Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2021-03-23, XI Ga 1223/20 premium

Sygn. akt XI Ga 1223/20 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bluj-Miś (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego (...) we W. odwołującego wykonawcy (...) Sp. z o.o. Sp. k. w W. przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego(...) Sp. z o.o. w P. na skutek skargi (...) Sp. z o.o. w P. od wyroku Krajowej Izy Odwoławczej z dnia 12 listopada 2020 r. sygn. akt KIO 2700/20 postanawia : I. odrzucić skargę; II. zasądzić od skarżącego (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz (...) Sp. z o.o. Sp. k. w W. kwotę 1.217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. UZASADNIENIE Pismem z dnia 11 grudnia 2020 r., przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, (...) Sp. z o.o. w P. wniósł skargę od wyroku Krajowej Izy Odwoławczej z dnia 12 listopada 2020 r. sygn. akt KIO 2700/20, zaskarżając wyrok w całości. W odpowiedzi na skargę, przeciwnik skargi (...) Sp. z o.o. Sp. k. w W. wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej, umorzenie postępowania z uwagi na okoliczność, że wydanie wyroku stało się zbędne, ewentualnie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28