Następna sekcja:

Udział SzuKIO w przygotowaniach do tworzenia nowej ustawy PZP

SzuKIO od uchwalenia zmian ustawy w czerwcu 2016 roku organizuje spotkania praktyków rynku zamówień publicznych SpotKIO w wyjątkowej formule nakierowanej na otwartą dyskusję i burzę mózgów wokół problemów praktycznych w stosowaniu znowelizowanej ustawy.

Ministerstwo Rozwoju nawiązało współpracę z SzuKIO w zakresie organizacji spotkań w tej samej formule, ale z naciskiem na rozpoznanie problemów, które mogłyby być rozwiązane poprzez zmianę ustawy.

Aktualności

Przeszłe

17LISTOPADA2017 11:00-15:00

III SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju dotyczące problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Temat wiodący: KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Spotkanie dotyczyło praktycznych aspektów kontroli zamówień publicznych.

 
4WRZEŚNIA2017

II SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju dotyczące problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Drugie spotkanie odbyło się ponad 30 problemów z obowiązującą ustawą. Dyskusja jak zwykle odbiegała w kierunku wątków pobocznych, dostarczając wielu interesujących aspektów dotyczących praktycznego stosowania PZP.

3LIPCA2017

I SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju dotyczące problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Spotkanie pilotażowe dotyczyło ponad 30 problemów z obowiązującą ustawą. Dyskusja jak zwykle odbiegała w kierunku wątków pobocznych, dostarczając wielu interesujących aspektów dotyczących praktycznego stosowania PZP.

Zagadnienia

17LISTOPADA2017 11:00-15:00

III SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju dotyczące problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Temat wiodący: KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kolejne planowane spotkanie z naciskiem na wątki związane z kontrolą.

1.

Wykonawca-MŚP Kontrola doraźna na wniosek (KD)

OPIS: Przepisy dotyczące (KD)w żadnym punkcie nie uzależniają jej wszczęcia od oceny interesu prawnego wnioskującego tym bardziej od wykorzystania bądź nie wszystkich możliwych środków ochrony prawnej. Jednakże zdarzają się przypadki odmowy wszczęcia (KD) w oparciu o te twierdzenia pomimo, że przekazane wraz z wnioskiem dowody ewidentnie wskazują na nieprawidłowości. (KD) ma co do zasady oceniać czy doszło w postępowaniu do naruszenia przepisów ustawy, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a nie do oceny statusu prawnego wnioskodawcy.Stwierdzenie, że wnioskodawca nie wykorzystał wszystkich możliwych środków ochrony prawnej jest błędem, bowiem ustawa nie określa kto może być wnioskodawcą i jakie warunki ma spełnić. W przypadku zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy o dostępie do informacji publicznej, zatem wnioskującym może być podmiot/ osoba, który(a) w ogóle nie brał(a) lub nie bierze udziału w postępowaniu.

PRZEPISY: #art_165-ust_2

PROPOZYCJA: Dodanie ust. 2a o treści: Decyzja o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia kontroli podejmowana jest wyłącznie w oparciu o stan faktyczno-prawny, status wnioskującego w danym postępowaniu nie podlega ocenie.

2.

Zamawający kontrola udzielania zamówień

OPIS: w praktyce występują przypadki że dwie instytucje kontrolne weryfikujące to samo postępowanie wystawiają odmienne oceny prawidłowości wykonanych w postępowaniu czynności korzystając z innych opinii lub orzeczeń . Zasadnicza lista kontrolna powinna być wprowadzona dla wszystkich jednostek kontrolnych stosownym aktem prawnym Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Gospodarczego lub Prezesa UZP oraz być jawna jednocześnie dla zamawiających , wykonawców i organów kontrolnych. W opracowaniu zagadnień listy kontrolnej powinni brać udział doświadczeni praktycy i przedstawiciele organów kontrolnych .

PRZEPISY: #art_161-ust_1

PROPOZYCJA: art 161 a np. Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia wzory dokumentów stosowanych w kontroli zamówień publicznych mając na względzie zapewnienie jednolitości standardów kontroli

3.

Prawnik niedookreślone sformułowanie art. 46 ust. 4a - uprawnienia do zatrzymania wadium

OPIS: Z literalnego brzmienia art. wynika, że jedynie niezłożenie dokumentów lub oświadczeń z art.25 ust.1pzp uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium. Orzecznictwo KIO jest niejednolite, gdyż niekiedy stoi na stanowisku, iż należy ściśle rozumieć przepis, a niekiedy wskazuje, iż nie chodzi o brak fizycznego złożenia dokumentów, ale ustawodawca objął przepisem także nieprawidłowo złożone dokumenty.

PRZEPISY: #art_46-ust_4a

PROPOZYCJA: Należy wyraźnie wskazać w przepisie czy chodzi o brak fizycznego złożenia dokumentu, czy również złożenie go lecz z brakami, nieodpowiadającego wymogom. Wykonawca w istocie w celu uniknięcia zatrzymania wadium może celowo przedłożyć dokument z błędem (jednocześnie działając w zmowie z innym przedsiębiorcom). Dodatkowo należy zastanowić się nad hipotetycznym zagadnieniem, iż wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, a na wezwanie z art. 26 ust.3 nie dołącza zobowiązania trzeciego, a wskazuje, iż sam spełnia warunki, mimo, iż faktycznie nie dochodzi do ich spełnienia. Czy w takim wypadku dochodzi do możliwości zatrzymania wadium? Dokument faktycznie przedłożono, a jeżeli skupić się na okoliczności, iż przedłożono lecz z brakami to nasuwa się kolejne pytanie czy jest to spowodowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.

Zamawający Brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

OPIS: W obecnym brzmieniu art. 92 ust. 1 - przy instytucjach dotyczących zawiadomienia o wyborze , wykluczeniach, odrzuceniach itd. ustawodawca dal wszystkich instytucji wymienionych w tym przepisie wskazał „podając uzasadnienie faktyczne i prawne” . Zamawiający sporządzając informację o wyborze zawarł wszystkie informację o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1) ale nie formułował szczególnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego dla samego wyboru . Kontrola zarzuciła naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp.

PRZEPISY: art. 92 ust. 1 pzp

PROPOZYCJA:

5.

Zamawający Brak podania/zdefiniowania równoważnego rozwiązania dla urządzeń spełniających normę PN/EN 60601-1

OPIS: Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp. Zamawiający opisał w zakwestionowanym postępowaniu przedmiot zamówienia za pomocą parametrów technicznych , jako jeden z wymogów w tabeli wskazał, że urządzenia mają spełniać normę PN/EN 60601-1, - kontrola wskazała, naruszenie przepisów w związku z ich zdaniem opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 lit a) Pzp, a poprzez brak wskazania normy równoważnej do wymienionej w siwz naruszenia art. 30 ust. 4 pzp. Podmiot kontrolowany nie zgodził się ze stanowiskiem wskazując, że podstawą opisu był przepis art. 30 ust. 1 pkt. 4) Pzp do które go nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 4 Pzp . Zagadnienie równoważności do wskazywanych w siwz norm jest obszarem często poruszanym w kontrolach, za co zostaje zatrzymane do 25% kwoty przyznanej przez instytucje finansujące.

PRZEPISY: #art_30-ust_4

PROPOZYCJA:

6.

Wykonawca Wada prawna gwarancji wadialnej

OPIS: Wada prawna gwarancji wadialnej spowodowana zmianą terminu składania ofert i przedłużeniem terminu ważności gwarancji przez Zamawiającego na 2 dni przed terminem składania ofert. Pomimo że wybór oferty najkorzystniejszej mieści się w terminie ważności gwarancji wadialnej

PRZEPISY:

PROPOZYCJA:

7.

Zamawający cena ryczałtowa -często spotyka nas zagadnienie wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia prac nie ujętych w projekcie i specyfikacji . to jest częstym powodem wymuszenia robót i doprowadziła wiele Firm do BANKRUCTWA . Napewno takie zapisy wymagają natychmiastowej zmiany .

OPIS: Ryczałt

PRZEPISY:

PROPOZYCJA:

8.

Zamawający Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania

OPIS: Ustawa mówi tylko o udzieleniu zamówienia, tymczasem wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wymaga podania informacji o nieudzieleniu zamówienia. Od kiedy liczymy termin na zamieszczenie ogłoszenia tzn. od decyzji zamawiającego czy też od upływu terminu na złożenie odwołania. Czy brak zamieszczenia ogłoszenia o unieważnieniu jest naruszeniem dyscypliny finansów.

PRZEPISY: art. 95 w zw. z art 17 ust 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

PROPOZYCJA: Należy jednoznacznie określić w art. 95 że dotyczy on zamieszczenia informacji o wynikach postępowania oraz określić czas od jakiego biegnie termin na publikację ogłoszenia od unieważnienia postępowania

9.

