Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-12, KIO 847/21 premium

Sygn. akt KIO 847/21 WYROK z dnia 12 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawcę P... Sp. z o.o. Sp. k. w K. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Gniezno w Gnieźnie przy udziale wykonawcy D. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą G... w G. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Gminie Gniezno w Gnieźnie unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z udziału w postępowaniu D. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą G... w G. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża w częściach równych Gminę Gniezno w Gnieźnie i P... Sp. z o.o. Sp. k. w K.: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez P... Sp. z o.o. Sp. k. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnianie zobowiązania podmiotu trzeciego

1   -   r. G... do uzupełnienia treści zobowiązania podmiotu trzeciego firmy S... ; 5. art. 26

2   -   wymogów, czy wytycznych we wzorze zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiącym załącznik nr 6 do

3   -   marca 2021 r. zatytułowane jako "Zobowiązanie podmiotu trzeciego - uzupełnienie". W oświadczeniu tym wskazano

+43 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28