienia uniemożliwiał odniesienie się do istotny sprawy, sprowadzającej się do ustalenia, czy odmowa udostępnienie żądanej ...

wyrażonych w późniejszych pismach kierowanych do SKO. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w toku ...

i charakter w jakim dopuszcza do udziału w postępowaniu w sprawie ...

odpowiedzią na skargę, uzupełnionych na wezwanie Sądu oraz wyjaśnień w piśmie z 1 kwietnia 2019r. prowadzi do wniosku, że Kolegium nie rozpoznało ...

których dokonało własnych ustaleń co do stanu faktycznego, w szczególności jakie ...

a nadto nie odniosło się do niektórych zarzutów odwołania. Zarówno treść ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 74 fragmenty

2020-01-08 » Oddalono skargę kasacyjną

nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem ...

nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu ...

marca 2012 r., wezwany został do zwrotu: kwoty 947.672,89 ...

oraz podtrzymuje swoje stanowisko co do zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej. Wezwanie Beneficjenta do zwrotu ww. należności w terminie ...

14 dni od dnia otrzymania wezwania nie odniosło skutku zatem wobec ...

wydał decyzję nr [...] określającą kwotę do zwrotu w wysokości 982.417 ...

z [...] sierpnia 2012 r., co do kwoty 30.938,32 zł ...

odsetek oraz określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 1.546 ...

oraz zobowiązaniu skarżącego w sumie do zwrotu w terminie 14 dni ...

sierpnia 2012 r., przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ. W ...

2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu Sądowi. Naczelny ...

zamówieniach publicznych. W efekcie doszło do naruszenia art. 7 ust.1 ...

o zamówieniach publicznych a także do naruszenia art. 29 ust.2 ...

zobowiązał Instytucję Zarządzającą RPO WŁ do ponownego rozpatrzenia sprawy. Po powtórnym ...

r. i określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 953.025 ...

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu organ wyjaśnił, że decyzją ...

za niekwalifikowalne i zobowiązała Beneficjenta do zwrotu kwoty w wysokości 30.938,32 zł. Jednakże obowiązkiem Instytucji Zarządzającej RPO jest miarkowanie ...

przedmiotowych zamówień, co daje kwotę do zwrotu w wysokości 1.546 ...

idzie korzystniejszą ofertę w stosunku do oferty wyłonionego wykonawcy, zatem naraził ...

zostaje na podstawie różnicy pomiędzy ceną wybranej oferty, a ceną oferty proponowanej przez wykonawcę, którego ...

wydatkowaniu środków na zamówienie. Stosownie do powyższego organ wyliczył kwotę do zwrotu - 947.672,89 zł ...

prawa krajowego. Oznacza to, iż do popełnienia nieprawidłowości, z punktu widzenia ...

uwzględnienia zarzutów skargi odnoszących się do naruszenia przepisów postępowania, tj. art ...

a. nie może stanowić podstawy do uwzględnienia skargi z uwagi na ...

wszelkie niezbędne kroki dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego analizowanej ...

wszelkich czynnościach podejmowanych przez organ, obowiązkach na nią nałożonych oraz przysługujących ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA; rozpoznanie skargi ...

organ nie dokonał ustaleń, co do okoliczności stanowiących o charakterze i ...

Sądu Administracyjnego ograniczyła się wyłącznie do zbadania zawartych w skardze zarzutów ...

p.s.a. W odniesieniu do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów ...

przedmiotem było określenie kwoty przypadającej do zwrotu, jako środków przeznaczonych na ...

art. 98 ust. 2, regulującym obowiązki państw członkowskich w zakresie naliczania ...

beneficjenta oraz naliczenie korekty co do przyznanych środków wymaga natomiast stwierdzenia ...

Europejskiej wynikającej ze zbyt wysokiej ceny zakontraktowanego zamówienia. Pojęcie nieprawidłowości zostało ...

członkowskie było uprawnione oraz zobowiązane do naliczenia korekty finansowej, jest stwierdzenie ...

kasacyjnie wskazuje, że dla powstania obowiązku zastosowania korekty i zwrotu środków ...

Skarżący akcentuje, że w świetle wyjaśnień tego wykonawcy a także z ...

jego wykluczeniu nie złożył odwołania do krajowej Izby Odwoławczej, można postawić ...

oprócz zasadniczego wykluczenia z postępowania cena oferty nosiła znamiona rażąco niskiej. Według skarżącego, skoro wykluczony wykonawca ...

ofertę podlegającą odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny to stwierdzone naruszenie art. 85 ...

i tak nie zostałaby wybrana do realizacji. W ocenie Naczelnego Sądu ...

od chwili otwarcia ofert, aż do wyboru najkorzystniejszej z nich, dokonywane ...

oferty. Ocena zaś sprowadza się do weryfikacji merytorycznej dokonywanej w oparciu ...

wykonawca wykluczony nie wniósł zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia postępowania o zamówieniach ...

może prowadzić i nie prowadzi do podważenia prawidłowości stanowiska organu oraz ...

pierwszej instancji wedle którego doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 ...

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie takiej zgody ...

tok postępowania i wezwać wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą, przy ...

kontraktu. Uregulowanie to wyraźnie rozkłada obowiązki zamawiającego i wykonawcy w kwestii ...

jest, na każdym etapie postępowania, do czuwania nad przestrzeganiem równego traktowania ...

przedłużenia wadium zamawiający (beneficjent) doprowadził do wykluczenia z udziału w postępowaniu ...

złożył ofertę korzystniejszą w stosunku do oferty wyłonionego wykonawcy. Należy zgodzić ...

wadium (co w efekcie doprowadziło do odrzucenia oferty korzystniejszej od wybranej ...

implementują ww. przepisy prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego. Tym samym ...

prawa wspólnotowego, nie stanowią, co do zasady podstawy do wymierzenia korekty finansowej. To ostatnie ...

procedury udzielenia zamówienia publicznego prowadzi do nałożenia korekt finansowych. Nie mniej ...

kasacyjnych, główne zagadnienie sprowadza się do wykładni pojęcia "nieprawidłowości" w kontekście ...

z.p. przez zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie terminu w ...

warunkiem dla określenia kwoty przypadającej do zwrotu. W świetle powyższego konieczne jest zatem odwołanie się do pojęcia nieprawidłowości w orzecznictwie Trybunału ...

7 rozporządzenia odnosi się również do naruszeń przepisów prawa krajowego znajdujących zastosowanie do działań finansowanych z funduszy strukturalnych ...

ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wprost do kwestii tej odniósł się Trybunał ...

zakresie rozkładu ciężaru dowodu niezbędnego do ustalenia, czy dane zachowanie beneficjenta ...

Europejskiej. W sytuacji, gdy doszło do naruszenia prawa przy wykonywaniu umowy ...

w sposób wyżej przedstawiony doprowadziło do niezasadnego wykluczenia z postępowania wykonawcy oferującego niższą cenę za wykonanie zamówienia . W efekcie ...

środków unijnych, odnosząc się również do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ...

europejskim zasadą, że Unia zmierza do finansowania z funduszy strukturalnych i ...

ustalana jest, jako różnica pomiędzy ceną oferty wybranej (droższej) a ceną oferty odrzuconej (tańszej). Z taką natomiast sytuacją mamy do czynienia na gruncie rozpatrywanej sprawy ...

podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi ...

powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. Podkreślić należy, iż obowiązku "przedstawienia stanu sprawy", o którym ...

przepisie, nie można rozumieć jako obowiązku szczegółowego i drobiazgowego przedstawiania wszystkich ...

administracyjny powinien odnieść się wyłącznie do kwestii istotnych z punktu widzenia ...

prawa procesowego. Nie ma natomiast obowiązku odnoszenia się do wszystkich aspektów sprawy również tych ...

prawidłowej ocenie niezbędne aspekty sprawy. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia nie musi odnosić się szczegółowo do wszystkich argumentów powołanych w skardze ...

powiedziano na wstępie, w odniesieniu do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2020 302 fragmenty

2020-03-10 » Uchylono decyzję I i II instancji

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję ...

RP/2013 określającą kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 2 624 ...

2013 r., określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 2 624 ...

r. i zobowiązał Miasto Łódź do zwrotu w terminie 14 dni ...

podstawie Statutu (załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/588/08 ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów ...

w postępowaniu. Nie ma bowiem obowiązku ujawniania w sprawozdaniu finansowym przychodu ...

warunku udziału w postępowaniu było wezwanie przez zamawiającego sześciu wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust ...

on precyzyjnie wywieść danych potrzebnych do oceny spełniania warunku, jaki postawił oraz do wyliczenia punków, jakie otrzymywali wykonawcy ...

celu sporządzenia rankingu wykonawców zaproszonych do złożenia ofert. Zamawiający ocenił postawiony ...

2010 r. zamawiający odniósł się do wyników kontroli Prezesa UZP uznając ...

2011 r. zobowiązała Miasto Łódź do dokonania korekty wniosku o płatność ...

09-11, w którym przedłożono do refundacji faktury VAT dotyczące zamówienia ...

całości swoje dotychczasowe stanowisko co do braku podstaw nałożenia korekty finansowej ...

22 czerwca 2011 r. złożonych do pierwszej wersji informacji pokontrolnej z ...

2011 r. oraz w uzasadnieniu do odmowy podpisania zmienionej informacji pokontrolnej ...

marca 2012 r., odnosząc się do opinii biegłego rewidenta z 16 ...