Zamawający Wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów w szczególności oświadczenia z 25a

OPIS: Przepis art. 26 ust. 3 mówi o uzupełnieniu lub wyjaśnieniu oświadczeń lub dokumentów z art. 25a ust. 1 oraz 25 ust. 1 zaś przepis z 26 ust. 4 tylko o oświadczeniach i dokumentach z art. 25 ust. 1. W związku ze stanowiskiem pozwalającym na jednokrotne zastosowanie art. 26 ust. 3 problem jest z możliwością wyjaśnienia uzupełnionego oświadczenia z art. 25a ust. 1.

PRZEPISY: #art_26-ust_3 #art_26-ust_4

PROPOZYCJA: Usunąć wyjaśnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 z jednoczesnym rozszerzeniem możliwości dokumentów podlegających wyjaśnieniu na podst. art. 26 ust. 4 o oświadczenia z art. 25a ust. 1 oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

10.

Zamawający Cel kontroli

OPIS: W obecnie obowiązujących przepisach zbyt mały nacisk położony jest na funkcję prewencyjno - edukacyjną kontroli. Nie wszystkie protokoły pokontrolne są publicznie dostępne. Powoduje to iż inni zamawiający maja ograniczony dostęp do wiedzy o popełnionych przez innych nieprawidłowościach.

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: W każdym protokole pokontrolnym powinny być zawarte szczegółowe zalecenia jak unikać na przyszłość stwierdzonych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem modelowego przykładu działania w naruszonym obszarze. Ponadto wszelkie protokoły pokontrolne powinny być niezwłocznie publicznie dostępne w tym również zgłaszane zastrzeżenia do takich protokołów, a także rozstrzygnięcia II instancji czy też wyroki sądów

11.

Wykonawca-MŚP Zapisy SIWZ w sprzeczności z prawem.

OPIS: Zdarza się, że Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, przy czym nie precyzuje stopnia bądź rodzaju tej niepełnosprawności, a całkowicie ją wyklucza. Ponadto pozostaje niewzruszony na wnioski o zmianę zapisów SIWZ w tej kwestii. Co w takim przypadku może zrobić Wykonawca? Co grozi Zamawiającemu??

PRZEPISY:

PROPOZYCJA:

12.

Prawnik kontrola zamówień w wolnej ręki / kontrola zamówień zawieranych na czas dłuższy niż 4 lata

OPIS: W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia prezesa UZP o wszczęciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

PRZEPISY: art. 67 ust. 2 Pzp art. 142 ust. 3 Pzp

PROPOZYCJA: należy zakreślić Prezesowi UZP czas np. 30 dni na weryfikację zgłoszenia

13.

Zamawający zapewnienie jednolitości kontroli

OPIS: Uwzględniając właściwość miejscową organów kontrolnych często zdarza się że w rożnych regionach to samo zagadnienie jest zupełnie inaczej oceniane, problem niejednolitości dotyczy też braku koordynacji stanowisk pomiędzy wieloma instytucjami kontrolującymi zamówienia publiczne. Ww. problemy często są konsekwencją braku jednolitości linii orzeczniczej.

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: Upoważnić jeden podmiot do wydawania wiążących interpretacji przepisów. Mógłby być to np. Prezes UZP lub Krajowa Izba Odwoławcza. Działanie takie wpisywałoby sie w zasadę pewności prawa oraz chroniło podmioty które zastosowały sie do takich interpretacji przed negatywnymi skutkami. Jest to niezwykle istotne w szczególności przy zamówieniach dofinansowanych ze środków UE.

14.

Prawnik stawki podatku od towarów i usług

OPIS: Zamówienie na usługi. Zamawiający nie określa jaki procent całości zamówienia stanowią usługi korzystające z preferencyjnej stawki VAT. W konsekwencji nierzetelni wykonawcy podają cenę przy założeniu iż usługi zwolnione z VAT/ preferencyjnej stawce, stanowią znaczyn udział w przedmiocie zamówienia, podczas gdy jest to nie zgodne z prawdę. KIO odmawia kontroli takich postanowień SIWZ. Oczywiście następcza kontrola Urzędu Skarbowego u wykonawcy wykazuje iż nieprawidłowo naliczył VAT, jednak zamówienia już pozyskał a rzetelny wykonawca nie, gdy jego oferta była droższa o prawidłowo wyliczony podatek VAT.

PRZEPISY: cena brutto/ czyn nieuczciwej konkurencji

PROPOZYCJA: wyraźne wskazywanie w SIWZ procentowego udział usług zwolniony/ bądź korzystających z preferencyjnej stawki w stosunku do całości przedmiotu zamówienia. Objęcie tego postanowienia kontrolą KIO.

15.

Prawnik Zastrzeganie informacji w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa

OPIS: Wykonawcy zastrzegają poufność informacji, które nie zawsze stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

PRZEPISY: art. 8 ust. 3 PZP w związku z art. 11 ust. 4 ZNK

PROPOZYCJA: Jeśli zamawiający przychyla się do takiego zastrzeżenia dokonanego przez wykonawcę, powinien, bez wniosku innego wykonawcy, sporządzać jawne uzasadnienie w każdym przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

16.

Zamawający Konieczne jest określenie statusu prawnego ustaleń pokontrolnych Prezesa UZP oraz wskazanie "drogi odwoławczej" dla Zamawiających do Inf. pokontrolnej

OPIS: Ustawodawca określił kompetencję Prezesa UZP w zakresie kontroli zgodności z przepisami PZP działań (zaniechań) Zamawiających w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przyznał uprawnienie Zamawiającemu do kwestionowania ustaleń pokontrolnych Prezesa UZP przed KIO. Konieczne jest określenie statusu ustaleń Pr. UZP oraz statusu uchwały KIO oraz należy umożliwić skarżenie ich do SO.

PRZEPISY: Rozdziały dot kontroli przez Prezesa UZP postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PROPOZYCJA:

17.

Zamawający Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. EU a udostępnienie SIWZ

OPIS: "Unijne" ogłoszenie u zamówieniu jest przesyłane UP UE, który publikuje je w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE również w soboty (w dniu niebędącym dniem roboczym) lub w święto będące w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. W takiej, co do zasady, nie jest możliwe w dniu publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE udostępnienie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

PRZEPISY: #art_37-ust_5 #art_42-ust_1

PROPOZYCJA: Proponuje się uwzględnienie w przepisach Pzp odpowiednie stosowanie art. 14 ust. 1 również w tym zakresie.

18.

Zamawający Ogłoszenie o zmianie umowy

OPIS: Istnieje rozbieżność pomiędzy "unijnym" i "krajowym" formularzem ogłoszenia o zmianie umowy. Unijne przewiduje podanie jedynie dwóch przesłanek zmiany umowy, odpowiednio do art. 144 ust. 1c Pzp. Wzór krajowego "wymagają" przywołania jednej z przesłanek określonych w ust. 1 pkt od 1 do 6.

PRZEPISY: art_144-ust_1 art_144-ust_1c art_144-ust_5

PROPOZYCJA: Proponuje się dokonanie odpowiedniej zmiany we wzorze ogłoszenia o zmianie umowy zamieszczanego w BZP

19.

Zamawający dokumenty przedmiotowe (art 25 ust 1 pkt 2) PZP, a aukcja elektorniczna

OPIS: I. Zgodnie z Art. 25 ustawy Pzp 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. II. Zgodnie z Art. 25a. ustawy Pzp 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu. III. Zgodnie z art. 91b ustawy Pzp Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. III. Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. IV. W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: a) czy w celu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający może wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia dokumentów o których ,mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Przedmiotowe zagadnienie rodzi duże wątpliwości prawne i nie ma co do tego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Zasadą jest, że dokumenty przedmiotowe oferty tj potwierdzające, że oferowane dostawy roboty lub usługi są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, są dokumentami, które składa wykonawca oceniony najwyżej - po wezwaniu zamawiającego. Przepis art. 26 ust 2 f ustawy PZP pozwala zamawiającemu w określonych okolicznościach zażądać dokumentów od wykonawców na innych etapach postępowania np. przed dokonaniem oceny ofert. Przedmiotowy przepis wskazuje jednak z nazwy, których dokumentów dotyczy możliwość żądania na różnych etapach jednakże nie wskazuje dokumentów przedmiotowych. Oznacza to z zasady ractio legis, iż ustawodawca nie ma zamiaru zezwolić na żądanie tych dokumentów w czasie innym aniżeli po dokonaniu oceny ofert i ocenieniu jednej z nich jako najlepszej (art. 26 ust 1 ustawy PZP). Z drugiej jednak strony przepis art. 91a ust 1 zawiera w swojej treści stwierdzenie, że aukcję elektroniczną można przeprowadzić "po dokonaniu oceny ofert, następnie w art. 91 b ust 1 wskazuje, że do aukcji zaprasza się tych wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Oznacza to, że przed aukcja zamawiający ma obowiązek ocenienia czy oferty podlegają odrzuceniu czy też nie. Art. 89 ust 1 pkt 2) nakazuje odrzucenie oferty jeżeli jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Ten przypadek w znacznej większości zdarzeń będzie dotyczył sytuacji ocenianych na podstawie dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wydawałoby się wobec powyższego, że zasadnym jest żądanie dokumentów przedmiotowych przed zaproszeniem wykonawców do aukcji elektronicznej po to aby zamawiający pozyskał wiedzę o konieczności odrzeczenia określonych ofert. Sytuacji takiej jednak nie przewidział ustawodawca, jeśli chodzi o dokumenty przedmiotowe, zwłaszcza nie wymienił ich w art. 26 ust 2 f PZP.

