Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-06, KIO 612/21

Sygn. akt: KIO 612/21 WYROK z dnia 06 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2021 r. przez Wykonawcę P(1)... Sp. z o.o. (ul. (...), B.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz) przy udziale Wykonawcy Z... s.c. (ul. (...), N.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie czynności ponownego badania i oceny ofert w tym odrzucenie oferty Wykonawcy Z... s.c. 2. kosztami postępowania obciąża Wykonawcę Z... s.c. (ul. (...), N.) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego P(1)... Sp. z o.o. (ul. (...), B.) tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3600 złotych (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów wynagrodzenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji

1   -   534.867,35 zł brutto, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji 268.806,35 zł brutto

2   -   ofercie) następujące kwestie: • obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i koszty z tym związane

3   -   jako rzekomo pominięte (obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i koszty z tym związane

+71 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28