P.z.p. obligowało ją do zastosowania sankcji przewidzianej w przepisach ...

sierpnia 2012 r. wezwano beneficjenta do zwroty należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 11 lutego 2013 r. Zarząd ...

liczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu. Decyzją z 23 ...

określił Miastu Łódź kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 2 624 ...

r. i określił kwotę przypadającą do zwrotu w tej samej wysokości ...

szkody nie jest przesłanką konieczną do zakwalifikowania działania jako nieprawidłowości. Wystarczającym ...

wykonania) nie zrezygnował z przystąpienia do przetargu. Postawiony przez Miasto Łódź ...

wykryta nieprawidłowość jest rodzajowo bliższa do naruszenia art. 25 ust. 1 ...

dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania stanowi konsekwencję określenia ...

środka odwoławczego zobowiązuje organ odwoławczy do uwzględnienia nowego stanu prawnego i ...

uchylenia zaskarżonej decyzji. Odnosząc się do zarzutów beneficjenta Instytucja Zarządzająca RPO ...

oceny dokonanej przez zamawiającego co do spełnienia warunków, a jedynie zgodność ...

określaniu warunków udziału w postępowaniu, do stawiania wymogu, by składane sprawozdania ...

statystyce publicznej wynika jedynie ogólny obowiązek posługiwania się w prowadzonej ewidencji ...

publicznej), wówczas wprowadziłby takie uregulowania do ustawy o rachunkowości w zakresie ...

klasyfikacyjnych jest kwestią odrębną od obowiązku ich stosowania w danych konkretnych ...

ze stwierdzoną nieprawidłowością wystąpiły trudne do oszacowania skutki finansowe związane z ...

postępowaniu, co w konsekwencji doprowadziło do szkody w postaci finansowania nieuzasadnionego ...

uwadze powyższe, kwota należności przypadająca do zwrotu wynika z zastosowania wskaźnika ...

sposób, który nie był możliwy do jego oceny w sposób jednoznaczny ...

zmniejszeniu lub utracie przychodów odprowadzanych do budżetu Unii, albo na dokonaniu ...

zaległości podatkowej. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

z zaniechaniem dokładnego i wnikliwego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz w ...

ślad za tym brakiem należytego wyjaśnienia podstawy faktycznej decyzji, co przejawiało ...

pełnego odniesienia się przez organ do argumentów oraz twierdzeń przedstawianych przez ...

zaniechał wszechstronnego zebrania materiału i wyjaśnienia stanu faktycznego, zarazem też dokonał ...

zakresie poczynienie ustaleń było niezbędne do wydania rozstrzygnięcia w sprawie; - art ...

materiału dowodowego, w szczególności zaniechanie wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zebranymi dowodami oraz ...

sprawy dowodu z opinii biegłego do spraw rachunkowości co do treści dokumentów finansowych żądanych od ...

uzasadnieniu skarżonej decyzji odnosi się do okoliczności natury prawnej, co nie ...

przedmiotem opinii biegłego a także do okoliczności natury faktycznej, co do których podmiot wydający opinię nie ...

ustosunkowania się w toku postępowania do zgłaszanych twierdzeń i argumentów strony ...

wypowiedzenia się przez stronę co do ich treści, jak zwłaszcza: - oddalenie wniosku dowodowego dotyczącego zaliczenia do materiałów sprawy raportu zatytułowanego "Badanie ...

uniemożliwiono stronie wypowiedzenia się co do tego rozstrzygnięcia i ewentualnego przedłożenia nowych dowodów względnie dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie przez wydaniem ...

się i wypowiedzenia się co do jej treści przed wydaniem decyzji ...

stwierdzonego naruszenia; - odwołaniem się wyłącznie do abstrakcyjnej wysokości wskaźnika korekty bez ...

okolicznościach sprawy adekwatności tego wskaźnika do wagi i charakteru naruszenia oraz wyjaśnienia z czego ta adekwatność wynika ...

w zakresie wysokości kwoty przypadającej do zwrotu wyłącznie na odesłaniu do treści wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego ...

kwoty określonej jako należność przypadająca do zwrotu, a to z uwagi ...

stanowisko w sprawie. W załączniku do protokołu rozprawy z 28 kwietnia ...

intencje zamawiającego nie można wprowadzić do ogłoszenia, zgodnie z prawem, warunku ...

który będzie z założenia nieweryfikowalny. Do weryfikacji zdolności finansowej nie powinna ...

konkretnych sprawozdań finansowych i treścią wyjaśnień, jakie składali poszczególni wykonawcy. W ...

faktyczna treść dokumentu, która podlegała wyjaśnieniu, a następnie należało ustalić jaka była treść wyjaśnienia. Końcowe konkluzje wszystkich opinii zgromadzonych ...

z określonego rodzaju działalności, skutkuje obowiązkiem nałożenia korekty i żądania zwrotu ...

w sprawie materiału dowodowego doprowadził do błędnego zastosowania przepisów prawa, zatem ...

oraz określania warunków odnoszących się do samego przedmiotu zamówienia. Na weryfikowanie ...

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału oraz znajdują ...

a przy jej wydaniu doszło do istotnego naruszenia przepisów prawa procesowego ...

przyjętych ustaleń oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów strony skarżącej. W ...

przy ustalaniu stanu faktycznego doszło do naruszenia przepisów procesowych, wskazanych w ...

można wykluczyć, że mogło dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy ...

nie można stwierdzić, że doszło do naruszenia, o którym mowa w ...

a naruszenie to można zakwalifikować do kategorii "nieprawidłowości" w rozumieniu art ...

decyzji nie odniósł się szczegółowo do wszystkich podniesionych zarzutów, nie przedstawił ...

z powyższych przepisów, celem należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i prawidłowego ...

organy powinny uzasadnić rozstrzygnięcie stosownie do wymogów art. 107 § 3 k ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji ...

tym samym niewystarczające wskazania co do dalszego postępowania przez organ, które ...

w uzasadnieniu wyroku wskazania co do dalszego postępowania, wykraczając tym samym ...

kompetencji sądu administracyjnego sprowadzające się do kontroli legalności zaskarżonej decyzji, które ...

oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w wyroku ...

przez organ, będzie zobowiązywało organ do wydania decyzji o umorzeniu postępowania stosownie do art. 153 p.p.s ...

w konsekwencji wykonanie wskazań co do dalszego postępowania, a także niepełne ...

w sprawie, bez odniesienia się do argumentacji organu podniesionej w odpowiedzi ...

na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do uwzględnienia skargi; 2. art. 3 ...

prawnej z naruszeniem zasady zaufania do organów państwa, co prowadzi do sytuacji podejmowania przez różne organy ...

w tej samej sprawie, co do tych samych naruszeń P.z ...

na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do uwzględnienia skargi; 3. art. 3 ...

na podstawie sprawozdań finansowych oraz wyjaśnień zamawiający nie był w stanie ...

z treści załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w brzmieniu ...

że jednostka nie jest obowiązana do wykazania przychodów ze sprzedaży towarów ...

Miasto Łódź) żądał od wykonawców wyjaśnień w rozumieniu art. 26 ust ...

można wykluczyć, że mogło dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy ...

w związku z tym doszło do wystąpienia potencjalnej szkody w rozumieniu ...

ogłoszenia towarzyszyło zniechęcenie potencjalnych wykonawców do udziału w prowadzonym postępowaniu w ...

formalnej, a więc, że doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i ...

niepełnej, która to nie przystaje do stanu prawnego i zebranego materiału ...

konsekwencji przyjęciu, że nie doszło do ich naruszenia polegającego na opisaniu ...

bezpodstawne przyjęcie, że nie doszło do ich naruszenia polegającego na opisaniu ...

i bezpodstawne przyjęcie, że złożone wyjaśnienia, które prowadziły do przedłożenia zupełnie nowych dokumentów w ...

błędną wykładnię załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w brzmieniu ...

Rodzajów Działalności (CPA), co doprowadziło do wadliwego przyjęcia, że na podstawie ...

możliwe było zakwalifikowanie przychodów oferentów do sekcji E w dziale 45 ...

a w konsekwencji doprowadziło to do naruszenia prawa materialnego, tj. art ...

bezpodstawne przyjęcie, iż nie doszło do nieprawidłowości i w związku z powyższym nie ma podstaw do nałożenia korekty przez Instytucję Zarządzającą ...

projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane przez ...

zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

przeprowadzenie instancyjnej kontroli. Odnosząc się do pierwszej z poruszonych kwestii Naczelny ...

s. 16 - 19 decyzji). Z wyjaśnień tych wynika, że stosownie do § 16a ust. 3 i ...

z 15 września 2009 r. do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

Taryfikatora, zmieniony Taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

wyraźne stanowisko. Również brak załączenia do umowy o dofinansowanie załącznika w ...