PRZEPISY: art. 25 ust 1, art. 26 ust 1, art. 26 ust 2f, art 89 ust 1 pkt 2); art. 91a ust 1 i 2

PROPOZYCJA: zastąpienie w treśc art. 26 ust 2 f PZP wyrażenia: "...do złożenia wszystkicj lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji..." WYRAŻENIEM: "...DO ZŁOŻENIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 25 UST 1..."

4WRZEŚNIA2017

II SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju dotyczące problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Spotkanie pilotażowe dotyczyło ponad 30 problemów z obowiązującą ustawą. Dyskusja jak zwykle odbiegała w kierunku wątków pobocznych, dostarczając wielu interesujących aspektów dotyczących praktycznego stosowania PZP.

1.

Zamawający Licytacja elektroniczna - wadium

OPIS: W trybie tym wadium wnosi sie przed rozpoczęciem licytacji "Art. 76. ust. 3 Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.) Jednak w przypadku nie wniesienia wadium brak ustawowej sankcji polegającej na niedopuszczeniu wykonawcy do licytacji. Złożonej w toku postępowania oferty nie można przecież odrzucić z uwagi na wyłączenie art. 89 w związku z art. 81. "Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się"

PRZEPISY: #art_76-ust_3 #art_81

PROPOZYCJA: Dookreślić, że sankcją za nie wniesienie wadium jest nie dopuszczenie wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej.

2.

Wykonawca-MŚP Rozszerzenie katalogu czynności, na które można wnosić odwołanie poniżej progów unijnych

OPIS: W ostatnim czasie kilkukrotnie zdarzyło się, że w postępowaniu "podprogowym" Zamawiający w ustawowym terminie nie udzielił właściwej odpowiedzi tylko następującej: " Zamawiający udzieli odpowiedzi poprzez modyfikację SIWZ". W jednym z przypadków modyfikacja ukazała się na stronie 1 dzień przed składaniem ofert, a w innym modyfikacja nie ujęła kwestii, o którą pytał Wykonawca.

PRZEPISY: #art_38-ust_1-pkt_3 #art_180-ust_2

PROPOZYCJA: Kierunek zmian w pzp zmierza do poprawy dostępu do zamówień mikro i małym przedsiębiorstwom, które jednak najczęściej sięgają do postępowań "podprogowych". Niestety właśnie w tych postępowaniach jest najwięcej nieprawidłowości z powodu bardzo ograniczonego katalogu czynności uprawniających do wniesienia odwołania. Wymaga on rozszerzenia o inne czynności Zamawiającego, które naruszają przepisy pzp.

3.

Zamawający Konieczność poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych i innych jeżeli oferta z oczywistych względów podlagałaby odrzuceniu

OPIS: Zgodnie z art. 87 ust. 2 zamawiający ma obowiązek poprawiania w ofercie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych bez względu na inne okoliczności, które powodowałyby np. odrzucenie oferty. Aktualny zapis "Zamawiający poprawia..." nie daje żadnej możliwości odstąpienia od tego obowiązku, co potwierdzają różnego rodzaju opinie, a niestety taki oblig czasami powoduje konieczność wykonywania czynności, które są zbędne i niepotrzebnie wydłużają czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

PRZEPISY: Art. 87 ust 2 Zamawiający poprawia w ofercie....

PROPOZYCJA: Proponuje się np. ten art. zapisać w sposób następujący: Art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe..... 3) inne omyłki..... o ile Wykonawca nie podlega wykluczeniu lub oferta nie podlega odrzuceniu z oczywistych względów określonych w ustawie

4.

Zamawający Kryteria oceny ofert

OPIS: Definicja legalna najkorzystniejszej oferty zawarta w art. 2 pkt 5 Pzp określa ofertę najkorzystniejszą m.in. jako ofertę która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała (lit. a in fine). Art. 91 ust. 2b Pzp stanowi, że zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena. Polski ustawodawca znacznie ograniczył możliwość posługiwania się przez zamawiającego kryterium stałej ceny lub kosztu w stosunku do regulacji dyrektyw (art. 67 dyrektywy 2014/24/UE i art. 47 dyrektywy 2014/25/UE). Jest to możliwe wyłącznie w tych dziedzinach, w których państwo odgórnie reglamentuje ceny, np. leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, opłaty związane przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Dyrektywy natomiast zezwalają każdemu zamawiającemu przy każdym zakupie na przekazanie wykonawcom informacji o wartości przyszłej umowy, zachęcając ich do konkurowania jakością czy też warunkami realizacji. W komentarzach do powołanego przepisu wskazuje się, iż zasadność polskiego rozwiązania budzi wątpliwości. Szczególnie negatywny wpływ na udzielanie zamówień będzie miało w projektach finansowanych zewnętrznie, np. przy wszelkiego rodzaju grantach. W takich bowiem sytuacjach zamawiający nie jest zainteresowany oszczędnością środków, które niewykorzystane będzie musiał zwrócić, lecz właśnie zakupem produktu o najwyższych parametrach jakościowych za kwotę, którą dysponuje.

PRZEPISY: art. 91 ust. 2b Pzp

PROPOZYCJA: Proponowane brzmienie art. 91 ust. 2b Pzp: Zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena lub koszt.

5.

Wykonawca Warunki udziału w przetargu

OPIS: Zamawiający przy przetargach na prace projektowe (usługi)uzależnia złożenie oferty od wartości wcześniej wykonanych zleceń. Jest to sprzeczne z logika bo zlecenia są rożnie wyceniane i przykładowo to samo zlecenie na projekt w obrębie województw wschodnich opiewa na kwotę 300 tys zł a w Warszawie na kwotę 600 tys zł. Takie zapisy celowo ograniczają udział oferentów w przetargach na usługi.

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: Warunkiem udziału w zamówieniach na usługi nie może być wartość kwotowa wcześniej wykonanych zamówień a jedynie ich wielkość określona parametrami: m2, m3, ilość szt itp.

6.

Zamawający Zakaz udzielania zaliczek

OPIS: Absurdalny zakaz udzielania zaliczek Wykonawcom wybranym w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki.

PRZEPISY: #art_151a-ust_3

PROPOZYCJA: Wykreślenie całego ust. 3 Jest to absurdalny zakaz powodujący iż Zamawiający przepłacają za zamówienia lub maja utrudnione negocjacje, ponieważ warunki płatności są ich kluczowym elmentem. Wystarczajace jest żądanie zabezpieczenia zaliczki odpowiednia gwarancją.

7.

Zamawający Obowiazek prowadzenie postęowania w języku polskim

OPIS: Zamawiający prowadząc postępowanie w trybach negocjacyjnych, z wolnej reki lub dialogu konkurencyjnego, nawet gdy już maja zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania tylko podmioty zagraniczne, muszą prowadzić postępowania w języku polskich, a tylko niektóre czynności dodatkowo również w innym jezyku.

PRZEPISY: #art_9-ust_4

PROPOZYCJA: Zmiana art. 9 ust. 4 i dopuszczenie prowadzenia całego postępowania lub pewnej jej części w całości i tylko w innym języku niż polski np. w postępowaniu z wolnej reki lub trybach negocjacyjnych gdy mamy zakwalifikowanych tylko podmioty zagraniczne.

8.

Zamawający Dostawy z wolnej reki do celów prac badawczych

OPIS: Zamawiający często maja problem z stosowaniem procedury z wolnej reki dla dostaw na potrzeby badań naukowych z uwagi na zastosowane w ustawie ograniczenie do "rzeczy które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę" Powoduje to zbędne wątpliwości interpretacyjne i pole do nadużyć dla kontrolujących podważających tryb i nakładających wysokie kary. Z drugiej strony utrudnia to środowisku naukowemu pracę i realizację badań.

PRZEPISY: #art_67-ust_1-pkt_1b

PROPOZYCJA: Proponuję usunąć z art. 67 ust. 1 pkt. 1 b ostatnią cześć zdania po przecinku tj. słowa: "oraz które mogą być wytworzone tylko przez jednego wykonawcę". Dzięki temu przepis będzie zgodny z dyrektywą 2014/24/UE. Przedmiotowa cześć przepisu nie wynika z dyrektywy i tylko zawęża niepotrzebnie możliwość stosowania tej procedury.

9.

Prawnik Możliwość jednokrotnego odwoływania się od tej samej okoliczności (res iudicata)

OPIS: PZP dopuszcza możliwość wielokrotnego składania odwołań od tych samych okoliczności przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na mocy wcześniejszego wyroku KIO - do tego zawierających tożsame błędy formalne (np. odwołania niepodpisane, odwołania nieopłacone itp.). Uniemożliwia to podpisanie przez zamawiającego umowy z wybranym wykonawcą ze względu na klauzulę stand-still.

