Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II SA/Bd 768/19 – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019-12-30 119 fragmentów

2019-12-30 » uchylono decyzję I i II instancji

w T." -[...] oraz [...]. Przedsiębiorcy ci, ubiegając się o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia, skutecznie zastrzegli złożone wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny, jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Niniejsze postępowanie prowadzone na wniosek skarżącego dotyczy również interesu prawnego tych podmiotów, Odnosząc się do zarzutu skarżącego co do pominięcia jako strony postępowania Przedsiębiorstwa [...] oraz co do wysyłania przez organ korespondencji z pominięciem siedzib niektórych z wyżej ww., organ wskazuje, że Przedsiębiorstwo ...

zw. z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., Wnioskodawca żądał od organu dostępu do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez [...] oraz Przedsiębiorstwo [...] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa ul. [...] w T." ( [...]). Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ...

tajemnica przedsiębiorstwa, a w uzasadnieniu decyzji szczegółowo opisał każdą zastrzeżoną informację, jak również odniósł się do podnoszonych przez odwołującego bezpodstawnych tez, jakoby wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny dzieliły się na uzasadnienia i właściwe wyjaśnienia. Odnosząc się do stanowiska skarżącego wyrażonego w piśmie z dnia [...].03.2018r., zgodnie z którym zastrzeżenia tajemnicy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2012 34 fragmenty

2012-06-22 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

przewidywała dopłatę zerową. W ocenie Sądu pierwszej instancji, nieuzasadniony był także zarzut strony skarżącej co do rażąco niskiej ceny i braku wiarygodności możliwości dotrzymania przez MPO w K. zaproponowanych w jej ofercie warunków finansowych ...

pod normę prawną i w konsekwencji błędne uznanie, że w przedmiotowej sprawie koncesjodawca nie miał obowiązku wezwania M. P. O. Sp. z o.o. z siedzibą w K. do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu kalkulacji oferty, tj. wysokości oczekiwanej dopłaty ze strony Gminy Miejskiej K., pomimo, iż cena zaoferowana przez MPO była zaniżona, tzn. odbiegająca od realiów rynkowych, c. art. 1 § 1 i ...

realiów gospodarczych. Sąd powinien zatem dokładnie zbadać, czemu koncesjodawca nie skorzystał z możliwości zwrócenia się do MPO o wyjaśnienia zaoferowanej ceny, mimo że zaistniały wszelkie ku temu powody. Jej zdaniem, w sytuacji, gdy różnica pomiędzy ofertami złożonymi przez kandydatów wynosiła ok. 4 milionów złotych koncesjodawca powinien powziąć uzasadnione wątpliwości co do warunków wynagradzania zaproponowanych przez MPO. Przewidziana w art. 16 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane możliwość zażądania wyjaśnień została koncesjodawcy zagwarantowana na wypadek wpłynięcia rażąco niskiej oferty. Jeśli koncesjodawca nie czyni z tej możliwości użytku, mimo oczywistych ku temu przesłanek, Sąd powinien zbadać tę sytuację, a nie ograniczać się do stwierdzenia, że koncesjodawca nie miał takiego obowiązku. Strona wnosząca skargę kasacyjną zanegowała również stanowisko Sądu, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje jedynie w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów tej ustawy. Z tego powodu Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016 89 fragmentów

2016-10-18 » oddalono skargi

za dostępność w systemie KRM jednego roweru przez jeden miesiąc w wysokości 1,00 zł (cena za jeden "rowero-miesiąc") miała walor ekonomiczny. Taki stan rzeczy oznacza brak po stronie Koncesjodawcy obowiązku świadczenia posiadającego realną wartość ekonomiczną. Narusza to przepisy ustawy, w tym przepis art. 1, art. 6, art. 9 oraz art. 17. Tym nie mniej warto sięgnąć do dorobku doktryny i orzecznictwa dotyczącego tej kategorii prawnej. W jednej z opinii - powołując się na piśmiennictwo prawnicze - Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił, że za rażąco niską cenę uznajemy "ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi". Wskazane ...

sprawach prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o koncesji, nie ma w ocenie Konsecjodawcy żadnych podstaw do opierania zarzutów skargi na instytucji kryterium rażąco niskiej ceny znanej ustawie o zamówieniach publicznych, a nie przewidzianej przez ustawodawcę w ustawie o koncesji. Skarżący ...

koncesji pod kompetencje sądów powszechnych lub Krajowej Izby Odwoławczej właśnie dlatego, że prowadziłoby to także do zmiany zasad oceny ofert. Zarówno sady powszechne jak i Krajowa Izba Odwoławcza mogłyby oceniać składane oferty także pod kątem np. "rażąco niskiej ceny" lub oceniać, czy warunki realizacji danego przedsięwzięcia zapewniają jakąś minimalną gwarancję zyskowności. Skoro ustawodawca wybrał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2011 55 fragmentów