Taryfikatora nie stanowi przeszkody ani do zastosowania odpowiedniego Taryfikatora, ani też do naliczania korekt finansowych w razie ...

być utrudnione, a ich udostępnienie do wiadomości jest zgodne z regułami ...

w danym Programie. Nadto, stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie (§ 12 ...

i § 35) beneficjent zobowiązał się do przestrzegania P.z.p. oraz ...

wydanych przez właściwego Ministra oraz do stosowania odpowiednich przepisów prawa UE ...

i postanowień Taryfikatora. Odnosząc się do kolejnej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

u.f.p. Odnosząc się do trzeciego i zarazem najistotniejszego zarzutu ...

dał też wyraźnych wskazówek co do dalszego postępowania. Zaprezentowane przez sąd ...

jest niespójne i momentami prowadzi do odmiennych wniosków. Odwołuje się do poglądów skarżącego bez ich prawnej ...

materiałów stanowiących roboty budowlane sklasyfikowane do sekcji F, w dziale 45 ...

nadto, że jest możliwe złożenie wyjaśnień przez wykonawców, które prowadziłyby de facto do przedłożenia nowych dokumentów (w formie ...

skarżącego oświadczył, że popiera skargę. Do akt nie były składane sprawozdania finansowe oferentów ani wyjaśnienia oferentów do sprawozdań finansowych, bowiem organ nie ...

o zadanie czterech pytań prejudycjalnych do TSUE oraz złożył głos do protokołu. Pełnomocnik organu administracji wniósł ...

o oddalenie skargi. W głosie do protokołu rozprawy z 18 lutego ...

a ma więc zasadniczo zastosowanie do dobrowolnego i zgodnego pomniejszenia dofinansowania ...

efekcie czego nie ma przeszkód do zmian taryfikatora i zarazem stosowania ...

tych wytycznych w sposób adekwatny do dyspozycji art. 98 ust. 2 ...

zasada względności, która obliguje organ do stosowania tego taryfikatora który jest ...

w jakim zakresie pozostaje to do typowej ilości oferentów w tego ...

jak w efekcie kształtowała się cena uzyskana w tym postępowaniu i w jakiej pozostawała proporcji do szacunkowej wartości tego zamówienia i poziomu rażąco niskiej ceny dla tego postępowania. Wszystkie te ...

ustalił w jakim zakresie uzyskane ceny w przetargu pozostawały do poziomu rażąco niskiej ceny. Jest to o tyle istotne ...

nie uprawnia w tym względzie do stosowania jakichkolwiek domniemań. Skoro art ...

ze stwierdzonej przez siebie nieprawidłowości, do wykazania szkody zmaterializowanej albo zmaterializowanego ...

rozwiązanie wydaje się właściwsze) sięgnięcie do wiadomości specjalnych w postaci opinii ...

w postępowaniu, stosunek tej liczby do typowej ilości ofert w podobnych postępowaniach, uzyskana cena, stosunek tej ceny do szacunkowej wartości zamówienia oraz do poziomu rażąco niskiej ceny itp.) wskazując też możliwe źródła ...

Sąd Administracyjny, konieczne jest najpierw wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej dopuszczalności, w świetle ...

na podstawie art. 267 TFUE do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie rozstrzygnięcia ...

biorąc pod uwagę zasadę prawa do dobrej administracji chronioną przez art ...

pytanie pierwsze - czy zasada prawa do dobrej administracji wyrażona w art ...

zastosowanie art. 41 KPP, z obowiązku uwzględnienia wniosku dowodowego strony, stanowiącego realizację prawa do bycia wysłuchanym, dotyczącego przeprowadzenia dowodu ...

1 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązek wyeliminowania, bez nieuzasadnionego opóźnienia, w ...

nr 1083/2006, która prowadziłaby do zastosowania środka w postaci nałożenia ...

rozporządzeniu wykonawczym. Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości w brzmieniu ...

PKWiU. Skoro nie ma takiego obowiązku w przepisach prawa, to wykonawcy ...

było możliwe zakwalifikowanie przychodów oferentów do sekcji F w dziale 45 ...

w jego częściach nie ma obowiązku pokazywania przychodów w szczegółowości przewidzianej ...

zamówieniach, ale w efekcie doprowadził do oceny tego warunku w sposób ...

s. 16-19 decyzji). Z wyjaśnień tych wynika, że stosownie do § 16a ust. 3 i ...

z 15 września 2009 r. do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

Taryfikatora, zmieniony Taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

marca 2019 r., że stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie (§ 12 ...

i § 35) beneficjent zobowiązał się do przestrzegania P.z.p. oraz ...

wydanych przez właściwego Ministra oraz do stosowania odpowiednich przepisów prawa UE ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

nie nabywa żadnych ostatecznych praw do wypłaty kwoty pomocy, jeżeli nie ...

sprawie nie występują wątpliwości co do wykładni powołanych w głosie skarżącego ...

rozważań dotyczących oceny prawidłowości postępowania. Obowiązek stosowania oznaczeń klasyfikacyjnych wynika wprost ...

przepisów ustawy o statystyce publicznej. Obowiązek posługiwania się klasyfikacjami statystycznymi w ...

gdy zaskarżona decyzja zawiera takie wyjaśnienia. Na tym polegał mankament uprzedniego ...

niejednoznacznego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości co do charakteru korekt nakładanych w oparciu ...

mają one charakter zbliżający je do administracyjnych kar pieniężnych, co uzasadniałoby ...

i reguła ta nie ma do nich zastosowania). W związku z ...

wątpliwości interpretacyjnych przedstawionych w głosie do protokołu złożonym na rozprawie 18 ...

o ile sąd nie dojdzie do przekonania o konieczności uchylenia zaskarżonej ...

na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia przepisów prawa procesowego ...

prawną. Niniejsza sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

ten znajduje zastosowanie, gdy doszło do orzeczenia, o którym mowa w ...

stwierdził brak dostatecznych podstaw prawnych do pozostawienia zaskarżonej decyzji w obrocie ...

w konsekwencji, czy stanowiły podstawę do nałożenia przez IZ RPOWŁ - korekty ...

PLN dla zadania drugiego) wyłącznie do przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. W postępowaniu ...

i być w stopniu adekwatnym do zamówienia. Zamawiający przygotowując i przeprowadzając ...

co odnosi się w szczególności do stawiania warunków nieadekwatnych, niekoniecznych w relacji do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie oczywistym jest ...

Innymi słowy zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu i zamówieniu ...

również w zakresie odnoszącym się do podmiotowych wymogów udziału w tym ...

z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym ...

szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych ...

Warunki nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

o udzielenie zamówienia. Utrudnił dostęp do zamówienia podmiotom, których sytuacja finansowa ...

2) w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

tak postępować, aby nie doprowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców lub też do faworyzowania bądź dyskryminowania niektórych z ...

tym miejscu podkreślić, że co do zasady zamówienia mogą być powierzane tylko podmiotom zdolnym do ich wykonania, dającym gwarancję rzetelnego ...

zachowaniu wszystkich zastrzeżeń umownych, należy do zamawiającego, co jednak powinno odbywać ...

prawa. Konsekwentnie minimalne wymagania niezbędne do wykonania planowanego zamówienia muszą dać ...

rodzajów działalności w szczegółowości koniecznej do oceny działalności jednostki sporządzającej dane ...

sprawozdanie finansowe nie jest zobligowana do prezentacji swoich przychodów w szczegółowości ...

natomiast, w ocenie Sądu, możliwa do przeprowadzenia przez specjalistów po pierwsze ...

z dziedziny kwalifikacji danej działalności do odpowiedniej pozycji PKWiU powiazania jej ...

warunku wymagałaby wiadomości specjalnych przekraczających obowiązki organów w przedmiotowej sprawie. Zdaniem ...

konieczności jakiejkolwiek interpretacji danych służących do oceny jego spełnienia. Wobec powyższego ...

beneficjenta warunek mógł zatem doprowadzić do nierównego traktowania ewentualnych wykonawców w ...

czy postawiony warunek był możliwy do spełnienia przez ewentualnych wykonawców innych ...

twierdzi strona, nie daje prawa do żądania przedstawienia dokumentów mających potwierdzić ...

Nie można bowiem odmówić prawa do wykonywania działalności, o ile nie ...

tej sprawie, de facto prowadziło do wyeliminowania z ubiegania się o ...

Zdaniem sądu, powyższy pogląd prowadzi do wniosku, że żądanie przez zamawiającego ...

finansowej i potencjale doświadczenia niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. W ocenie ...

przepisu co w konsekwencji doprowadziło do nieuprawnionego żądania wskazanych dokumentów. Reasumując ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów ...

o udzielenie zamówienia. Utrudnił dostęp do zamówienia podmiotom, których sytuacja finansowa ...

oferty mogłyby złożyć podmioty zdolne do realizacji takiego zamówienia, które w ...

działalności. W stanie sprawy, stosownie do przepisów p.z.p. wnoszący skargę był zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

tak postępować, aby nie doprowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców lub też do faworyzowania bądź dyskryminowania niektórych z ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

wymóg nie był obiektywnie odpowiednim do dostarczenia informacji na temat zdolności do wykonania zamówienia przez wykonawcę, uniemożliwił ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

dostarczonych dokumentów i zmuszony był do wezwania wykonawców do przedstawienia uzupełniających oświadczeń. Tymczasem opisując ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów ...

nadto, że jest możliwe złożenie wyjaśnień przez wykonawców, które prowadziłyby de facto do przedłożenia nowych dokumentów ( w formie ...

i jurydyczne względy nie zaliczają do nieodzownych elementów postępowania administracyjnego prowadzonego ...

zarządzającej częściowo, a mianowicie co do kwestii stwierdzenia naruszenia przepisów p ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

zarzut skargi bezzasadnym. Odnosząc się do kolejnej kwestii a mianowicie zarzutu ...

uzasadnione w okolicznościach sprawy przesłanki do stwierdzenia, że naruszenie prawa mogło ...