PRZEPISY: #art_183-ust_1

PROPOZYCJA: Wprowadzenie do ustawy sformułowania, zgodnie z którym: (i) jedynie prawidłowo wniesione formalnie odwołanie wstrzymuje możliwość zawarcia umowy, (ii) tożsame odwołania jak już raz odrzucone/oddalone, nie wstrzymuje zawarcia umowy przez zamawiającego - być może "tożsamość" odwołań winna być przedmiotem oceny KIO na posiedzeniu niejawnym

10.

Zamawający Zawartość SWIZ oraz zawartość ogłoszenia o zamówieniu przekazywanego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

OPIS: Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opiera się na treści SWIZ.Obecna treść art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a) i art. 41 pkt 7 i 7a)Pzp różnią się - niejednolita nomenklatura - a art. 36 jest mowa tylko o fakultatywnych przesłankach wykluczenia jakby SIWZ była mniej ważna od ogłoszenia-mam nadzieję, że wiedzą Państwo o co mi chodzi-taki sposób zapisu powoduje zamęt przy tworzeniu ogł.i SIWZ

PRZEPISY: #art_36-ust_1-pkt_5 - (przy okazji w liście rozwija się stara wersja z "oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) #art_36-ust_1-pkt_5a #art_41-pkt_7 #art_41-pkt_7a

PROPOZYCJA: Propozycja ujednolicenia treści Art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a z Art. 41 pkt 7 i 7a w kierunku pierwszeństwa ku temu czego wymaga formularz unijny ogłoszenia o zamówieniu (i związany z tym limit znaków). Łatwiej dla Zamawiających (praktycznie, logicznie:-)) a przejrzyściej dla Wykonawców byłoby gdyby ujednolicić te artykuły.

11.

Zamawający Skonkretyzowanie przepisu odnoszącego się do obowiązku podawania przez wykonawcę firm podwykonawców

OPIS: Treść przepisu art. 36b ust 1 wskazując na obowiązek żądania podania przez wykonawcę firm podwykonawców stoi w sprzeczności z zasadami sporządzania JEDZ w którym wykonawca podaje nazwy podwykonawców o ile są znane. Faktycznie wykonawca zna nazwy podwykonawców w przypadku jeżeli udostępniają mu zasoby.

PRZEPISY: #art_36b-ust_1

PROPOZYCJA: Propozycja dokonać zmiany treści przepisu. Nowe brzmienie: "Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawców udostępniających zasoby dotyczące wykształcenia. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia"

12.

Zamawający Problem udowodnienia "równoważności"

OPIS: Brak precyzyjnych regulacji nakładających obowiązek na Zamawiającego, by dopuszczając rozwiązania równoważne określił kryteria według jakich będzie oceniał czy zaoferowane rozwiązanie jest faktycznie równoważne w stosunku do tych opisanych w SIWZ. W konsekwencji doprowadza to często do sporów na tym gruncie, które nierzadko kończą się przed KIO. Bardzo często też dochodzi do problemów przy odbiorze przedmiotu zamówienia, których podstawą jest odmienna interpretacja równoważności w danym zakresie.

PRZEPISY: #art_29-ust_3

PROPOZYCJA: Nałożenie ustawowego obowiązku by Zamawiający dopuszczając rozwiązania równoważne określał jednocześnie kryteria, według których zamawiający będzie oceniał ewentualną równoważność.

13.

Doradca możliwość powoływania się przez członka konsorcjum na doświadczenie konsorcjum

OPIS: Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt nie jest możliwe powoływanie się przez członka konsorcjum na doświadczenie całego konsorcjum zdobyte podczas realizacji zamówienia. Jest to zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej KIO i SO. O ile przy mniejszych zamówieniach jest to jak najbardziej słuszne podejście, to przy dużych, skomplikowanych projektach może to prowadzić do zdecydowanego ograniczenia konkurencji. Doświadczenie wymagane przy realizacji tego typu zamówień jest zazwyczaj niepodzielne; czasami dopuszcza się wykazaniem doświadczenia łącznego, ale trudno jest precyzyjnie określić zakres takich zamówień łączonych. W efekcie sytuacja taka będzie prowadziła do tego, że będzie mieli najprawdopodobniej konsorcja w takim samym składzie, co znacznie ograniczy konkurencje, nie będzie działało na korzyść zamawiających i na pewno nie zapewni małym i średnim przedsiębiorcom lepszego dostępu do rynku.

PRZEPISY: http://prawo.szukio.pl/prawo-zamowien-publicznych#art_22a lub http://prawo.szukio.pl/prawo-zamowien-publicznych#art_131g oraz http://prawo.szukio.pl/prawo-zamowien-publicznych#art_133

PROPOZYCJA: W pzp: w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówień sektorowych, w przypadku, gdy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej dotyczą zamówień wymagających kwalifikacji niemożliwych do uzyskania przez połączenie zdolności technicznych wielu podmiotów, zamawiający dopuszcza posłużenie się doświadczeniem nabytym przez wykonawcę w ramach realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, o ile zakres dostaw, robót budowlanych lub usług zrealizowanych przez wykonawcę w ramach tego zamówienia wyniósł co najmniej ....% wartości zamówienia. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli na rynku znajduje się taka ilość wykonawców, którzy samodzielnie wykażą się posiadaniem zdolności technicznych wymaganych przez Zamawiającego, która zapewnia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

14.

Zamawający Wyłączenie kontraktowania usług systemowych z prawa zamówień publicznych

OPIS: PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w RP, zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej i odpowiadają za bezpieczeństwo i ruch sieciowy w systemie oraz zakup usług systemowych. Usługi systemowe umożliwiają realizację zdań w tym zakresie i są niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy systemu (np. utrzymania odpowiedniej częstotliwości i stabilizacji napięcia).

PRZEPISY: Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 19) Zamawianych przez operatora sytemu przesyłowego w rozumieniu ustawy pe usług systemowych o których mowa w art. XXX pe.

PROPOZYCJA: Wyłączenie zamówień na usługi systemowe określone w prawie energetycznym z prawa zamówień publicznych. Usługi systemowe będą kontraktowane na podstawie regulaminu ustanowionego przez operatora systemu przesyłowego w konkurencyjnej i transparentnej procedurze mającej podstawy w ustawie, pod nadzorem URE. Wyłączenie będzie wskazane w świetle proponowanej nowej dyrektywy elektroenergetycznej.

15.

Zamawający Zdolność techniczna lub zawodowa

OPIS: Art. 22d. ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

PRZEPISY: #art_22d-ust_2

PROPOZYCJA: przepis ww. artykułu nie mówi jak Zamawiający ma postąpić, co to znaczy "uznać"? Może by to doprecyzować, dopisać, że chodzi np. o dodatkowe badanie zdolności Wykonawcy? opisać bardziej szczegółowo art. 22 d, albo go po prostu usunąć:-)

16.

Doradca Nieczytelny i niewystarczający katalog przesłanek unieważnienia postępowania, w szczególności art. 93 ust.1 pkt.7 Pzp.

OPIS: Przepis ten stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ocenie Wykonawców jest nadinterpretowany i nadużywany. Często bowiem unieważnia się postępowanie, powołując się na jego poważne wady, z przeświadczeniem Wykonawców, że unieważniono postępowanie, gdyż wybór określonego Wykonawcy byłby niesatysfakcjonujący dla Zamawiającego z niejednoznacznych przyczyn. Przepis koresponduje z art. 146 ust.1 Pzp. – ale wynika to wyłącznie z orzecznictwa, wyników kontroli – a nie jasno wprost z tego przepisu, ponadto różnie jest interpretowana korespondencja art. 93 ust.1 pkt7 z art. 146 ust.6 Pzp. Tymczasem wydaje się, że konieczne jest tego wyraźne doprecyzowanie, żeby nie dochodziło do unieważnień postępowań z powołaniem się na przesłankę wynikającą z art. 93 ust.1 pkt.7 Pzp. – bez konieczności wskazania wady, która ma lub mogłaby mieć wpływ na wynik postępowania. Ponadto już od dawna Zamawiający sygnalizują niemożność racjonalnego uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania, w sytuacji kiedy wynika to z czynności lub zaniechania czynności przez Wykonawcę: przykład – jak w oparciu o art. 93 ust.1 pkt. 7 Pzp. unieważnić postępowanie w trybie z wolnej ręki, wszczęte w wyniku zaproszenia Wykonawcy do negocjacji - w sytuacji kiedy Wykonawca nie podejmuje wezwania i nie stawia się na negocjacje. Jaka to jest wada postępowania ? Jak uzasadnić to faktycznie w korespondencji z przesłanką wyspecyfikowaną w art. 93 ust.1 pkt7 Pzp., która zresztą jako jedyna może być brana pod uwagę, gdyż pozostałe są już zupełnie nieadekwatne. Wydaje się, że konieczne jest rozszerzenie katalogu przesłanek, żeby z kolei Zamawiający nie uprawiali karkołomnych działań - w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania na obecnych przesłankach – w sytuacji kiedy konieczność jego unieważnienia wynika z zachowań Wykonawców bądź też niezależnych powodów, uniemożliwiających dalsze kontynuowanie postępowania.

PRZEPISY: art.93 ust.1pkt7 Pzp. i art. 146 ustawy Pzp.

