Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 2021-02-05, V Ga 328/20 premium

Sygn. akt V Ga 328/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Paweł Ptak (spr.) Sędziowie: Andrzej Znak, Paweł Betlejewski (del.) po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2021 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającej (...) C.; odwołującej (...) Spółki Akcyjnej w C.; ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: D. Ś. oraz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2020 roku sygn. akt KIO 2486/20 1. oddala skargę; 2. zasądza od D. Ś. oraz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. solidarnie na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w C. kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sygn. akt V Ga 328/20 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawcę (...) S.A. z siedzibą w C. w postępowaniu prowadzonym przez (...) C., udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. Ś. - prowadzącego działalność ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28