2006, a z którą mamy do czynienia w przypadku wszelkich odstępstw ...

takiej szkody musi odnosić się do konkretnej sytuacji, więc realizowanego zamówienia ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

korzystniejszą cenowo ofertę. Przy czym do stwierdzenia, że doszło do naruszenia zasad określonych w art ...

ani nawet potrzebne wykazanie, że do naruszenia konkurencyjności faktycznie doszło (por ...

postępowaniu, poprzez zniechęcenie potencjalnych wykonawców do udziału w nim, w związku ...

to jest to już wystarczające do formułowania wniosku o naruszeniu zasad ...

traktować jako nieprawidłowość dającą podstawę do wymierzenia korekty, a tym samym ...

w rozpoznawanym przypadku niewątpliwie doszło do "nieprawidłowości" w rozumieniu wcześniej przywołanego ...

warunek nie był obiektywnie odpowiednim do dostarczenia informacji na temat zdolności do wykonania zamówienia przez wykonawcę, uniemożliwił ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

to pojęciem należy rozumieć - stosownie do postanowienia art. 27 lit. "a ...

publicznej". W świetle przywołanego przepisu, do grona "podmiotów gospodarczych" należy zaliczyć ...

skarżące Miasto Łódź, aplikujące wszak do dofinansowania zgłoszonego projektu, którego działania ...

którejkolwiek postaci wystarczy przy tym do zastosowania odpowiednich sankcji. Zdaniem składu ...

przetargu, zaś liczba dopuszczonych wykonawców do przetargu była stosunkowo duża. Przyjmując ...

firm, które były ewentualnie zdolne do wykonania zamówienia. W sprawie poprawnie organ przyjął, że podstawą do uznania naruszeń ustawy - pzp za ...

tej ustawy, chociażby odnoszących się do opisu przedmiotu, zamówienia i określenia ...

jeśli takie się pojawiają, to obowiązek ich wykazania ciąży na zamawiającym ...

a to jest wystarczający powód do żądania zwrotu części środków. W ...

w sprawie doszło co najmniej do rzeczywistego ryzyka szkody w budżecie ...

metodą wskaźnikową, co sprowadza się do korekt finansowych, a w ostateczności do zwrotu części dofinansowania. Działanie takie ...

beneficjent zobowiązał się m.in. do przestrzegania przy realizacji projektu przepisów ...

istnieje spór między stronami co do tego jaki taryfikator winien mieć ...

podpisania niniejszej umowy stosuje się do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

taryfikatora, zmieniony taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

przewiedziano wysokość korekty od 5% do 25% a więc istnieje możliwość ...

zaznaczyć, że materialno-prawną podstawą do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

powołanego rozporządzenia nr 1083/2006, do którego odsyła wprost art. 26 ...

z.p.p.r. Stosownie do dyspozycji art. 98 ust. 2 ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i ...

zakresie zamówień publicznych i co do zasady - według Wytycznych - wartość korekty ...

wskaźnikowej. Metoda dyferencyjna sprowadza się do ustalenia różnicy między stanem środków ...

by wystąpił, jeśli nie doszłoby do nieprawidłowości. Metodę wskaźnikową stosuje się ...

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został dostosowany do potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

znajduje uzasadnienia twierdzenie, że - co do zasady - zastosowanie winny znaleźć wytyczne ...

z dnia zaistnienia zdarzenia rodzącego obowiązek nałożenia korekty (tj. z dnia ...

dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ...

sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające ...

stosowanych przez Komisję w odniesienie do wydatków finansowanych przez Unię w ...

dacie niniejszej decyzji. W załączniku do tej decyzji (Wprowadzenie, pkt 1 ...

dla państwa członkowskiego". Tak więc do nieprawidłowości związanych z wdrożeniem programów ...

wynikające z tej decyzji, jednakże do postępowań już w toku mają ...

samym stosowanie wytycznych w stosunku do nieprawidłowości wykrytych po dacie podjęcia ...

w której wszystkie wydatki deklarowane do finansowania ze środków unijnych będą ...

którą z kolei relatywizuje się do charakteru naruszenia i jego wagi ...

w jak najbardziej zbliżonej wysokości do potencjalnej szkody, co oznacza, że ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

z tej daty. Odnosząc się do tego zalecenia sąd w obecnym ...

dniu 9 października 2008r. Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej było ustalenie jakie ...

wydaniem decyzji określającej kwotę przypadająca do zwrotu, nastąpiła kolejna zmiana taryfikatora ...

miałyby zatem zastosowanie gdyby doszło do dobrowolnego ustalenia wysokości korekty a ...

nastąpi zmiana wysokości taryfikatora co do wysokości korekty za to samo ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

Sąd administracyjny nie jest uprawniony do samodzielnego ustalania jak zmieniał się ...

w zaskarżonej decyzji a brak wyjaśnień organu w tym zakresie stanowi ...

strony skarżącej zawartego w głosie do protokołu rozprawy z dnia 18 ...

TFUE, z czterema pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE (k.319 ...

że sąd krajowy nie ma obowiązku a jedynie uprawnienie do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, o ...

być podyktowane wątpliwościami sądu co do rozumienia norm unijnych. W sytuacji ...

sąd nie ma wątpliwości co do wykładni przepisów unijnych to niewystąpienie ...

ocena czy wystąpić z pytaniem do TSUE należy do sądu krajowego, który decyduje czy ...

że nie występują wątpliwości co do wykładni przepisu prawa unijnego i ...

sąd nie widział potrzeby wystąpienia do TSUE z żadnym z czterech ...

przez stronę skarżącą w głosie do protokołu z 18 lutego 2020 ...

sądu nie ma wątpliwości co do rozumienia tego przepisu i tym ...

sformułowanego w punkcie b.) głosu do protokołu (k.331) to dotyczy ...

świetle art.41 KPP ma obowiązek uwzględnić wniosek dowodowy strony na ...

Trybunał Sprawiedliwości nie jest uprawniony do orzekania w trybie prejudycjalnym. Jeżeli ...

sformułowane w punkcie d.) głosu do protokołu (k.331-332) to ...

względniejszy dla strony w stosunku do taryfikatora poprzednio obowiązującego. Kwestia ta ...

7 września 2015r. zaś do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęła ...

opinią i wypowiedzenia się co do jej treści co stanowi naruszenie ...

uprawdopodobnienie, że gdyby nie doszło do naruszenia przepisów postępowania to wynik ...

uprawdopodobniła, że gdyby nie doszło do tego naruszenia to rozstrzygnięcie sprawy ...

przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego do spraw rachunkowości co do treści dokumentów finansowych żądanych od ...

G., której treść odnosi się do okoliczności natury prawnej co nie ...

przedmiotem opinii biegłego a także do okoliczności natury faktycznej co do której podmiot wydający opinię nie ...

Instytucja Zarządzająca dokładnie odniosła się do zasadności tego wniosku powołując się ...

10 lipca 2015r. załączona do akt administracyjnych. Zarzut skargi w ...

winna mieć zastosowanie w stosunku do strony skarżącej. Stanowi to naruszenie ...

z uwzględnieniem reguł intertemporalnych. Po wyjaśnieniu tych kwestii należy zastosować taryfikator ...

pierwszej instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania ,za ponowny udział ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2016 165 fragmentów

2016-06-07 » Oddalono skargę

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu oddala skargę. UZASADNIENIE Decyzją ...

2014.KŁ, określającą kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 364 736 ...

pkt od 22.d.2 do 42.d.2 kosztorysu nakładczego ...

Danfoss" (pkt 43.d.2 do 44.d.2 ww. kosztorysu ...

Thermaflex" (pkt 68.d.2 do 79.d.2 kosztorysu) bez ...

4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wraz z ...

Zamawiający powinien zatem wezwać wykonawcę do uzupełnienia wykazu o kubaturę budynku ...

w ramach każdego z zadań, do złożenia wyjaśnień w zakresie kubatur poszczególnych budynków ...

25 ust. 1, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie ...

w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o ...

lutego 2015 r. wniosła zastrzeżenia do treści powyższych ustaleń, wskazując na ...

29 ust. 3 ustawy Pzp do 10% lub 5 % w zależności ...

zastosowano znaki towarowe, w stosunku do wartości całej umowy zawartej z ...

takie obniżenie zastosować. W stosunku do zarzutu naruszenia art. 26 ust ...

76.2014.KŁ, zobowiązana została do zwrotu kwoty 364 736, 75 ...

marca 2015 r. wystawione zostało wezwanie do zapłaty, na podstawie którego Beneficjent ponownie został zobligowany do zwrotu ww. należności w terminie ...

dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania. Pismem z dnia 23 kwietnia ...

na możliwość obniżenia wysokości korekty do 10% lub 5 % w zależności ...

niezastosowania się przez Gminę Opoczno do zaleceń pokontrolnych, Zarząd Województwa Łódzkiego ...

15/RP/2014 określającą kwotę do zwrotu w łącznej wysokości 364 ...

wskazanego jako nieprawidłowość w załączniku do dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ...

4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wraz z ...

taryfikatora, zmieniony taryfikator stosuje się do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli ...

lodzkie.pl, także w odniesieniu do zamówień wszczętych przed dniem podpisania ...

dniu 2 września 2015 r. do Zarządu Województwa Łódzkiego wpłynął wniosek ...

materiału dowodowego oraz ustosunkowując się do zarzutów zawartych we wniosku o ...

podanie konkretnych znaków towarowych, doszło do uniemożliwienia realnej konkurencji w wyborze ...

mogliby przedstawić ofertę z niższą ceną, a to z kolei zaowocowałoby ...

Realizację zamówienia powierzono wykonawcy, co do którego nie zweryfikowano spełnienia przez ...

udziału w postępowaniu, ponieważ zaniechano wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień odnośnie warunku doświadczenia. Spowodowało to ...

zmniejszeniu lub utracie przychodów odprowadzanych do budżetu Unii, albo na dokonaniu ...