PROPOZYCJA: Zdefiniowanie w art. 93 ust.1 pkt7 Pzp.- co znaczy wada, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, dodatkowo podkreślenie bezpośredniej korespondencji tego przepisu z pozostałymi przepisami art. 146 ust.1 Pzp. Rozszerzenie katalogu przesłanek unieważnienia, żeby Zamawiający mogli jasno i adekwatnie w korespondencji z odpowiednim przepisem uzasadnić unieważnienie postępowania – w sytuacji kiedy konieczność jego unieważnienia wynika z zachowań Wykonawców bądź też niezależnych uzasadnionych powodów organizacyjnych i technicznych, uniemożliwiających dalsze kontynuowanie postępowania.

17.

Doradca Konstrukcja Prawa zamówień publicznych – nieczytelna i niesystematyczna - co powoduje trudności interpretacyjne.

OPIS: Użytkownicy ustawy, w szczególności Wykonawcy gubią się w jej niesystematycznej, niespójnej treści aktualnej ustawy Pzp., szukając przepisów właściwych do procedury w której biorą udział, co powoduje, że lepszy dostęp do przetargów publicznych mają Wykonawcy, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły do składania ofert. Ci „ mali” wbrew intencjom ustawodawcy unijnego mają mniejsze szanse na to, żeby brać skutecznie udział w przetargach publicznych – nie stać ich na zatrudnianie drogich, wykwalifikowanych specjalistów. Przykłady: Art. 185 ust.8 Pzp. traktuje o szczególnym liczeniu terminów, generalnie 185 Pzp. – dotyczy wnoszenia przystąpień. O zasadach liczenia terminów traktuje art. 14 ust.2 Pzp. – powoduje to dezorientację Wykonawców w newralgicznej kwestii liczenia terminów, bo w takiej sytuacji nie wiadomo czy art. 14 ust.2 Pzp. dotyczy liczenia terminów w wykonywaniu wszystkich czynności w postępowaniu, w tym czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej - czy jest określony tylko do czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a do liczenia terminów odnosi się w procedurze odwoławczej tylko art. 185 ust.8 Pzp. – i to tylko w zakresie instytucji przystąpienia. Oczywiście jest już jakaś praktyka w orzekaniu w tym zakresie - ale przepisy, w tym najistotniejsze dotyczące liczenia terminów powinny być oczywiste, jednoznaczne z wyraźnym dookreśleniem czy liczy się je zgodnie z kodeksem cywilnym czy inaczej wyjątkowo i wtedy jak ( przykład art. 85 ust.5 Pzp) i nie powinny się powtarzać, co powoduje problemy interpretacyjne. Kolejny przykład - art. 6a Pzp.– traktuje o szacowaniu wartości zamówienia – wszystkie przepisy dotyczące szacowania powinny znajdować się w jednym miejscu ustawy Pzp. Tymczasem mamy przepisy od 32 do 35 Pzp., dotyczące szacowania i osobno włożony później w innym miejscu do ustawy art.6a. Uregulowanie przepisów ogólnych dla zamówień tzw. klasycznych razem z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, sektorowych, społecznych – powoduje, że gubi się w gąszczu tych różnych regulacji zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.

PRZEPISY: Wszystkie przepisy i przede wszystkim cała konstrukcja Pzp.

PROPOZYCJA: Rozwiązaniem - dobrym moim zdaniem byłoby wyraźne podzielenie ustawy na wyraźne części odnoszące się do poszczególnych zamówień - ale w taki sposób: Zamówienia tzw. klasyczne – „Przepisy ogólne” – w tym słownik pojęć konieczny do realizacji tej części ustawy Pzp. „Przepisy wspólne” dla wszystkich trybów, tryby po kolei - z wyraźnym dookreśleniem w opisie czynności krok po kroku z podziałem – „obowiązki Zamawiającego” – „obowiązki Wykonawcy” i które przepisy ogólne w określonym trybie obowiązują; Zamówienia sektorowe - „Przepisy ogólne” – w tym słownik pojęć konieczny do realizacji tej części ustawy Pzp. „Przepisy wspólne” dla wszystkich trybów, tryby po kolei - z wyraźnym dookreśleniem w opisie czynności krok po kroku z podziałem – „obowiązki Zamawiającego” – „obowiązki Wykonawcy” i które przepisy ogólne w określonym trybie obowiązują; I tak dalej. Na końcu procedura odwoławcza i pozostałe przepisy Pzp. wspólne już dla wszystkich zamówień, zamawiających bez wyjątków.

18.

Doradca Dobre Praktyki

OPIS: Zgodnie z art. 154. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przydzielono szereg obowiązków, których realizacja powinna wpłynąć korzystnie i poprawić funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy odnoszą jednak wrażenie, że tzw. dobre praktyki takie jak np. przygotowywanie i upowszechnianie przez Prezesa Urzędu przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; - nie są wystarczające w stosunku do zdecydowanie większych potrzeb i problemów użytkowników ustawy Pzp. Tymczasem takie tzw. dobre praktyki, nie tylko będące konsekwencją efektu działań Prezesa UZP ale także innych instytucji, w tym kontrolnych ( rekomendacje) - skutecznie minimalizują ryzyko błędów przy udzielaniu zamówień publicznych, tym samym ryzyko korekt przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto system audytu i kontroli zamówień publicznych, nie zawsze satysfakcjonujący poziom warsztatu merytorycznego, technicznego osób kontrolujących, w tym najczęściej brak konstruktywnych zaleceń i rekomendacji dla Zamawiających, odnośnie postulowanych zachowań lub czynności, w sytuacji kiedy pewne kwestie pozostają ocenne - powoduje, że zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy mają niedosyt, co do właśnie dostępu do tych dobrych praktyk, źródeł interpretacji i koniecznych wydaje się rekomendacji instytucji kontrolnych.

PRZEPISY: Nowe przepisy lub dookreślenie art. 157 ust.2 Pzp.

PROPOZYCJA: Celowym byłoby być może powołanie stałego zespołu audytorów, kontrolujących, specjalistów praktyków, którzy wyłonieni spoza osób, które mają już określone role w tym systemie – weryfikowani byliby do tego zespołu wyłącznie na podstawie proponowanych konkretnych już rozwiązań praktycznych, popartych dużym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami autorów. Innym rozwiązaniem jest dookreślenie, poszerzenie kompetencji Rady Zamówień Publicznych. W zakresie swoich obowiązków ustawowych w art. 157ust.2 Pzp. – wprawdzie w katalogu zadań otwartych – ale jednak wyraźnie Rada Zamówień Publicznych takiej praktycznej pomocy użytkownikom tej ustawy nie oferuje. Ponadto potrzeby są w tym zakresie tak duże, że każde dodatkowe rozwiązanie, polegające na bardzo praktycznym wsparciu zarówno Zamawiających jak i Wykonawców powinno być rozważone, gdyż istniejący system pomocy użytkownikom Pzp. nie jest do końca wystarczająco efektywny.

19.

Doradca Umowa ramowa – doprecyzowanie przepisów.

OPIS: Umowa ramowa jest formą szczególną, niewątpliwie usprawniającą elastyczność systemu udzielania zamówień publicznych – niemniej jednak przepisy Pzp. w tym kształcie dookreślające ją powodują jej słabe i z tego względu obarczone ryzykiem wykorzystanie. Powodem tego jest niedookreślenie lub brak przepisów w zakresie newralgicznych czynności np. stanowiących w jakim zakresie Zamawiający mogą żądać uzupełnienia oferty w sytuacji kiedy Zamawiający chce dokonać zmian w już zawartej umowie ramowej. W przepisach dotyczących umowy ramowej nie uregulowano także takich kwestii jak dopuszczalny zakres oceny uzupełnionej oferty w związku ze zmianą umowy ramowej oraz skutków niedochowania wymogów, określonych przez Zamawiającego. Wszystko to w praktyce ma znaczenie i w efekcie finalnym niejednokrotnie stanowi powód rezygnacji z tych przepisów szczególnych na rzecz skonkretyzowanych już sposobów udzielania zamówień publicznych - z uszczerbkiem dla celu wprowadzenia instytucji umowy ramowej, która ma za zadanie usprawnić system udzielania zamówień publicznych.

PRZEPISY: Od art. 99-do art. 101b ust. 5 ustawy Pzp.

PROPOZYCJA: Rozwiązaniem byłoby jasne dookreślenie celu, późniejszych możliwości dla Zamawiających przy wykorzystaniu umowy ramowej a także przesłanek do ew. jej przebiegu w kolejnych jej etapach. W zakresie proceduralnym ponadto określenie i oddzielenie poszczególnych etapów realizacji umowy ramowej i doprecyzowanie przepisów, które obowiązują w poszczególnych etapach ze wskazaniem czynności jakie wykonują Zamawiający i w odpowiedzi czynności realizowanych przez Wykonawców.

20.