2011-11-17 » oddalono skargę

za odpowiednik art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi o obowiązkowym zwróceniu się zamawiającego do oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie sposobu wyliczenia ceny oferty w sytuacji wątpliwości, czy cena ta nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest mowa ogólnie o wyjaśnieniach lub doprecyzowaniu złożonych ofert. Brak jest wprost wskazania, iż chodzi tu o wątpliwość w zakresie ewentualnej rażąco niskiej ceny oferty. Koncesjodawca wskazał, iż przed otwarciem ofert poinformował uczestników postępowania o tym, iż planuje przeznaczyć ...

sp. z o.o., skoro przewidywała dopłatę zerową. Nieuzasadniony jest także zarzut strony skarżącej co do rażąco niskiej ceny i braku wiarygodności możliwości dotrzymania przez B Spółka z o.o. w K zaproponowanych w ...

właściwości podmiotowych, tym samym nie mogły one stanowić podstawy oceny oferty. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy o koncesji na roboty budowlane "w celu odformalizowania i odbiurokratyzowania procedury nie przewiduje się obowiązku składania stosownych dokumentów już na etapie przystępowania do postępowania. Zgodnie z modelem wprowadzonym przez ustawę, w ramach oceny ofert nie dochodzi do czynności badania dokumentów potwierdzających oświadczenia oferentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. Ta weryfikacja odbywa się dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej pod względem bilansu jakości do ceny i dotyczy wyłącznie zwycięzcy postępowania". Trafnie wskazuje organ w odpowiedzi na skargę, że art. 16 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi umożliwiający koncesjodawcy żądanie od oferentów złożenia wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert, nie może zostać uznany za odpowiednik art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi o obowiązkowym zwróceniu się zamawiającego do oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie sposobu wyliczenia ceny oferty w sytuacji wątpliwości, czy cena ta nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest mowa ogólnie o wyjaśnieniach lub doprecyzowaniu złożonych ofert, nie odwołuje się ona natomiast wprost do wątpliwości w zakresie ewentualnej rażąco niskiej ceny oferty. Koncesjodawca przed otwarciem ofert poinformował uczestników postępowania o tym, iż planuje przeznaczyć na przedmiotową ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2015 106 fragmentów

2015-10-23 » Oddalono skargę

wykładni tego pojęcia dla realiów tej konkretnej sprawy i nie dokona subsumcji ustalonego stanu faktycznego do tego pojęcia). W ramach naruszeń proceduralnych co do braków uzasadnienia i braku wszechstronnego rozpatrzenia całokształtu materiału dowodowego (albo dodatkowego zebrania materiału dowodowego jeżeli dotychczasowy dowód budzi wątpliwości) skarżący podkreślił bardzo istotną kwestię ceny wybranej oferty w kontekście rażąco niskiej ceny. Odwołując się do dopuszczonego jako dowód pisma Inżyniera Kontraktu, w którym wskazał on w pkt II, że wartość ...

najkorzystniejszej) na kwotę 9.680.000,- zł. netto siłą rzeczy nakazywało zastanowienie się nad problemem rażąco niskiej ceny. Ostatecznie m.in. ze względu na stanowisko Inżyniera zamawiający przyjął brak zasadności wyjaśniania kwestii rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 pzp, przy czym w ramach tych rozważań przyjęto, że oferta o wartości netto poniżej rozważanej ceny 9.680.000,- zł. już takową rażąco nisko cenę by zawierała. Skarżący podkreślił, że cena ostatecznie wybranej oferty była niższa od progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Wskazał, że jeżeli rzeczywiście każda oferta o cenie niższej zawierałaby cenę rażąco niską, to siłą rzeczy nie mogło dojść do szkody w budżecie UE, bo nie można było zawrzeć umowy na niższą cenę. Tymczasem organ odwoławczy pozostawił tę ważną (może rozstrzygającą) kwestię całkowicie poza obszarem swojej refleksji. Odniesienie się do dowodu z pisma Inżyniera Kontraktu miało miejsce tylko w zakresie pkt I odnoszącego się do okoliczności technicznych możliwości sformułowania oferty w 16 dni. Organ odwoławczy przyjmując jako wiarygodne powyższe informacje winien je uwzględnić przy rozstrzyganiu, co doprowadziłoby do uznania braku szkody w budżecie UE; mógł także powziąć wątpliwości co do tych informacji i takim przypadku mógł podjąć własną inicjatywę dowodową w celu zweryfikowania tychże; natomiast nie miał prawa w ogóle się do tej kwestii nie odnieść. W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury i Rozwoju podtrzymał swoje dotychczasowe ...

który złożył ofertę na kwotę 9.680.000 zł, co nakazywało zastanowienie się nad problemem rażąco niskiej ceny. Skarżący odwołał się do wyjaśnień Inżyniera Kontraktu w tej mierze zawarte w jego pisemnym oświadczeniu, który stwierdził, że zamawiający mając ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019 66 fragmentów