WE) nr 1083/2006, prowadzi do powstania obowiązków ustanowionych prawem unijnym, a wiążących ...

z wykryciem nieprawidłowości, w tym obowiązku odzyskania przez państwo członkowskie kwot ...

jest załącznik, zawierający wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za ...

produktu, usługi, technologii itd.) co do zasady zawsze będzie utrudniało uczciwą ...

zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia. Wyjątek od reguły stanowi ...

Wówczas jednak ustawodawca zobligował zamawiającego do użycia zwrotu "lub równoważny". Wskazanie ...

znaku towarowego, zamawiający musi się do tego zastosować. W związku z ...

nakładczym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wskazał konkretne znaki towarowe ...

nakładczym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wskazano natomiast wiele innych ...

Tweetop" (pkt 47d.2 do 49.d.2), klipsy montażowe ...

Thermatape (pkt 68.d.2 do 79.d.2), zawory Afriso ...

konkretnych znaków towarowych w stosunku do ogólnej wartości zamówienia publicznego, co ...

każdorazowo rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnego zamówienia, biorąc pod uwagę ...

Ponadto, wysokość korekt powinna co do zasady odpowiadać wartości nieprawidłowości, a ...

ze stwierdzoną nieprawidłowością wystąpiły trudne do oszacowania skutki finansowe, związane z ...

parametrach, co w konsekwencji doprowadziło do szkody w postaci finansowania nieuzasadnionego ...

charakteru, były i są trudne do oszacowania, w rozpatrywanej sprawie musiała ...

Pzp, przy jednoczesnym braku podstaw do obniżenia korekty, skutkowało to zastosowaniem ...

nałożonej korekty. Odnosząc się natomiast do kwalifikacji naruszenia art. 26 ust ...

były roboty budowlane. Zamawiający, stosownie do zapisów art. 26 ust. 3 ...

4 ustawy Pzp, miał zatem obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów lub stosownych wyjaśnień odnośnie spełnienia warunku wiedzy i ...

ocenie organu nie można przyjąć wyjaśnień Beneficjenta odnośnie uznania przez komisję ...

i 4 Pzp wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie kubatury poszczególnych budynków, na ...

wykonywane były roboty budowlane. Zaniechanie wezwania stanowi naruszenie skutkujące nałożeniem korekty ...

związku z powyższym wystąpiły trudne do oszacowania skutki finansowe związane z ...

sprawie nie doszło co prawda do wykluczenia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ...

wykluczeniu - zamawiający bowiem, poprzez brak wezwania, o którym mowa powyżej, zaniechał wyjaśnienia ponad wszelką wątpliwość, iż wykonawca ...

gdyż stwierdzone naruszenie nie doprowadziło do wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę ...

za najkorzystniejszą, nie doszło także do odrzucenia oferty tańszej od uznanej ...

dyferencyjnej poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy ceną oferty wybranej, a odrzuconej oferty z niższą ceną lub oferty z niższą ceną złożonej przez wykonawcę bezzasadnie wykluczonego ...

szkody i zastosowania metody dyferencyjnej do obliczenia wysokości korekty finansowej. Stwierdzona ...

badanym przypadku nieprawidłowość wywołała trudne do oszacowania skutki finansowe związane z ...

równego traktowania wykonawców, poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie kubatury poszczególnych budynków, w ...

znaczne, dlatego brak jest podstaw do jego obniżenia. W tej sytuacji ...

Województwa Łódzkiego stwierdził, że objęte obowiązkiem zwrotu środki wykorzystane zostały z ...

wykorzystaniu otrzymanego dofinansowania, może prowadzić do przyjęcia, że zaistniała przesłanka z ...

następnie uzyskując dofinansowanie, zobowiązała się do realizacji projektu zgodnie w prawem ...

zakresie realizacji projektu zobowiązał się do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także do poddania się kontroli w tym ...

i 3a, obligowała Beneficjenta do zwrotu środków na zasadach analogicznych ...

decyzję Gmina Opoczno wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, wstrzymanie wykonania zaskarżonej ...

i wymierzenie korekty finansowej w rażąco wygórowanej wysokości i wydanie decyzji ...

wysokość korekt finansowych powinna, co do zasady, odpowiadać wysokości szkody, brak jest obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia ...

nie podniosła żadnych nowych okoliczności, do których organ nie odniósłby się ...

2 powołanej ustawy). Stosownie zaś do treści art. 3 § 1 ustawy ...

2015 r. określająca kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 364.736 ...

Województwa Łódzkiego zobowiązała Gminę Opoczno do zwrotu dofinansowania przyznanego na realizację ...

należy przede wszystkim odnieść się do następujących kwestii: Po pierwsze, czy ...

4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wraz z ...

wykonawców; Po trzecie - jeżeli doszło do ww. naruszeń - czy organ prawidłowo ...

kategorię nieprawidłowości wskazanych w załączniku do dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Wymierzanie ...

powyższego przypomnieć należy, że stosownie do treści art. 60 rozporządzenia Rady ...

zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają ...

odpowiadają za zwrot utraconych kwot do budżetu ogólnego UE, jeżeli zostanie ...

w tym kwestie korekt finansowych do których dokonywania zobowiązane są państwa ...

prawa krajowego. Oznacza to, iż do popełnienia nieprawidłowości, z punktu widzenia ...

1083/2006 i skutkuje powstaniem obowiązku odzyskania przez państwo członkowskie kwot ...

w sposób nieprawidłowy i doprowadziły do powstania szkody. Przy czym szkoda ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

naruszeniem przepisów nie odwołując się do realnej szkody. Dlatego też dokument ...

którą jest odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd ...

powinna uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ...

in., że beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 ...

dzień podpisania umowy stosuje się do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

programem oraz inne podmioty uprawnione do kontroli, naruszenia prawa zamówień publicznych ...

wywołującego skutki finansowe daje podstawę do obniżenia przyznanego dofinansowania (korekta finansowa ...

15 i 15a, że do zadań instytucji zarządzającej należy m ...

tej sytuacji należy odwołać się do art. 207 ustawy o finansach ...

w ust. 1 , nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dni wpływu do właściwej instytucji pisemnej zgody na ...

Łódzkiego i stwierdzono, że doszło do nieprawidłowości w ramach postępowania o ...

nie kwestionuje bowiem faktu, że do poszczególnych naruszeń postanowień umowy doszło ...

oceny , czy doszło w sprawie do naruszenia wskazanych przez organ przepisów ...

organ nie wykazał, że doszło do wystąpienia szkody. Odnosząc się w powyższym zakresie do zarzutu naruszenia art. 7, 77 ...

w kontekście powyższych ustaleń faktycznych do postawionych Gminie Opoczno przez organ ...

pkt od 22.d.2 do 42.d.2 kosztorysu nakładczego ...

Danfoss" (pkt 43.d.2 do 44.d.2 ww. kosztorysu ...

Thermaflex" (pkt 68.d.2 do 79.d.2 kosztorysu) bez ...

4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wraz z ...

nakładczym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Beneficjent wskazał konkretne znaki ...

nakładczym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wskazano ponadto wiele innych ...

Tweetop" (pkt 47d.2 do 49.d.2), klipsy montażowe ...

Thermatape (pkt 68.d.2 do 79.d.2), zawory Afriso ...

i wymierzenie korekty finansowej w rażąco wygórowanej wysokości i wydanie decyzji ...

zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia (...) Zakaz, o którym mowa ...

Stwierdzona nieprawidłowość spowodowała wystąpienie trudnych do oszacowania skutków finansowych, związanych z ...

parametrach, co w konsekwencji doprowadziło do szkody w postaci finansowania nieuzasadnionego ...

charakteru, były i są trudne do oszacowania, w rozpatrywanej sprawie musiała ...

zarzut strony skarżącej dotyczący zastosowania rażąco wygórowanej kwoty korekty finansowej w stosunku do niskiej wartości brutto materiałów instalacyjnych centralnego ...

nakładczym będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ, co spowodowało, że wartość ...

1, zgodnie z którymi podstawą do obniżenia korekty nie może być ...

każdorazowo rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnego zamówienia, biorąc pod uwagę ...

dotyczyło niezastosowania się przez Zamawiającego do obowiązku wskazanego w art. 29 ust ...

powierzył realizację zamówienia wykonawcy, co do którego nie zweryfikowano spełnienia przez ...

udziału w postępowaniu, ponieważ zaniechano wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień odnośnie warunku doświadczenia. Jak wynika ...

4 ustawy Pzp, wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie kubatury poszczególnych budynków, na ...

Nie zastosowanie się przez Zamawiającego do dyspozycji zawartych w art. 26 ...

wpływ na wynik postępowania. Zaniechanie wezwania, o którym mowa powyżej, stanowi ...

2 "Taryfikatora", który odnosi się do naruszenia art. 24 ust. 1 ...

przepisach, w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 ...

w postępowaniu przetargowym nie doszło do wykluczenia żadnej oferty, tak więc ...

dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej. Co do zasady pierwszeństwo przypisuje się metodzie ...

charakteru, były i są trudne do oszacowania, zastosowanie ma metoda wskaźnikowa ...

jest załącznik zawierający wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za ...

sprawie nie doszło co prawda do wykluczenia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ...

podlegającego wykluczeniu (Zamawiający, poprzez brak wezwania, o którym mowa powyżej, zaniechał wyjaśnienia ponad wszelką wątpliwość, iż Wykonawca ...

więc poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy ceną oferty wybranej, a odrzuconej oferty z niższą ceną lub oferty z niższą ceną złożonej przez wykonawcę bezzasadnie wykluczonego ...

też powodu nie jest możliwe do ustalenia, jaką mieli oni ofertę cenową do zaproponowania w przetargu. Stwierdzona nieprawidłowość wywołała zatem trudne do oszacowania skutki finansowe związane z ...

równego traktowania wykonawców, poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie kubatury poszczególnych budynków, w ...

zamawiającego w trakcie postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy. Odstąpienie od dokładnej ...

analizy składanych ofert było zaniechanie wezwania oferenta do złożenia wyjaśnienia, które potwierdziłoby spełnienie warunków SIWZ ...

zmniejszeniu lub utracie przychodów odprowadzanych do budżetu Unii, albo na dokonaniu ...