Zamawający Przedłużenie terminu związania ofertą

OPIS: Art. 85 ust. 2 Pzp zezwala zamawiającemu na jednokrotne zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. Ograniczenie to jest niczym nieuzasadnione. Może również skłaniać do nie przewidzianego w Pzp przypominania wykonawcom o zbliżającym się upływie terminu związania ofertą. Zasadne wydaje się również umożliwienie zamawiającemu wnioskowanie o przedłużenie TZO łącznie do 90 dni.

PRZEPISY: art. 85 ust. 2 Pzp

PROPOZYCJA: Proponowane brzmienie art. 85 ust. 2 Pzp: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, łącznie nie dłuższy jednak niż 90 dni.

21.

Prawnik Krajowa Izba Odwoławcza - środki odwoławcze

OPIS: Niejasny charakter prawny KIO, mimo że funkcjonuje ona już niemal 10 lat. Nieokreślony status KIO stanowi źródło licznych problemów proceduralnych w toku postępowania odwoławczego, jak też trudności związanych z wykonalnością i prawomocnością orzeczeń Izby. Przekłada się to na problemy na etapie postępowań sądowych pozostających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

PRZEPISY: art. 172 i n. p.z.p.

PROPOZYCJA: Konieczne jest określenie statusu KIO. Warto rozważyć propozycje podnoszone w doktrynie o wprowadzeniu regulacji dotyczących KIO do Konstytucji, ewentualnie o stworzeniu wyspecjalizowanego sądu ds. zamówień publicznych. Konieczne jest kompleksowe spojrzenie na środki ochrony prawnej. Szereg uwag dotyczących tego problemu zawarłam w rozprawie doktorskiej "Skarga na orzeczenie KIO jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych".

22.

Prawnik Środki ochrony prawnej

OPIS: Mimo że KIO jest wyodrębnionym ustawowo organem jurysdykcyjnym, który jest samodzielny orzeczniczo, organizacyjnie działa przy Prezesie UZP. Fakt, że Prezes UZP zapewnia zaplecze administracyjne i finansowe KIO, nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie Izby. Szereg istotnych czynności związanych z rozpoznawaniem odwołań oaz ich zaskarżaniem pozostaje w gestii pracowników UZP, w odniesieniu do których Prezes KIO nie ma żadnego władztwa. Podkreślić należy, że władztwo nad członkami KIO ma natomiast Prezes UZP jako ich pracodawca. Członkowie Izby opiniują w sposób wiążący dla Prezesa UZP prawidłowość ustaleń i ocen poczynionych przez niego w toku postępowania kontrolnego, co rodzi problemy - vide sprawozdanie o działalności KIO za rok 2012.Prezes UZP ma szerokie kompetencje w związku z postępowaniem wywołanym wniesieniem środków odwoławczych. Prezes UZP może zaskarżać orzeczenia KIO w drodze skargi do sądu okręgowego, przystępować do toczącego się postępowania skargowego. Prezes UZP jest organem administracji rządowej aktywnie działającym w sferze legislacji, dokonującym i upowszechniającym własną interpretację przepisów o zamówieniach publicznych, a tym samym jest bezpośrednio zainteresowany w sposobie stosowania przepisów regulujących procedurę ubiegania się o zamówienie publiczne. Uwidoczniło się to chociażby w przypadku dokonywania odmiennej wykładni "wyboru najkorzystniejszej oferty" jako przesłanki dopuszczalności wniesienia odwołania.

PRZEPISY: 172 i n. p.z.p.

PROPOZYCJA: Niezbędne jest usamodzielnienie KIO w zakresie czynności administracyjnych od UZP, a także usamodzielnienie jej w aspekcie finansowym. Bez samodzielności finansowej nie można mówić o pełnej niezależności organu. Pracodawcą dla członków KIO oraz pracowników administracyjnych zajmujących się czynnościami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi materii pozostających w gestii KIO powinien być Prezes KIO a nie Prezes UZP. Nadto konieczne jest wyraźne określenie kompetencji organów KIO. Konieczna jest likwidacja powiązań organizacyjnych i finansowych między KIO a UZP, tak by nie zachodziły jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niezależności KIO. Konieczne jest poszerzenie zakresu kompetencji przysługujących organom Izby związane z usamodzielnieniem KIO pod względem administracyjnym i finansowym. Dodatkowo konieczne jest precyzyjne określenie tych kompetencji. Obecnie nieokreślona ustawowo pozostaje rola wiceprezesa KIO.

23.

Prawnik Środki ochrony prawnej - postępowanie odwoławcze

OPIS: Uregulowanie przebiegu postępowania odwoławczego w przepisach ustawy p.z.p. oraz odesłanie do przepisów k.p.c. przy jednoczesnym uregulowaniu szeregu istotnych zagadnień na poziomie aktu wykonawczego, tj. w regulaminie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań nie odpowiada zasadom właściwej legislacji. Umieszczenie wielu istotnych kwestii dotyczących postępowania odwoławczego w akcie o charakterze podustawowym budzi wątpliwości, w szczególności w świetle zasady lex superior derogat legi inferiori. Odesłanie do stosowania przepisów kpc zawarte w art. 185 ust. 7 pzp odwołuje się wyłącznie do przepisów kpc o sądzie polubownym (tj. części piątej k.p.c.), w praktyce w postępowaniu odwoławczym zastosowanie znajdują przepisy zawarte w innych niż piąta część k.p.c. bez wyraźnej podstawy prawnej.

PRZEPISY: 179-198 pzp rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań art. 1154-1217 kpc

PROPOZYCJA: Problematyka dotycząca dopuszczalności odwołania i przebiegu postępowania wywołanego jego wniesieniem powinna być uregulowana w sposób jasny i klarowny w akcie o charakterze ustawowym. Regulacja ta powinna być sformułowana bez rodzących szereg wątpliwości odesłań do innych ustaw. W przypadku odesłań do stosowania posiłkowo przepisów k.p.c. nie powinno być wątpliwości co do zakresu tego odesłania. Należałoby usunąć stanowiące relikt ustawy o zamówieniach publicznych odesłanie do stosowania przepisów k.p.c. o postępowaniu przed sądem polubownym. Trzeba patrzeć kompleksowo na pozostające w związku ze sobą postępowanie odwoławcze i postępowanie skargowe. Wątpliwości budzi m.in. określenie statusu przystępujących do postępowania odwoławczego w postępowaniu toczącym się przed sądem okręgowym; możliwość wydania wyroku częściowo uwzględniającego odwołanie i wiążąca się z tym dopuszczalność zmodyfikowania żądania wystosowanego przez odwołującego się; kwestia dopuszczalności uzupełnienia orzeczenia wydanego przez KIO; wąskie rozumienie przesłanki naruszenia przepisów ustawy, które niekiedy odnoszone jest wyłącznie do uchybienia wyłącznie przepisom ustawy p.z.p., choć winno być odnoszone również do naruszeń innych ustaw czy przepisów prawa unijnego.

24.

Prawnik Środki ochrony prawnej - skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

OPIS: Skarga na orzeczenie KIO i postępowanie wywołane jej wniesieniem znajdują uregulowane zaledwie w 8 artykułach ustawy p.z.p. Przepis art. 198a ust. 2 pzp w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami pzp odsyła do odpowiedniego stosowania w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi przepisów k.p.c. o apelacji. Regulacja k.p.c. dotycząca apelacji nie przystaje do specyfiki postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Z uwagi na małą ilość skarg wpływających do sądów i powierzenie rozpoznawania skarg sądom okręgowym daje się zaobserwować znaczne rozbieżności orzecznicze w tym zakresie. Skąpa regulacja powoduje, że brak jest jasności co do tak istotnych kwestii jak status przystępujących do postępowania odwoławczego wykonawców w postępowaniu skargowym, czy status zamawiającego/odwołującego w tym postępowaniu w sytuacji gdy skargę wnosi uczestnik postępowania odwoławczego a nie jego strona, czyli odwołujący lub zamawiający. Przystąpienia do postępowania odwoławczego nie można utożsamiać z interwencją uboczną uregulowaną przepisami kpc, choć taką tendencję obserwuje się w orzecznictwie. W świetle obowiązujących przepisów nie wiadomo, kogo należy traktować jako przeciwnika skargi, choć ustawa nakłada na skarżącego obowiązek doręczenia odpisu skargi jej przeciwnikowi. Uznaje się za aktualną tezę z uchwały SN w sprawie III CZP 147/08, że skarżący nie jest obowiązany do przesłania odpisu skargi wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego. Niemniej jednak komentatorzy zdają się nie zauważać, że gdy SN podejmował tę uchwałę przepisy nie przewidywały instytucji sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów odwołania. Problemy rodzi również odpowiednie stosowanie przepisu art. 383 kpc w postępowaniu skargowym oraz dopuszczalność modyfikacji żądania skargi w postępowaniu przed sądem okręgowym, z uwagi na brzmienie przepisu art. 198d pzp. Problem ten ma istotne znaczenie, w szczególności jeżeli została zawarta umowa a skarga na wyrok oddalający odwołanie jest zasadna. Praktyka orzecznicza w tym zakresie jest zróżnicowana - trzy linie orzecznicze (zob.post. SO w Poznaniu X Ga 8/14; wyrok SN I CSK 19/16; wyrok SO w Lublinie IX Ga 502/16). Brak jest jasności, czy można mówić o nieważności postępowania odwoławczego. Stosowanie przepisu art. 386 ust. 2 kpc nie zostało wprost wyłączone w ustawie p.z.p. co rodzi pytanie o możliwość uchylenia wyroku KIO i przekazanie jej sprawy do ponownego rozpoznania w przypadku nieważności postępowania przed KIO.