2019-04-03 » stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji

2017r. sygn. I OSK 1725/15 przepisy u.d.i.p. mogą odnosić się do żądania wniosku jeżeli spełnione zostaną równocześnie przesłanki: żądana informacja jest informacją publiczną, a wnioskodawca nie wykorzystuje ustawy o dostępie do informacji publicznej do uzyskania informacji potrzebnych mu do ochrony lub realizowania własnych indywidualnych interesów. Zdaniem organu nie zostały w tej sprawie spełnione przesłanki określone art. 1. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ podkreślił, że jak wynika z wyjaśnień wnioskodawcy w piśmie z [...].11.2017r., [...] czerwca 2017r. została mu udostępniona do wglądu cała dokumentacja postępowania pn. "Rozbudowa ul. [...]" za wyjątkiem wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny skutecznie zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa, które wbrew stanowisku wnioskodawcy nie dzielą się na uzasadnienie i wyjaśnienia, a stanowią spójną całość. Potwierdzają to ustalenia organu poczynione w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego ...

podkreślając, że Kolegium podobnie jak wcześniej organ I instancji w sposób całkowicie nieuprawniony ograniczyło dostęp do dokumentów zawierających po pierwsze samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa poszczególnych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i składanych przez tych wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnymi załącznikami, uznając że informacje te stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Skarżący podkreślił, że sam dokument zawierający uzasadnienie nie spełnia ustawowych wymogów do objęcia go taką ochroną, wykonawca powinien do jawnego uzasadnienia dołączyć załącznik w którym udawanie podjęte w stosunku do danej informacji środki bezpieczeństwa, i taki załącznika, pod warunkiem że jest poważny mógłby być objęty ...

Nadto z treści uzasadnienia decyzji wynika, że SKO oceniło zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pomijając w swoim uzasadnieniu właśnie brak profesjonalnego uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, które winno być złożone ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 51 fragmentów

2020-01-08 » Oddalono skargę kasacyjną

oceniona powinna być, jako najkorzystniejsza, gdyby nie zostało dokonane wykluczenie. Skarżący akcentuje, że w świetle wyjaśnień tego wykonawcy a także z uwagi na to, że wykonawca po jego wykluczeniu nie złożył odwołania do krajowej Izby Odwoławczej, można postawić tezę, że oprócz zasadniczego wykluczenia z postępowania cena oferty nosiła znamiona rażąco niskiej. Według skarżącego, skoro wykluczony wykonawca złożył ofertę podlegającą odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny to stwierdzone naruszenie art. 85 ust.2 p.z.p., nie miało wpływu na wykluczenie ...

przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowiska pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. Podkreślić należy, iż obowiązku "przedstawienia stanu sprawy", o którym mowa w powołanym przepisie, nie można rozumieć jako obowiązku szczegółowego i drobiazgowego przedstawiania wszystkich okoliczności sprawy, lecz przedstawienia stanu sprawy oraz pozostałych wymienionych wyżej elementów w sposób zwięzły. Oznacza to, że sąd administracyjny powinien odnieść się wyłącznie do kwestii istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy. Uzasadnienie wyroku powinno zatem zawierać rozważania pozwalające na ...

sposób dostateczny zastosowanie przez organy przepisów prawa materialnego czy przepisów prawa procesowego. Nie ma natomiast obowiązku odnoszenia się do wszystkich aspektów sprawy również tych, które nie mają istotnego znaczenia dla jej rozpoznania. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji poddał prawidłowej ocenie niezbędne aspekty sprawy. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia nie musi odnosić się szczegółowo do wszystkich argumentów powołanych w skardze, skoro argumentacja Sądu przesądza łącznie o ich bezzasadności (por. wyrok ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2016 107 fragmentów

2016-06-07 » Oddalono skargę

1. W związku z ustaleniem dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie konkretnych znaków towarowych, doszło do uniemożliwienia realnej konkurencji w wyborze produktów przez wykonawców uczestniczących w przetargu na roboty budowlane, którzy, gdyby takiego opisu nie dokonano, mogliby przedstawić ofertę z niższą ceną, a to z kolei zaowocowałoby możliwością zmniejszenia wydatkowanych z budżetu Unii Europejskiej środków na realizację tego projektu, 2. Realizację zamówienia powierzono wykonawcy, co do którego nie zweryfikowano spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu, ponieważ zaniechano wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień odnośnie warunku doświadczenia. Spowodowało to wydatkowanie z budżetu Unii Europejskiej środków na realizację projektu w ...

pkt 7 wykonawca nie wskazał kubatur budynków, na których wykonywane były roboty budowlane. Zamawiający, stosownie do zapisów art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, miał zatem obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów lub stosownych wyjaśnień odnośnie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W ocenie organu nie można przyjąć wyjaśnień Beneficjenta odnośnie uznania przez komisję przetargową spełnienia przez ofertę firmy [...] R.J.S. warunku w ...

przy obniżeniu poziomu korekty. Drugie naruszenie stwierdzone przez zespół kontrolujący, dotyczyło niezastosowania się przez Zamawiającego do obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Z akt sprawy wynika, iż Zamawiający - Gmina Opoczno - powierzył realizację zamówienia wykonawcy, co do którego nie zweryfikowano spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu, ponieważ zaniechano wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień odnośnie warunku doświadczenia. Jak wynika z dokumentacji sprawy w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III.2 ...

12następne »