W przedmiotowym przypadku mamy więc do czynienia z potencjalną możliwością wystąpienia ...

za oczywiste uznać należy, że obowiązkiem organu krajowego jest (powinno być ...

w celu ustalenia, czy doszło do jego naruszenia, a następnie, w ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

nie nabywa żadnych ostatecznych praw do wypłaty kwoty pomocy, jeżeli nie ...

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ, stosownie do zaleceń zawartych w dokumencie "Wymierzanie ...

uczciwej konkurencji, brak było podstaw do jego obniżenia. W tej sytuacji ...

prawa Beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu całości udzielonej dotacji lecz ...

wszelkie niezbędne kroki dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego analizowanej sprawy, jako warunku niezbędnego do prawidłowego wydania ww. decyzji. Materiał ...

wszelkich czynnościach podejmowanych przez organ, obowiązkach nałożonych na Stronę, prawach przysługujących ...

zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zebranego materiału dowodowego. Instytucja Zarządzająca ...

unijnych oraz podkreśliła, że doszło do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. W ...

za niekwalifikowalne, zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu określonego, w tym przypadku ...

naruszenia. Wysokość korekty jest adekwatna do charakteru stwierdzonej nieprawidłowości. Podniesiony natomiast ...

funduszy europejskich, zobowiązana jest bowiem do stosowania przepisów ustawy z dnia ...

publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się ...

mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są ...

jest załącznik, zawierający wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za ...

Z dokumentu tego wynika brak obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia ...

w omawianym przypadku, nie mamy do czynienia z naruszeniami o charakterze ...

ustawy Pzp), jak i brak wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie kubatury poszczególnych budynków, na ...

i 4 ustawy Pzp), doprowadziło do powstania szkody potencjalnej, a więc wywołującej trudne do oszacowania skutki finansowe. Nie można ...

w sposób właściwy dla dokładnego wyjaśnienia stanu sprawy, jako warunku niezbędnego do wydania ww. decyzji. Materiał dowodowy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2020 290 fragmentów

2020-03-10 » Uchylono decyzję I i II instancji

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję ...

RP/2014 określającą kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 4 664 ...

2014 r., określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 4 664 ...

r. i zobowiązał Miasto Łódź do zwrotu w terminie 14 dni ...

2007-2013 upoważniła Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie ...

podstawie Statutu (załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/588/08 ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów ...

2010 r. Zamawiający odniósł się do wyników kontroli Prezesa UZP uznając ...

2011 r. zobowiązała Miasto Łódź do dokonania korekty wniosku o płatność ...

09-11, w którym przedłożono do refundacji faktury VAT dotyczące zamówienia ...

marca 2012 r., odnosząc się do opinii biegłego rewidenta z 16 ...

obligowało Instytucję Zarządzającą RPO WŁ do zastosowania sankcji przewidzianej w przepisach ...

wydatków kwalifikowanych Beneficjent zobowiązany został do samodzielnego pomniejszania kwoty wydatków kwalifikowanych w przedstawianych do rozliczenia wnioskach o płatność o ...

Łódzkiego na lata 2007-2013 do rozliczenia kolejny wniosek o płatność ...

17/13 ) wezwała Miasto Łódź do zwrotu kwoty 4 664 128 ...

od dnia otrzymania transzy dofinansowania do dnia dokonania zwrotu w terminie ...

liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu. Decyzje wydane ...

ze stwierdzoną nieprawidłowością wystąpiły trudne do oszacowania skutki finansowe związane z ...

postępowaniu, co w konsekwencji doprowadziło do szkody w postaci finansowania nieuzasadnionego ...

uwadze powyższe, kwota należności przypadająca do zwrotu wynika z zastosowania wskaźnika ...

sposób, który nie był możliwy do jego oceny w sposób jednoznaczny ...

zmniejszeniu lub utracie przychodów odprowadzanych do budżetu Unii, albo na dokonaniu ...

z odsetkami. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

z zaniechaniem dokładnego i wnikliwego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz w ...

ślad za tym brakiem należytego wyjaśnienia podstawy faktycznej decyzji, co przejawiało ...

pełnego odniesienia się przez organ do argumentów oraz twierdzeń przedstawianych przez ...

zaniechał wszechstronnego zebrania materiału i wyjaśnienia stanu faktycznego i dokonał wadliwej ...

zakresie poczynienie ustaleń było niezbędne do wydania rozstrzygnięcia w sprawie; 4 ...

materiału dowodowego, w szczególności zaniechanie wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zebranymi dowodami oraz ...

sprawy dowodu z opinii biegłego do spraw rachunkowości co do treści dokumentów finansowych żądanych od ...

uzasadnieniu skarżonej decyzji odnosi się do okoliczności natury prawnej, co nie ...

przedmiotem opinii biegłego a także do okoliczności natury faktycznej, co do których podmiot wydający opinię nie ...

ustosunkowania się w toku postępowania do zgłaszanych twierdzeń i argumentów strony ...

wypowiedzenia się przez stronę co do ich treści, tj. -oddalenie wniosku ...

umożliwienia wypowiedzenia się stronie co do tej czynności przed wydaniem tej ...

oddalenie wniosku dowodowego dotyczącego zaliczenia do materiałów sprawy raportu zatytułowanego "Badanie ...

uniemożliwiono stronie wypowiedzenia się co do tego rozstrzygnięcia i ewentualnego przedłożenia nowych dowodów względnie dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie przez wydaniem ...

ustosunkowanie się i wypowiedzenie co do jej treści przed wydaniem decyzji ...

stwierdzonego naruszenia, odwołaniem się wyłącznie do abstrakcyjnej wysokości wskaźnika korekty bez ...

okolicznościach sprawy adekwatności tego wskaźnika do wagi i charakteru naruszenia oraz wyjaśnienia z czego ta adekwatność wynika ...

w zakresie wysokości kwoty przypadającej do zwrotu wyłącznie na odesłaniu do treści wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego ...

kwoty określonej jako należność przypadająca do zwrotu, a to z uwagi ...

intencje zamawiającego nie można wprowadzić do ogłoszenia, zgodnie z prawem, warunku ...

który będzie z założenia nieweryfikowalny. Do weryfikacji zdolności finansowej nie powinna ...

konkretnych sprawozdań finansowych i treścią wyjaśnień, jakie składali poszczególni wykonawcy. W ...

faktyczna treść dokumentu, która podlegała wyjaśnieniu, a następnie należało ustalić jaka była treść wyjaśnienia. Jednocześnie pełnomocnik strony skarżącej podał ...

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu oraz zasądził koszty postępowania ...

narusza prawo w stopniu obligującym do jej uchylenia. Sąd wskazał, że ...

z określonego rodzaju działalności, skutkuje obowiązkiem nałożenia korekty i żądania zwrotu ...

w sprawie materiału dowodowego doprowadził do błędnego zastosowania przepisów prawa, zatem ...

oraz określania warunków odnoszących się do samego przedmiotu zamówienia. Na weryfikowanie ...

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału oraz znajdują ...

a przy jej wydaniu doszło do istotnego naruszenia przepisów prawa procesowego ...

przyjętych ustaleń oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów strony skarżącej. W ...

przy ustalaniu stanu faktycznego doszło do naruszenia przepisów procesowych, wskazanych w ...

można wykluczyć, że mogło dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy ...

nie można stwierdzić, że doszło do naruszenia, o którym mowa w ...

a naruszenie to można zakwalifikować do kategorii "nieprawidłowości" w rozumieniu art ...

decyzji nie odniósł się szczegółowo do wszystkich podniesionych zarzutów, nie przedstawił ...

z powyższych przepisów, celem należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i prawidłowego ...

organy powinny uzasadnić rozstrzygnięcie stosownie do wymogów art. 107 § 3 k ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów ...

tym samym niewystarczające wskazania co do dalszego postępowania przez organ, które ...

w uzasadnieniu wyroku wskazania co do dalszego postępowania, wykraczając tym samym ...

kompetencji sądu administracyjnego sprowadzające się do kontroli legalności zaskarżonej decyzji, które ...

oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w wyroku ...

przez organ, będzie zobowiązywało organ do wydania decyzji o umorzeniu postępowania stosownie do art. 153 p.p.s ...

w konsekwencji wykonanie wskazań co do dalszego postępowania, a także niepełne ...

w sprawie, bez odniesienia się do argumentacji organu podniesionej w odpowiedzi ...

na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do uwzględnienia skargi. 2. art. 3 ...

prawnej z naruszeniem zasady zaufania do organów państwa, co prowadzi do sytuacji podejmowania przez różne organy ...

w tej samej sprawie, co do tych samych naruszeń ustawy Prawo ...

na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do uwzględnienia skargi; 3. art. 3 ...

na podstawie sprawozdań finansowych oraz wyjaśnień zamawiający nie był w stanie ...

z treści załącznika nr 1 do ustawy z 29 września 1994 ...

że jednostka nie jest obowiązana do wykazania przychodów ze sprzedaży towarów ...

