Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-09, KIO 855/21 premium

Sygn. akt: KIO 855/21 WYROK z dnia 9 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2021 r. przez wykonawcę G. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą H... z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - wykonawcę G. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą H... z siedzibą w K. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą H... z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą H... z siedzibą w K. na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, kwotę 3 600 złote 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28