PRZEPISY: 198a-198g pzp

PROPOZYCJA: Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji powoduje wiele niejasności. Z uwagi na fakt, że wniesienie skargi nie skutkuje wstrzymaniem zawarcia umowy skarga jest środkiem nieatrakcyjnym dla wykonawców. Umowa może być zawarta po wydaniu orzeczenia przez KIO a uzyskanie zabezpieczenia w postaci zakazu zawarcia umowy jest niemal niemożliwe (osobny problem dotyczący możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia - pytanie czy sąd okręgowy jest sądem I czy II instancji - sporna w doktrynie). Mimo zmniejszenia maksymalnej opłaty, nie zaobserwowano wzrostu ilości skarg wpływających do sądów okręgowych. Wiązać to należy ze znacznymi kosztami i wysokim ryzykiem wykonawców decydujących się na wniesienie skargi. Znaczne rozbieżności orzecznicze, brak doświadczenia sędziów w sprawach z zakresu zamówień publicznych i niezrozumienie specyfiki rynku zamówień publicznych zniechęcają do wnoszenia skarg. Należy zatem rozważyć utworzenie sądu wyspecjalizowanego w sprawach z zakresu zamówień publicznych, właściwego dla obszaru całego kraju. Należałoby kompleksowo uregulować kwestie proceduralne, bowiem powodują one wiele problemów w praktyce. Nie wszystkie problemy tu poruszyłam. Pominęłam chociażby kwestie dotyczące orzekania o kosztach postępowania, zaskarżania orzeczeń sądu okręgowego. Chętnie przygotuję bardziej szczegółowe opracowanie, z uwagi na urlop i krótki termin na przesyłanie uwag przesyłam jedynie opracowanie poruszające najistotniejsze kwestie. Napisałam doktorat pod tytułem: "Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych", w którym omówiłam szczegółowo szereg problemów pojawiających się w toku postępowań wywołanych skorzystaniem ze środków ochrony prawnej.

25.

Prawnik Skutki orzeczeń KIO

OPIS: Obecnie ustawa nie określa skutków prawnych orzeczeń wydawanych przez KIO. Brak jest przepisu zobowiązującego zamawiającego do podjęcia czynności, które w wyniku uwzględnienia odwołania zamawiający winien podjąć. Pytanie więc o imperatywny charakter orzeczeń KIO. Przepis o prawomocności orzeczeń KIO odnosi się jedynie do orzeczeń Izby wydanych na podstawie art. 192 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c. Cechą prawomocności nie są więc objęte pozostałe wyroki KIO. Przepis art. 197 ust. 1 p.z.p. nie rozwiązuje tego problemu, dotyczy bowiem kwestii wykonalności orzeczeń. Wykonalność odnosi się do wyroków nadających się do wykonania w drodze egzekucji, w przypadku orzeczeń KIO są to postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania

PRZEPISY: 195 pzp, 197 pzp

PROPOZYCJA: Konieczne jest określenie w drodze ustawy skutków orzeczeń wydawanych przez KIO. Zasadnym byłoby wprowadzenie obowiązku wstrzymania się z podejmowaniem czynności nakazanych w wyroku KIO do czasu uprawomocnienia się wyroku Izby, co powinno być powiązane z realnym skróceniem do jednego miesiąca czasu rozpoznania spraw toczących się przed sądami okręgowymi w wyniku wniesienia skargi na orzeczenie KIO. Takie rozwiązanie powinno zostać powiązane z obowiązkiem wstrzymania się z podpisaniem umowy do czasu prawomocności orzeczenia z możliwością złożenia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy w określonych przypadkach uzasadnionych interesem publicznym.

26.

Zamawający Zawartość SIWZ

OPIS: Art. 36. ust. 2 pkt 15 liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

PRZEPISY: #art_36-ust_2-pkt_15

PROPOZYCJA: Propozycja wykreślenia treści art. 36 ust. 2 pkt 15 - nieżyciowy przepis, po co wprowadzać ograniczenie.

27.

Zamawający odrzucenie oferty ze względu na nieprawidłwoe wniesienie wadium

OPIS: Art. 89. ust. 1 pkt 7b wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; na jednym ze szkoleń dowiedziałam się, że jest wyrok KIO(już po nowelizacji), który mówi, że można wadium wnieść w pieniądzu nie przelewem...tylko nie mam nr wyroku. Niech liczy się efekt - zabezpieczenie oferty na czas a nie sama forma.

PRZEPISY: #art_89-ust_1-pkt_7b

PROPOZYCJA: Art. 89. ust. 1 pkt 7b wadium nie zostało wniesione jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

28.

Zamawający Skutki nie załączenia oświadczenia z art. 25a ust.1 do oferty

OPIS: Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia do oferty musi być załączony JEDZ. W związku z powyższym skutkiem nie załączenia JEDZ do oferty powinna być czynność jej odrzucenia jako niezgodnej z treścią SIWZ. Nie załączenie JEDZ do oferty nie powinien skutkować obowiązkiem zastosowania art. 26 ust. 3 jak to wynika obecnie z przepisu.

PRZEPISY: #art_26-ust_3

PROPOZYCJA: Z treści Art. 26 ust. 3 wykreślić obowiązek wezwania do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1

29.

Zamawający Ogłoszenia o zamówieniu

OPIS: Konieczność wywieszenia ogłoszeń o zamówieniu q siedzibie Z w miejscu publicznie dostępnym

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: Rezygnacja z tego obowiązku z uwagi na przestarzałość tego rozwiązania; Wykonawcy nie korzystają już z tej formy pozyskiwania informacji.

30.

Zamawający wnioskowanie o zmiane przepisów dotyczących konkursu

OPIS: art. 110 do art. 127 . Przepisy dotyczące konkursu nie zostały zmienione ani dostosowane do nowych regulacji. Przepisy tego rozdziału pozostały niezmienione od 2004 roku. Brak jest możliwości zastosowania uzupełniania dokumentów, wzywania uczestników konkursu do wyjaśnień, brak jest możliwości wyboru następnej pracy w przypadku, gdy autor najlepszej pracy odmówi podpisania umowy.

PRZEPISY: art. 123 ust. 3 i ust. 4- wyjaśnienia wykonawców dotyczące prac konkursowych -

PROPOZYCJA: wykreślić art.. 123 ust. 3 i ust. 4 - ponieważ brak jest możliwości składania wyjaśnień przez uczestników konkursu ponieważ są oni anonimowi do czasu rozstrzygnięcia konkursu

31.

Zamawający ważność KRS - Wykonawcy zagraniczni a krajowi

OPIS: dot. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów:Wykonawcom krajowym zniesiono wymaganie 6-miesięcznego okresu ważności odpisu w właściwego rejestru lub ewidencji natomiast takie wymaganie pozostawiono u wykonawców zagranicznych.

PRZEPISY: paragraf 7 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego Rozporządzenia paragraf 5 pkt 4 przedmiotowego Rozporządzenia

PROPOZYCJA: By równo traktować Wykonawców proponuję ujednolicić.

32.

Zamawający Informacja zamieszczana po otwarciu ofert

OPIS: tresc art. 86 ust. 4 i art. 86 ust.5 pkt 3

PRZEPISY: #art_86-ust_4 #art_86-ust_5-pkt_3

PROPOZYCJA: Propozycja, by w przywoływanych artykułach uzupełnić informację dot. kryteriów oceny ofert określoną w SWIZ (dla pełnej wiedzy Wykonawców). Bywa że gwarancja i war. płatności nie są oceniane w kryterium, tylko na sztywno wpisywane w SWIZ(umowie) a i tak Zamawiający muszą to powtarzać w informacji po otwarciu ofert co czyni przepis trochę sztucznym. Może by dodać choć inf. o pozostałych kryteriach.

33.

Zamawający Przesłanki odrzucenia oferty w jednym zebrane w jednym artykule

OPIS: Art. 89.

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: Propozycja by w artykule 89 wpisać lub przywołać treść artykułu 90 ust. 3. Chodzi o to, by przesłanki odrzucenia oferty były zebrane w jednym miejscu a nie rozrzucone po całej ustawie.Będzie przejrzyście, czytelnie.

34.

Zamawający Rozszerzenie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

OPIS: Z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa i nie tylko wnioskowane zagadnienie jest istotnym elementem.

PRZEPISY: #art_93-ust_1a

PROPOZYCJA: Rozszerzenie katalogu unieważnienia postępowania o środki pochodzące z budżetu państwa, jeżeli środki nie zostały przyznane zamawiającemu.

35.

Zamawający usystematyzowanie przepisów dot. prawa opcji

OPIS: O prawie opcji w obecnej ustawie pzp jest wzmianka zaledwie w jednym art. 34 ust 5, co mniej doświadczonym zamawiającym może utrudnić zastosowanie go w praktyce.