Miasto Łódź) żądał od wykonawców wyjaśnień w rozumieniu art. 26 ust ...

można wykluczyć, że mogło dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy ...

w związku z tym doszło do wystąpienia potencjalnej szkody w rozumieniu ...

ogłoszenia towarzyszyło zniechęcenie potencjalnych wykonawców do udziału w prowadzonym postępowaniu w ...

formalnej, a więc, że doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i ...

niepełnej, która to nie przystaje do stanu prawnego i zebranego materiału ...

konsekwencji przyjęciu, iż nie doszło do ich naruszenia polegającego na opisaniu ...

bezpodstawne przyjęcie, iż nie doszło do ich naruszenia polegającego na opisaniu ...

i bezpodstawne przyjęcie, iż złożone wyjaśnienia, które prowadziły do przedłożenia zupełnie nowych dokumentów w ...

błędną wykładnię załącznika nr 1 do ustawy z 29 września 1994 ...

Rodzajów Działalności (CPA)) co doprowadziło do wadliwego przyjęcia, że na podstawie ...

możliwe było zakwalifikowanie przychodów oferentów do sekcji E w dziale 45 ...

a w konsekwencji doprowadziło to do naruszenia prawa materialnego, tj. art ...

bezpodstawne przyjęcie, iż nie doszło do nieprawidłowości i w związku z powyższym nie ma podstaw do nałożenia korekty przez Instytucję Zarządzającą ...

projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane przez ...

zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

przeprowadzenie instancyjnej kontroli. Odnosząc się do pierwszej z poruszonych kwestii NSA ...

s. 16 - 19 decyzji). Z wyjaśnień tych wynika, że stosownie do § 16a ust. 3 i ...

z 15 września 2009 r. do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

Taryfikatora, zmieniony Taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

wyraźne stanowisko. Również brak załączenia do umowy o dofinansowanie załącznika w ...

Taryfikatora nie stanowi przeszkody ani do zastosowania odpowiedniego Taryfikatora, ani też do naliczania korekt finansowych w razie ...

być utrudnione, a ich udostępnienie do wiadomości jest zgodne z regułami ...

w danym Programie. Nadto, stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie (§ 12 ...

i § 35) beneficjent zobowiązał się do przestrzegania Pzp oraz poddania się ...

wydanych przez właściwego Ministra oraz do stosowania odpowiednich przepisów prawa UE ...

i postanowień Taryfikatora. Odnosząc się do kolejnej kwestii NSA wskazał, że ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

zakresie jakiekolwiek wątpliwości. Odnosząc się do trzeciego i zarazem najistotniejszego zarzutu ...

dał też wyraźnych wskazówek co do dalszego postępowania. Zaprezentowane przez Sąd ...

jest niespójne i momentami prowadzi do odmiennych wniosków. Odwołuje się do poglądów skarżącego bez ich prawnej ...

materiałów stanowiących roboty budowlane sklasyfikowane do sekcji F, w dziale 45 ...

nadto, że jest możliwe złożenie wyjaśnień przez wykonawców, które prowadziłyby de facto do przedłożenia nowych dokumentów (w formie ...

że popiera skargę. Wyjaśnił, że do akt nie były składane sprawozdania finansowe oferentów ani wyjaśnienia oferentów do sprawozdań finansowych, bowiem organ nie ...

o zadanie czterech pytań prejudycjalnych do TSUE oraz złożył głos do protokołu. Pełnomocnik organu administracji wniósł ...

o oddalenie skargi. W głosie do protokołu rozprawy z 18 lutego ...

a ma więc zasadniczo zastosowanie do dobrowolnego i zgodnego pomniejszenia dofinansowania ...

efekcie czego nie ma przeszkód do zmian taryfikatora i zarazem stosowania ...

tych wytycznych w sposób adekwatny do dyspozycji art. 98 ust. 2 ...

zasada względności, która obliguje organ do stosowania tego taryfikatora który jest ...

w jakim zakresie pozostaje to do typowej ilości oferentów w tego ...

jak w efekcie kształtowała się cena uzyskana w tym postępowaniu i w jakiej pozostawała proporcji do szacunkowej wartości tego zamówienia i poziomu rażąco niskiej ceny dla tego postępowania. Wszystkie te ...

ustalił w jakim zakresie uzyskane ceny w przetargu pozostawały do poziomu rażąco niskiej ceny. Jest to o tyle istotne ...

nie uprawnia w tym względzie do stosowania jakichkolwiek domniemań. Skoro art ...

ze stwierdzonej przez siebie nieprawidłowości, do wykazania szkody zmaterializowanej albo zmaterializowanego ...

rozwiązanie wydaje się właściwsze) sięgnięcie do wiadomości specjalnych w postaci opinii ...

w postępowaniu, stosunek tej liczby do typowej ilości ofert w podobnych postępowaniach, uzyskana cena, stosunek tej ceny do szacunkowej wartości zamówienia oraz do poziomu rażąco niskiej ceny itp.) wskazując tez możliwe źródła ...

Sąd Administracyjny, konieczne jest najpierw wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej dopuszczalności, w świetle ...

na podstawie art. 267 TFUE do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie rozstrzygnięcia ...

biorąc pod uwagę zasadę prawa do dobrej administracji chronioną przez art ...

pytanie pierwsze - czy zasada prawa do dobrej administracji wyrażona w art ...

zastosowanie art. 41 KPP, z obowiązku uwzględnienia wniosku dowodowego strony, stanowiącego realizację prawa do bycia wysłuchanym, dotyczącego przeprowadzenia dowodu ...

1 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązek wyeliminowania, bez nieuzasadnionego opóźnienia, w ...

nr 1083/2006, która prowadziłaby do zastosowania środka w postaci nałożenia ...

rozporządzeniu wykonawczym. Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości w brzmieniu ...

PKWiU. Skoro nie ma takiego obowiązku w przepisach prawa, to wykonawcy ...

było możliwe zakwalifikowanie przychodów oferentów do sekcji F w dziale 45 ...

w jego częściach nie ma obowiązku pokazywania przychodów w szczegółowości przewidzianej ...

zamówieniach, ale w efekcie doprowadził do oceny tego warunku w sposób ...

s. 16-19 decyzji). Z wyjaśnień tych wynika, że stosownie do § 16a ust. 3 i ...

z 15 września 2009 r. do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

Taryfikatora, zmieniony Taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

marca 2019 r., że stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie (§ 12 ...

i § 35) beneficjent zobowiązał się do przestrzegania P.z.p. oraz ...

wydanych przez właściwego Ministra oraz do stosowania odpowiednich przepisów prawa UE ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

nie nabywa żadnych ostatecznych praw do wypłaty kwoty pomocy, jeżeli nie ...

sprawie nie występują wątpliwości co do wykładni powołanych w głosie skarżącego ...

rozważań dotyczących oceny prawidłowości postępowania. Obowiązek stosowania oznaczeń klasyfikacyjnych wynika wprost ...

przepisów ustawy o statystyce publicznej. Obowiązek posługiwania się klasyfikacjami statystycznymi w ...

gdy zaskarżona decyzja zawiera takie wyjaśnienia. Na tym polegał mankament uprzedniego ...

niejednoznacznego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości co do charakteru korekt nakładanych w oparciu ...

mają one charakter zbliżający je do administracyjnych kar pieniężnych, co uzasadniałoby ...

i reguła ta nie ma do nich zastosowania). W związku z ...

wątpliwości interpretacyjnych przedstawionych w głosie do protokołu złożonym na rozprawie 18 ...

o ile sąd nie dojdzie do przekonania o konieczności uchylenia zaskarżonej ...

na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia przepisów prawa procesowego ...

prawną. Niniejsza sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

ten znajduje zastosowanie, gdy doszło do orzeczenia, o którym mowa w ...

stwierdził brak dostatecznych podstaw prawnych do pozostawienia zaskarżonej decyzji w obrocie ...

w konsekwencji, czy stanowiły podstawę do nałożenia przez IZ RPOWŁ - korekty ...

PLN dla zadania 2) wyłącznie do przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. W postępowaniu ...

i być w stopniu adekwatnym do zamówienia. Zamawiający przygotowując i przeprowadzając ...

co odnosi się w szczególności do stawiania warunków nieadekwatnych, niekoniecznych w relacji do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie oczywistym jest ...

Innymi słowy zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu i zamówieniu ...

również w zakresie odnoszącym się do podmiotowych wymogów udziału w tym ...

z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym ...

szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych ...

Warunki nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

o udzielenie zamówienia. Utrudnił dostęp do zamówienia podmiotom, których sytuacja finansowa ...

2) w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

tak postępować, aby nie doprowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców lub też do faworyzowania bądź dyskryminowania niektórych z ...

tym miejscu podkreślić, że co do zasady zamówienia mogą być powierzane tylko podmiotom zdolnym do ich wykonania, dającym gwarancję rzetelnego ...

zachowaniu wszystkich zastrzeżeń umownych, należy do zamawiającego, co jednak powinno odbywać ...

prawa. Konsekwentnie minimalne wymagania niezbędne do wykonania planowanego zamówienia muszą dać ...

rodzajów działalności w szczegółowości koniecznej do oceny działalności jednostki sporządzającej dane ...

sprawozdanie finansowe nie jest zobligowana do prezentacji swoich przychodów w szczegółowości ...

natomiast, w ocenie sądu, możliwa do przeprowadzenia przez specjalistów po pierwsze ...

z dziedziny kwalifikacji danej działalności do odpowiedniej pozycji PKWiU powiazania jej ...

warunku wymagałaby wiadomości specjalnych przekraczających obowiązki organów w przedmiotowej sprawie. Zdaniem ...

konieczności jakiejkolwiek interpretacji danych służących do oceny jego spełnienia. Wobec powyższego ...

beneficjenta warunek mógł zatem doprowadzić do nierównego traktowania ewentualnych wykonawców w ...

czy postawiony warunek był możliwy do spełnienia przez ewentualnych wykonawców innych ...

twierdzi strona, nie daje prawa do żądania przedstawienia dokumentów mających potwierdzić ...

Nie można bowiem odmówić prawa do wykonywania działalności, o ile nie ...

tej sprawie, de facto prowadziło do wyeliminowania z ubiegania się o ...

Zdaniem Sądu, powyższy pogląd prowadzi do wniosku, że żądanie przez zamawiającego ...

finansowej i potencjale doświadczenia niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. W ocenie ...

przepisu co w konsekwencji doprowadziło do nieuprawnionego żądania wskazanych dokumentów. Reasumując ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów ...

o udzielenie zamówienia. Utrudnił dostęp do zamówienia podmiotom, których sytuacja finansowa ...

oferty mogłyby złożyć podmioty zdolne do realizacji takiego zamówienia, które w ...

działalności. W stanie sprawy, stosownie do przepisów p.z.p. wnoszący skargę był zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

tak postępować, aby nie doprowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców lub też do faworyzowania bądź dyskryminowania niektórych z ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

wymóg nie był obiektywnie odpowiednim do dostarczenia informacji na temat zdolności do wykonania zamówienia przez wykonawcę, uniemożliwił ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

dostarczonych dokumentów i zmuszony był do wezwania wykonawców do przedstawienia uzupełniających oświadczeń. Tymczasem opisując ...

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów ...

nadto, że jest możliwe złożenie wyjaśnień przez wykonawców, które prowadziłyby de facto do przedłożenia nowych dokumentów ( w formie ...

i jurydyczne względy nie zaliczają do nieodzownych elementów postępowania administracyjnego prowadzonego ...

zarządzającej częściowo, a mianowicie co do kwestii stwierdzenia naruszenia przepisów p ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

zarzut skargi bezzasadnym. Odnosząc się do kolejnej kwestii a mianowicie zarzutu ...

uzasadnione w okolicznościach sprawy przesłanki do stwierdzenia, że naruszenie prawa mogło ...

2006, a z którą mamy do czynienia w przypadku wszelkich odstępstw ...

takiej szkody musi odnosić się do konkretnej sytuacji, więc realizowanego zamówienia ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

korzystniejszą cenowo ofertę. Przy czym do stwierdzenia, że doszło do naruszenia zasad określonych w art ...

ani nawet potrzebne wykazanie, że do naruszenia konkurencyjności faktycznie doszło (por ...

postępowaniu, poprzez zniechęcenie potencjalnych wykonawców do udziału w nim, w związku ...

to jest to już wystarczające do formułowania wniosku o naruszeniu zasad ...

traktować jako nieprawidłowość dającą podstawę do wymierzenia korekty, a tym samym ...

w rozpoznawanym przypadku niewątpliwie doszło do "nieprawidłowości" w rozumieniu wcześniej przywołanego ...

warunek nie był obiektywnie odpowiednim do dostarczenia informacji na temat zdolności do wykonania zamówienia przez wykonawcę, uniemożliwił ...

i Usług, ujętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ...

to pojęciem należy rozumieć - stosownie do postanowienia art. 27 lit. "a ...

publicznej". W świetle przywołanego przepisu, do grona "podmiotów gospodarczych" należy zaliczyć ...

skarżące Miasto Łódź, aplikujące wszak do dofinansowania zgłoszonego projektu, którego działania ...

którejkolwiek postaci wystarczy przy tym do zastosowania odpowiednich sankcji. Zdaniem składu ...

przetargu, zaś liczba dopuszczonych wykonawców do przetargu była stosunkowo duża. Przyjmując ...

firm, które były ewentualnie zdolne do wykonania zamówienia. W sprawie poprawnie organ przyjął, że podstawą do uznania naruszeń ustawy - p.z ...

tej ustawy, chociażby odnoszących się do opisu przedmiotu, zamówienia i określenia ...

jeśli takie się pojawiają, to obowiązek ich wykazania ciąży na zamawiającym ...

a to jest wystarczający powód do żądania zwrotu części środków. W ...

w sprawie doszło co najmniej do rzeczywistego ryzyka szkody w budżecie ...

metodą wskaźnikową, co sprowadza się do korekt finansowych, a w ostateczności do zwrotu części dofinansowania. Działanie takie ...

Beneficjent zobowiązał się m.in. do przestrzegania przy realizacji projektu przepisów ...

istnieje spór między stronami co do tego jaki taryfikator winien mieć ...

podpisania niniejszej umowy stosuje się do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania ...

taryfikatora, zmieniony taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania ...

przewiedziano wysokość korekty od 5% do 25% a więc istnieje możliwość ...

zaznaczyć, że materialno-prawną podstawą do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

powołanego rozporządzenia nr 1083/2006, do którego odsyła wprost art. 26 ...

z.p.p.r. Stosownie do dyspozycji art. 98 ust. 2 ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i ...

zakresie zamówień publicznych i co do zasady - według Wytycznych - wartość korekty ...

wskaźnikowej. Metoda dyferencyjna sprowadza się do ustalenia różnicy między stanem środków ...

by wystąpił, jeśli nie doszłoby do nieprawidłowości. Metodę wskaźnikową stosuje się ...

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został dostosowany do potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

znajduje uzasadnienia twierdzenie, że - co do zasady - zastosowanie winny znaleźć wytyczne ...

z dnia zaistnienia zdarzenia rodzącego obowiązek nałożenia korekty (tj. z dnia ...

dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ...

sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające ...

stosowanych przez Komisję w odniesienie do wydatków finansowanych przez Unię w ...

dacie niniejszej decyzji. W załączniku do tej decyzji (Wprowadzenie, pkt 1 ...

dla państwa członkowskiego". Tak więc do nieprawidłowości związanych z wdrożeniem programów ...

wynikające z tej decyzji, jednakże do postępowań już w toku mają ...

samym stosowanie wytycznych w stosunku do nieprawidłowości wykrytych po dacie podjęcia ...

w której wszystkie wydatki deklarowane do finansowania ze środków unijnych będą ...

którą z kolei relatywizuje się do charakteru naruszenia i jego wagi ...

w jak najbardziej zbliżonej wysokości do potencjalnej szkody, co oznacza, że ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

z tej daty. Odnosząc się do tego zalecenia sąd w obecnym ...

dniu 9 października 2008r. Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej było ustalenie jakie ...

wydaniem decyzji określającej kwotę przypadająca do zwrotu, nastąpiła kolejna zmiana taryfikatora ...

miałyby zatem zastosowanie gdyby doszło do dobrowolnego ustalenia wysokości korekty a ...

nastąpi zmiana wysokości taryfikatora co do wysokości korekty za to samo ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

Sąd administracyjny nie jest uprawniony do samodzielnego ustalania jak zmieniał się ...

w zaskarżonej decyzji a brak wyjaśnień organu w tym zakresie stanowi ...

strony skarżącej zawartego w głosie do protokołu rozprawy z dnia 18 ...

TFUE, z czterema pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE (k.347 ...

że sąd krajowy nie ma obowiązku, a jedynie uprawnienie do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, o ...

być podyktowane wątpliwościami sądu co do rozumienia norm unijnych. W sytuacji ...

sąd nie ma wątpliwości co do wykładni przepisów unijnych to niewystąpienie ...

ocena czy wystąpić z pytaniem do TSUE należy do sądu krajowego, który decyduje czy ...

że nie występują wątpliwości co do wykładni przepisu prawa unijnego i ...

sąd nie widział potrzeby wystąpienia do TSUE z żadnym z czterech ...

przez stronę skarżącą w głosie do protokołu z 18 lutego 2020 ...

sądu nie ma wątpliwości co do rozumienia tego przepisu i tym ...

sformułowanego w punkcie b.) głosu do protokołu (k.347) to dotyczy ...

świetle art.41 KPP ma obowiązek uwzględnić wniosek dowodowy strony na ...

Trybunał Sprawiedliwości nie jest uprawniony do orzekania w trybie prejudycjalnym. Jeżeli ...

sformułowane w punkcie d.) głosu do protokołu (k.347) to chodzi ...

względniejszy dla strony w stosunku do taryfikatora poprzednio obowiązującego. Kwestia ta ...

7 września 2015r. zaś do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęła ...

opinią i wypowiedzenia się co do jej treści co stanowi naruszenie ...

uprawdopodobnienie, że gdyby nie doszło do naruszenia przepisów postępowania to wynik ...

uprawdopodobniła, że gdyby nie doszło do tego naruszenia to rozstrzygnięcie sprawy ...

przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego do spraw rachunkowości co do treści dokumentów finansowych żądanych od ...

Fx., której treść odnosi się do okoliczności natury prawnej co nie ...

przedmiotem opinii biegłego, a także do okoliczności natury faktycznej, co do której podmiot wydający opinię nie ...

ma wiedzy specjalistycznej. Odnosząc się do tak postawionego zarzutu należy stwierdzić ...

Instytucja Zarządzająca dokładnie odniosła się do zasadności tego wniosku powołując się ...

10 lipca 2015r. załączona do akt administracyjnych. Zarzut skargi w ...

winna mieć zastosowanie w stosunku do strony skarżącej. Stanowi to naruszenie ...

z uwzględnieniem reguł intertemporalnych. Po wyjaśnieniu tych kwestii należy zastosować taryfikator ...

pierwszej instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania, za ponowny udział ...

12następne »