PRZEPISY: #art_34-ust_5 #art_32-ust_3 art 45 ust 5a

PROPOZYCJA: Opisać szerzej zasady zastosowania prawa opcji. Np. - doprecyzować w art 32 ust 3, iż jeżeli zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia wartość tych zamówień; - doprecyzować w art 45 ust 5a, iż jeżeli zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, określa wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

36.

Prawnik skarga kasacyjna

OPIS: Zgodnie z art 198g ust. 1 ustawy Pzp na wyrok sądu lub postanowienie kończące postępowanie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa UZP.

PRZEPISY: art 198g ust. 1 ustawy Pzp

PROPOZYCJA: Prawo wniesienia skargi kasacyjnej powinno przysługiwać nie tylko Prezesowi UZP, ale również Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Przepis art 198g ust. 1 Pzp nie powinien wyłączać stosowania art 398(1) par. 1 Kpc. Urząd Zamówień Publicznych występuje w charakterze zamawiającego. Ponadto, naruszenia, które nie mają charakteru systemowego pozostają poza zainteresowaniem UZP.

37.

Zamawający zmiana przepisów dotyczących okresu zawieszenia zawarcia umowy

OPIS: Art. 94. ust. 2 pkt 1 lit. a, stanowi że można zawrzeć umowę przed upływem wskazanych terminów zawieszenia jeżeli np. "w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę". Przepis ten nie przystaje do obecnie obowiązujących zasad. taka redakcja przepisu miał uzasadnienie w sytuacji w której zamawiający jednocześnie informował o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych. W obecnym stanie prawnym czynności te nie muszą być jednoczesne, zatem w przypadku gdy zamawiający wykluczy innych wykonawców lub odrzuci ich oferty, a wybór następuje po upływie terminów na zaskarżenie tych czynności, nie zasadne wydaje się wstrzymywanie możliwości zawarcia u mowy jeśli w postępowaniu pozostała jedna ważna oferta.

PRZEPISY: Art. 94. ust. 2 pkt 1 lit. a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

PROPOZYCJA: Zmienić treść Art. 94. ust. 2 pkt 1 lit. a, na: "w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę albo w przypadku wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, a w postępowaniu pozostała tylko jedna oferta.

38.

Zamawający Brak wskazania w art. 24aa żądania dokumentów z art. 25 ust.1 pkt.2 a jedynie z art. 25 ust. 1 pkt 1 I pkt 3. Sprzeczność z zapisami ogł. o zamów. - część III.6

OPIS: PZP art. 24aa. W przypadku zastosowania procedury odwróconej ww. art. mówi jedynie o tym iż zamawiający wzywa wykonawcę o tzw dokumenty podmiotowe czyli okreslone w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3. Art. 24 nie mówi nic o dokumentach tzw. przedmiotowych określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2. Jedynie ogłoszenie o zamówieniu w części III.6 mówi że wykonawca na żądanie zamaw. składa dokum. z art.25ust1 pkt 2

PRZEPISY: #art_24aa-ust_1 #art_25-ust_1

PROPOZYCJA: PZP art. 24aa dopisać .... Zbadać czy oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniaja wymagania określone przez zamawiającego

39.

Zamawający wadium wyjaśnienie

OPIS: możliwość dopuszczonego przez ustawodawcę wyjaśniania gwarancji wadialnych

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: dopuszczenie przez ustawodawcę wyjaśniania gwarancji wadialnych

40.

Zamawający siwz przed dialogiem z wykonawcami (dialog konkurencyjny)

OPIS: skreślenie wymogu udostępniania Wykonawcom siwz na stronie internetowej przed dialogiem z wykonawcami (tryb dialog konkurencyjny) - dajemy wykonawcom opis wymagań - siwz powinien być obligatoryjny na etapie po dialogu

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: skreślenie wymogu udostępniania Wykonawcom siwz na stronie internetowej przed dialogiem z wykonawcami (tryb dialog konkurencyjny)

41.

Zamawający przygotowanie schematów postępowań w każdym z trybów

OPIS: przygotowanie schematów postępowań (szeroko) w każdym z trybów w celu wyłapania luk w przepisach

PRZEPISY:

PROPOZYCJA: schematy postępowań w każdym z trybów z uwzględnieniem najszerszej procedury

Moderatorzy spotkań

Martyna Lubieniecka

Współautorka i moderator SpotKIO

Prawnik z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych w ramach współpracy z kancelariami świadczyła usługi prawne zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, były trener i doradca w projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

Pracownik jednej z większych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Do chwili obecnej reprezentowała swoich mocodawców w ponad 150 sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Współautorka i moderator projektu SPOTKIO - spotkań praktyków rynku zamówień publicznych.

Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Małgorzata Sobolewska

Współautorka i moderator SpotKIO

Ekspert z wieloletnia praktyką w dziedzinie prawa zamówień publicznych

Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Autor publikacji m.in. współautorka przewodnika po wzorcowych dokumentach przetargowych na roboty budowlan , dostawy i usługi oraz wzorach umów przygotowanego dla Urzędu Zamówień Publicznych

Artur Andrzejewski

Moderator SpotKIO

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Marcin Kalmus

Moderator SpotKIO, ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień.

Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz współprowadzący Blog SzuKIO.pl.

Moderator projektu SPOTKIO - spotkań praktyków rynku zamówień publicznych.

Konsultant zamówień publicznych w SzuKIO.pl

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Komentarze uczestników spotkań

Ministerstwo Rozwoju

Spotkanie 3 września było dobra okazją, by porozmawiać na temat problemów, jakie mają z zamówieniami publicznymi zamawiający i wykonawcy. Ministerstwo Rozwoju otwarte jest na wszelkie formy komunikacji z uczestnikami rynku, osobami zainteresowanymi zamówieniami. Formuła SpotKIO, w której na bieżąco konfrontowane są spojrzenia z różnych stron, pozwala na bieżąco weryfikować pojawiające się pomysły i wyłowić najbardziej palące problemy. Jest jedną z owocnych form współpracy z Ministerstwa z osobami zainteresowanymi zamówieniami i przyszłą regulacją.

Po II SpotKIO 4 września 2017r. w Ministerstwie Rozwoju

Autor: Ministerstwo Rozwoju
SpotKio, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju było dla nas świetną okazją, by poznać zagadnienia istotne z punktu widzenia osób, które na co dzień w swoim życiu zawodowym zajmują się zamówieniami publicznymi, zarówno jako wykonawcy, jak i zamawiający. Jestem pod wrażeniem wiedzy i zaangażowania uczestników spotkania. Formuła spotkania nastawiona na wymianę poglądów i wspólne rozwiązywanie problemów pozwoliła nam wyłowić z tej owocnej dyskusji istotne, czasem szczegółowe kwestie, które wymagają poprawy w Prawie Zamówień Publicznych. Obecnie razem z Urzędem Zamówień Publicznych rozpoczynamy prace nad nowym Prawem Zamówień Publicznych i przekazane przez uczestników dyskusji tematy stały się już teraz przedmiotem dalszych analiz . Przykładem są choćby te dotyczące wątpliwości związanych z fakultatywnymi przesłankami wykluczenia, podziałem zamówienia na części, rażąco niską ceną czy postępowaniami innymi niż przetarg nieograniczony.

Po I SpotKIO 3 lipca 2017r. w Ministerstwie Rozwoju

Autor: Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Kontakt

Piotr Kaczmarek specjalista ds obsługi klientów instytucjonalnych

Kontakty w sprawie uczestnictwa w spotkaniach.
tel: 697 571 616
email: piotr.kaczmarek (małpa) szukio.pl

Maciej Tomaka dyrektor zarządzający SzuKIO.pl

Informacje na temat spotkania dla mediów. Kontakt w sprawie współpracy
tel: 511 070 989
email: maciej.tomaka (małpa) szukio.pl

Zgłaszanie zagadnień problematycznych, propozycji usprawnień do ustawy PZP

Platforma zgłoszeniowa pomaga w szybkim przekazywaniu zgłoszeń w odpowiedniej formie.

Struktura informacji: temat, opis zagadnienia, przepisy oraz proponowane rozwiązanie jest sprawdzoną formą przekazywania propozycji zagadnień zarówno na zwykłe SpotKIO jak i SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju.
Wyszukiwarka przepisów pomaga szybko odnaleźć i wskazać lub zacytować przepis ustawy PZP
Ochrona danych osobowych dzięki przechowywaniu ich tylko przez SzuKIO na potrzeby kontaktu w sprawie uczestnictwa w spotkaniach oraz ewentualnego kontaktu. Dane nie są przekazywane dalej bez zgody zgłaszającego.

Każdy może zgłosić

Nie trzeba być użytkownikiem SzuKIO ani uczestnikiem SpotKIO aby zgłosić zagadnienia. Każde zagadnienie przekazywane jest automatycznie do Ministerstwa Rozwoju (publikowane na stronie SzuKIO) z zachowaniem prywatności zgłaszającego.
Autorzy najciekawszych zagadnień mają szanse na zaproszenie na SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju.

Zgłoś propozycję